Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De loonen inde metaalindustrie. Dobr de zorgen van het Normaiisatie-Bureau votar Arbeidszaken inde Metaalnijverheid (N.A.M.), directeur de heer J. R. A. Schortten, is thans uitgegeven: „Medede©- lingen no. ,11”, met 22 grafieken, bevattende de cijfers, ontleend aan de loonscfarifiten van 1 Januari 1921. De gegevens zijn verstrekt door 140 leden van den Me taalbond en omvatten de loondjfers van 31521 meerderjarige en 11092 minderjarige Werklieden, in totaal 42613 werklieden. Wij kunnen niet andèrs dan de uitgifte der mededeelingen en in het algemeen het werk van het N.A.M., roemen. Was het voorheen zoo goed als ónmogelijk om volkomen juiste cijfers omtrent de loonen inde metaalindustrie machtig te worden, thans, door den arbeid van genoemd bureau, krijgen wede beschikking over alleszins duidelijke gegevens. -Wij hebben gemeend goed te doen met aan onze lezers een overzicht vaneen deel van het verwerkte materiaal te geven, opdat rij in staat zijn, zich een beeld te vormen van de loonverhoudingen in onze industrie. Het is ons niet mogelijk', alles in ons blad te verwerken en we volstaan dan ook roet een overzicht te geven van de gemiddelde en van de hoogste uttr-inkotmens inde vers duikende gemeenten, gerangschikt naar de 3 vakgroepen; geschoolden, geoefenden en on ges choolden. Volgens de door den Metaalbond getroffen regeling van Juni 1920, moesten rijn leden aan de volgende loonregeling voldoen. (Wij bespreken uitsluitend de loonen der meerderjarige werklieden j. VAKGROEPEN. Gemeenlek!. Werkw. Geschoolden. Geoefenden. Ongeschoolden I. 48 75 (f36.00) 65 (f31.20) 55 (f26.40) 1148 70 (f33.60) 60 (f2aSO) 50 (f24.C0) 111- 43 66 (f31.68) 55 (f 25,88) 45 (f 22.08) IV- 48 63 (f 30.24) 53 0 25.44) 43 0 20.64) V. 43 61 0 29.28) 51 0 24.48) 41 019,68) Dein bovenstaanden staat genoemde Üooncijfers hebben uitsluitend betrekking op de totale uur-inkomsten. Verder zij opgemerkt, dat de cijfers alleen betrekking hebben op de gemeenten en niet op afzonderlijke ondernemingen. Vakgroep 1 Vakgroep II Vakgr. IllOn-Geschoolden. Geoefenden. geschoolden. GEMEENTE- _g „|22 | £ „| 2 Si „Ssi, KLASSEN. SU «l-oE-a-g U|-S| 73g »1 S | c~ I?-* 2-* a~ *>S a~ mj< -o.* SU §-S S-H »S §5 i- |3 gij f« 3O 3 £ 1 3O s £ 303 3 3 S! 3 3 3 Ie uomesntefeissss Amsterdam . . 3208 94 87 1445 85 78 900 74 66 Hillegersberg 4 87 87 27 81 81 653 53 Rotterdam. . . 4218 93 81 2181 90 76 3157 72 65 Schiedam ... 573 81 78 322 81 76 280 ,68 66 2e Gemeenteklssee Weesp 6 108 108 SI 86 86 462 62 Hengelo .... 1131 99 88 745 80 70 493 64 60 Deift ...... 304 92 88 146 82 74 106 69 67 'Krommenie. . 58 87 87 252 73 73 81 4848 Zaandam. .. J 80 93 84 29 94 82 3374 65 ■Haarlem.... 718 89 83 437 79 71 235 69 64 Hilversum. .. 62 83 83 868 68 463 63 Kooga.d. Zsan 52 82 82 24 79 79 771 71 Dordrecht... 708 88 791 928 82 68 376 70 60 Utrecht .... 720 82 79 437 76 66 434 68 69 Zeist 22 78 78 6 75 75 4 58 58 Nijmegen ... 87 78 77 175 66 65 64153 52 Leiden 102 75 74 162 65 63 HOI 54 52 Arnhem.... 34 7474 17 61 61 11 57 57 Deventer ... 223 75 73 229 67 63 177 56 54 Voorburg ... 59 73 73 36 7474 857 57 Vlissingen. . . 773 73 73 376 64 64 424154 54 Enschedé ... 2270 70 760 60 lij 5050 ss Eesseeniekiêsse Er. a/d. IJsel . 145 91 91 128 81 81 195 72 72 Bildt de ... . 782 82 15 59 59 3'56 56 Bolnes 154 82 82 48 79 79 96 68 66 IJsselmonde . 881 81 668 68 269 59 Jutfaas 14 79 79 464 64 956 56 Gorcum .... 76 78 78 122 64 64 87 58 58 Apeldoorn. . . 