Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aansporen tot ontduiking van wettelijk cioor beide partijen overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Echter niet alzoo genoemd gemeentebestuur. Ineen schrijven, waarin zij aan ons mededeeling deed van deze steunweigering, zegt zij: ~Wij wijzen u er op, dat naar onze meening het gemeentegeld, dat alhier moeilijk wordt bijeengebracht inden vorm van steunuitkeering, uitsluitend mag dienen om armoede te bestrijden of te voorkomen, maar in geen geval om de loonen kunstm a i g hoog te houden of op te drijven. Het moet er toch wel duf uitzien inde hersenen van zulke heeren, als zij vinden, dat een uurloon van 64 cent of een weekloon van 28.80 een kunstmatig hoog gehouden loon is. Het is inderdaad voor de arbeiders, woonachtig in Nieuw-Zuilen, te wenschen, dat zij spoedig tot de gemeente Utrecht zullen behooren, want terwijl zij duurder of minstens even duur wonen als in Utrecht, toch daar als plattelandsbewoners dooreen stel potentaten behandeld worden. vragen ons af, oi er tijdens den strijd inde metaalindustrie geen jammerklacht door het gemeentebestuur is geuit over het gemeentegeld, toen hij ƒen te groote politiemacht op de been hield, welke met in overeenstemming was met de kalme houding van de stakers. Arbeiders van Zuilen, meermalen hebben wp al gemerkt, dat de organisatie een doorn in het oog is van uw gemeentebestuur. Laat u echter door niets weerhouden ! Weerstaat mnt °jS !eC*Rre conservatieve daad, door u schouder aan schouder aaneen te sluiten. Alleen daardoor zal een achterlijk gemeentebestuur gedwongen worden plaatste maken voor hen, die meer denkbeelden verkondigen in Qvereensteniming met den eisch des tijds. q \ LAAR DINGEN. De les voor hen niet voldoende. iJc werkgevers m Vlaardingen m onze industrie vormen tot nog toe zoo’n groepje op zich zelf en hoewel er geen enkel organisatorisch verband onder deze heeren is, is het toch een typeeren-d verschijnsel, dat, wanneer de werklieden voor een betere positie opkomen, zij dan in elkanders armen vallen als de ware broeders en eensgezind stelling nemen tegen de booze plannen van hun onderdanen. Vermakelijk is het hier te zien, en zoo ook nu weer, in tegenstelling met wal vvn in aroe-derskringeii waarnemen, dat èn V rijheidsbönder èn ami-revolutionnair èn lou.ascii-jiauioiiek als een klit aaneenge.tn zijn om uun belangen te behartigen. Nooit komt daar iemand tusschen om°dat spel te Verbreken. -\u hebben zij weer plannen beraamd, welke ons echter precies, omlijnd niet béken .1 zijn. Wel velen wij, dat hier en daar aankondiging tot verlaging van de loonen heeit plaats gehad, zonder overleg met de werklieden en hun organisaties. Bij anderen zijn bestaande vaste toeslagen op het loon ingehouden. VV ij hebben naar aanleiding hiervan poogd een bespreking met hen te krijgen, doch de zoogenaamde secretaris van dit losvaste verband, de heer Höogendijk, heeft ons medegedeeld, dat de Vlaariüugsche werkgejjers zuilen doen wat zij wenschen. Een bespreking met ons heeft, volgens de heeren, g'een zin. Met andere woorden dus: De tijd Is voor ons, werkgevers, nu gunstig, en afgescheiden van de vraag, welke gevolgen dit patroonsstandpunt kart hebben, gij wer= kers en voortbrengers van ai de weelde, gelieven nu te zinken in het moeras en dan liefst zoo diep als wij, uw brhodheéren, dat wetischen. Een van deze heeren ontpopte zich eens tegenover mij als voorstander van Christelijke vakorganisatie. Veel heil met zulk een steun en toeverlaat. Maar als hij verwacht, dat de christelijk georganiseerde arbeiders dit zullen slikken, dan zal hij zich, naar wij hopen, danig vergissen. Wij hebben met onze ter plaatse werkzame menschep vergaderd. Met op één na algeméén e stemmen is besloten, al het mogelijke in het werk te stellen, om de heeren van dit uit den tijd zijnde standpunt a- te brengen en wanneer mogelijk, ondanks den minder goeden bedrijfstoestand, een staking voor de erkenning van de organisatie te aanvaarden. Wij hopen alsnog, dat zulks niet noodig zal zijn. Laten de wérkgeèefs te Vlaardirigen zich echter wel bedenken, dat nu de meest beteekenende ondernemingen in onze industrie niet méér mkr willekeur kunnen handelen, dat zij geen vrij spel zullen krijgen om aan het toch al niethooge loon te tornen en dan naar hartelust, zooals zij dat wenschen. Vlaardingsche makkers! Weest p'araat! F. v. Sp.

