Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Procentelijk overzicht van den zagslverkoop over de maand Au§. 1§22. \ TOELICHTING; De achter da namen der verschillende afdeeling'en geplaatste cijfers geven 1 het aantal aan dat van elke 100 zegels inde verschillende klassen betaald is. Boven aan den staat vindt men in ieder vakje de waarde der verschillende zegels aangegeven. PERCENTAGE. – n w « «5 ni «? •«5 Gtjüü’o'uci O g S g s s § 1 Alfen a/d Rijn 3 10 ill 19 ‘4B 72 2 Alkmaar 6 1111 16 16 29 11 3 Almelo /. 5 42 127 9 21 4 4 Amersfoort... 10. 15 17 4 21 13 20 5 Amsterdam 13 44 8i U 14 45 6 Apeldoorn 7 8 9 23 15 31 8 7 Arnhem 7 8 8 15122 22 18 8 Assen 10 —l3 36 11027 4 9 Baar a ... 124 9 8 115 30 22 10 Bedum 41 211 38 11 Bergen op Zoom ... 11 9 30 !41 9 12 Beverwijk 512 18'17 28 20 13 Büdt, de ...... 11 17 34 ;21 17 14 Bolnes 6 4 30 36 24 16 Borne 10 120: 20 47 ! 3 16 Breda 7 8:13 32 23 17 1 17 8rummen...,4..,.. 6 —i 7 32 48 i 7 18 Bm-aro 117 S4 26 22 19 Capdie op dTJTsi t!.. 10 3 622 44,10 5 20 Coevorden k 10 9—72i 9 j-21 Golem borg 20.10 11 56 IT j 2 22 Dedemsvaart. .*..... – 53 12 35! 23 Delft 5 i 55 11 131 23 $0 24 Delft 'jl , 141 24 24 55 – I 25 Devt nter ,7111 10 88 21 10 8 26 Dieren 1111 13 44 13 44 27' Doesburg 9 11 67 13 28 Doetinchem —j 16 50 34 29 Dordrecht 7! 8 6 18 31 :21 9 30 Ede 3! 7 10 10 16 38 16 811 Kokhuizen —1 23 4 23 |26 24 32 Enschedé 4 113 14 21 ]l4 *7 7 83 Franeker 10 23! 67 34 Gaanderen 6 4 79 jll 85 O. – dringen 25 75 36 Goor 3 44 42 jll 37 Gorfnchem 11 6 13 39 \l9 Tl 1 38 Gouda 4 13 8 24 !29 10 12 39 Gouderak -... )u 5 30 31:44 40 Groningen 10 4 6 9| 14 f0 37 41 Haag. den 13 34- 8 13 16 43 42 Haarlem 9 7 8 17 24! 1Ö 17 43 Hardii xveld 7 13 16 39114 i 9 5 44 Helder 2 24 15 16 10 27 6 45 tl. I. Ambacht !23 43 T8 GO 46 Hengelo 4 6 17 16 82 :30 5 47 's-Hertogenbosch ... 412 ill 39 15 17 2 48 Hilversum 8 7j 215 21 31 16 49 Hoogez.-Hf.,,.n.i-er ... 75 20 32 30; 24 50 Hooi o 9 9 8 8 58 i 53 51 Jou e 11 43 94 _! 22 52 Kampen 12 17 31 8 30 53 7 58 Kinderdijk 122 333 41 ilO 54 Krimpen a'd Lek .. 9 438 451 31 65 Krimpen a/d IJssel.. 2 8 17 50 16 ) 8 4 56 Kroinm.-Wormerv ... 6 1512 27 i25 15 57 Leeuwarden 44 j 4 13 26 120 28 58 Leiden ..... 145 8 23 24:16 9 59 Lskkerkerk 4 41 24 45 16 7 6'; Lemmer 9 15 j ft 6 65 61 Lobith lü 10 12 41 25 2 6/ M iarst.cn 6 4 6 484 9 23 68 Maassluis- 13-11 19 17 32 J 8 64 Maastricht 7i 10 3 35 23 14 ( 3 65 Meppel 4 20 20 22 18 16 66 Middelburg 8 1212 18 20 29 I 1 67 N. Lekkerland 7 ; 13 40 40 9! 68 Nijmegen lil 8 4 17 36 30:14 69 Olst ‘ 60 40! 70 Óosterbeek 21 4 10 8 211 55* 71 Oude Pckela 2 10 13 165 10 : j 1% Oude water 433 —i 35 | 28 |— j 73 Papendrecht 5 ' 8 2I 51 31 13: – 74 Pernis 16 i 2 4i 40 36 ! j 2 76 Ridderkerk 1 j 214 29 83 ; 17 1 4 76 Roermond 25 i 113 18 ; 13 31 77 Rotter a u 28; 3 3 6 19; 21 25 78 Schiedam ;25 I 6 j 3 I 3,21 6 26 79 Schoonhoven 110 i24:161 29 j 18 3! 80 Slied recht HO;- Bj3l i 41 9! 1 8! Sneek 61 2 6:30:23 33’ 89 Souburg —: —64> 20 8 i 8 83 Stadskanaal 3i— 15 j57 j‘2s —! 84 Tiei 8i 1514 i291 25 8 ! 1 85 Tilburg. 77 6i17 I 20 25 18 66 Utrecht 141 54 115 j24 19,19 87 Veemiam 3| 9 8 26 i49 51 88 Veere I 4 16 :121 3 58! 