106 76 75 39 73 62 47 55 50 Alkmaar. ... 99 75 75 73 65 62 39 55 53 Helmond. ... 58 75 75 60 63 63 22 54 54 Zwolle ...... 82 74'74 29 63 63 10 53 53 Kinderdijk. . . 353 77 74 207 70 66 126 60 57 Amersfoort . . 27 73 73 16 59 59 146 46 Middelburg , . 28 73 73 763 63 360 60 Breda 159 71 71 83 59 58 68 4848 Winschoten. . 35 68 68 89 64 60 34 52 51 Olst 29 67 67 26565 * 745 45 Culemborg . . 33 66 66 18 59 59 646 46 Ticl 32 66 66 39 57 57 13 47 47 4s Oeaseniekiassj Coevorden, , . 59 71 71 14 54 54 22 51 51 Ulst 22 71 71 25 67 67 557 57 Oadowater. . . 2770 70 31 65 65 30 47 47 'Beteringen , . 2S 65 65 357 57 550 50 Een onverdacht getuigenis, De redactie yan „Het Metaal”, het orgaan yan dc vereeniging „Nederlandsche Metaalindustrie”, wijdt een artikel aan de plaats gehad hebbende stemming onder het personeel van de Rotterdamsche Droogdok-Maatschappij, inzake het verkoopen van den 8-urendag. Het is voor onze lezers de moeite waard, met dit artikel, althans met een deel : er yan, in kennis te worden gesteld. < Zij zullen er de erkenning in vinden, dat < ide wettelijke 8-uréndag een succes is voor 1 hen, „die jaren achter elkander immers, op i smeetingen en in organen, hadden verkon- ]

digd, dat hun leuze geen ijdele illusie was”. Wij laten bedoeld artikel hier volgen; „Voor ben, die hebben beweerd, dat hens tel in onze industrie alleen te verwachten viel, door het wijzigen van de nieuwe Arbeidswet, is de uitspraak yan de Rotterdamsebe werknemers voorwaar niet 'bemoedigend! De Rotterdams ebe Droogdok-Maatsebappij heeft onlangs haar personeel laten e temmen over 8 uur werken of langer; van de ruim 2000 werklieden verklaarden zich slechts 555 voor langer Werktijd, 1458 tegen, niettegenstaande de directie, bij het invoeren van langeren werktijd betere arbeidsvoorwaarden had voorgesteld. Wij schreven reeds vroeger, dat het o. i. niet mogeHjk zou blijken te zijn den eenmaaTingevoexden 8-urigen werkdag te wijzigen en zien ons thans inde uitspraak te Rotterdam in onze meerling versterkt. Werkgevers, die, daarop aansturen, mogen niet vergeten, dat „8 uur” een belangrijk punt op het programma van de vakorganisaties is geweest en dat het heel wat moeite en strijd heeft gekost om de •werknemers voor dat punt warmte maken, om de doodeenvoudige reden dat, jaren terug, het gros van de werknemers, het invoeren als een onmogelijkheid beschouwden; het was zoo iets als een belofte, waarmede zij weiden gepaaid ! Aan de werkelijke invoering geloofden slechts zij, die het punt op het programma hadden gébracht en het straks zouden hebben te verdedigen. Het invoeren was dan ook een niet te | onderschatten succes voor die woordvoerders, die jaren achter elkaar immers, op meetxngen én in organen, hadden verkondigd, dat hun leuze geen ijdele illusie was Men zal zich allicht herinneren, hoe inde Tweede Kamer, na de eindstemming, de uiterst linksche leden zich unaniem van hunne zetels hebben verheven en den uitslag hebben begroet met hun lied „8 uur! 8 uur!”, en de werknemers, waarvan velen niet geloofd hebben aan de mogelijke invoering zagen, dat hun woordvoerders het voorgehouden ideaal niet als lokmiddel hadden gebruikt. maar d§t het bereikbaar was. Zooals zij thans gelooven, dat alles wat verder op bet programa staat bereikbaar zal zijn, want succes maakt moedige strijders! Als onze werkgevers zich nochtans mochten vleien met de hoop, dat verandering inde arbeidswet, wat duur van den werktijd aangaat, komen zal, kan