Overzicht van den toestand inden Bond op ! Januari 1922. j M “g! °-H B o £ -a 4. c-ó? Sa ® S? .* 0) • ' CC r-( S. ZZ ~ 03 03 ;l =1 en --S . ë| || it S S -3 « -30 -o o- u <s> – t – ~ o £ ■aon*B 00 <\ . y 1 Alfen a/d Rijn , . 47 45 + 23 4 3 190 29 2 Alkmaar 137 147 —lO 20 23 1 10 624 48 8 Almelo 34 30 +4 21 23 3 115 32 4 Amersfoort 79 84 —s' 13 14 6 344 41 5 Amsterdam 3742 3739 + 3 295 300 25 545 16630 1521 6 Apeldoorn . 228 232 4 23 24 2 21 1051 103 7 Arnhem .. . 490 503 —l3 54 62 6 78 2224 202 8 Assen 31 33 2 8 145 9 9 Baarn 42 42 32 6 179 18 10 Bedum . . 1414 3 6 1 67 3 11 Bergen op Zoom 28 43 4 4 127 18 12 Beverwijk 53 48+5 47 5 256 4 13 Bildt, de 19 19 _ 108 ! 2 14 Bolnes . . 47 40 +7 _ _ 3 203 ! 9 15 Borne . 1415 1 23 370 | —, 16 Breda ............. 201 204 314 112 JO 890 ' 106 17 Brummon 27 26 +1 _ _ 1 5 89 18 18 Bussum 40 42 ! 21 2 3 123 10 19 Cappellc op ’dïJssel ....... 69 67 |+B ■ • 1 2 17 293 i 40 20 Goevorden 16 16 ; _ 1 4 3 77 1 21 Culemborg 49 49 3 3 _ 37 206 34 22 Dedemsvanrt 15 18 j 31 3 3 62 9 23 Peilt 510 qT2 + 8 67 65 8 141 2554 113 24 Delfzijl . 94 93 + 1 5 6 76 445 , 20 25 Deventer 394 „91 + 3 46 47 9 12 1773 104 26 Dioien ,8 6Ö +lO 44 3 . 12 278 42 27 Doesburg'. 4-0 45 23 53 180 28 Uootiiichem. 85 (j2 _27 6 106 – 10 29 Dotdiectu 1528 1 1510 _l2 238 240 5 230 6756 1485 30 Drachten 44 13, 31 27 31 E lam 1212 I _ _ 13 44 20 32 Ede 40 „8 | -f 24 ! 4 _ 1 1 5 33 Bulthuizen . 34 36 _■> il 12 ]0 171 2 ,34 Enschedé. ï!6 ..4 8 46 501 2O -06 77 35 Franeker 18 i9 1 I 1 02 36 Haandelen 38 —' j j_3B 31 1 189 4' 37 Goor 18 18 1 J_ 44 1 j 77 38 (iuiiiichem 2(6 .*,« _J2 -jfj 20 15 1u66 39 Gouda ............. J.'O ,«t» . __,is *2 j 04 12 722- 49 40 Guuderak 6b 79 _n 3 { 4 _ 13 306 15 41 Groningen 3.8 yó9 _M „6 ' 38 60 1522 42 liaajr, den . . lotB iO9» _fu 77 7o 35 198 7536 740 43 Haarlem sn 9.6 i _ 2 <6 79 4 122 665 24 44 Hardinz «*ld 63 ui 42 ; ll l l ll .>25- h, 45 Hartiiigeu ll il 1 j 4 47 8 46 Hasselt o 5 _ | _ _ 5 ö 17 47 Helder, den 15 6■ ' .*» 1 55 J 71 4b Hendrik liuAm ae 03 +2 1 1 9 260 66 49 Hengelo . Ul + 21 J4 1 47 1884 80 50 ’a Heriögen 60. se ii ........ il 6ö 1 + 55 2 12 331 | 36 51 Hi-veistuii 21 ,12 I ■ 112 141 21 906 :*9 02 Huo e/,and-.s (-pi 1 ... . . vu . I + 6 2 2 g 9 , 375 80 53 Hoon 2 •, ... 4 jl 14 _ gó 365 37 54 Jdiire i», i 5 _ 1 1 3 56 19 i.5 4 1,8 —4 5 : 6 1 20 261 1 ’-.fc 56 Rindenlijk 1.8 ;fd 1 4 ! 4 8 696 48 57 Rrimpeii ay Lel» 73 ,1 _ j. '? i 71 6 307 38 58 Krimpen a/d IJsSel 9o >+i . 5 ö 7 Ju 411 45 59 Riommeni- v<l-- ~,ei. . '. . ' 1,0 g 7 ! 