7 89) Velp 518 5'21 12412 122 9=j Vlaardingcn 18 7 4 j 4 23 46 18 91 Tiissingen 211 22 127 31 6 1 92 Voorburg 111 9 6 j 7 6 17 44 93 Wageningen .1 9 : 73 7 17 507 94; Weesp 6 8 712 20 30 17 95 Westerbroek 151 9 51 :16 9 96 Winschoten ........ 247 8; 48 28 6 1 97 Woubrogge 31 Tl j22 49 15 98 Ulst 5 50 40 5 199 IJmuiden 6 2 2 6 11 30 43 100 IJsse) monde 10 3 21 36 30 101 Zaandam... 4-j 47 1115 26 83 102 Zaandijk 1: 5 8 13 44 ?9 103 Zaltbommel 3 22 5j 41 18 10 1 104 Zeist 1211 7 111 88 15 6 105 Zutphen 1522 8 115 26 13 2 106 Zwolle 4 16 10,40 22 6 2 Verspreide leden ... 11 3T5 29 92 7 13 Totaal"! r.".''. .'| 'l 3 |"' 6 | 6j14 j ‘JIJIs 22 Bij de cijfers. Van onzen vriend Sikkema ontvingen we weer een overzicht van den zegelverkoop, waaruit onze leden kunnen zien, hoe de verhouding van de betaling inde verschillende contributieklassen is ten opzichte van den totalen verkoop. Voor vergelijking met reeds eerder gepubliceerde overzichten geven we hier de volgende cijfers: PERCENTAGE. E.4oct. 50ct. 60ct. 7üct. 80ot. 90ct. lOOet pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. Aug. 1920 3 6 10 21 23 19 18 Febr. 1921 667 17 21 19 24 Aug. 1921 56 7 16 22 19 25 Mrt. 1922 10 6 6 14 21 19 24 Aug. 1922 13 6 6 14 21 18 22

Evenals uit ’t overzicht van Maart 1922, 1, ■ blijkt dat alleen de toenemende werkloos- ; heid de oorzaak is van de procentelijke 1 daling inde hoogere klassen. De verkoop van zegels van f 1 daalde sinds Maart met 2 pCt., die van 90 cent met 1 pCt. Daartegenover staat alleen een stijging van den verkoop van eenheidszegels met 3 pCt., terwijl de verkoop van zegels van 50, 60, 70 en 80 cent geen wijziging onderging. Laten onze afdceiingsbesturen dezen staat eens goed controleeren en nagaan of er voor hen niet wat werk aan den winkel is om de cijfers ten hunne opzichte voor een volgende maal te verbeteren. Buitenland. België. Sinds April 1919 bestaan in België „Commissions paritaires, Commissions Nationales mixtes” (gelijkgerechtigde, gemengde commissies), welke op aandringen van den toenmaligen (soc.-dem.) Min. van Arbeid Wouters ter regeling van arbeidsgeschillen het eerst voor de metaalindustrie werden ingesteld. Deze commissies bestaan uiteen evengroot aantal werkgevers en arbeiders; voorzitter of secretaris zijn sociologen of beambten en hebben alleen een raadgevende stem. De vertegenwoordigers der arbeiders worden niet gekozen, maar door de vakorganisaties benoemd en kunnen ten allen tijde teruggeroepen worden, Inde commissie voor de metaalindustrie zitten b.v. zes (4 moderne en 2 christelijke) vertgenwoordigers der vakbonden. .Sindsdien zijn voor vele takken der Belgische industrie deze gemengde commissie; opgericht, terwijl er een algemeene commissie voor alle industrieën bestaat. Vooi enkele industrieën, als den kolenmijnbouw, de metaal- en de textielnijverheid, zijn ei nog:',,sous commissions regionales et locales” (gewestelijke en plaatselijke subcommissies) gevormd. Toch wenschte de „Com mission syndicale”, het Belgische Vakver bond, in ’t belang van gelijkvormigc beslissingen, een rangschikking ki subcommissie;, alleen daar waar ’t grootè industrieën geldt Deze commissies vormen, zooals Wouter; verklaarde, nog niet de volledige arbeiders controle, maar een noodwendigen weg }r haar richting. Zij