Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lets overeen jongensstaking en waarheidsliefde. Amsterdam heeft weer eens een jongensstaking gehad en der traditie getrouw, was dat ook nu weer aan de Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij. Het stuk speelde nu aan de sedert eenige maanden in gebruik zijnde nieuwe werf, die hiermede dan tevens haar eerste staking kan registreeren. Wij gebruiken dit laatste woord, omdat aan de oude werf inden loop der jaren reeds zoovele stakingen hebben plaats gehad, dat men de telling wel kwijt zal zijn geraakt. Het geval heeft zich als volgt toegedragen : Inden ochtend van Woensdag 25 October gingen eenige jongens naar den commandeur, den heer Beenakker, en brachten de eischen van de gezamenlijke jongens over. Deze eischen bestonden uit 5 cent per uur loonsverhooging en vrij vervoer per pont. Dit laatste heeft een contante waarde van 60 cent per persoon en per week. Deze eischen zijn door den bedrijfsleider, <4en heer Duits, aan de Directie overgebracht, waarop ten antwoord werd gegeven, daar niet aan te kunnen voldoen. De jongens zijn daarop, 32 in getal, in staking gegaan. • » * Om een juisten indruk van deze heele zaak te krijgen en een goed oordeel te kunnen vellen, is het gewenscht, bij wijze van intermezzo, eerst iets te zeggen, dat met het conflict zelf feitelijk niets te piaken heeft. Door de Directie van de N. S. M.Â’ is bij den Metaalbond een verzoek om loonsverlaging en werktijdverlenging aanhangig gemaakt. Over deze aangelegenheid waren de onderhandelingen al eenige weken ioopende en juist in het Stadium gekomen, dat met de Directie zelf werd onderhandeld over innerlijke aangelegenheden van het bedrijf, ■ teneinde door reorganisatie enz. besparing van productiekosten te bereiken, waardoor loonsverlaging achterwege kon blijven. En nu wilde het toeval, o noodlot, dat, terwijl wij op Woensdag 25 October bij de Directie van de N. S. M. een pleidooi zaten te houden, ook over de belangen van de jongens, voornamelijk wat hun loon en opleiding betrof, op dat zelfde oogenblik de jongens in staking zijn gegaan, zonder vooraf zelfs met een woord of gebaar ons met hun plannen in kennis te stellen. Voorwan reen prachtcombinatie! 1 « * * iVan deze 32 jongens waren want inmiddels zijn deze bijna allen naar de Federatie overgegaan 6 in onzen Bond georganiseerd, tenvijl bij de andere bonden ook'nog een enkele georganiseerd was. Reeds den eersten dag, toen zij zich ten onzent vervoegden, zijn zij op het verkeerde en onverantwoordelijke van hun daad gewezen. Wij hebben geprobeerd hen tot inkeer te brengen, doch tevergeefs. Al spoedig begrepen wij dat er andere" machten in het spel waren. Op Donderdag 26 October, na een vergadering aan de Arbeidsbeurs, verklaarde de heer Rosseau desgevraagd aan den heer Schouten (directeur van den Metaalbond) in het bijzijn van anderen, dat de Federatie niet de leiding zou nemen, omdat zij geen interesse had bij deze zaak en niet den naam wilde hebben van jongensrelletjes te steunen. Vrijdag 27 October had onze Bond, als de meest daarbij geïnteresseerde (met 6 leden), een bespreking met de Directie van de N. S. M., waarbij tevens ■ de heer Schouten aanwezig was. Op ons nadrukkelijk verzoek verklaarde men zich bereid, na opheffing van het con» flict, alle rechtmatige grieven te willen onderzoeken en naar billijkheid daaraan tegemoet te komen. Men was tevens bereid te overwegen in hoeverre het mogelijk was, om personen, van de oude naar de nieuwe werf overgepïaatst, weer naar de oude werf terug te brengen. Terwijl daarnaast de positieve toezegging werd gedaan, de gewone promoties weer in te voeren. Afgezien van het feit, dat wij een jongensstaking nooit goed kunnen keuren, meenden wij dat na deze toezegging er zeker alle aanleiding was het conflict zoo spoedig mogelijk op te heffen. Dit temeer omdat door de Directie en Metaalbond de zaak oogenblikkelijk scherp werd gesteld, n.l. de grooten het werk van de jongens overnemen of uitsluiting volgt. Dienovereenkomstig hebben wij onze jongens geadviseerd, maar andermaal tever- | geefs. Onzichtbare invloed bepaalde ook | thans de houding van cle jongens. En zoo 'gebeurde het, dat op Maandag 30 October de klinkers voor het feit werdén geplaatst het werk van de jongens over te nemen, dit weigerden, en 24 man vanaf dat | oogenblik waren uitgesloten.