71 3 392 31' 6J LetiUWaiiHii . lei : 14,1 .9 3 31 8 7e3 10 61 Lemmer -•) _J 1 i 23 147 62 Lfideii f,4 ' 44 —2O «470 i 1 93 22Ö1 26. 63 Leltia ikii k. . . . 0, yi _.,j ;( 3 32 3,61 V! 64 Eouilh li – 10 +7 _ . 56 lo 65 .vi.'iarssen -13 -13 ft 4 8 66 41 66 Maassluis. . . 39 io _ ] 57 _ y 163 . 67 Maastricht es ;o o 5 6 2 251 27 68 : Meppel 56 :y _ y lo 10 i 274 8 69 Middelburg 2g9 ; ,-16 47 22 Ï6 1 1 928 'BB 70 | Mui .hm i 6 i'j 3 35 j 1 7b ' 71 N. Lekke.fland 40 16 ,i_ | _ _ j 5 207 ' 34 72 | Nijmegen. ........... 377 ' , 37ï: j 37 42 I 4 159 .1474 ! 262 73 Dist , 23 ; 2ü j 2 _ _ _ 1U) 5 74 ■ 1 lostei eek l9 3-1 ; 53 31 1 132 > 75 I Oude Pekeia . 2 37 _ 54 4 _ 13 136 35 76 – Oudé water lo lö i 1 2 2 62 .1 77 j Papendreehl 162 j : iuö i 111 12 _ 9 463 54 78 Pernis 65 62 : + 3 9 10 7 284 39 79 Uidderkerk 66 / 71 ; _ 53 3 _ 6 213 97 80 Rotterdam . 4153 ; 413 q j +lB 279 287 83 212 * 6460 456tV 81 Scbiedain 1182 iit-6 , 4 lyy 129 5 126 479 ; 317 82 Schoonhoven 57 59 i _ 2 10 11 26 260<. 41 83 Slied recht 79 77 + 2 2 2 ■ 15 354 47 84 Sin ide . 57 2 21 30 1 85 Sueck . 55 63 _l2 3 3 18 262 20 86 Souburg ............ 18 23 53 3 1 103 3 87 Stadskan al ,9 49 _ 9 167 9 88 Steen wijk In ' 15 43 lo 45 26 89 Tiel 85.8 325 _ 2 23 221 146 1571 68 90 Tilburg 143 [ 146 —3 9 10 1 8 430 73 91 U – recht 1465 1484 _iy 170 174 15 180 6049 1420 Ö2 Veendain. 114 115 i 8 13 1 35 469 88 93 Velp 76 8b 411, |3 1 9 347 58 94 V laardihgcu 218 207 +1 46 58 25 1243 79 Ö5 VliSsingen 220 269 +ll 9 10 3 1044 20 96 Voorburg 63 62 +1 7 8 2 319 16 97 Wdaériiligéti 40 41 1 6 6 2 196 11 98 VVeesp 173 175 _ 2 30 26 1 8 801 25 99 Westerbroek 34 42 8 1 112 159 25 100 Winschoten .153 163 _lo 13 151 20 644 '6l 101 Wouorugge 8 8— 1 1 49 1 102 IJlst 21 20 +] _ _ _ 98 1 103 IJmuiden 165 169 4 8 10 1 10 756 27 104 IJsolmonde 34 32 + 2 2 2 2 157 10 105 Zaandam 250 254 4 19 23 4 20 1123 81 106 Zaandijk 5050 57 237 4 107 Zaltbomrael 86 84 + 212 14 5 417 24 108 Zeist 63 75 8 1414 13 287 4 109 Zuidbroek 13 13 2 51 12 110 Zulpheu .63 v66 312 12 7 303 19 111 Zwolle 120 122 2 19 20 '5O 524 35 Verspreide Laden .......... 08 43 6 3, , 3 1 103 Totaal 24995 25221 —226 2280 2383 182 3319

Wijziging Invaliditeitswet. Men verzoekt ons het volgende bericht op te nemen: Op 31 December 1921 is in werking getreden een wijziging der Invaliditeitswet, Welke door verhooging der loongrens en de verzachting der voorwaarden voor het verkrijgen van ouderdomsrente een belangrijke uitbreiding van de werking dier wet beteekent. Wat de loongrens betreft, deze wordt verhoogd tót f 3000, zoqdat thans in het algemeen alle arbeiders, wier loon niet meer dan f 3000 per jaar bedraagt, verzekerings-