hebben een dubbele beteekenis en gelijken daarin in ’t bijzonde; op.de Engelsche „joint industrial councüs (vereenigde industrieels raden of arbeidt gemeenschappen) zoowel in hun taak als, ii hun samenstelling. Ten eerste hebben z}j, evenals de bests ren der rijksarbeidsgcmcenschappen it Duitschland en de nationale industrieradei in Engeland, economische en sociaal-politieke problemen van algemeenen aard te beraden en daarin te beslissen. Zoo werden problemen als de achturendag, regeling van overuren, aanpassing der loonen aan minimumloonen, leerlingenregeling (b.v. in d* glasindustrie), vaststelling der prijzen (b.v. inden steenkolenmijnbouw en m de Vlaamsche katoennijverheid) door hen behandeld Ook de afsluiting van tarief overeenkomsten behoort tot hun taak. Ten tweede zijnde gemengde commissies beslechtings-instanties bij arbeidsgeschillen. De vertegenwoordiging der arbeiders in de bedrijven, haar medebeslissingsrecht in de productie, alsook de wijze van beslechting zijn zoowel gewestelijk als ook naar industrieën verschillend geregeld. B.v. in den mijnbouw, waar arbeidersgedelegeerdcn voor de afzonderlijke mijnen zijn toegestaan, onderhandelen in geval vaneen algemeen geschil eerst de" arbeidersgedelegeerden met de directie en roepen den verzoeningsraad (comité de concilation) bijeen. Leiden deze onderhandelingen tot geen resultaat, dan wordt de gemengde (gewestelijke) subcommissie en in laatste instantie de gemengde commissie bijeengeroepen. Afgezien van eenige uitzonderingen hebben b.v.' inde provincie Antwerpen alle bedrijven der metaalindustrie een „délégation d’atelier” (bedrijfsvertegenwoordiging). Deze bedrijfsvertegenwoordigingen onderhandelen met den werkgever en beslissen in kwesties van ondergeschikte beteekenis. Zij controleeren de uitvoering der nationale als ook der gewestelijke commissie en houden het verband tusschen de arbeiders en de „Comm. syndicale” (Vakverbond) in stand. Inde omstreken van Charleroi heeft eveneens elke fabriek haar afzonderlijke arbeidersvertegenwoordiging (délégation ouvrière). Inde „Usine Métallurgiques” (fabriek voor metaalwinning) te Coullet (bij Charleroi), welke 3000 & 4000 arbeiders bezigt, heeft elke afdeeling der fabricatie een arbeidersvertegenwoordiger (délégué de section) en een van arbeid ontheven en door de fabriek betaalden hoofdvertegenwoördiger (sectionaire en chef), welke zich uitsluitend met de arbeidersbelangen heeft 1 bezig te houden. Afzonderlijke geschillen,

welke langs dezen weg niet beslecht kunnen word én, behandelt de gewestelijke gemengde commissie voor Charleroi, bestaande uit 5 werkgevers- en 5 arbeidersyertegenwoordigers. Buitendien heeft deze commissie in principieele kwesties te beslissen. Inden machinebouw te Charleroi bestaat eveneens in elke fabriek een arbeidersvertegenwoordiging, welke uit gedelegeerden van elke bedrijfsafdeeling is samengesteld. Deze gedelegeerden benoemen uit hun midden 3 permanente vertegenwoordigers, welke wekelijks op een bepaalden dag met de directie een gemeenschappelijke zitting houden. Hun taak is de behandeling van beroepskwestics, zoover het niet om algemeene problemen gaat (welke tot het ressort der gewestelijke commissie behooren); buitendien