de bovenaangehaalde uitspraak leeren, dat deze hope ijdel zal blijken te zijn. Men kan zich troosten met de wetenschap, dat redelijk verzoek door de vakorganisaties wordt ondersteund en door den Minister wordt ingewil'ligd.” Niet ten onrechte zegt hier de redactie van dit werkgeversorgaan, dat wij van oordeel zijn, dat alles, wat verder op ons programma voorkomt, door ons bereikbaar wordt geacht. Volkomen juist. Als practische vakvereenigingsmenschen zetten we niets op ons programma, waarvan we niet verzekerd zijn dat het bereikbaar is. Eén van die dingen, en dat is wel het voornaamste, betreft de medezeggenschap. Dat is bereikbaar, zoo goed als de invoering van den 8-urendag bereikbaar is gebleken. Ook dat punt „medezeggenschap” zullen we niet naar voren brengen als lokmiddel, evenmin als den eisch van het minimumloon. We weten, dat, evenals met den 8-urendag, het ons heel wat strijd zal kosten, om de arbeiders te overtuigen van de bereikbaarheid en... van het nut. Inderdaad, wij gelooven aan verwezenlijking van deze punten. Zij zullen in vervulling gaan, als de arbeiders het willen; niet eerder, maar pok niet later. Dat de werkgeversorganisatie thans nog in staat is zich tegen deze punten te verzetten, vindt alleen oorzaak inde onkunde en de geringe offervaardigheid yan de arbeiders. Bondgenooten, prent deze uitspraak van een werkgeversorgaan eens goed in uw geheugen ; het kan u bij uw propagandaarbeid heel goed van pas komen. 5 JUNI zij der reactie een ernstige waarschuwing 1 Vooral niet naar links. Nu ook de Roomsche vakbeweging gaat demons tree ren tegen de reactie en daarmede zich richt tot haar ledien met en ondier het motto van den strijd, schijnt een inzender in „St. Eloy”, van ig Mei j.L het noodig 1 gevonden te hebben, te waarschuwen togen 1 onbedachtzaamheid en oppervlafckigheki en bovendien wordt ernstig gewaarschuwd ; tegen overhellen naar den bodenkelijken linkskoers. j

Een en ander vonden we ineen artikel, dat het opschrift draagt: „'Gevaarlijke tijden”, en het wil ons tooschijneai, dat het een pennevxucht is van den geestelijken adviseur. Het is niet onvermakelijk te lezen, op welke wijze de schrijver, zonder dit toch zelf te willen, critiek levert op de R. K. vakbeweging. .We lezen: „We dienen er vooral op te letten en er ons rekenschap van te geven, dat hoe meer onze organisaties inde breedte groeien, des te dieper ook de fundamenten moeten worden en des te steviger wij ons op onze Roomsche principes moeten plaatsen, daarbij al ons best doende om onze beginselen zoo volledig mogelijk na te leven en in practijk te brengen.” Dit is nu toch een buitengewoon openhartige bekentenis, welke ons hier gegeven wordt n.I. dat met den groei van de R.-K. vakbeweging nog gewerkt moet worden aan versterking van de fundamenten. Hieruit zou dan blijken, dat de R.-K. beweging min of meer aan revolutie-bouw doet denken. Een voor z’n taak berekende bouwmeester begint met hechte fundeeringen aan te brengen., die er op berekend zijn, den bovenbouw te kunnen dragen. Het blijkt nu. dat de bouwmeesters van de R.