is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 27, 1946, no 2, 1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een 20 meter breede plantsoenstrook langs de spoordijk verhoogt de aantrekkelijkheid, terwijl de open koppen van de darsen sterk bijdragen tot de overzichtelijkheid. Karakteristiek is ook h-'er het streven zooveel mogelijk boombeplanting toe te passen ook in betrekkelijk smalle straatprofielen. Een voorbeeld van zulk een straat geeft profiel A, waarin een ruime stopstrook van 3,5 m met een smal trottoir door een boomenrij is afgescheiden.

Schinkel

Deze wijk (afb. 4) is 10 ha groot en is begrensd door de Schinkel en hoofdverkeerswegen, die zoowel de verbindingen als de scheidingen vormen. De industrieterreinen liggen niet direct aan de Schinkel, maar zijn daarvan gescheiden door een plantsoenstrook met een jaagpad. Het contact met de Schinkel wordt gevormd door een haven met eenl zijkanaal. Dit zijkanaal is 35 m breed, een afmeting die in het complex Weespertrekvaart ook wordt teruggevonden. Slechts twee terreinen liggen direct aan vaarwater; er is daarentegen betrekkelijk veel openbare loskade.

De aan vaarwater gelegen terreinen zijn 50 m breed. De niet aan vaarwater gelegen blokken zijn, 50 of 55 m breed met uitzondering van een zeer breed blok dat 110 m breed is, zwdat groote en kleine perceelen kunnen worden gevormd! Van de profielen kan worden opgemerkt, dat zij, evenals die van de andere wijken, zijn voorzien van boombeplanting. tvenals in de eerder besproken wijken vindt men hier het van de parallelstrook met smal trottoir en boomstrook De parallelstrook is hier 3 m, 3,5 m of 4,5 m. Bizondere aandacht behoeven de hoeken, zooals op de detailteekeninq is aangegeven, als gevolg van het smalle trottoir.

Afb. 5

Den Haag

Den Haag heeft, zooals vanzelf spreekt, behoefte aan terreinen om de industrie onder te brengen, die een groote stad "afb eigenlijke industriestad

Toch bezit den Haag een aantal industrieën, die een ruimer gebied verzorgen dan de stad zelf. Dit zoowel door de groei van bedrijven, die aanvankelijk alleen in de plaatselijke beboetten voorzagen, als door opzettelijke keus als vestigingsplaats waarbij het feit, dat den Haag zelf een ruim afzetgebied IS, gewicht in de schaal legt. Ook de omstand-'gheid, dat den Haag een aantrekkelijke woonstad is, zal wel eens factor zijn geweest, die de doorslag ten gunste van den Maag heeft gegeven bij de keus van een vestigingsplaats. Ais plaats voor de industriewijken is een afgescheiden stadsdeel gekozen, dat door scheepvaart en spoorwegen gemaklelijk bereikt kan worden. Dit stadsdeel is gelegen ten Zu'd-Oostep van het emplacement van de H.Y.S.M., ter plaatse waar de spoorlijnen Rotterdam-den Haag-Amsterdam en den Haag —Utrecht elkaar kruisen, en waar den Haag via irekvliet verbonden is met de Hollandsche waterwegen. Ongeveer 30 jaar geleden is hier de Laakhaven geprojecteerd in het centrum van een industriewijk. De wijk om de Laakhaven is nu vrijwel voltooid, zoodat behoefte werd gevoeld aan een nieuwe wijk. H’ervoor is de nabij gelegen Binckhorstwijk bestemd, die thans in aanleg is.

De Laakhaven

Het hoofdelement is de Laakhaven die de naam aan de wijk heeft gegeven (afb. 6). Deze is eenerzijds verbonden met de Trekvliet, die zelf weer in verbinding staat met de Sch'e en andererzijds met het Laakkanaal naar het Westland. Voorts is er contact met het spoor. De wegverbinding met stad en interlocale wegen wordt hoofdzakelijk gevormd door de Rijswijksche weg.

Afb. 7

Onder de spoorlijn zijn drie doorgangen, die het contact in Westelijke richting verzekeren met de andere stadsgedeelten. Als basisweg kan men de Waldorpstraat beschouwen met twee loodrecht daarop gerichte straten met bruggen over de Laakhaven.

Het oppervlak is groot 40 ha netto.

Afb. 6