Vanaf dien tijd is de Federatie actief geworden, d. w. z. s de heer Rosseau zich met de zaak gaan bemoeien. | Dienzelfden dag had hij een bespreking met de Directie van de N. S. M., en heeft i toen hetzelfde bepleit, wat ondergeteekende j reeds op 25 en 27 October had gedaan. Naar de heer Goedkoop verklaarde, heeft hij bij die gelegenheid wel 10 maal verklaard, de leiding van dat conflict niet te zullen nemen. Daarna werden wij evenwel gewaar, dat hij de leiding wèl had genomen. Wij hebben geen behoefte uitte zoeken, wat precies waar is, maar wat er verder is geschied, geeft wel wat te denken. Dinsdag 31 October bereikte óns een uitnoodiging voor een bespreking met de werfkern. Deze personeelvertegenwoordiging had met de Directie een bespreking gehad, waarin was verzocht, dat de kern haar invloed zou aanwenden om de menschen te bewegen het werk der stakers en uitgeslotenen over te nemen. En op een ’s avonds met de organisaties gehouden vergadering werd uitgemaakt, dat dit niet behoorde tot de competentie der werfkern, en deze zaak door de organisaties moest worden af gehandeld. Op deze vergadering was ook een vertegenwoordiger der Federatie genoodigd, die echter niet verscheen, omdat de uitnoodiging hem te laat bereikte. Op de nieuwe werf waren inmiddels dienzeifden Dinsdag een aantal personen uit het personeel bij de Directie ontboden en het personeel werd tóen voor de keus gesteld, werk overnemen of het bedrijf wordt gesloten. Door bespreking is echter uitstel verkregen tot Vrljdagsmorgetis, zoodat gelegenheid tot overleg met de organisaties overbleef. Deze werden door de Directie inde gelegenheid gesteld, onder werktijd en in het toekomstig schaftlokaal op het terrein, deze aangelegenheid met het personeel te bespreken. 1 Door vertegenwoordigers van- vier organisaties werd het personeel op verschillende motieven geadviseerd het werk over te nemeji- Rosseau, namens de Federatie, ontpopte zich als de leider van deze staking en adviseerde het werk niet over te nemen. Deze daad van verzet, aldus R., mocht niet in elkaar worden getrapt. De jongens vochten ook voor de grooten. Immers zij deden wat de grooten waarschijnlijk niet durfden, althans de jongens hadden nu gedaan datgene, waar de grooten eiken dag over spraken. Daar kwam dus de aap uit den mouw, de jongens moesten de kastanjes uit het vuur halen. Ten slotte verklaarde hij, dat de Federatie haar voorstellen over de jongensloonea reeds schriftelijk bij de N. S. M. had inge» diend en dat, indien de Directie van de N. 'S. M. de promotie maar één maand wilde vervroegen, dan de staking zou wor» den opgeheven. Er werd schriftelijk gestemd en van de 120 ingeleverde biljetten bleken 4 van onwaarde, 62 vóór overnemen en 54 tegen overnemen van het werk. Door de reeds uitgesloten klinkers was niet meegestemd en dus moesten deze 24 bij de 54 tegenstemmers worden geteld. De uitslag was daardoor 78 tegen en 62 vóór overnemen van het werk. De uitslag was een twijfelachtige en door ons werd voorgesteld, de Directie te verzoeken haar maatregelen nog even op te schorten, een conferentie aan te vragen en dan naar een oplossing van het geschil te zoeken. En staande de vergadering stelden wij; Rosseau de vraag of hij bereid was mede deze poging te doen. Zijn antwoord luidde: „Neen, gaan jullie