-K. vakbeweging er een andere methode op nahouden, maar raak bouwen inde hoogte en breedte en don daarna er eens overgaan prakkezeeren, ook de fundamenten te versterken. Enfin, ’t schijnt noodig te zijn, die versterking van de grondslagen; wij zullen de heeren dus maar stilletjes hun gang laten gaan. Voor ons is de hoofdzaak, dat zij zelf erkennen, dat de onderhauw voorziening behoeft. Van meer belang is het volgende: „Ook op organisatorisch gebied wordt in dezen tijd van leiders en leden bijzondere werkzaamheid gevraagd, om niet naar den verderfelijken linkskoers te gaan overhellen.” De schrijver acht het blijkbaar niet noodig, een woord van waarschuwing te laten booren tegen den verderfelijken rechtskoers. Wij kunnen ons dat indenken. Geen enkele kopstuk uit het Roomsche kamp zal zich druk maken, indien de Roomsche arbeiders teveel naar rechts zwenken. Maar naar links, dat is gevaarlijker en inderdaad, van hun standpunt bezien is de waarschuwing niet overbodig. Het gehalte van de leden van de Roomsche vakbeweging is in doorsnee nogal vooruitstrevend en het is zoowel tijdens de staking van de transportarbeiders het vorige jaar, als bij de staking van kleermakers dit jaar, gebleken, dat de menschen zich niet alles laten welgevallen. De Roomsche metaalbewerkers weten het nu, vooral niet naar links zien! Daartegen zijn ze in bijzondere mate gewaarschuwd. Naar rechts, dat hindert niet, kan je heelemaal geen kwaad bij! Dein het N. V. V. gcorgamseerden vor* xnsn het strijdende arbeiderslever! Toont dit der reactie, door op 5 JUNI mee te deasonstreerea! Uit de Districten. DISTRICT 111. GRONINGEN. Laodgistersstaking. De staking der loodgieters, die in Groningen, wanneer daar actie wordt'gevoerd in dit bebedrijf, komt bijna zeker om den hoek kijken, dank zij de negeerende, treiterende, conservatieve en arrogante manier van optreden der patroonsorganisatie. Antwoorden op heel beleefd gestelde brieven, doen zij zoo goed als nooit in eerste instantie. Daar moet altijd een herinneringsbrief achter heen en dan kan het wel zijn, dat men antwoord krijgt. Men moet echter niet vragen hoe. Zou men de patroons met gelijke munt betalen, dan zijnde heeren o zoo beleedigd, dat men niet de burgerlijke 'beleefdheid in acht neemt. Zoo ook nu weer. Het is als van ouds, een op-de-baan-s chuivérij. Conferenties konden niet plaats vinden. ■Ja een is ex geweest, toen het ultimatum reeds was verzonden. De heeren vonden 80 cent voldoende. Eerder ’t loon. naar beneden, dan naar boven. Zij voelden zich lekker ia hun rnachtswaanzin. Het werd toch een beetje anders, als men dacht. Eenige patroons bobben reeds te kennen gegeven, het contract te teekenen. Anderen, de belangrijksten, zijn bezig een combinatie te vormen, om zoodoende tot overeenstemming te komen. De zaak staat dus ïritstekenitf. Van den anderen kant staat ze niet minder slecht. Wij zouden willen zeggen dit. Van al de stakingen, die de loodgieters in Groningen

hebben gehad, is er geen geweest, die er zoo mooi voor staat ais deze. Alles ligt plat. De .geest is uitstekend. Blijft deze zoo, dan voorspellen wijden loodgieters een gunstegen uitslag. Trouwens de loodgieters hebben meer met het bijltje gehakt. Zij ■weten van vasthouden en volhouden. Laten de patroons dit gezegd zijn. De volgende week meerl W, STEENWIJK. Staking Bijkamp opgaheven. Men heeft het reeds inde „groote pers”- kunnen lezen, dat de staking bij Bijkamp is opgeheven. Het bericht inde krant luidde: ~Op de door de firma gestelde voorwaarden.” Dit is een waarheid, ofschoon de induik, door dit bericht gevestigd, onwaarheid is. De indruk, n.1., als zou deze staking verloren zijn gegaan, is allerminst juist. Want zouden we alleen kunnen spreken van winst of verlies, dan kunnen wij zeggen, de winst is aan onzen kant, het verlies aan den kant van den werkgever. De zaak is deze! Wij stelden in ons