is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 11, 30-12-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewerking van edele metalen 1, fabricage van steen- en aardewerk 40, bouwbedrijven 270, transportbedrijf 117.

710 stakingen (192 898 stakers) duurden één week of korter, 174 (20 915) van 8-15 dagen, 111 (14 397) van 16—30 dagen, 107 (34 410) van 31-100 dagenen / 14 (5 007) langer dan 100 dagen. Verreweg de meeste stakingen duurden dus weder niet langer dan een week.

Bij 369 stakingen was het aantal stakers 25 of kleiner, -bij 253 van 26—50, bij 211 van 51—100, bij 133 van 101—200, bij 102 van 201-500, bij 32 van 501—1 000 en bij 16 grooter dan 1 000.

Naar de oorzaken of eischen der stakers zijn de stakingen aldus te verdeelen: loonsverhooging 667 (88553 stakers), tegen loonsverlaging 33 (2168 stakers), verkorting van den werktijd met behoud of vermeerdering van loon 118 (144436 stakers), andere looneischen 116 (20 172 stakers), regeling van hetwerk71 (27079stakers), voor opheffing of tegen invoering van stukwerk 31 (4 853 stakers), fabrieksreglementen 48 (10 327 stakers), afschaffing of vermindering van boeten 9 (820 stakers), ontslag van werklieden, wederindienstneming van werklieden, meesterknechts of directeuren 161 (18 728 stakers), ontslag van werklieden, meesterknechts of directeuren 148 (17 970 stakers), ontslag van vrouwen 2 (747 stakers), beperking van het aantal leerlingen 1 (120 stakers), kortingen voor verzekering enz. 6 (911 stakers), andere oorzaken 97 (157 380 stakers). Bij de meeste stakingen, ging het dus weder om loonsverhooging.

Het volgend staatje geeft een overzicht van den afloop der stakingen.

In percenten van liet totaal In percenten yan het aantal

aantal stakingen. stakers.

UITSLAG (Grèves par 100.) (Grëvistes par 100.)

(Re'sultqt.) Gemiddeld Gemiddeld

(Moyenne) 1912. (Moyenne) 1912.

1902—1911. 1902—1911.

Ten gunste der werklieden (Réussite). . . 21,02 17,29 12,17 6,78

Geschikt (Transaction.) ........ 38,02 34,23 57,62 26,68

Ten gunste der patroons ('Échec) 40,96 48,48 30,21 66,54

De volgende staat geeft een overzicht van de toepassing der wet van 27 December 1892 op de bemiddeling en arbitrage bij collectieve geschillen tusschen patroons en werklieden in 1912 en het tijdvak 1902—1911.

(L'applicatton de la loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage.)

\

1902—1911. 1912.

Aantal stakingen (Nombre des grèves) 10 590 1 116

Aantal malen, dat toepassing der wet is ingeroepen vóór de staking. * 155 17

(Nombre des recours avant ffrève.)

patroons (patrons). . 47 4

Yan het aantal malen, dat toepassing der werklieden (ouvriers). 944 72

wet werd ingeroepen, had dit plaats beide partijen (deux

op initiatief van (Nombre des recours parties) .... 90 10

formés sur l'initiative des). .... vrederechters (juges

de paix) .... 1 130 83

Totaal (Totaï) .... 2 211 169

: - - " ■ ✓

- __ -

Aantal malen, dat toepassing der wet is ingeroepen, in percenten

van het aantal stakingen 20,87 15,14

(Proportion dem recours par rapport au nombre des grèves p. 100.)

Aantal stakiagen, geëindigd in den loop van het geding vóór de vorming van een comité (Nombre des grèves terminées au cours

de la procédure avant la formation d'un comité) 77 9