is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 28, 1947, no 7-8, 1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ver komen om onze woningcomplexen te zien, dan is dit zeker ook te danken aan het werk van van der Kaa, die de weg voor een vlotte woningvoorziening heeft geëffend.

ledere tijd eist andere mensen en andere methoden. De omstandigheden na de tweede wereldoorlog zijn wel zodanig, dat met het opruimen van hindernissen niet kan worden volstaan. Onze tijd eist een meer Intensieve overheidsbemoeiing, die zeker niet in de lijn van van der Kaa zou zijn geweest.

In zijn tijd echter en ten opzichte van de taak, waarvoor hij was gesteld, was hij een man van grote verdiensten, die door zijn grote parate kennis, zijn onfeilbaar geheggen en zijn gemakkelijkheid van spreken in de discussie meestal de meerdee bleek. Dit alles ging gepaard met éen strikte rechtvaardigheid en een warm medegevoel voor hen, die gevaar liepen, de slachtoffers van een naar zijn mening onjuiste woningpolitiek te worden. Begrepen is dit niet altijd, maar wie van der Kaa beter kende, was overtuigd, dat deze man, die zo weinig voor zichzelf vroeg en feitelijk heel weinig levensvreugde heeft gekend, een man was met een warm hart voor hen. die in zijn oog misdeeld waren.

Men zal het mij niet kwalijk nemen, wanneer ik van der Kaa in de eerste plaats zie als Hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting, Zijn werkzaamheden als voorzitter van de Vaste Commissie van de Rijksdienst voor het Nationale Plan en laatstelijk als fungerend President van deze Dienst vallen buiten mijn bemoeiing, In zijn functie van Hoofdinspecteur ben ik meer dan vijf en twintig jaren zijn naaste medewerker geweest en heb ik gelegenheid gehad hem te leren kennen als weinigen.

En nu dit alles voorbij is, blijft zijn beeld vóór mij staan als dat van een hoogstaanden man met een onkreukbare eerlijkheid en rechtschapenheid, die het zijn medewerkers wel eens moeilijk maakte om tot een systematische behandeling van een zaak te komen, omdat zijn vitale geest naast het punt in kwestie als vanzelf tientallen andere vraagstukken opriep, maar die steeds de persoonlijkheid eerbiedigde en van zijn medewerkers mensen maakte, die geleerd hebben, zelfstandig te denken en de verantwoordelijkheid voor hun daden te dragen.

Dit laatste geldt vooral ook voor de inspecteurs van de volkshuisvesting, die naar wettelijk voorschrift van hem ~leiding en wenken” ontvingen, maar die hij in de uitoefening van hun taak zoveel mogelijk vrij liet en die zich onder zijn leiding hebben ontwikkeld tot verantwoordelijke dragers van het Staatsgezag in de provinciën, en die er ieder voor zich toe hebben medegewerkt om deze tak van overheidszorg in ons land een goede naam te bezorgen.

Met van der Kaa is een markante figuur op het onverwachtst van ons heengegaan. Zijn nagedachtenis zal bij allen, die met hem in aanraking zijn gekomen, in eerbiedige herinnering blijven. I

H. G. van Beusekom

Officiële mededelingen

Nederlandsch Instituut

Bestuur

Het gemeentebestuur van den Haag heeft in de plaats van wijlen de Heer M. Vrijenhoek als zijn vertegenwoordiger in het bestuur van het Instituut aangewezen de wethouder, de H eer Ir. L. J. M. Feber.

Jaarvergadering en excursie

Op 10 Juli 1.1. had te Rotterdam de jaarvergadering plaats, met daaraan verbonden een excursie door de stad. Aangezien, zoals wij al berichtten, de voorgenomen praeadviezenvergadering over de uitvoering van het woningbouwprogramma vertraging ondervonden heeft, is de jaarvergadering daarvan los gemaakt en aan de excursie verbonden.