ultimatum een 5-tal punten, als vocrwaarde voor de opheffing der staking. In het schrijven der firma stonden eveneens een 5-tal punten, waaronder zij aanbood de werkplaats weer open te stellen. Deze 5 punten waren inwilliging van 4 onzerzijds gestelde punten. De 5e voorwaarde van de firma was van bijkomstigen aard en het 5e punt onzerzijds gesteld, dat niet is ingewilligd. Was een rooster van tewerkstelling. De zaakwas n.I. deze, dat toen de staking een feit werd, het geheele personeel, op ©en na, reeds 14 dagen als werkloos op straat stond. De staking is aangegaan om loondruk te voorkomen en dat is gelukt. De anenschen, die de fabriek ingaan, gaan op de oude loon- en arbeidsvoorwaarden, behalve 3 vacantiedagen, die dit jaar niet worden gegeven, aan ’t werk. De 20 pCt. loondruk is echter van de baan en dat is dus de groote winst dezer staking. Daarvoor heeft men in Steenwijk 13 weken gevochten en met succes, dat er te grooter om is, omdat de economische omstandigheden zoo geweldig tegenwerkten. Een woord van hulde en dank in deze aan de Steenwijkers is zeker op zijn plaats. Zij mogen aan alle metaalbewerkers ten voorbeeld worden gesteld. W. DISTRICT VII. 'DORDRECHT. De actie bij de Wed. J. Bekkers en Zoon. De directie San deze fabriek heeft ook gemeend, dat het noodzakelijk was, dat de weekloonen yan haar werklieden met een aantal guldens werden verminderd. Om tot dit doel te geraken, nam ze haar toevlucht tot verandering yan de werkmethode en verlaging van tarieven. Deze tarieven nu worden zoodanig en op zoo’n geheimzinnige manier bepaald, dat de werklieden niet weten, ook al werken ze reeds geruimen tijd aan een artikel, wat eigenlijk de prijs van het werk is. Het gevolg is echter, dat de werklieden gemiddeld 15 k 17 pCt. per week minder verdienen. Deze twee feiten, de loonsvermindering en de geheimzinnigheid, die men aan den dag legt, waren aanleiding, dat zich onder dit personeel een geest yan verzet begon te openbaren, zooals we van dit personeel niet gewend waren. Inderdaad bleek, dat de loonen aanmerkelijk lager waren geworden. Bovendien gaf de onbekendheid met de tarieven eiken dag aanleiding tot groote ergernis onder de werklieden. De organisaties, waartoe deze menschen zich hadden gewend, schreven aan de directie om een onderhoud met haar te hebben over deze kwesties. Hooghartig, zooals we dat van deze directie gewend zijn, antwoordde zij hierop, dat ze hierover niet met derden kon spreken. Gelijktijdig hadden we ons echter gewend tot den Metaalbond, die berichtte, dat deze zaak door den directeur, den heer Schouten, zou worden onderzocht. Besloten werd, dit onderzoek af te wachten. Het resultaat was, dat de Metaalbond ons nader berichtte, dat er wel tariefswijziging had plaats gehad, doch dat dit niet tot loonsverlaging behoefde te leiden, als verschillende werklieden maar niet moedwillig tegenwerkten. Bij alles, wat we tot heden in ons leven ondex-vonden, hebben we het toch nog nooit beleefd, dat de arbeiders moedwillig een lager loon willen verdienen, dan met eenigen goeden wil mogelijk is. De waarheid is, dat de directie een groot gedeelte yan het werk, door aankoop yan nieuwe machines, door jongens kan laten verrichten, doch, niet tevreden met vermeerdering der productie door de machines en de winst, doordat een gedeelte van het werk door jongens kon worden verricht, wilde zij ook het andere werk, dat nog door d* blikslagers moet gemaakt worden, goedkooper geproduceerd hebben.

Sluiten