je eigen gang maar, ik za! het alleen wel doen. Straks, als ik thuiskom, heb ik de loonlijsten ontvangen en morgenochtend heb ik een conferentie met de Directie”. . De conferentie werd aangevraagd en nog dienzelfden avond toegestakn. Wel een weinig tot onze verbazing was de heer Rosseau daar wèl aanwezig. Of hij er zelf heel veel pleizier van heeft gehad, zal dadelijk blijken. Nadat aan de Directie het verloop van de vergadering was meegedeeld, kregen wij ai heel gauw van de Directie de verklaring, dat aan de Federatie geen loonlijsten waren toegezegd en evenmin een conferentie was teegestaan. Een oogenblik stribbelde de heer Rosseau nog tegen, maarde bedrijfsleider kwam heel positief verklaren: „Neen, mijnheer Rosseau, ik heb er zelf bijgestaan, dat de Directeur heelt gezegd, als de staking is opgeheven, kunt ge wel | over de grieven bij mij komen praten”. | Na het ontmaskeren van deze leugens i werden wij toch wel wat nieuwsgierig iets meer te weten over de voorstellen die schriftelijk zouden zijn ingediend, speciaal over de jongensloonen. Aan den heer Goedkoop stelden wij toen i de vraag, wanneer, op Avelken datum dus,

deze voorstellen bij de N, S. M, waren ingekomen . j De heer 11. Goedkoop antwoordde: „Ik j heb een slecht geheugen, dat wil ik erken» nen, maar gedurende het laatste hall Jaar j hebben wij van de Federatie niets ont» vangen. Dat weet ik positief zeker”. De heer Penning, onder-directeur aan de N. S. M., bevestigde dit desgevraagd nog even, en de heer Rosseau zei . . . niets, heelemaal niets. Toch maar een fijne positie voor een vakvereenigingsbestuurder, als je door zoo te liegen je standje moet trachten op te houden. j De conferentie bracht het resultaat, dat de maatregelen nog eenige dagen werden opgeschort en de menschen dus nog niet voor het overnemen van het werk zouden worden geplaatst. Maandag 6 dezer vond opnieuw een bespreking met de Directie en dén Metaalbond plaats. Alvorens de bespreking' een aanvang nam, kregen wij eerst nog een aardig incident. Wij geven het verhaal weer, zoo wij hét hebben aangehoord. Wie er meer van wil weten, wende zich tot de personen in kwestie. De heer D. Goedkoop informeerde bij den • heer Schouten, of de heer Rosseau niet uitgenoodigd was. Jawel, was het antwoord, maarde heer R. heeft geen trek om te komen als de andere organisaties er bij zijn. Hij wil alleen een bespreking hebben. Dat is verduveld jammer, zeide de heer Goedkoop, want ik heb persoonlijk nog een appeltje met hem te schillen. Verleden week Maandag heeft hij bij mij op het kantoor zitten te betoogen, dat de aandeelhouders te veel profijt van onze zaak trokken, doch dat daarentegen het salaris, dat ik persoonlijk ais Directeur genoot, ter» wijl ik er heel hard voor moet werken, veel te gering was. En nu verleden Donderdag heeft hij in mijn tijd en op mijn werf aan de menschen gezegd, dat het loon van de arbeiders maar wordt verlaagd, terwijl het veel te hooge salaris van de Directie gehandhaafd blijft. En nu wilde ik toch wel eens aan den heer Rosseau vragen, aldus besloot de heer Goedkoop dit intermezzo, wie hij heeft staan te bedonderen, mij of het personeel. * * » Door den voorzitter van den Metaalbond, den heer Triebels, werd meegedeéld, nadat eerst de voorgeschiedenis was vastgesteld, dat het in de' bedoeling