is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 30, 1949, no 7-8, 1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheden ter plaatse. Het monumentale plan is volkomen ongeschikt voor het dorp. Enige plannen voor nieuwe dorpen in Northumberland worden aan de hand van afhb. toegelicht. |

Safety as a Factor in Rqad Design, Construction and Layout, door B. Hugh Jones. Scheiding van snel en langzaam verkeer, al is volledige verwezenlijking meestal te kostbaar, moet als een einddoel in het oog worden gevat. Grondige studie van het verkeer is nodig. Een verkeerswegenplan moet vatbaar zijn voor uitvoering bij gedeelten, die telkens verbetering brengen. Schr. waarschuwt tegen de overschatting van de gordelweg. Deze is niet ovenal nodig en kan soms recht- of driehoekig zijn. Markt- en winkelbuurten moeten niet door het verkeer doorsneden worden. Scholen en woonwijken dienen zoveel mogelijk laan één kant van een verkeersweg te liggen. Schr. gaat dan in op de speciale autoweg en de eisen, waaraan deze moet voldoen -en merkt op dat een geheel net Van dergelijke wegen in 10 jaar kan worden aangelegd met 12.000 man. Daarnaast kan aan het bestaande wegennet nog veel worden verbeterd. In een landelijk gebied is één wegbaan van 22 voet voldoende als het 'aantal voertuigen niet hoger is dan 300 per uur, bij 300 tot 600 voertuigen is een wegbaan van 30 voet nodig, en daarboven twee wegbanen,' bij meer dan 1500 voertuigen per uur twee banen van 30 voet. In stedelijke ge-, bieden is de capaciteit 20 a 30% hoger. De standiaarden, die door de U.N.O. worden gevolgd voor internationale wegen zijn iets lager. Bij wegkruisingen gebeuren 46 % van alle ongelukken in bebouwde gebieden. 22%.in niet-bebouwde. Hierean moet dus speciale aandacht worden geschonken. Bij bet roundebout is een centraal eiland van 180 voet chameter vereistl lals een van de wegen een dubbele baan heeft, anders 150 of 100 voet in stedelijke gebieden of elders waar weinig verkeer is. De aanleg op dergelijk niveau (flyover roundabout) Is zeer kostbaar. Ten slotte worden enkele details vluchtheuvels, wegdek en uitrusting van de weg besproken. Met afbb.

Planning Outlook, No. 2, voorjaar 1949

Planning and Power, door J. Forrester. Kolen en olie worden steeds kostbaarder. Een van de mogelijke oplossingen van het energi-e-probleem ligt in de transmissie over grote afstland. Scandinavië vormt hiervan het klassieke voorbeeld. Schr. wijst op waterkracht, geothermische energie, de getijden, windenergie, zonne-energie, atoomenergie als bijdrage tot oplossing van het energie-vraagstuk. Met _afbb. |

The Rural Pattern, door James N. R. Adams. De behoefte van de groep, die in de landelijke omgeving woont èn werkt moeten ten grondslag liggen aan de plannen voor landelijke* gebieden. Schr, ontwikkelt een stelsel van gehuchten, kleine landelijke centna en grote landelijke centra, elk met bepaalde voorzieningen. Invoering van geschikte industrieën op het platteland is om economische en sociologische redenen noodzakelijk,, al is er menirrgsverschil over de aard van deze. Andere bevolkingsgroepen in zoverre ze besliag leggen pp het platteland worden eveneens besproken, o.a. de woonwagenbewoners. Wat de verspreide bebouwing betreft huldigt schr. de opvatting dat voor hen, die zelfgenoegziame goed geïsoleerde huizen willen bewonen, iets moet worden gedaan. De dichtheden variëren voor dergelijke woningen van I op 5 tot 1 op 75 acres. Plaatselijke concentraties dienen versmeden të worden. |

• I Value contour maps, door Bryan Ansley. Uiteenzetting, toegelicht door schetskaartjes, van de betekenis van kaarten, die de lijnen v,=n gelijka waarde vi-n de grond („isovals") vertonen, met name bij de toepassing van de nieuwe Èrjjelse stedebouwwet. f

The Influence of Micro-climate on Planning, door W. E. Graham. U* treksel uit een proefschrift over dit onderwerp. Met afbb.

Finland

Arkitekten, No. 1-2, 1949

Förslag till Stadsplan för Lojo, door Irma Mikkolo. Een studie-ontwerp. Met afbb.

