is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 29, 1948, no 7-8, 1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i)uli/Aug. 1948

29e Jaargang • No. 7/“ Maandblad

Tijdschrift voor en Stedebouw

Orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedehouw en de Nationale Woningraad, Algemene Bond van Woningbouwverenigingen, waarin opgenomen de mededelingen van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, en tevens gewijd aan de Wederopbouw

Redactie: Mr. H. W. Bloemers, J. Bommer, Ir. H. M. Buskens, Jhr. M. J. I. de Jonge van Ellcmeet, B. Merkelbach, Ir. L. S. P. Scheller, Ir. P. Bakker Schut, Mr. J. Vink, Drs. H. van der Weijde

Adres voor Redactie en Abonnementen: Lange Voorhout 19, ’s Gravenhage, Telefoon 115720

Advertenties: Keizersgracht 188, Amsterdam C., Telefoon 49128

Overlijden Prof. Mr. P. J. M. Aalberse

Tussen de verschijning van het vorige en die van dit Tijdschriftnummer hebben de dagbladen ons het overlijden gemeld van een staatsman, die op het terrein van de woningbouw krachtig werkzaam is geweest, de oud-Minister Aalberse. Gedurende de tijd van actieve bestrijding van de vorige woningnood, van 1918 tot 1925, is de portefeuille van Arbeid, waaronder de volkshuisvesting toentertijd ressorteerde, voortdurend benijdenswaardige continuïteit in handen geweest van Minister Aalberse.

Had het Kabinet-Cort van der Linden al even te voren zijn afwachtende houding ten aanzien van het woningvraagstuk opgegeven, het zijn toch vooral het in 1918 nieuw optredende Kabinet-Ruys de Beerenbrouck en de nieuwe Minister van Arbeid Aalberse geweest, die met nieuwe maatregelen en uit royaler beurs de bestrijding van de woningnood hebben ondernomen. Hun beleid heeft destijds ook meermalen bestrijding ondervonden. Financiële redenen hebben soms tot zuinigheid genoopt, maar in grote lijnen beschouwd, blijft de overwinning van de woningnood toch, als wij de daarvoor verantwoordelijke bewindsman willen noemen, verbonden aan de naam van Minister Aalbefse. De oud-Voorzitter van het Instituut, de Heer Bloemers, liet zich in 1925 aldus over het werk van deze Minister uit: ~Wanneer na het aftreden van het Ministerie-Ruys de Beerenbrouck de rekening van de werkzaamheid van dit kabinet wordt opgemaakt, zal de arbeid van minister Aalberse ter bestrijding van de woningnood en vooral zijn beleid te dien aanzien gedurende de eerste jaren van zijn bewind tegen zeer veel tekortkomingen kunnen opwegen.”

– – Bij het verscheiden van de oud-Minister herinneren wij ons deze arbeid met erkentelijkheid.

Officiële mededelingen

Nederlandsch Instituut

Bezoek Korrelbetonwoningen Dordrecht

Op 23 Juli 1.1. zijn de leden van het Instituut, dank zij de welwillende medewerking van de Heer Ir. C. G. van Buuren, Directeur van de Bouw- en Woningdienst te Dordrecht, in de gelegenheid geweest deel te nemen aan een bezoek aan een complex van 267 gemeentewoningen in aanbouw aldaar, volgens het systeem Korrelbeton.

Aan de Heer van Buuren en zijn medewerkers brengen wij

gaarne een woord van erkentelijkheid voor de moeite, die zij zich hebben getroost ter voorbereiding en uitvoering van deze excursie.

Bureau Instituut

Wegens vacantie zal het bureau van het Instituut van 16 tot en met 21 Augustus gesloten zijn.

Rijksdienst voor het Nationale Plan

Besluit inzake afgraving Onstwedde

De President van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, Gelet op de omstandigheid, dat in zijn beschikking van 10 Maart 1948, No. 24 P., in afwachting van het advies van de Vaste Commissie vian de Rijksdienst voor het Nationale Plan voorlopig voor de duur van drie maanden na dagtekening dier beschikking bezwaar wordt gemiaakt tegen de afgraving van het aan de heer G. Mulder toebehorend percee;l kadastraal bekend Onstwedde, Sectie F, No. 1996, zulks wegens strijd met het in voorbereiding zijnd ontwerp voor een nationaal plan;

Overwegende, dat blijkens ingekomen ambtsberichten de voorbereidingen, welke worden getroffen, teneinde door middel van eigendomsoverdracht de handhaving van het gebied in de oorspronkelijke staat te verzekeren, nog niet tot een definitief resultaat hebben geleid;

Gezien het advies van de Vaste Commissie, voornoemd, om in verband hiermede de termijn van bezwaar in de eerderaangehaalde beschikking van 10 Maart 1948 No. 24 P met drie maanden te verlengen;

Gelet op artikel 5, derde lid, van het besluit van 15 Mei 1941 (no. 91/1941) betreffende de instelling van een Rijksdienst voor het Nationale Plan; Besluit,

wegens strijd met het in voorbereiding zijnd ontwerp voor een nationaal plan bezwaar te maken tegen het voorgenomen werk, zijnde de zandafgraving op het perceel kadastraal bekend Onstwedde Sectie F, no. 1996, zulks voor de duur van zes maanden na dagtekening van zijn beschikking van 10 Maart 1948, No. 24 P.

De President van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, w.g. J. Linthorst Homan

’s Gravenhage, 3 Juni 1948

De noodwoningen in Gelderland

door R. Hornstra, Directeur, en Mej. A. C. Messchaert, maatschappelijk werkster bij de Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk

Niemand wil noodwoningen, maar er zijn omstandigheden, die ze dwingend voorschrijven. De vele noodgevallen in 1945, die een krassere benaming vroegen dan noodgeval en aanleiding gaven tot de wat onmenselijk klinkende aanduiding van krepeergevallen, eisten dwingend acute leniging. Zo heeft Gel-