lag korte metten met deze zaak te maliën. Het overige personeel van de nieuwe werf zullen wij voor de keus stellen, het werk overnemen of er uit. Indien dit wordt geweigerd, zullen wij het personeel van de oude werf groepsgewijs voor de keus plaatsen en zonder pardon, wie , weigert, gaat de straat op. Voor Donderdag moet het werk zijn overgenomen, anders gaat het heele bedrijf stil liggen. Wat er verder gaat gebeuren, aldus de heer T., is een kwestie van den Metaalbond. Dat zullen Wij morgen uitmaken op onze bestuursvergadering. Wij wisten dus wat ons te wachten stond en eerlijk gezegd, geen haar anders dan wij hadden verwacht. Immers van stonde af aan hebben wij aan het personeel voorgehouden, dat indien zij maar kortzichtig genoeg waren, zich met de jongens op het solidariteitsstandpunt te plaatsen, de geschiedenis zich hier zou herhalen, dat een groepje jongens zou bepalen wat duizend volwassen menschen hebben te doen. En de Federatie steunt zoo’n actie, om aan zes jongens één maand vroeg*er de promotie te bezorgen. Een gekke wereld toch I * » • Het slotbedrijf. Dinsdag 7 November, half acht ’s mor– gens staat nagenoeg het heele personeel voor de poort. De heer Rosseau loopt met den bedrijfsleider op de werf, de bestuurders vaneen aantal bonden gaan ze achterna. In het kantoortje gekomen belt de bedrijfsleider de Directie op en vraagt namens den heer Rosseau, of de Directie nu maarde toezegging wil doen, dat de gewone promotie (door ons bepleit en toegezegd gekregen) één maand wordt vervroegd, n.l. inplaats van op 1 Januari op 1 December. Dan wordt de staking opgeheven. Het antwoord van de Directie wordt aan den heer Rosseau overgebracht en luidt: De Directie is niet bereid een enkele toe» zegging te doen. Integendeel alles wat is | toegezegd wordt ingetrokken. De mensdien | moeten nu maar doen wat ze willen. Voor de poort teruggekomen wordt nogmaals gepoogd de menschen tot beter inzicht te brengen en andei'zijds betoogt de heer Rosseau, dat die mooie daad van verzet van de jongens niet den kop mag worden ingetrapt en krijgt behoefte met het personeel ineen zaal te vergaderen, doch stelt den eisch dat de andere bonden daarbij t niet aanwezig mogen zijn. ,

Er ontstaat eenig tumult en inmiddels neemt de heer Rosseau zijn draai, en begint er prijs op te stellen, dat de andere bestuur ders daarbij we! aanwezig zullen zijn. Wat kan een mensch toch gayW veranderen hè! En zoo ging hei toen in optocht naar een vergaderzaal. De heer Rosseau had de leiding en begon het verloop van de geschiedenis uiteen te zetten. Vertelde van de conferenties, die hadden plaats gehad, van de toezeggingen die waren gedaan en dat het nu een vechten was tegen den Metaalbond. I Deed vervolgens verslag van het telefonisch onderhoud, waarbij alle gedane toezeggingen weer waren ingetrokken en besloot met te verklaren, dat nog niets was bereikt en het wel heel moeilijk zou zijn van den Metaalbond een concessie te verkrijgen. Derhalve gaf hij in overweging het personeel opnieuw te laten stemmen. Dan kon elk voor zich uitmaken, of hij de staking wilde voortzetten dan wel den arbeid hervatten. Tevens gaf hij daarbij den zelfs heel nuttigen raad, om, indien er maar een kleine meerderheid vóór dóórstaken was, dan toch de staking maar op te heffen, want dan was die toch verloren. Is dat even principieel of niet? Daarna werd er schriftelijk gestemd. 