is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 22, 1941, no 4, 1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingevolge de Woningwet zijn ten behoeve van den arbeiderswoningbouw de volgende voorschotten en bijdragen verleend

1) Jaarlijksche bijdrage tot ten hoogste 90% van het tekort on He ov-nirv-k j e, . g u/o van het tekort op de exploitatie der woningen en tot een nader te bepalen maximumbedrag.

Voorloopig voor een tijdvak van ten hoogste 3 jaar. 3) Jaarlijksche bijdrage tot een nader vast te stellen maximumbedrag.

Datum en nummer van de beschikking, Afd. Bijdrage a fonds Maximum jaarlijk -Gemeente Vereeniging of Toegekend(e) Rente-Aflossingstermijn Annuïteit perdu ingevolge de circulaire van Bestemming van het voor- Volkshuisvesting, Binbtichting voorschot (ten) voet 10 Nov. 1938 sche bijschot en (of) de bijdrage nenlandsche Zaken No. 10108 M. drage 14 Februari 1941, Valburg ƒ 75.- In bet tekort op de exploitatie No. 541 MI. van 2 met gemeentelijk voorschot gebouwde woningen voor groote gezinnen. 14 Februari 1941, Breda „ 39.584.^ 4 pCt. 75 jaar 4.223 pCt. Het verkrijgen van bouwterrein. No. 13366 M I. „ 229.211.- 4 „ 50 „ 4.656 „ ƒ 30.500.- 3) De bouw van 61 woningen voor groote gezinnen. 20 Februari 1941, Resteren 2.410.— 4 „ 10 „ 12.330 „ 5) De bouw van 9 noodwoningen. No. 1520 M. 20 Februari 1941, Assen Onderofficiers Woning-3.965.- 4 „ 30 „ 5.784 „ Het aanbrengen van verbeterin- No. 1432 M. bouwver. „Arbeid Adelt” gen in 16 beneden- en 25 bovenwoningen. 26 Februari 1941, Herwen en W oningbouwvereeniging 4.500.- 4 75 „ 4.223 „ De aankoop van grond voor den No. 1390 M 1. Aerdt „De Goede Woning” bouw van arbeiderswoningen. 1 Maart 1941, Hilversum Arbeiderswoningbouw„ 53.661.60 4 „ 75 „ 4.223 „ Het verkrijgen van bouwterrein. No. 1736 M 1. vereeniging „Ons Ideaal” „ 231.708.40 4 „ 50 „ 4.656 „ De bouw van 61 arbeiderswoningen. 4 Maart 1941, Heerlen Woningve'eeniging „ 14.500.- 4 „ 75 „ 4.223 ,. Het verkrijgen van bouwterrein. No. 1901 M. „Heerlerheide” „ 122.000.- 4 „ 50 „ 4.656 „ De bouw van 25 arbeiderswoningen. 4 Maart 1941, W oningvereeniging 7.500.- 4 „ 75 „ 4.223 „ Het verkrijgen van bouwterrein. No. 1901 M 1. „Heerlerbaan” „ 153.000.- 4 „ 50 „ 4.656 „ De bouw van 32 arbeiderswoningen. 8 Maart 1941, IJsselmonde „ 536.779.77 4 „ 75 „ 4.223 „ Het verkrijgen van bouwterrein. No. 2028 M. „ 1.444.750.13 4 „ 40 „ 5.053 „ 1) De bouw van 427 woningen, 10 winkels en 23 rijwielbergplaatsen. 8 Maart 1941, „ 45.283.20 4 „ 25 „ 6.402 „ Het verkrijgen van bouwterrein. No. 2028 M 1. „ 284.398.25 4 „ 25 „ 6.402 „ 1) De bouw van 88 semi-permanente woningen en 6 rijwielbergplaatsen. 11 Maart 1941, Schiebroek Woningbouwvereeniging „ 74.622.- 4 „ 75 „ 4.223 „ Het verkrijgen van bouwterrein. No. 2289 M. „Onderling Belang” „ 226.747.— 4 „ 50 „ 4.656 „ De bouw van 54 arbeiderswoningen. 11 Maart 1941, Venhuizen „ 300.— In bet tekort op de exploitatie No. 1906 M. van 8 normale arbeiderswoningen en 4 woningen voor groote gezinnen. 18 Maart 1941, Schoonebeek 250.- 4 „ 75 „ 4.223 „ Het verkrijgen van bouwterrein. ■Mo. 2.314 'M. l. „ 2.820.- l ” 50 „ V 4.656 „ V V „ 37.50 De bouw van een woning voor No. 2182 M. / / v'ereeniffinff / „ 'Volkswoningbouw” / „ 1J.922.I9 1 /„ / / / Met herstel van oorlogsschade 18 Maart 1941, / / / / / / aan 83 woningen. No. 2182 M I. „ 10.154.04 4 „ 28 „ 6.002 „ Het herstel van oorlogsschade 21 Maart 1941, Beilen 164.- aan 105 woningen. No. 2068 M. 4 „ 40 „ 5.053 „ De aanleg van electriscbe licht-20 Maart 1941, No. 2585 M. Velsen R. K. Vereeniging ,, W oningbouwvereeniging” 6.900.— 4 „ 28 „ 6.002 „ ƒ 3.850.- leiding in 6 woningen. De verbouwing van 7 winkelwoningen tot woningen voor 20 Maart 1941, No. 2573 M. Achtkarspelen Woningstichting in de „ 2.400.- 4 „ 75 „ 4.223 „ groote gezinnen. gemeente Acbtkarspelen De aankoop van twee perceelen bouwterrein te Harkema—Op-24 Maart 1941, No. 2640 M 1. Beverwijk Woningbouwvereeniging „ 78.197.— 4 „ 75 4.223 „ 4.656 „ einde. ,,Goed Wonen” „ 237.529.- 4 ., 50 !! Het verkrijgen van bouwterrein. De bouw van 72 arbeiderswo-24 Maart 1941, No. 2640 M 11. Woningbouwvereeniging „ 27.868.- 4 „ 75 4 223 ningen. „De Voorzorg „ 96.160.— 4 „ 50 „ 4.656 „ Het verkrijgen van bouwterrein. De bouw van 26 arbeiderswo-24 Maart 1941, No. 2475 M 1. Terneuzen W oningbouwvereeniging ,, Werkmansbelang” 19.042.— 4 „ 29 „ 5.888 „ 6) ningen. Het verbeteren van 42 arbeiderswoningen.

4) D. o„,re., „„ ... 5) J..,k,kEche bijdrage M bedrage van 50 % van het eventneel tekort op de eaploitatie van de tvonlngen.

6) Het bedrag van de bij besluit van 4 December 1918 Nn 88 <■ i j • paald op ten hoogste f. 4.996.06. ’ ' en e jaarlijksche bijdrage uit ’s Rijks kas van ten hoogste f. 4.155.17 is verhoogd met f. 840.89 en mitsdien nader be-

Binnenland