Oostenrijk

Der Aufbau, No. 5, Mei 1949

Een nummer, gewijd ean Neder-Oostenrijk. , • j Stadtplanung Wiener Neustadt, door Prof. Dr. Karl Kupsky. Dit is de zwaarst beschadigde stad van Oostenrijk. De belangrijkste industrieën zijn weggevallen en kunnen niet meer ter plaatse tot leven komen. 1 och verlangde het stadsbestuur dat een bestemmingsplan voor een stad van 30.000 inwoners zou worden opgesteld (blijkbaar weinig minder dan het vooroorlogse aantal). Een van de inzenders op een uitgeschreven prijsvraag is ten slotte met het ontwerp belast, nadat met overleg veel tijd verloren wias gegaan, waardoor het ongeduld vian de bouwlustigen was gestegen en reeds gebouwen waren verrezen. Het plan wordt verder beschreven. Met kaartje en reproductie van het plan. ■ Die Siedlungslandschaften Niederösterreichs. door Dr. Adalbert Klaar. In dit artikel trekken vooral de aandacht een aanllal schematische tekeningen van dorpsvormen. _J

Strassenplanung in NiederÖsterreich, door Ing. Emil Rohacik. over de stelselmatige verbetering van het wegennet in Neder-Oostenrijk, De breedte van de verkeersbanen, thans 3 m, wordt vergroot tot 3,75 m.

Verenigde Staten

Journal o[ Housing, No. 5, Mei 1949

First Units of Washington Co-op Under Construction, door Mary Fox Herling. Na drie jaar van voorbereiding is de aanbouw van de eerste 24 woningen van de eerste coöperatieve woningvereniging in Washington begonnen. Schr. beschrijft de geschiedenis van deze vereniging. Met kaartje.

Zwitserland

Plan, No. 2, Maart~April 1949

Het gehele nummer wordt in beslag genomen door artikelen over waterverontreiniging en afvalwater.

V/as Wohtïen, No. 6, Juni 1949

20 Jahre Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmathal. Overzicht met afbeeldingen over de verrichtingen vian een woningbouwveremging.

Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek

Van April tot en met Juni 1949 zijn ingekomen:

Keiser, J. W., Overheidszorg voor he.t Natuurschoon, 1949, 264 blz.

Schaar, H. van der, De Bouwondernemer in het economisch bestel, tekst vanl de redevoering, gehouden op de bijeenkomst van ondernemers in het bouwbedrijf op Donderdag 18 November 1948 te Utrecht, 8 blz.

Schaar, H. van der, The Social-Economic Function of the Private Builder in the Netherlands, 1949, 7 blz. [gecyclostyleerd].

Schaar, v,an der. Woningnood door Winstbejag, radiorede uitgesproken 10 Maart 1949 (De Christelijke Bouwvakpatroon, 26 Maart 1949, 9e jaargang, No. 4).

Takes, Ch. A. P., Bevolkingscentra in het oude en het nieuwe land, 1948, 161 blz. en 26 bijlagen.

Vfrslag van het Congres van het Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting, gehouden te Utrecht op 26 Jan. 1949 in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.

Redevoeringen gehouden ter Congresvergadering van de Nederlandsche Bond van Huis- en Grondeigenaren, gevestigd te ’s Cravenhage en gehouden op 11 Maart 1949 te Amsterdam. Onderwerpen: Huurverhoging, Huurbelasting door Dr. C. Lubbers: Huurbelasting fiscaal onaanvaardbaar door K. Sneep, Oud-Inspecteur der Belastingen, 16 blz.

Hoofdbestuur der Maatschappij tot nut van 't algemeen. Verslag aangaande zijn verrichtingen en de staat der Maatschappij gedurende het jaar 1948-1949.

Nederlandse Landmeetkundige Federatie, 9e Congres op 17 Mei 1949, Rapporten, 52 blz.

Groninger Vereniging voor Sociaal en Cultureel Werk, Jaarverslag over 1948.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 Januari 1946 en 1947, 1949, 56 blz.

Prae.adviezen ter concretisering van een Welvaartsplan Noord-Brabant (vraagstuk der industriespreiding), Maart 1949, 48 biz.

Amsterdam gedurende den tweeden wereldoorlog. Statistisch Jaarboek der gemeente Amsterdam 1940—1944.

N.V. Bouwkas „Rohyp", Verslag over het vijftiende boekjaar 1948. Organisatiecommissie Cczondheidstechniek T.N.0., Verslag over het jaar 1948 (7e jaarverslag).

Vereeniging „Het Grondbezit”, Jaarverslag 1948.

Vereniging ter veredeling van het Ambacht, Jaarverslag 1948. Verslag van de Stichting tot rationalisatie van het bouwen over het . jaar 1948.

Vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen te Leiden, 56ste, jaarverslag, 15 September 1947-1948.

N.V. Utrechtsche Hypotheekbank en N.V. Dordrechtsche Hypotheekbank, Jaarverslag over 1948.

Celdersch Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land. Jaarverslag 1948.