is toegevoegd aan je favorieten.

De woningbouwvereniging, jrg 8, 1948, no 11, 1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch zal dit de methode zijn die ons, samen met de hiervoor reeds genoemde manieren, naar een snelle oplossing van het nijpende woningvraagstuk voeren, waardoor vele gezinnen in zo kort mogelijke tijd aan een eigen woonruimte worden geholpen.

Nog slechts korte tijd geleden kregen wij de indruk tijdens een vergadering van een woningbouwvereniging, dat het juiste denkbeeld van het systeem der duplex-woningen, bij vele bestuursleden niet aanwezig is.

Door het accepteren van dergelijke woningen dacht men een verlaging van het volkshuisvestingspeil te aanvaarden voor de 'toekomst.

Dit is niet juist. De oplossing der duplex-woningen is een tijdelijke oplossing, welke de mogelijkheid inhoud van een ruimere woning voor de toekomst. Doch hierover straks. Er moet een keus gedaan worden: of vele gezinnen moeten de noodzakelijke woonruimte nog lange tijd ontberen, of we moeten van de mogelijke oplossingen de minst kwade kiezen. Deze minst kwade is volgens ons de bouw van een groot aantal duplex-woningen. Geen oplossing voor een normaal of een groot gezin, maar voor kleine gezinnen, als ouden van dagen of gezinnen zonder kinderen.

Ook onze Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, Mr. Dr, J. in ’t Veld, heeft bij verschillende gelegenheden deze woningen aanbevolen en in samenwerking van het Ministerie van Wederopbouw en de Bond van Nederlandse Architecten (8.N.A.) wordt de mogelijkheid bestudeerd om voor het 'doel geschikte oplossingen te verkrijgen. De ontworpen voorbeelden zullen t.z.t. worden gepubliceerd.

De bouw van arbeiderswoningen is nog steeds gebonden aan een inhoudsmaat van 260 Deze maat wordt in het algemeen te gering geacht voor een verantwoorde splitsing en men neemt voorlopig aan dat een inhoud van 280 tot 300 M». gewenst is. Het bepalen der verantwoordde inhoudsmaat is, met andere vraagstukken, nog steeds een onderdeel van studie en vaste voorschriften zijn nog niet bekend gemaakt.

Waar het belang van de bouw van duplex-woningen wordt ingezien en een gemeente of woningbouwvereniging besluit tot het bouwen ervan, dan kan alreeds voorlichting ■'vorden gegeven door de Provinciale Directies van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, aan de hand van door de Centrale Directie uitgegeven voorlopige instructies. Een definitieve instructie zal worden samengesteld na beëindiging der reeds genoemde studie over dit onderwerp.

Bezien we de opzet van zo’n duplex-woning in grove trekken dan is het dus een normale eengezinswoning, waarbij met hef oog op de tijdelijke splitsing, o.a, gezorgd wordt voor een vrije toegang naar elk der gesplitste gedeelten. Zo zal b.v. vanuit een gemeenschappelijke entree, een aparte gescheiden toegang voeren naar de beneden- en naar de bovenwoning. Heeft de benedenwoning z’n normale W.C. en keuken, ook voor de bovenwoning is deze aanwezig. Naast nog verschillende meer ondergeschikte zaken dient de eis .te worden gesteld dat voor de bovenwoning ook voldoende koele bergruimte aanwezig is. Op deze wijze kunnen dus twee gezinnen leven in een woning welke voor één gezin bestemd behoorde te zijn. Wel voor twee gezinnen te gering van inhoud maar toch zo dat ze elkaar geen 'ongezochte overlast behoeven te veroorzaken. Zowel de scheiding der toegangen als de inrichting van keuken en W.C. der bovenwoning dragen een tijdelijk karakter. Na verloop van tijd, als de ergste woningnood voorbij is en de woningmarkt wat ruimer is geworden (men verwacht Via een verloop van ongeveer twaalf jaar), kan men overgaan tot verwijdering der tijdelijke elementen. De kamers en keuken op de verdieping krijgen dan hun juiste bestemming als slaapkamer of anderszins en de W’.C. krijgt zijn bestemming als douche-cel. Bij een ruime 'Opzet van dit element kan zelfs de combinatie W.C. en douche-cel gehandhaafd blijven wanneer de woning voor één gezin wordt ingericht. Een zodanige eengezinswoning heeft een inhoud van naar de verwachting is 280 tot 300 dus ruimer dan de 260 M®. die nu is toegestaan.

in de eerste plaats aan de huidige noodtoestand moet worden gedacht, zo zullen wij toch ook stil moeten staan bij de overweging of de woningen die nu worden gebouwd ook

in de toekomst hun waarde zullen hebben. Zij die na ons de in deze tijd gebouwde woningen moeten bewonen, zullen hun eisen stellig niet lager maar wel hoger stellen en waar ruimte is zijn mogelijkheden. Met een inhoud van 280 tot 300 voor onze woningen reiken wij de hand aan de toekomst.

