is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeling, besloten, 25 in plaats van 30 pCt. der door de bondskas ontvangen contributie aan de afdeelingen uit te keeren. Tevens werd besloten bij referendum te doen beslissen of de contributie met 1, 2 of 3 ets. zal verhoogd worden.

Ook het reglement voor de werkloozenkas werd herzien, waardoor het nu mogelijk wordt om gemeentelijken bijslag te krijgen.

— Op de jaarvergadering van den Nederl. R.-K. Gemeentewerkliedenbond „St. Paulus", gehouden te 's-Gravenhage op 4 en 5 October j.1., werd o.m. besloten tot invoering van eene progressieve contributieregeling. Bij een weekloon van resp. minder dan f 9, van f 9—f 11, van f 11 —f 13, van f 13—f 15, van f 15—f 17, van f 17—f 19 en van meer dan f 19 moet resp. 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 ets. betaald worden. Voorts werd een fonds tot uitkeering bij overlijden gesticht, terwijl bovendien werd besloten tot aanstelling van een gesalarieerden bestuurder.

Winkelsluiting. Stad-Doetinchem. Door den Raad dezer gemeente werd in zijne vergadering van 26 Augustus 1913 eene „verordening op de winkelsluiting" vastgesteld (zie afl. 5, 1913, blz. 306), bijna gelijkluidend aan die der gemeente Amsterdam (zie afl. 9, 1911, blz. 598). Behalve in de gevallen in de Amsterdamsche verordening genoemd is het verboden vóór 5 uur's morgens en na 11 uur's avonds een winkel voor het publiek geopend te hebben op de eerste markt in Mei en de groote Novembermarkt. Onder de inrichtingen, waarvoor het sluitingsuur niet geldt, zijn ook opgenomen drogisterijen. Het is echter verboden uit deze, evenals uit apotheken, andere waren dan genees- en heelmiddelen en verplegingsartikelen, welke uit die inrichtingen worden medegenomen, te verkoopen of af te leveren op de uren, waarop het verboden is, winkels voor het publiek geopend te hebben.

9