is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 16, 1935, 1935 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

bladz.

I. BINNENLAND

A AANBESTEDINGEN Overzicht aanbestedingen 1934 .•;••• 40 ~ ~ door woningbouwvereenigingen van 1914 tot 1934 4° Overzicht aanbestedingen eerste kwartaal 1935 100 Overzicht aanbestedingen tweede kwartaal 1935 135 Overzicht aanbestedingen derde kwartaal 1935 182

ADRESSEN Adres van de Vereeniging van Huiseigenaars „Het Eigendomsrecht” inzake den bouw van arbeiderswoningen.... 14 Adres van de Provinciale Utrechtsche Welstandscommissie aan den Raad der gemeente Baarn, n.a.v. het ontwerpuitbreidingsplan 15, 185 Adres van den Nationalen Woningraad aan de Ministers van Sociale Zaken en van Financiën inzake huurverlaging voor vereenigings- en gemeentewoningen 45, 79 Adres van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten aan den Minister van Sociale Zaken inzake huurverlaging Woningwetwoningen (met antwoord van den Minister) 57, 182 Adres van de Kon. Ned. Automobielclub aan den Minister van Waterstaat inzake de lintbebouwing 118 Adres van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers aan de Tweede Kamer inzake het ontwerp van Wet tot verlaging van vaste lasten 135 Adres van den Nederlandschen Bond van Huis- en Grondeigenaren en Bouwondernemers aan de Tweede Kamer inzake het ontwerp van Wet tot verlaging van vaste lasten 135

ANNUÏTEITEN Zie Voorschotten, annuïteiten en bijdragen

ARCHITECTENWET Mededeeling van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in de Eerste Kamer inzake ontwerp-Architectenwet 81

B BEBOUWING Regeling van de uitbreiding der bebouwing (De Magistratuur) 59 Circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland aan de gemeentebesturen betreffende regeling der bebouwing en van het gebruik van gronden en gebouwen 81, 83

BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN, VOORSCHRIFTEN EX ART. 43 DER WONINGWET EN EXPLOITATIEVOORSCHRIFTEN Het in bouwexploitatie brengen van particuliere terreinen (Publieke Werken) 42 Bebouwingsvoorschriften (Weekblad voor Gemeentebelangen) 83 Bezwaren van Gedeputeerde Staten tegen een door den Raad van Utrecht vastgestelde verordening, houdende voorschriften, bedoeld in art. 43 der Woningwet 101 De gemeente en particuliere bouwgrond-exploitatie (Technisch Gemeenteblad) 120 Verordening tot vaststelling van bebouwingsvoorschriften voor de gronden, begrepen in het uitbreidingsplan-Kinselmeer en omgeving 123 Wijziging van de bebouwingsvoorschriften voor ’s Gravenhage-West 161 De Arnhemsche exploitatie-voorschriften (Weekblad voor Gemeentebelangen) 186 Particuliere bouwgrond-exploitatie (De Gemeente) .... 213

bladz.

BEGRAAFPLAATSEN Doodenakkers (artikel Dr. Ir. J. T. P. Bijhouwer) .... 112

BESTUUR Wijziging bestuur van het Nederlandsch Instituut .. 142, 169

BEVOLKING De bevolkingsdichtheid van ’s Gravenhage (artikel Ir. W. B. Kloos) 7 De toekomstige verdeeling van bevolking en van woningvoorraad over het land (artikel Ir. Th. K. van Lohuizen en Dr. G. Th. J. Delfgaauw) 203

BIBLIOTHEEK Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek 17, 43, 61, 83, 105, 122 140, 165, 190, 215, 237 Rapport van de Catalogiseeringscommissie 114

BOEKBESPREKING „De Woningwet” door Mr. L. Lietaert Peerbolte, Directeur-Generaal van de Volksgezondheid te ’s Gravenhage 139 Angenot, Ir. L. H. J., De toekomstige loop der bevolking in Nederland en in het havengebied van Rotterdam .. 188 Boon, M., „Speeltuinen” 189 Regelen voor het in bouwexploitatie brengen van gronden door particulieren 215

BOUWBEDRIJVEN Tot stand gekomen overeenkomst tusschen verschillende organisaties in het schildersbedrijf 219

BOUW- EN WONINGTOEZICHT Het bouw- en woningtoezicht in kleinere gemeenten (artikel Ir. W. H. Enno van Gelder) 6 Gecombineerd bouw- en woningtoezicht en schoonheidszorg in Noord Brabant 184 Gemeenschappelijk bouw- en woningtoezicht in het Land van Heusden en Altena 231

BOUWTERREIN Circulaire van den Minister van Sociale Zaken aan Gedeputeerde Staten der Provinciën d.d. 16 Mei betreffende regelen inzake productie van bouwterrein 123 id. 14 Augustus 166

BOUWVERGUNNING Toepassing van artikel 6 vijfde lid der Woningwet .... 116

BOUWVERORDENING Voorstel tot vaststelling van een nieuwe bouwverordening van Amsterdam loi Wijziging bouwverordening van Overschie 116 De Amsterdamsche Bouwverordening (Bouwbedrijf) 162, 186

213 BIJDRAGEN Zie Voorschotten, armuïteiten en bijdragen

C CIRCULAIRES van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de gemeentebesturen : d.d. 25 Februari 1935 betreffende volkstuintjes 61

van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan Gedeputeerde Staten van 9 provinciën: d.d. 30 Juli 1935 betreffende monumentenverordeningen 190