Wat het huishoudelijk deel van de vergadering betreft, verdient vermelding dat het jaarverslag, de rekening en verantwoording, beide over 1945 en de begroting voor 1947 goedgekeurd werden. Het is de bedoeling het jaarverslag over 1946 in het najaar aan de ledenvergadering voor te leggen, waardoor de achterstand in de afdoening der jaarstukken, welke door de oorlog is ontstaan, zal zijn ingehaald. Op voorstel van de kascommissie werd de penningmeester gedechargeerd van zijn beheer over 1945.

De beide aan de beurt van aftreden zijnde persoonlijke bestuursleden, de Heren Mr. J. Kruseman en Dr. Ir. F. Bakker Schut, werden beide bij acclamatie herbenoemd, terwijl de voorgedragen candidaat ter vervulling van een sinds enige tijd bestaande vacature, de Heer Mr, E. H. J. Baron van Voorst tot Voorst, eveneens bij acclamatie werd benoemd. De voorgestelde wijziging der statuten, strekkende tot het verlengen van de looptijd van het Instituut als vereniging, werd in twee achtereenvolgende vergaderingen aangenomen, zulks met het oog op de daaromtrent in de statuten opgenomen bepalingen.

Voor de excursie bestond bizonder veel belangstelling. 170 deelnemers hadden zich opgegeven.

De voorbereidingen tot het herstel van de zwaar getroffen havenstad, nog vol herinnering aan de noodlottige Meidagen van 1940, haar belangrijke stedebouwkundige plannen, waarvan de omvang en betekenis aan de vernielingen beantwoordt, de ontwaakte belangstelling onder de burgerij, vooral voor de wijkgedachte, de feitelijke woningbouw op een schaal, die ons, gewend als wij zijn geraakt aan de afwezigheid van bouwwerken in het stadsbeeld, als zeer ongewoon treft, dit alles heeft velen gehoor doen geven aan onze oproep. De Heren Ir. C. van Traa en Ir. A. Bos hielden korte inleidingen, daarna werd onder geleide een bezoek gebracht aan de tentoonstelling ~Rotterdam straks”, een boeiend voorbeeld van de tentoonstelling als instrument van stedebouwkundige voorlichting.

Vervolgens had ten stadhuize de officiële ontvangst door het gemeentebestuur plaats, waarbij een door dit bestuur aangeboden koffiemaaltijd aansloot.- De middag werd in beslag genomen door een rondrit in autobussen langs de tijdens of na de oorlog in uitvoering gebrachte woningcomplexen, waarbij op één punt oók 'woningen werden bezichtigd. Bij Parkzicht werd het gezelschap ontbonden.

De excursie muntte uit door een voortreffelijke organisatie van wege de Rotterdamse gemeentediensten, ook wat de indeling van de tijd aangaat, dikwijls het moeilijke punt bij uitnemendheid bij tochten als deze, « 11., 1. ..

Aan het gemeentebestuur en aan de directeuren en ambtenaren van de technische diensten is reeds dank gebracht voor de genoten gastvrijheid, voor de welwillende ontvangst en de vele moeite, die zij zich hebben gegeven om de tocht te doen slagen. Wij willen die dank hier nog graag herhalen. Het resultaat was evenredig aan de moeite, die zij zich hebben getroost.

Praeadviezenvergadering

Deze vergadering, met als onderwerp de uitvoering van het woningbouwprogramma, is vastgesteld op Donderdag 18 September, te Amsterdam. De praeadviezen van de Heren J. Bommer, Ir. J. J. van der Wal, Dr. Claudius Prinsen en B. Merkelbach, resp. over de verdeling van het woningbouwprogramma, over de voorziening met materialen en arbeiders, over de financiering en over ons woningpeil zijn ingekomen en zullen vooraf, in een bundel verenigd, aan de leden worden toegezonden. Deze bundel zal overigens door de uitgeefster N. Samson N.V. te Alphen aan de Rijn in de boekhandel verkrijgbaar worden gesteld tegen een prijs van f. 1,25 per exemplaar.

De convocatie voor de vergadering wordt nader aan de leden toegestuurd.