is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 9, 1913, no 12, 29-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen hierdoor zal kunnen worden voorkomen, dat, indien nu de noodige eenheid wordt geschapen, deze eerlang weer in verscheidenheid zal ontaarden.

Thans is door de Vereeniging van Nederl. Arbeidsbeurzen en door het Centraal Bureau voor de Statistiek tot alle bij deze Vereeniging aangesloten arbeidsbeurzen, het verzoek gericht met ingang van Januari 1914 een op de hierboven omschreven wijze ingericht formulier voor de invulling van de gegevens nopens de werkzaamheid der beurzen in te voeren. Een dergelijk verzoek richtte het Centraal Bureau voor de Statistiek ook tot de niet bij bovengenoemde Vereeniging aangesloten arbeidsbeurzen.

De Nederlandsche statistiek van het loon en den arbeidsduur.

(La statistique des salaires et de la durée du travail en Hollande.)

Naast de overzichten van de loonen der werklieden in bepaalde industrieën, welke door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden samengesteld uit de loonlijsten .der Rijksverzekeringsbank, bewerkt genoemd Bureau eene statistiek van de loonen en tevens van den arbeidsduur uit de gegevens, welke de Kamers van arbeid verplicht zijn te verzamelen ingevolge art. 1 van het Kon. besluit van 20 December 1912, Stbl. n°. 437. Afgescheiden nu van het feit, dat op deze wijze geen volledige statistiek wordt verkregen omdat er niet overal en voor alle bedrijven Kamers van arbeid bestaan, wordt van verschillende zijden bezwaar gemaakt tegen de bestaande regeling, niet het minst door de werkgevers wien tweemaal gevraagd wordt gegevens te verstrekken (ééns over het loon aan de Rijksverzekeringsbank en ééns aan de Kamer van arbeid over het loon en den arbeidsduur. Herhaalde malen is er op aangedrongen om de Kamers van arbeid van hun verplichting te dezen aanzien te ontheffen.

Thans heeft de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel te kennen „ gegeven bereid te zijn aan de geuite wenschen te gemoet te komen, indien de werkgevers genegen zijn op de loonlijsten van de Rijksverzekeringsbank vrijwillig die gegevens te verstrekken, welke voor de samenstelling van een goede loonen arbeidsduurstatistiek noodig zijn.

In verband hiermede zijn dezer dagen door het Bestuur van genoemde Bank aan de werkgevers in die bedrijven, waarvoor door het Centraal Bureau voor de Statistiek eene loonstatistiek voor het jaar 1914 zal worden samengesteld, — boek- en steendrukkerijen alsmede oliefabrieken, olieslagerijen, lijnkoekenfabrieken en -malerijen loonlijsten toegezonden, waarop behalve de vragen welke de werkgevers ingevolge de voorschriften der Ongevallenwet verplicht zijn in te vullen nog enkele andere, voornamelijk betreffende den arbeidsduur, zijn gesteld. In een begeleidend schrijven noodigt de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel deze werkgevers met den meesten aandrang uit, alleen in 1914 ook deze vragen nauwkeurig te beantwoorden.

Het is niet de bedoeling dat telken jare aan dezelfde werkgevers een dergelijke vraag zal gesteld worden, daar het Centraal Bureau voor de Statistiek elk jaar slechts de gegevens betreffende enkele takken van bedrijf zal bewerken Aan werkgevers, die onverhoopt niet aanstonds het nut mochten inzien van het verschaffen der gegevens, welke zij niet ingevolge de wet verplicht zijn te verstrekken, is dringend verzocht zich om inlichtingen te wenden tot den Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. Deze zal — desgewenscht door tusschenkomst van een zijner ambtenaren — aan die werkgevers alle verlangde inlichtingen verstrekken. In het geval dat zij mochten blijven weigeren het formulier in te vullen, moeten zij alle stukken met vermelding der reden aan de Rijksverzekeringsbank terugzenden, welke alsdan een loonlijst van het bestaande model zal toezenden.

De gegevens van elke onderneming zullen niet afzonderlijk worden gepubliceerd, zoodat o. a. niet kan blijken welke loonen zij uitbetaald heeft.

Vullen de werkgevers het nieuwe formulier der loonlijst nauwkeurig in, dan zal men in Nederland kunnen beschikken over een behoorlijke statistiek van het loon en den arbeidsduur, een publicatie van voor wetenschap en praktijk door niemand te ontkennen nut. Bovendien zullen de werkgevers niet meer door de Kamers van arbeid om opgaven lastig gevallen behoeven te worden.

3