plichtig zijn en dus voor zoover zij niet reeds vroeger werden opgegeven, gehouden zijn tot aanmelding bij den Raad van Arbeid. In verband met de loöngrfenSverhooging staat de vërboogirig van de belastinggrens. Was tot dusver niet verzekdringsplichtig, ónterschillig hoe boog het loon was, de arlnHder die zelf öf wier echtgenoot inde Rijksinkomstenbelastihg was aangeslagen naar een belastbaar inkomen van meer dan f 2000, thans zal het belastbaar inkomen meer dan f 3000 moeten bedragen om vrijstelling van 'den vefzekeringsplichl tengevolge te hebben. !

Ter zake van de verzachting der voorwaarden van het verkrijgen van ouderdomsrente verdient voornamelijk het volgende opmerking. Op 3 December 1921 eindigheide termijn, gedurende welke ook de arbeiders ouder dan 35 jaar, doch jonger dan 65 jaar, onder den verzekeringsplicht vielen. Deze termijn nu is verlengd tot 1 Juli 1922. Zoodat de 35-jarige arbeiders, die verzuimden vóór 3 December van het vorig jaar gebruik te maken van de voor hen zoo gunstige bepalingen der wet, alsnog tot 1 Juli van dit jaar gelegenheid hebben hun verzuim zeer in hun eigen gelang! te herstellen. Den 3en December 1921 eindigde eveneens de termijn, waarbinnen de arbqiders die meer dan f 1200, de loongrens aanvankelijk vastgesteld voor den tijd na 3 December 1921, doch minder dan f 2000 per jaar verdienden en overigens aan de voorwaarden der wet voldeden, tot de verplicht verzekerden werd , gerekend Ook deze termijn wordt verlengd tot 1 Juli 1922, natuurlijk bovendien met verandering van f 2000 in f 3000. Hieruit volgt, dat Het van het grootste belang is, dat alle arbeiders, die minder dan f 3000 per jaar verdienen, zich zoo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 1 Juli 1922, aanmelden bij den Raad van Arbeid. Immers op 1 Juli van dit jaar treedt weer in werking de bepaling, dat als arbeider inden zin der Invaliditeitswet wordt beschouwd ieder die den leeftijd van 14 jaar iieeft bereikt, niet in werkelijken militairen dienst is en in loondienst arbeid verricht binnen het Rijk en tegen loon van nie*- meer dan f 1200 per jaar. En nu zal deze omschrijving van -iitjeiler inden zin der Invaliditeitswet, daar na 1 Juli 1922 alleen arbeiders, jonger dan 35 jaar, inde verplichte verzekering zullen kunnen1 worden opgendmen, wel in hoofdzatik alleen van toepassing zijn op jonge irbeiders, die pas werknemer zijn geworden de anderen moesten reeds vóór 1 Juli 1922 zijn ingeschreven —, en derhalve zoo goed