67 stemden vóór opheffen, 59 vóór dóórstaken, terwijl pl.m. 10 man aan den arbeid waren gegaan, Tevens werd besloten Woensdagmorgen den arbeid te hervatten. En zoo kwam het roemloos einde van dit syndicalistisch avontuur. Arme menschen, die er de dupe van werden. Zonder een schijn van kans op succes een aantal dagen gestaakt, neen zelfs bereikt, dat gedane toezeggingen zijn weggestaakt. Wanneer zullen de metaalbewerkers aan cle N. S. M. eens wijzer worden en zich niet meer voor het avontuurlijke syndicalistische karretje laten spannen, v. E. In hun zwakke zijde getastl In het Zuiden van ons land gaven wij een strooibiljetje uit, waarin wijde organisatie der metaalbewerkers in het buitenland en hier bespraken. Met eenig commentaar verwerkten wij verschillende cijfers, ook ineen artikel, in ons blad van 21 October. Het schijnt zoo, dat de heeren van deze soort propaganda onzerzijds wel eenigen last ondervinden en een ~weerlegging” van ons strooibiljet beslaat dan pok de geheele voorpagina van „St. Eloy” van 28 October. De waarde van dit artikel, getiteld „Eenheidsgebazel” is echter op geen stukken na evenredig aan de ruimte er aan besteed. Zelden Inregen wij een zwakker artikel dezer Redactie onder oogen! Maar wij erkennen, het artikel kon niet sterk in zijn argumentatie zijn, omdat ons feitenmateriaal onweerlegbaar is! De Redactie deed goed werk door ons strooibiljet over te nemen. Het artikel werd daardoor een geheel en de critische lezers konden daarom met ons tot deze conclusie komen: ~St. Eloy” erkent de juistheid van ons feitenmateriaal! Immers, de Redactie laat ons cijfer- en feitenbeeld onweersproken! Zij erkent de juistheid ervan! Alleen, onze cijfers over België noemt de Redactie , .schromelijk overdreven, zelfs met minstens 100 pCt.” Nou, nou, dachten wij, dan zijn we toch even aan het opsnijden geweest ten aanzien van België. Maar och arme „St.Eloy”- redactie, toen wijde origine van onze Belgische cijfers opspoorden, bleek ons, dat ze afkomstig waren van de Christelijke Intern, van Metaalbewerkers, waarvan één der redacteuren van „St. Eloy” secretaris is ! Kun je nog wisselen ~St. Eloy”? Als deze cijfers dus „schromelijk overdreven” zijn, trekt den secretaris van de Christ. Intem. van Metaalbewerkers dan even aan zijn oor! Hij zit bij uop hetzelfde kantoor, ja misschien zelfs op denzelfden bureaustoel! Overigens heeft de Redactie op onze feiten en cijfers niets te zeggen! Alleen, ze meent dat er eenige toelichting moet worden gegeven. Welnu lezers, hoort de Redactie toelichten: Dat er in Engeland, Denemarken, Noorwegen en Zweden geen christelijke vakbeweging is, komt, omdat er in deze landen „geen of zoo ex al wonen, veel en veel te weinig katholieken zijn, om een eigen vakbeweging te kunnen hebben”. l) Naar ons gevoelen is dit smoesje goed, 1 maar deugt het praatje niet! In Nederland eischt men in plaatsen met anderhalven R.-K. metaalbewerker van dezen, R.-K. vakorganisatie! En waarom dan niet inde Scandinavische landen? Of wil „St. Eloy” ons wijs maken, dat er heelemaal geen R.-K. in deze landen zijn? Maar bedenkelijker wordt dit „argument” van „St. Eloy” als ze dit nu ook nog van , Engeland durft zeggen! Zijn daar ook

Sluiten