is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 22, 1941, no 7-8, 1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw

Juli-Aug* 1941

22e Jaargang No. 7/8 Maandblad

Orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw en den Nationalen Woningraad, Aigemeenen Bond van Woningbouwvereenigingen, tevens gewijd aan den Wederopbouw

Redactie I H. P. J. Blocmers, J. Bommcr, Jhr. M. J. I. de Jonge van Ellemecl, Ir. L. S. P. Scheffer, Ir. P. Bakker Schut, Mr. J, Vink, Ir. J. M. A. Zoetmulder

IVledcwcrkers voor den Wederopbouw s Dr. Ir. Z. Y. van der Meer, Algemeen Secretaris van den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en de Bouwnijverheid, G. F. E. Kiers, Ir. A. M. Kuysten en Jhr. Ir. J. de Ranitz, Inspecteurs voor de Volkshuisvesting in de betrokken gewesten

Adres voor Redactie en Abonnementen: Lange Voorhout 19, ’s*Gravenhage, Telefoon 115720, 115721 en 155722

Advertenties: Keizersgracht 188, Amsterdam G, Telefoon 49128

Offlcleele mededeelingen

Nederlandsch Instituut

Verplaatsing van het bureau van het Instituut

Het bestuur heeft in zijn laatste vergadering het besluit genomen het bureau met de bibliotheek, die sedert jaren gehuisvest waren aan den Kloveniersburgwal 70 te Amsterdam, over te plaatsen naar het gebouw

Lange Voorhout 19, ’s Gravenhage,

waar de Rijksdienst voor het Nationale Plan gevestigd is.

Deze overplaatsing is uitvloeisel van een overeenkomst, strekkende tot samenwerking tusschen dezen Rijksdienst en het Instituut, waarbij, naar te verwachten valt, beide partijen gebaat zullen zijn.

De samenwerking geldt in de eerste plaats de bibliotheek. De Rijksdienst heeft voor de wetenschappelijke voorbereiding van zijn werk behoefte aan een stedebouwkundige boekerij. Uit den aard der zaak kan een nieuw beginnende dienst niet onmiddellijk over een eigen bibliotheek van eenigen omvang beschikken. Eerst geleidelijk kan deze worden gevormd, en vele oudere werken zouden wellicht ook op den duur moeilijk verkrijgbaar zijn. De overplaatsing van de bibliotheek van het Instituut, waardoor de Rijksdienst deze onmiddellijk bij de hand heeft, voorziet hierin.

Daarnaast betreft de samenwerking het Tijdschrift. Bij den Rijksdienst bestond de wensch een ruimen kring van personen en ambtelijke instanties regelmatig door berichten van de vorderingen van zijn arbeid op de hoogte te houden. Overleg met den Rijksdienst heeft

ertoe geleid het Tijdschrift voor deze berichtgeving open te stellen.

Voor het Instituut was deze samenwerking in verschillend opzicht aantrekkelijk. Zij geeft vooreerst de voldoening dat de organisatie van onze instelling, wat bibliotheek en Tijdschrift aangaat, onmiddellijk dienstbaar wordt gemaakt aan het groote belang van een ordelijke ruimtelijke ontwikkeling van ons land, en wel in het kader van een organisatie, waarvoor het Instituut gestadig heeft geijverd. De bibliotheek, die onder beheer van het Instituut blijft, zal aanmerkelijk beter worden opgesteld dan totnutoe mogelijk was en er zal voor onze leden een gunstige gelegenheid zijn, de boeken ter plaatse te raadplegen. De berichtgeving over het Nationale Plan in het Tijdschrift zal aan de waarde daarvan als documentair orgaan ten goede komen.

Het Instituut blijft volkomen vrij in de behartiging van eigen zaken, ook wat betreft den inhoud van het Tijdschrift, buiten de berichten van den Rijksdienst.

Met leedwezen verplaatst het Instituut zijn bureau uit Amsterdam, waar zooveel baanbrekend werk in het belang van de volkshuisvesting en den stedebouw beide is verricht. Het bestuur stelt er prijs op aan het gemeentebestuur van Amsterdam hier zijn dank te betuigen voor den steun, dien het zoovele jaren aan het Instituut heeft verleend, door onder gunstige voorwaarden bureauruimten ter beschikking te stellen.