als steeds minder dan f 1200 per jaar zullen verdienen, maar liet neemt niet weg, lal iéder arbeider dié meer dan f 1200, doch minder dan f 3000 per jaar verdient, na ■ 1 Juli 1922 niet meer tot de verplicht verzekerden zal kunnen beliooren, ook niet al had hij voor genoemden datum van de gunstige bepalingen, geldende voor den overgangstijd, gebruik kunnen maken. Artikel 373 der Invalditeilswet stelt gunstige voorwaarden vast, wat beirefi het aanzal zegels dat geplakt móet zijn, voor de 35-jarigen, die gedurende het eerste jaar na liet in werking treden der wet, dus vóór 3 December 1920, verzekerd werden. Deze gunstige voorwaarden nu worden thans geldend verklaard tot 1 Juli 1922. Bovendien wordt bij de gunstige voorwaarden, welke reeds inde wét werden vermeld, nog een nieuwe opgenomen. De eisch, dat,, wanneer het aantal premiën minder dan 156 bedraagt, voordat de rente kan worden toegekend, aannemelijk moet worden g unaakt, dal de renteverzoeker in het tijdvak van tien jaren, dat onmiddellijk voorafgaat aan de vervulling van zijn 65ste jaar, tezamen gedurende. 156 weken inde termen van verzekeringsplicht zou zijn gevallen, indien de verzekering bij den aanvang van dat tijdvak reeds ingevoerd ware, is vervallen. En daarbij komt nog, dat aan deze nieuwe gunstige bepaling, aan het vervallen van den laatst vermelden eisch, terugwqrkende kracht wordt gegeven. lemand wiens verzoek om rente werd afgewezen omdat vdor hem nog geen 156 zegels waren geplakt en hij niet aannemelijk kon maken, dat hij gedurende de laatste 10 jaar 156 weken in loondienst is geweest, heeft dus thans alsnog recht op die geweigerde rente en wèl, indien overigens aan de voorwaarden is voldaan, met ingang van den datum van aanvrage der eerste (niet toégestane) rénte. Bond van Ontslagen Spoorwegpersoneel van 1903. Op de Zondag 22 Jan. gehouden vergadering van den Bond van Ontslagen Spoorwegp'ersoneel van 1903, werd een motie aangenomen, waarbij het Hoofdbestuur opgedragen wordt contact te zoeken met alle leidende personen uit de Eerste en Tweede Kamer en de vakbeweging, en in ’t bijzonder de Ned. Vereen, van Spoor- en Tramwegpersoneel en hun te verzoeken alle kracht bij te zetten om voor hun kameraden van 1903 datgene te doen wat krachtens hun verplichting en' overtuiging mogelijk is. Tevehs wordt een beroep op alle öntslagenen van 1903 gedaan zich aan te sluiten en hun namen en adressen op te geven aan den voorzitter : J. G. Tempelaars, Nova Zemblastraat55383 en den secretaris : M. Min naard, De Wittenkade 140-huis, te Amsterdam,

Sluiten