is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 7, 30-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begin van het kwartaal). Daarentegen was het te Rotterdam niet druk (geringe aanbouw), terwijl er in de overige plaatsen geregeld werk was.

Gunstiger dan in 1912 was de toestand aan het eind van het kwartaal te Amsterdam, Dordrecht en Groningen, ongunstiger te Rotterdam, terwijl uit Deventer gemeld werd, dat als gevolg van de 1 Maart 1913 in werking getreden Steenhouwerswet thans veel werk in het buitenland gereed gemaakt moest worden omdat men het hier niet afkon (verlenging arbeidsduur uitgesloten en arbeidskrachten zeer schaarsch). Te Arnhem, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Nijmegen en Zutfen was de toestand vrijwel dezelfde als verleden jaar.

Het aanbod van werkkrachten was kleiner dan de vraag te Amsterdam (in het begin van het kwartaal was de verhouding omgekeerd), Dordrecht (vraag voor spoedwerk), Deventer, Groningen, Haarlem en Nijmegen (alleen in het begin van het kwartaal). Te Rotterdam was het aanbod daarentegen iets grooter dan de vraag. Te Arnhem, 's-Hertogenbosch en Zutfen waren vraag en aanbod, voor zoover zij voorkwamen, vrijwel gelijk.

Eenige werkloosheid kwam slechts voor te Amsterdam (alleen in het begin van het kwartaal) en te Rotterdam.

Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Nijmegen, Rotterdam en Zutfen (9 K.). — Deventer (1 P.).

Opzichters en teekenaars. Drukte heerschte er in dit kwartaal te Amsterdam, Groningen (alleen in het begin) en Haarlem (tijdelijk meer personeel). De overige verslagen spraken van geregeld werk.

Te Groningen, Haarlem en Nijmegen was de toestand aan het eind van het kwartaal gunstiger, te Leiden, Hilversum en Bussum dezelfde als in het vorige jaar.

Te Rotterdam is altijd vrij gemakkelijk personeel te verkrijgen. Te Haarlem overtrof de vraag naar werkkrachten het aanbod. Overigens was er evenwicht en waren er geen werkloozen (geen opgave uit Amsterdam).

Amsterdam, Groningen, Haarlem, Hilversum en Bussum, Leiden, Nijmegen en llotterdam(7 K.).

Y. Chemische nyverheid.

(Industrie chimique.)

Kaarsenfabricage. Te Gouda geregeld werk (volgens P enkele werklieden aangenomen); te Schiedam nog druk (verzending van olie naar het binnenland). Toestand te Schiedam en volgens W ook te Gouda gunstiger dan in 1912; volgens P te Gouda geen verschil met verleden jaar. Meer aanbod van werkkrachten dan vraag. G. w.

Schiedam (1 K.). — Gouda (1 P. en 1 W.).

Kunstmeststoffenfabricage. Op het eind van het kwartaal overal seizoenslapte (te Groningen in April en begin Mei druk). Toestand dezelfde als in 1912, behalve te Capelle a/d IJssel, waar de toestand thans ongunstiger was.

De vraag naar werkkrachten was grooter dan het aanbod te Groningen (de losse arbeiders konden ander werk tegen hoog loon bekomen) en Uden (op verschillende bouwwerken in den omtrek werden hoogere dan de gewone loonen aangeboden).

Amsterdam, Capelle a/d IJssel, Groningen, Uden (4 P.).

Zinkwitfabricage. Volgens P was het op het eind van het kwartaal druk (meer vraag naar werkkrachten dan aanbod), terwijl volgens W de toestand gewoon was.

Maastricht (1 P. en 1 W.).

Lijm- en gelatinefabricage. Geregeld werk, evenals verleden jaar. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G.w.

Vrijenbau (1 K.).

Oliefabricage (olieslagerijen). Er heerschte overal seizoenslapte. In de oliefabriek te Delft werden + 30 losse arbeiders ontslagen, die echter elders weder werk vonden; verleden jaar was de toestand gunstiger, want toen werd er geregeld dag en nacht met' volle kracht gewerkt. Met betrekking tot de provincie Friesland werd gerapporteerd dat er over het algemeen in dezen tijd van het jaar eer arbeidskrachten te weinig dan te veel zijn, door de vraag naar werklieden bij den landbouw, enz.

Delft c.a. (1 K.). — Friesland, Meppel (2 P.).

Zeepfabricage. De werkzaamheden namen in den loop van het kwartaal toe, zoodat het einde Juni druk was. Toestand ongeveer dezelfde als in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.

Nijmegen (1 K.).