is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 24, 1943, no 4, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namelijk wat betreft de verhouding tusschen ontwerper en onderzoeker en den gang van het onderzoek, hetzij van de kleine geografische eenheid tot de groote, hetzij omgekeerd. De heerschende opvatting onder de ontwerpers is, dat bij hen de leiding van het onderzoek moet berusten, omdat anders in sommige opzichten te veel, in andere wellicht te weinig materiaal wordt verzameld. En wat den gang van het onderzoek aangaat ontmoet men onder de stedebouwkundigen meestal de opvatting dat het onderzoekingswerk in streekverband den voorrang moet hebben boven het onderzoek per gemeente, aangezien de ontwikkeling van de kleine gebiedseenheid te zeer onder den invloed van haar omgeving staat dan dat zij met vrucht op zichzelf beschouwd zou kunnen worden, terwijl soms ook de getallen, die het onderzoek hier oplevert, te klein zijn om een conclusie te kunnen wettigen.

Zonder de beschouwingen van den schr. tot de hare te maken heeft de Redactie hiervoor gaarne plaatsruimte beschikbaar gesteld, in de hoop dat zij aanleiding zullen geven tot een gedachtenwisseling en zoodoende zullen bijdragen tot verheldering van het inzicht in de voor de praktijk belangrijke vraagpunten, waarop zij betrekking hebben.

Binnenland

Gemiddelde voor de provincie • Prijs per m^ Aantal per woning Totaal bedrag aan grond Groningen .... ƒ 1.45 461 ƒ 518.- Friesland ƒ 3.35 146 ƒ 448. Drenthe ƒ 2.85 218 ƒ 550.- Overijssel .... ƒ 3.05 242 ƒ 617.- Gelderland .... ƒ 2.25 358 ƒ 579.- Utrecht ƒ 3.45 271 ƒ 670.- Noordholland . . . ƒ 4.60 136 ƒ 700. Zuidholland. . . . ƒ 4.75 133 ƒ 625.- Zeeland ƒ 5.80 129 ƒ 725.- Noordbrabant. . . ƒ 2.60 223 ƒ 504. Limburg ƒ 2.10 251 ƒ 463.- Gemiddelde van alle tot de 2e groep behoorende gemeenten (± 120), welke aan enquête hebben meegedaan .... ƒ 3.20 218 ƒ t 610.-

Enquête van de Hoofdinspectie der volkshuisvesting inzake bouwterrein

In het najaar van 1936 heeft de Hoofdinspectie, gelijk uit het laatste jaarverslag blijkt, onder alle gemeentebesturen een enquête ingesteld, waarbij gevraagd werd naar de gemiddelde kosten van den bouwrijpen grond voor den nieuwbouw van de laatste jaren (bijv. sedert 1933/34) en naar het aantal grond per woning, correspondeerende met het evenbedoelde bedrag. Van ruim 850 gemeentebesturen werd een volledig of gedeeltelijk antwoord ontvangen. Ter verkrijging van een overzichtelijk beeld van deze antwoorden, werden de gemeenten in drie groepen ingedeeld, een van de gemeenten boven 30.000 inwoners en een dichtheid van bevolking, welke over het algemeen grooter is dan 15 per ha; de derde groep omvattende de plattelandsgemeenten met ten hoogste 5000 inwoners en een bevolkingsdichtheid van ten hoogste 2 per ha, en een tusschengroep met de resteerende gemeenten.

Gemiddelde voor de provincie Prijs per m^ Aantal per woning Totaal bedrag aan grond Groningen .... ƒ 0.95 706 ƒ 523.^ Friesland ƒ 1.35 387 ƒ 390.- Drenthe ƒ 0.65 1487 ƒ 440. Overijssel .... ƒ 1.50 606 ƒ 471. Gelderland . . . . ƒ 1.05 591 ƒ 486.- Utrecht ƒ 2.20 352 ƒ 585.- Noordholland . . . ƒ 1.90 308 ƒ 498.- Zuidholland. . . . ƒ 2.10 319 ƒ 475.- Zeeland ƒ 1.60 227 ƒ 333.- Noordbrabant. . . ƒ 0.95 582 ƒ 398.- Limburg ƒ 1.10 441 ƒ 393.- Gemiddelde van alle tot de 3e groep beboorende gemeenten (± 700), welke aan enquête hebben meegedaan .... ƒ 1.45 470 ƒ 450.-

De staten, die het resultaat van de enquête gesplitst naar deze drie groepen bevatten, zijn hieronder afgedrukt.

