is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 7, 30-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUITENLAND.

(ETRANQER.)

Arbeidsmarkt.

(Bulletin du travail.)

Australië. (Australië.) Eerste kwartaal 1913. ') In verschillende takken van nijverheid heerschte dit kwartaal eenige slapte, doch tegen het eind ervan trad verbetering in. De werkloosheid nam overal, behalve in WestAustralië en Tasmanië, toe en wel het sterkst in de bouwbedrijven, den mijnbouw, de houtindustrie en de kleedingnijverheid. Uit de door 451 vakvereenigingen verstrekte inlichtingen blijkt, dat deze onder haar leden (237 216 of bijna 55 pCt. van het totaal aantal georganiseerden) 15 234 werkloozen telden, d.i. 6,4 pCt. tegen 5,5 pCt. in het vorige kwartaal. Desniettegenstaande hadden de machine- en meubelindustrie, het drukkersbedrijf, de electrische industrie en verschillende andere bedrijven in alle staten over het geheel veel werk. De vraag naar arbeidskrachten voor huiselijke diensten overtrof sterk het aanbod en ook die naar boerenarbeiders en losse werklieden was over het algemeen groot. Voorts waren in sommige staten voor ver van de steden verwijderde streken moeilijk bekwame werkkrachten te verkrijgen.

In Nieuw-Zuid-Wales werden de geringere aanvoer op de veemarkten, de immigratie van ambachtslieden, de geldschaarschte, het ontslag van arbeiders, die aan openbare werken te werk gesteld waren en gebrek aan water, waardoor in de goudmijnen in het zuiden en het zuid-oosten de arbeid moest worden gestaakt, als de voornaamste oorzaken van de toeneming der werkloosheid beschouwd; in Victoria de slapte in de bouwvakken en kleedingindustrie, de immigratie van verleden jaar alsmede de onvoldoende grootte van den veestapel en in Queensland de regens en cyclonen.

In Nieuw-Zuid-Wales, Victoria, Zuid-Australië en Tasmanië heerschte in het begin van 1913 droogte, welke in verband met den geringen neerslag in de drie laatste maanden van 1912 in veel districten zeer nadeelig voor den landbouw en de veeteelt was. Regens in Februari en Maart brachten echter verandering ten goede en wel in die mate, dat de herfst onder gunstiger omstandigheden aanving dan in jaren het geval geweest is.

Bij de 49 wijzigingen in de loonen (waarvan 25 in Nieuw-Zuid-Wales en 12 in Victoria), waaromtrent nadere gegevens ontvangen werden, waren 33 504 werklieden betrokken; van allen werd het loon verhoogd en wel met in totaal £ 8 394 per week.

Met behulp van staatssteun immigreerden 11520 personen; van de 5 508 mannelijke immigranten waren 1 388 voor het landbouwbedrijf en van de 6012 vrouwelijke 1 062 voor het verrichten van huiselijke diensten bestemd.

Het index-cijfer der groothandelsprijzen was in het eerste kwartaal 1 112, tegen 1 204 in het vorige en 1065 in het eerste van 1912. De prijzen van metalen, textielwaren, leder en bouwmaterialen stegen, doch die van landbouw- en zuivelproducten, kruidenierswaren, vleesch en chemicaliën daalden gedurende het kwartaal. Het index-cijfer der kleinhandelsprijzen en huishuren voor 30 der belangrijkste steden daalde van 1 027 in het laatste kwartaal van 1912 tot 998 in het eerste kwartaal van 1913, terwijl dit cijfer in het overeenkomstige tijdvak van 1912 947 was. (het gemiddelde voor 1912 gesteld op 1 000.)

België. (Belgique.) Mei 1913.2) Door 41 kostölooze arbeidsbeurzen werden bij 5 610 aanvragen door patroons 5 448 aanbiedingen van mannelijke arbeidskrachten ingeschreven d. i., evenals in Mei 1912, 97 aanbiedingen op 100 aanvragen. Omtrent de werkloosheid onder de georganiseerden zijn nauwkeurige inlichtingen ingekomen van 265 vakvereenigingen met 83 500 leden. De Antwerpsche diamantbewerkers — waaronder de werkloosheid (15 pCt.) weer toenam — niet medegerekend, waren 1 939 der 79 680 leden van de overige vakvereenigingen werkloos of 2,4 pCt., -tegen 1,3 pCt. in Maart 1.1. en Mei 1912. Een vrij groot aantal organisaties heeft echter de personen, die door hun deelneming aan de algemeene staking zonder werk geraakten, tot de werkloozen gerekend.

J) Labour Bulletin no. 1, 1913. 2) Revue du Travail van 15 Juni 1913.

9*