is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het loon der jongmaatjes zal als regel 5—14 ets. per uur bedragen en kan tot 18 ets. worden verhoogd.

Het aanvangsloon der Herken bedraagt per week aan de Hembrug minstens f 3,60, te Delft minstens f 3,—; het kan stijgen aan de Hembrug tot f 12,— en te Delft tot f 11,40, met dien verstande, dat op 20-jarigen leeftijd een weekloon van f 10,20 aan de Hembrug en van f 9,60 te Delft kan worden bereikt, terwijl het maximum niet vóór den 22-jarigen leeftijd zal worden toegekend.

Magazijnen der artillerie te Delft (in werking getreden 1 April 1913). Het dagloon der werklieden wordt geregeld in verband met den leeftijd en zal bedragen op:

20 jaar f 1,30 29—31 jaar f 1,80

21 » » 1,40 32—34 » » 1,90

22 » » 1,50 35—37 » » 2,—

23—25 » 1,60 38 » en ouder . . . . » 2,10

26—28 » » 1,70

Het loon voor waakdiensten is geregeld op de wijze als bij de Artillerie-Inrichtingen is geschied, met dien verstande, dat voor dienst van 6 uur n.m.—6 uur v. m. bij het kruithuis te Delft 27 ets. per uur wordt betaald.

Voor opkomst binnen het eerste uur na het ontstaan van brand in de inrichting of binnen een door het Hoofd te bepalen kring wordt 35 ets. uitbetaald. Verder wordt per uur verblijf 20 ets. genoten.

Magazijnen der artillerie in verschillende plaatsen, hoofdzakelijk waar vestingartillerie in garnizoen ligt en in het centrum van verdedigingsstellingen (in werking getreden 1 April 1913). Voor de magazijnknechts van deze inrichtingen gelden de volgende weekloonen, welke in verband met den leeftijd worden bepaald.

op 23—25 jaar f 9,— op 32—34 jaar . f 10,80

» 26—28 » » 9,60 » 35 ► en ouder ...» 11,40

» 29—31 » 10,20

Het loon van werklieden, die als vakman zijn werkzaam geweest bij een van de Artilleriewerkplaatsen en van daar zijn overgeplaatst bij de magazijnen der artillerie kan f 1,20 per week meer bedragen. De magazijnknechts te Amsterdam woonachtig genieten per week f 1,20 en die te Woerden f 0,60 meer dan hun op grond van het hiervoren bepaalde kan worden toegekend.

Het aanvangsloon der magazijnknechts bedraagt minstens f9 (te Amsterdam f 10,20). Zijn zij aangenomen voor een lager aanvangsloon, dan wordt jaarlijks een verhooging van f 0,60 per week toegekend, totdat het loon, vastgesteld voor den leeftijd, is bereikt.

Commissie van proefneming te 's-Gravenhage (in werking getreden 2 Mei 1908) Het weekloon voor de werklieden wordt door het Hoofd der inrichting vastgesteld in verband met den leeftijd en bedraagt:

20 jaar f 7,80 29—31 jaar f 10,80

21 » 8,40 32—34 » 11,40

22 » » 9,— 35—37 » » 12,—

23 25 » » 9,60 38 » en ouder . ... » 12,60

26—28 » » 10,20

Het loon van werklieden, die als vakman zijn werkzaam geweest bij een van de Artillerie-werkplaatsen en van daar bij de Commissie van Proefneming worden overgeplaatst, kan f 1,20 per week meer bedragen.

De werklieden kunnen worden aangenomen op een aanvangsloon, dat lager is dan het leeftijdsloon, met dien verstande, dat werklieden van 23 jaar en ouder minstens f 9,60 per week zullen genieten. Een verhooging van f 0,60 per week zal jaarlijks worden toegekend, totdat het loon, vastgesteld voor den leeftijd, is bereikt. Aan een werkman, die wegens leeftijd aanspraak zou kunnen maken op loonsverhooging, kan op grond van onvoldoende geschiktheid voor het werk, die verhooging gedurende ten hoogste een jaar worden onthouden. Blijkt daarna de geschiktheid niet voldoende verbeterd, dan wordt de betrokkene ontslagen. Werklieden, die ingevolge het W. R. Ij. bij de inrichting zijn overgeplaatst en in hunne vorige betrekking een hooger loon genoten, dan hun ingevolge de betrekkelijke bepalingen kan worden toegekend, zullen dat loon behouden, voor zooverre het hiervoren aangegeven maximum van f 12,60 (vaklieden f 13,80) niet wordt overschreden.

Wapenkamers in alle garnizoensplaatsen (in werking getreden 1 April 1906). De oppassers in de wapenkamers worden aangenomen op een loon, hetwelk berekend wordt naar den grondslag van f 0,18 per uur, met dien verstande, dat het aantal werkuren zoodanig worde geregeld, dat gemiddeld f 9,— per week wordt verdiend.

Rijksmagazijn van geneesmiddelen te Amsterdam (in werking getreden 1 Jan. 1907; 1.1. gew. 26 Maart 1913). In het voorschrift voor de werklieden bij deze inrichting wordt thans bepaald, dat het dagloon van de werklieden van 35—37 jaar f 2,10 en dat van personen van 38 jaar en ouder f 2,20 zal bedragen. Het dagloon voor werkvrouwen is vastgesteld op f 1,15. Voor hen die een betrekking vau vertrouwen vervullen, of die werkzaamheden van bijzonderen aard verrichten, kunnen gedurende den tijd, de loonen met f 0,10 per dag worden verhoogd. De overige bepalingen blijven van kracht (zie afl. 6, 1907, blz. 38).

Centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting te Delft, Woerden en