Het Jaarverslag merkt hierbij op, dat de prijs van den grond per ten deele wordt gecompenseerd door de uiteenloopende grootte der terreinen per woning. In het algemeen blijkt dat bij de arbeiderswoning in den regel een oppervlakte aan grond behoort, welke, met uitzondering van enkele groote steden, in 1936 in waarde varieerde tusschen f 400 en f 700.

Gemeenten der tweede groep

Gemeenten der derde groep

Uit den kring der bouwvereenigingen

Secretariaat

Het secretariaat van den Nationalen Woningraad is verplaatst van Roelof Hartplein 4, naar Wouwermanstraat 27 te Amsterdam-Z.

Gemeenten der eerste groep Prijs per m^ Aantal per woning Totaal bedrag aan grond Groningen ƒ 12.^ 66 ƒ 800.— Leeuwarden ƒ 5.75 87 ƒ 500.- Almelo ƒ 4.-- 190 ƒ 760.- ' Enschede ƒ 5.73 150 ƒ 860. Hengelo ƒ 4.- 175 ƒ 700. Zwolle ƒ 7.50 100 ƒ 750. Arnhem ƒ 4.65 -134 ƒ 625.- Nijmegen ƒ 4.45 180 ƒ 800.— Amersfoort ƒ 5.18 152 ƒ 787. Utrecht ƒ 12.50 85 ƒ 1060. Alkmaar ƒ 6.50 100 ƒ 650. Amsterdam ƒ 26.-- 44 ƒ 1140. Haarlem ƒ 9.05 127 ƒ 1150.- Hilversum ƒ 5.60 125 ƒ 700. Zaandam ƒ 9.- 100 ■ƒ 900. Delft ƒ 9.50 81 ƒ 770. Dordrecht ƒ 8.25 80 ƒ 660. Gouda ƒ 6.50 114 ƒ 740. s Gravenhage ƒ 16.50 75 ƒ 1250. Leiden ƒ 8.- 100 ƒ 800.— Rotterdam ........ ƒ 27.- 35 'ƒ 950. Schiedam ƒ 19.- 50 ƒ 950. Vlaardingen ƒ 15.- 60 ƒ 900. Breda ƒ 5.60 125 ƒ 700. Eindhoven ƒ 5.35 140 ƒ 750. s Hertogenbosch ƒ 7.55 75 ƒ 565. Tilburg ƒ 5.- 100 ƒ 500. Heerlen ƒ 2.57 175 ƒ 450. Maastricht ƒ 4.50 100 'ƒ 450. Deventer ƒ 6.25 120 ƒ 750.- Gemiddeld ƒ 8.95 108 ƒ 779.-

Nieuwe leden

Sedert de vorige opgave zijn als lid toegetreden de R.K. Woningbouwvereeniging ~St. Joseph" te Breda, N.V. ~Volkshuisvesting” te Breda, de Woningbouwvereeniging „Nieuwolda” te Nieuwolda en de Woningstichting „Smallingerland” te Smallingerland” De woningraad telt thans 478 aangesloten instellingen met 138.734 woningen.

Adviezen

Van 1 Januari tot 31 Maart werden door ons secretariaat adviezen verstrekt over de volgende onderwerpen:

Annuïteiten 1 Arbeidscontract 1 Architecten-honorarium 2 Belastingen , 2 Bouwplan 2 Bouwvoorschot 1

Brandverzekering 2 Exploitatie-rekening 2 Huur 5 Onderhoud 2 Oorlogsschade 1 Organisatie 3 Personeel 2

Schadevergoeding I Statuten 29 Verkoop woningen 2 Verzekering tegen oorlogsschade 2 Totaal 60