is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 7, 30-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leden. Deze 717 vakfederaties omvatten 9 418 „Gewerkschaften" (afdeelingen van bonden en afzonderlijke plaatselijke vereenigingen) met 2 339 571 leden.

Vijftien kartels hadden elk een ledental van meer dan 25 000 personen; 23 telden van 10 001—25 000 leden, 28 van 5 001—10 000, 81 van 2 501—5 000 en 149 van 1 001-2500 leden. Het grootst aantal leden telde de kartel te Berlijn, n.1. 311923. Te Hamburg bedroeg dit aantal 142 923, te Dresden 98 063, te Leipzig 77 678, te München 69 208, te Neurenberg 58 100, te Stuttgart 49 377, te Frankfort a. d. M. 45461, te Chemnitz 42721, te Hannover 39601, te Bremen 37 811, te Breslau 33 230, te Maagdenburg 31 238, te Keulen 30 417 en te Stettin 25 595. Het aantal kartels met minder dan 301 leden is met 8, dat der kartels met 301—2 500 leden nïet 9 en dat der kartels met meer dan 2 500 leden eveneens met 9 gestegen. Het ledental der kartels steeg in 1912 niet zoo sterk als het voorgaande jaar.

De volgende staatjes geven een algemeen overzicht van den omvang, de inrichting en werkzaamheid der kartels in de jaren 1901—1912 en een verdeeling van de kartels naar het ledental voor de jaren 1905 en 1910—1912.

Aantal kartels, die inlichtingen verstrekten. (Nombre des cartels l A T? F N" ayant fourni des j a it .h jn. renseignements.) (Années.)

Absoluut, het

(A bsolu.)

Aantal ,

(Nombre)

\ ^ 2? «O

aangesloten

organisaties (des organisations aflïliées.

leden.

(des membres.

niet aangeslo ten afdeelingo van central" bonden. (des sections no affiliées d'unior, centrales.)

Ontvangsten (excl. inzameling voor staking). (Recettes, excl. les recettes extra-ordinair es en cas de grève.)

Uitgaven (excl. stakings-uitkeeringen). (Dépenses, excl. en cas de grève.)

Steun bij staking. (Subventions en cas de grève.)

Uit de kas. (De la caisse.)

Uit de inzamelingen. (Des quètes.)

M. M. M. M.

1901 319 90 3 995 481 718 328 294 189 208 349 27 346 214 104

1902 365 93 4 742 614 722 339 272 394 285 468 14 023 60 739

1903 387 93,5 5 207 758 723 312 435 466 305 218 60 870 717 525

1904 405 93,5 5 559 924 026 348 395 712 398 601 43 976 263 822

1905 465 96,9 6 495 1 180 940 357 512 394 499 671 34 077 878 71a

1906 526 95,1 7 390 1 500 206 400- 672 545 559 981 27 919 267 545

1907 558 95,06 7 777 1 596 409 396 784 647 683 0S1 17 927 97 302

1908 606 97,27 8 438 1 560 896 394 886 304 S69 558 5 868 7 732

1909 619 94 65 8 548 1 619 666 330 976 629 945 413 21 818 742 624

1910 656 95,91 8 883 1 892,953 309 1 127 148 1031 995 23 447 646 160

1911 69] 97,74 9 261 2 160 728 310 1 513 393 1 301 468, 25 191 273 776

1912 717 96,37 j 9 418 2 339 571 272 1 838 782,1 635 718 21 110 130 260

Aantal kartels in

Aantal leden. (Nombre des cartels en)

(Nombre des membres.) : :

1905 1910 ! 1911 1912

100 en minder . i . 11 21 21 24

101—200 50 70 64 66

201-300 41 62 56 59

301—500 87 113 113 110

501—1 000 101 133 150 162

1 001—2 500 100 135 149 149

2 501—5 000 36 65 75 81

5 001—10 000 .... 23 26 28 28

10 001—25 000 .... 9 18 21 23

meer dan 25 000 .... 7 13 < 14 15

Totaal .... 465 656 691 717

De verzekering tegen schade tengevolge van werkstaking en uitsluiting in 1911. ')

0L'assurance contre les pertes causées par le» grèves et lock-outs, 1911.)

Door 270 (in 1910: 198) patroonsorganisaties waren in 1911 regelingen getroffen tot het uitkeeren van schadeloosstelling bij staking en uitsluiting.

>) Die Verbande der Arbcitgeber, Angestellten und Arbeiter im Jahre 1911. 6. Sonderheft zum ReichsArbeitsblatte. Zie ah. 1, 1910, bladz. 122.