controleert zij de uitvoering der door de gewestelijke en der nationale commissie genomen besluiten. De gemengde gewesteüjke commissie houdt zich overwegend met ioonkwesties bezig en heeft een tariefovereenkomst voor haar invloedsgebied:afgesloten. Buitendien treedt zij ook als beslechtingsinstantie op. Inden machinebouw bestaan bijna in alle gewesten gemengde commissies. Voor de arbeidersvertegenwoordigers der fabrieken zijn door de besturen van den Metaalbewerkers- en nu ook door den Mijn- ■ werkersbond cursussen in ’t leven geroepen, teneinde ze voor de vervulling van hun taak te bekwamen, b.v. inde nauwkeurige kennis der door de gemengde commissies afgesloten overeenkomsten en haar uitlegging in ’t belang der arbeiders. Tot nu hebben de gemengde commissies ten opzichte van hun beslisingen alleen een moreelen invloed en zou deze zeker winnen als zij een wettelijke instelling waren, hoewel het Belgische Vakverbond tegen een >bligatorische arbitraire rechtspraak is. Als irgaan van arbeiderscontróle over de fabrieken en hun productie zouden de gemengde commissies zeker aan beteekenis winnen, als reen wet bestond, welke de werkgevers verdichtte, zich aan de contróle der arbeiders e onderwerpen en hun niet de mogelijkheid iet, de afgesloten overeenkomsten te saboeeren. i – —— a) — TROUW AAN DEN BOND! I SOLIDARITEIT! | IJVERIGE PROPAGANDA WIE DEZE DRIE ZAKEN FLINK EN NAAR BESTE KRACHTEN BEHARTIGT, DOET ZIJN PLICHT. lb~" z=z= • =g Ingezonden. Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) W. Redacteur, Het heeft ons bevreemd dat de loonsverlaging aan de Gasmeterfabriek te Dordrecht door de arbeiders, daar werkzaam, maar zonder meer is geaccepteerd. Daarop hebben wij ons tot eenige leden der afd. Dordt gewend en gevraagd wat daarvan de oorzaak was. Deze menschen deelden ons mede dat dit was geslikt op advies van het bestuur der afd. Dordrecht, daar »p de vergadering aan de leden werd meegedecld, dat dit ook de zienswijze was van het hoofdbestuur. Nu komt het ons voor, dat in genoemde branche de malaise niet zoo groot is, daar op alle fabrieken in dit bedrijf nog al wat werk is. Wij hadden dan ook gedacht, dat het bestuur tegen dezen achteruitgang van het levenspeil van deze menschen krachtig had geprotesteerd en het advies had gegeven deze loonsverlaging niet te aanvaarden. Het bestuur moet toch begrijpen, dat het, door dit te aanvaarden, ook aan andere fabrieken de gelegenheid geeft, dezelfde maatregelen te1 nemen, zelfs al heeft daar de organisatie meer invloed. Wij kunnen dan ook niet anders doen dan ten sterkste protesteeren tegen de houding door genoemde besturen ten deze aangenomen. Eenige leden der afd. Rotterdam. Onderschrift. De inzenders van het bovenstaande zijn niet goed ingelicht, als men hun heeft medegedeeld, dat de tweede verlaging aan de Gasmeterfabriek te Dordrecht door onze leden is „geslikt” op ’t advies van ’t bestuur van de afd. Dordrecht. Het H.B. was inderdaad van meening, dat van bestuurszijde niet het advies moest uitgaan om verzet te plegen. Daarbij is natuurlijk overwogen, dat in alle ondernemingen te Dordrecht geen verzet tegen de tweede loonsverlaging mogelijk is geweest, waardoor het buitengewoon moeilijk werd om bij één firma, en dan nog van de Dordtsche werkgevers zeker niet de minstgunstige, een strijd aan te bin-

