is toegevoegd aan je favorieten.

De woningbouwvereniging, jrg 7, 1947, no 2, 1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. de in sub b. genoemde commissie te verzoeken de statuten der vereniging te willen herzien en in overeenstemming te brengen met de gewijzigde omstandigheden en zo ook het huishoudelijk reglement en eventuele wijzigingen ter goedkeuring aan de in sub e. genoemde ledenvergadering voor te leggen.

Tot de werkzaamheden van de ..commissie van voorbereiding en uitvoering" der fusie behoren dus 0.a.: te zorgen dat

a. per 1 Juli 1947 balans en rekening van baten en lasten worden opgemaakt van de woningbouwvereniging ~Goed Wonen” (in overleg met den accountant van de gemeente Nieuwehuizen):

b. op het besluit tot vervreemding enz. de goedkeuring wordt gevraagd van de gemeente, het Rijk en van eventuele andere geldgevers;

c. door het Rijk en de gemeente en eventuele andere instellingen de diverse besluiten worden genomen tot naamsverandering in de schikkingen en besluiten van Ministers, gemeenteraad-enz. inzake voorschotverlening, bijdragenverlening, hypotheekakten enz.;

d. de overdracht van de bezittingen plaats heeft bij notariële of onderhandse akte en ontheffing wordt verkregen van de betaling van registratierechten i);

e. de statuten en het huishoudelijk-reglement van de woningbouwvereniging ~Beter Wonen” in overeenstemming worden gebracht met de veranderde situatie;

f. regelen worden opgesteld voor de woningbouwvereniging ~Beter Wonen” omtrent de te voeren administratie, de huurinning, de uitvoering van het onderhoudswerk en het toezicht op het onderhoud;

g. een voorstel wordt uitgewerkt omtrent de nummering van de leden in verband met het verhuren der woningen.

Wat hierboven geldt voor de niet-bestaande verenigingen in de niet-bestaande gemeente Nieuwehuizen, is slechts bedoeld als voorbeeld. Bij fusie van werkelijk bestaande instel-

lingen. zal steeds rekening moeten worden gehouden met het karakter dier instellingen en met plaatselijke bijzonderheden.

Verenigingen en stichtingen, welke fusieplannen hebben, kunnen bij de uitwerking der plannen steeds rekenen op advies en medewerking van het secretariaat van de Nationale Woningraad.

P. A. in ’t Hout

1) Op grond van artikel 101 sub b. der Registratiewet, waarin wordt bepaald, dat vrijstelling van registratierechten verleend kan worden voor de akten van overdracht van onroerende zaken aan gemeenten en aan de in artikel 52 der Woningwet genoemde verenigingen, vennootschappen en stichtingen, indien de overdracht geschiedt in het belang der volkshuisvesting. Deze vrijstelling dient te worden gevraagd aan den Minister van Financiën op gezegeld papier ad f. 0.30.

Mededelingen van de Nationale Woningraad

Nieuwe leden

Sedert de vorige opgave zijn als lid toegetreden:

Dalfsen: W.b.v. „Dalfsen" Wilnis: W.b.v. ..Wilnis”

De Nationale Woningraad telt thans 622 leden.

Bestuur

Op 25 Februari kwam het bestuur te Assen in een vergadering bijeen.

Secretariaat

Het bestuur heeft in de vergadering van 25 Februari den Heer P. A. in ’t Hout, die reeds geruime tijd het secretariaat waarnam, aangesteld als secretaris.

Berichten

Nieuwe Minister voor Wederopbouw en Volkshuisvesting

Met ingang van 28 Februari is de Heer L. Neher, Directeur-Generahl bij het staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, benoemd tot Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting. De naam van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw is met ingang van 28 Februari veranderd in ~Wederopbouw en Volkshuisvesting”, terwijl Openbare Werken (Waterstaat) is overgedragen naar het Ministerie van Verkeer.

Houtverbruik bij woningen

In een woning met een inhoud van 290 (een normale arbeiderswoning), waarvoor zonder houtbeperking ongeveer 10 tot 12 m 3 hout nodig was, zal in den vervolge niet meer dan 6 verwerkt mogen worden, indien het een eengezinswoning betreft. In een etagewoning van diezelfde omvang mag niet meer dan 5 hout verbruikt worden.

Schaarste aan materialen

Het Tweede Kamerlid W. Steinmetz heeft aan den Minister van Openbare Werken en Wederopbouw a.i., ir. H. Vos, vragen gesteld betreffende uitvoering van het bouwprogramma voor 1947. Hij vroeg den Minister of deze niet van oordeel is, dat het bouwprogramma voor 1947 zal mislukken, als er, zoals in de maand Januari, geen enkele uitvoeringsvergunning voor woningbouw wordt verstrekt.

Door den Heer W. Steinmetz is tevens gevraagd, meer bouwmaterialen ten behoeve van de woningbouw beschikbaar te stellen.

Het Tweede Kamerlid Ten Hagen heeft aan de Ministers van Openbare Werken en Wederopbouw en van Economische Zaken vragen gesteld over het materiaalgebrek, waardoor het ~Bouwplan 1946” niet is uitgevoerd en het ~Bouwplan 1947” wordt bedreigd. De vragensteller is van mening, dat dit materiaalgebrek onder meer wordt veroorzaakt, doordat bij het afsluiten van handelsovereenkomsten weliswaar rekening wordt gehouden met het voor het bouwbedrijf benodigde hout, doch de overeengekomen quota zijn als maxima te beschouwen, die in de praktijk lang niet worden bereikt. Hij vraagt zich af of bij de import de belangen der industrie boven die van de wederopbouw worden gesteld en of me't name de Rijksbureaux minder activiteit aan de dag leggen voor de belangen van de bouwnijverheid dan voor die van de industrie. Voor de handel is het voordeliger import te stimuleren van hout, dat niet voor de bouwnijverheid geschikt is, terwijl er geen instantie is, die de belangen van de bouwnijverheid veilig kan stellen.

Aan het slot van zijn vragenreeks bepleit de Heer Ten Hagen o.m. het College van Algemene Commissarissen van de Wederopbouw een grotere verantwoordelijkheid te geven voor de uitvoering van goedgekeurde bouwplannen, althans dat dit college medezeggenschap verkrijgt t.a.v. de import en distributie van materialen bestemd voor de uitvoering der bouwplannen.