is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 5, 30-05-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beide voornaamste landelijke bonden van patroons en gezellen gehoord, een verordening uitvaardigen nopens de grootte, inrichting, verlichting, verwarming enz. der werk-, schaft- en kleedlokalen, waarin verder o.a. aangegeven zal worden in hoeverre die voorschriften op de bestaande bakkerijen van toepassing zullen zijn; belangrijke'verbouwing mag niet worden geëischt. De bepalingen van deze verordening zullen ook gelden voor de bakkerijen, welke zonder hulp of alleen met behulp van gezinsleden worden gedreven.

De luchtruimte per arbeider dient minstens 8 M3. te bedragen, doch in de zooeven genoemde verordening kan in verband met den aard van het bedrijf en de bestemming der lokalen een grootere ruimte worden gevorderd.

Overtreding der wet door de patroons wordt in het algemeen met boete van 10—200 Kr. gestraft. Den arbeiders zal een boete van 5—100 Kr. worden opgeiegd, als zij verhinderen, dat de op grond der wet getroffen hygiënische en veiligheidsmaatregelen aan hun doel beantwoorden. Overtreding der eventueele verordening aangaande de inrichting der werklokalen enz. zal strafbaar zijn met boete van 1—100 Kr. De ouders of verzorgers der kinderen, die in strijd met de wet werk hebben verricht, worden met boete van 2—20 Kr. gestraft, als blijkt dat die arbeid met hun medeweten en goedvinden geschiedde; de eerste maal kan het echter bij een waarschuwing blijven.

Duitschland.

(Allemagne.)

Verordening nopens den arbeid van vrouwelijke en jeugdige werklieden in glasblazerijen enz. ')

(.Reglement sur le travail des ouvrières et jeunes ouvriers dans les verreries etc.)

Den 9en Maart 1913 is door den Bondsraad een verordening uitgevaardigd nopens den arbeid van vrouwelijke en jeugdige werklieden in glasblazerijen, -slijperijen enz., waarbij o.m. wórdt bepaald, dat jongens beneden 14 jaar en vrouwen geen arbeid mogen verrichten en zelfs niet aanwezig mogen zijn in de lokalen, waar voor ovens wordt gewerkt of buitengewone warmte heerscht, jongens beneden 16 jaar en vrouwen niet in die, waarin grondstoffen of glasafval wordt gebroken of vermengd of waar vloeibare fluoorwaterstof wordt gebruikt. Het slijpen var. glas mag niet aan jongens beneden 14 of meisjes beneden 16 jaar worden opgedragen, aan vrouwen boven 16 jaar slechts onder bepaalde voorwaarden. Jongens van 14 tot 16 jaar zullen alleen te werk mogen worden gesteld na overlegging eener geneeskundige verklaring, dat zij lichamelijk voor den hun op te dragen arbeid geschikt zijn.

De verordening staat verder onder bepaalde voorwaarden voor werklieden van 14 tot 16 jaar afwijking toe van de in de Gewerbeordnung voorkomende voorschriften nopens den arbeidsduur, de rusttijden, den arbeid op Zon- en feestdagen enz. en bevat ten slotte nog eenige bepalingen nopens het bijhouden van arbeidslijsten enz. Zij is 1 April 1913 in werking getreden en zal 5 jaar van kracht blijven. *

Loonen in de ijzer= en staalindustrie, 1911.2)

(Salaires dans Vindustrie de fer et d'acier, 1911.)

Van de loonen in de ijzer- en staalindustrie gedurende het jaar 1911 geeft het volgende staatje een overzicht.

Arbeiders boven 16 jaar.

Bedrijven. Aantal. . fl Gemiddeld

Aantal. loon por jaar in Mark.

Hoogovens 25 13 199 1 737

Staalfabrieken 27 12 408 1 750

Walsbedrijven 49 30 065 1 G91

Verder verwerkende bedrijven . 147 80 023 1 585

Hulpbed rijven 42 17 678 1 558

Totaal . . . 290 153 973 1 629

') Een afdruk dezer verordening werd door den Gezant te Berlijn toegezonden.

2) Economische Verslagen, 7de jaargang, n°. 4, bijlage van „Handelsberichten" van 15 Mei 1913, n». 322. Zie voor 1910 afl. 12, 1912, bladz. 797.