Wellicht zal de vraag rijzen waar de geldmiddelen vandaan moeten komen voor de kosten die we over tien jaar moeten maken, wanneer de woning z n definitieve bestemming krijgt. Verwacht kan worden, dat de mogelijkheid voor het vormen van een reserve in de exploitatie-opzet aanwezig zal zijn. Een particulier eigenaar van een duplex-woning zal met het oog op meerdere inkomsten, aan het maken van deze onkosten niet veel behoefte gevoelen. Allereerst zal een dubbele verhuring meer winst geven en ten tweede zullen de kosten voor het verwijderen van scheidingen enz. bij hem sterker'spreken, dan bij een vereniging of een gemeente. Tenzij de tijd hem dwingt, doordat de ruimte op de woningmarkt de mensen uit de kleine naar de ruimere woningen trekt, zal hij de gesplitste woning zo lang mogelijk handhaven. Wij menen dan ook te moeten waarschuwen dat duplex-woningen niet in verkeerde handen komen, opdat niet uit de nood van deze tijd een goed winstobject kan worden verkregen. Maar een gemeente of woningbouwvereniging die geen commercieel doel heeft en haar plicht beseft, zal zo spoedig mogelijk de woning in zijn definitieve bestemming, dus als eengezinswoning, brengen. Zullen de kosten welke voor dit doel moeten worden besteed bij een particulier bezwaren teweeg brengen, de gemeenten en verenigingen kunnen in overleg met de regering, vanaf het begin der exploitatie de reserve voor dat doel vormen en straks aanwenden.

Hier ligt dus allereerst een zeer belangrijke plicht voor de gemeenten en woningbouwverenigingen en wij achten het dan ook raadzaam, dat in het belang van een snelle oplossing van ons woningvraagstuk, bij het opzetten van nieuwbouwplannen, waar dit mogelijk is de bouw van duplex-woningen serieus in overweging wordt genomen. Van de zijde der Nationale Woningraad zal spoedig, aan de hand van definitieve richtlijnen, op dit onderwerp worden terug gekomen. Reeds nu echter willen wij duidelijk als onze mening voorop stellen, dat een duplex-woning in de eerste plaats behoort te zijn een toekomstige woning voor een groot gezin. Er zijn architecten, die bij het ontwerpen van een duplex-woning in hoofdzaak uitgaan van een woning voor twee gezinnen en vergeten, dat het moet zijn een grote eengezinswoning, welke tijdelijk voor de huisvesting van twee gezinnen moet worden gebruikt. Hoe minder een duplex-woning geschikt is voor permanente woning voor twee gezinnen, des te meer zekerheid hebben wij, dat ze over een tiental jaren zal worden verbouwd tot eengezinswoning.

Tevens dient er bij de bouw van duplex-woningen rekening te worden gehouden met het aantal woningen voor grote gezinnen, dat gebouwd zal worden overeenkomstig de gezinssterkte der gemeente. Het zou onjuist zijn, in een gemeente thans een belangrijk aantal duplex-woningen te bouwen, in verband met het aantal kleine gezinnen, dat moet worden gehuisvest, zonder rekening te houden met de in de toekomst 'te huisvesten grote gezinnen. Het gevolg zou zijn, dat er voor de verbouwde duplex-woningen later niet voldoende grote gezinnen beschikbaar zijn en deze dus dan zullen worden gehandhaafd voor huisvesting van kleine gezinnen.

De dupleX'Woningen zijn aanvaardbaar en zelfs een oplossing, mits nadrukkelijik vast staat, dat zij een tijdelijk karakter hebben.

C. Wulffraat •

LOTINA Dé Loodtita n a a t V e r f Zie het artikel van de Heer J. Spek in het Septembernummer van blad. Voor nadere bijzonderheden : N.V. HAARLEMSCHESTOOMVERFFABRIEK, Postbus 204, HAARLEM