is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 5, 30-05-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemengde mededeelingen.

(Communications diverses.)

Arbeidsvoorwaarden. Bestekbepalingen. Amersfoort. Door den Raad dezer gemeente werd in zijne vergadering van 28 Maart 1913 vastgesteld eene verordening tot wijziging van de voorwaarden, die bij het ten uitvoer brengen van door de ^gemeente in het openbaar aanbesteed werk nagekomen moeten worden. Volgens deze wijziging worden thans ook, in tegenstelling met vroeger, aan den aannemer terugbetaald de bedragen, door dezen aan de werklieden uitgekeerd, wanneer tengevolge van de weersgesteldheid niet gearbeid kon worden (zie atl. 4, 1912, blz. 273). De verordening trad in werking den len April 1913.

— VIissingen. Door den Raad dezer gemeente werden in zijne vergadering van 7 Maart 1913 wijzigingen gebracht in de op 2 October 1902 vastgestelde bepalingen omtrent minimumloon en maximum-arbeidsduur in bestekken van gemeentewerken. Thans luiden deze als volgt:

Den aannemer wordt de verplichting opgelegd aan zijne werklieden geen lager loon te betalen dan aan een sjouwer 17 ets. per uur, aan een grondwerker en opperman 18 ets., aan een witter 20 ets., een verver 21 ets., een metselaar, timmerman, stukadoor, loodgieter of smid, straatmaker en fitter 23 ets. en ,aan

een steenhouwer 25 ets.

Voor werklieden beneden den leeftijd van 22 jaar en voor hen, die wegens invaliditeit of hoogen leeftijd niet als volle werkkrachten kunnen worden beschouwd, kan door de Directie afwijking van het minimumloon worden toegestaan. Echter mogen niet meer dan 20 pCt. der werklieden van iedere categorie beneden de hiervoren gemelde loonminima bezoldigd worden. Werklieden beneden 16 jaar

worden op het werk niet toegelaten. , , > .• A

Den aannemer wordt voorts de verplichting opgelegd zijn werklieden niet langer te doen arbeiden dan 10 uur per etmaal. Met goedkeuring der Directie kan dit maximum tot 12 uren per etmaal worden verhoogd. Overschrijding van den maximalen werktijd, zoowel als doen werken op Zondag is alleen geoorloofd met toestemming van B en W. en met vrijen wil van den betrokken arbeider, die zich wegens gemoedsbezwaren daaraan kan onttrekken. Voor overwerk wordt betaald: voor het le, 2de en 3de uur 25 pCt., voor nachtwerk 50 pCt. en voor werk op Zon- of algemeen erkende feestdagen 100 pCt. boven het uurloon Deze bepalingen gelden ook voor de op het werk gebezigde werklieden in dienst van onder-aannemers. Klachten wegens overtreding van deze bepalingen kunnen behalve door de werklieden, ten aanzien van wie de overtreding werd gepleegd, ook ingediend worden door te Vlissingen gevestigde Kamers van Arbeid voor de Bouwbedrijven en de Metaalbewerking. .

De gewijzigde bepalingen gingen in op den len Mei lylo.

— Wildervank. Door den Raad dezer gemeente is in zijne vergadering van 22 April 1913 besloten de volgende bepalingen in de bestekken op te nemen.

De aannemer is verplicht te zorgen, dat aan de werklieden, die op het door hem aangenomen werk, hetzij middellijk, hetzij onmiddellijk in zijnen dienst zijn, geen lager loon per uur wordt uitbetaald, dan aan: een timmerman f 0,21, een grondwerker of sjouwerman f 0,16. Voor werklieden in vasten dienst bij den aannemer en voor hen, die den leeftijd van i\ jaren nog niet hebben bereikt, alsmede voor hen, die wegens invaliditeit of hoogen leeftijd met als volle werkkrachten kunnen worden beschouwd, kan op aanvraag bij de Directie afwijking van de minima worden toegestaan. Werklieden beneden 14 jaren zullen met opliet werk worden toegelaten. Den aannemer wordt verder de verplichting opgelegd zijne werklieden voor het in dit bestek omschreven werk, niet langer te doen arbeiden dan 10^ uur per etmaal. Aoowe overschrijding van den maximalen werkdag van lOj uur als het werken op Zondag is alleen geoorloofd onder goedkeuring van de Directie. Deze verleent die goedkeuring eerst dan a 't belang van het werk de gevraagde afwijking dringend vordert. Onder werken wordt m dit artikel niet begrepen het bewaken van het werk en van de zich daarop bevindende materialen.

Collectieve arbeidsovereenkomsten. Amsterdam ')• Door de algemeene patroonsvereeniging is aan de timmerliedenvereenigingen een ontwerp van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst aangeboden, waarin o.a. het normale uurloon wordt bepaald op 33 ets.; bij bijzondere bekwaamheid en ijver kan ten hoogste 3 ets. meer worden gegeven. De arbeidsduur zal zijn: 9/2 uur per dag

') Kamer van arbeid voor de Bouwbedrijven.