den. Deze leden hadden alreeds 10 weken strijd gevoerd. Hebben de inzenders dat wel goed overwogen toen zij hun protest samenstelden ? Maar ongeacht de meening van het Bonds- en Afdeelingsbestuur, is uit de vergadering, die met de arbei.ders van de Gasmeterfabriek gehouden is, geen aandrang gekomen om verzet te plegen nadat onze bestuurder tevoren bij zijn verslag over het resultaat der conferentie, expresselijk een advies had achterwege gelaten om de arbeiders inde gelegenheid te stellen zich geheel onbevangen te kunnen uitspreken. Als ’t personeel zich had willen verzetten en daartoe op ondubbelzinnige wijze den wensch zou hebben te kennen gegeven, zou het Bondsbestuur niet het standpunt hebben ingenomen dat de verlaging toch maar had moeten worden aanvaard. Van „slikken” op ons advies was dus geen sprake, omdat dit advies eerst is medegedeeld toen in eerste instantie reeds was gebleken, dat geen geest tot verzet aanwezig was. Gezien den toestand in Dordrecht, hebben we niet tot verzet willen aansporen. Overigens dient er nog de aandacht op te worden gevestigd, dat de Dordtsche Gasmeterfabriek een bedrijf is, dat niet geheel ■ op één lijn kan worden gesteld met andere gasmeterfabrieken. Er worden ook electriciteitsmeters en gascomforen vervaardigd en dit zijn artikelèn waarbij de concurrentiestrijd heel wat zwaarder is. RED. advertentien' AFDEELINfiJROTTERDAM Wij maken hierbij bekend, dat door onze afdeeling op de Zaterdagen 4 en 11 Wov. a.s. ’s avonds 8 uur, voor onze leden met hun vrouwen of meisjes, Twee Groote Propaganda- Feestavonden zuilen worden gehouden inde Groote Zaai van hst Verkooplokaal. Als spreker zai één onzer Koofdbestuarsleden hst woord voeren. Verder hebben wij ons de medewerking verzekerd vaneen compleet SYMPHON lE-ORKEST HET DUO DE HAAS (Zang en Voordracht aan do Piano) DEN HEER DUMONT (met zijn Proletarischs Levensliedjes) en den heer TOMAIRE (Dooiamator en Karakter Humorist) Voor deze vergaderingen zuilen als bewijs van toegang kaarten worden uitgegeven, die vanaf DINSDAG 24 OGT. aan ons kantoor ta verkrijgen zijn. Om te voorkamer: dat aan meer menschen toegang zou worden verleend dan sr plaatsen in da zaai beschikbaar zijn. za! alleen toegang verleend worden op deze kaarten en bondsboekjo. HET BESTUUR. AfdeeSing Delft n.xs.isvußmaiainc.'m Ledenvergadering op Vrijdag 27 Oct. a.s., :s avonds 8 uur, in „Ons Huis”. Bespreking: „DE WIfêTERPROPAOANDA” KAMERADEN! De voorbereidende maatregelen zijn door het Afdeelingsbestuur genomen. Vanai 30 October zullen wij met U op huisbezoek gaan ter versterking onzer organisatie. Wij rekenen er vast op, dat onze leden hun plicht kennen en met ons niets onbeproefd zullen laten om dit plante doen slagen. Alleen toegang op vertoon van Bonds= boekje. HET BESTUUR. Afdeeling Schiedam. Aan de Leden! Wij roepen U op tot bijwoning van de Ledenvergadering op DONDERDAG 26 OCTOBER a.s., ’s avonds 8 uur, in het VOLKSGEBOUW. Hot „WERKLOOZEMVRAAOSIUK EN QE TOEKOMST” zai naast wat klein goed het onderwerp van den avond zijn. W* Niemand verzuime! HET BESTUUR. Elöctr. Drukkerij „Tooruitg-ang" – Kcdzersgr. J7B, A'dam

Sluiten