Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Religieus Socialistisch Verbond. Zondag ii October 1925, des morgens om ióJ uur zal in het Odd-Fellow-Huis, Keizersgr. 428, spreken: J. de Jager van Amsterdam. Onderwerp: ~Over de beteekenis van den bijbel”. Muzikale medewerking. HENGELO. (O.) Wij maken onze leden attent op de vergadering, die bedoeld is om een afdeeling Hengelo van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling te stichten. Bedoelde vergadering wordt gehouden op Woensdag 14 October a.s., ’s avonds 8 uur inden foyer van het Concertgebouw. Van harte wekkeft wijde leden op, opdat zij mede daardoor kunnen helpen aan de verdere kennis en ontwikkeling die onontbeerlijk is voor de ontvoogding der arbeidersklasse. CORR. SLIEDRECHT. Leden, die deel wenschen te nemen aan den „Cursus voor Volwassenen” kunnen zich aanmelden bij de heeren R. Laan, Julianastraat 99 eii Schuurman, Merwestraat 26. De „Cursus voor Volwassenen” is een zeer nuttige instelling van onze beweging en wij raden ten sterkste aan een goede gelegenheid voor ontwikkeling niet onbenut te laten. De kosten voor deelneming zijn zeer gering, zoodat dit geen beletsel behoeft te zijn. * Half November zal Koos Vorrink ineen openbare vergadering optreden en een uiteenzetting geven over het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Doel is tot oprichting vaneen afdeeling van het Instituut te komen. Wij wekken allen op deze vergadering bij te wonen. Kameraden, kent uw plicht! HET BESTUUR. TIEL. Naar aanleiding van het geplaatste berichtje onder „Afdeelingsnieuws” in nr. 39 van „De Metaalbewerkër” van 26 Sept. over de Metaalwrarenfabriek „Rio”, werd door ondergeteekende een onderzoek ingesteld bij de betrokken jongens, waaruit hem bleek, dat het geplaatste uit de lucht gegrepen, waarom ik op mijn verantwoording het geschrevene in „De Metaalbewerker” in z’n geheel terug neem om hierdoor den directeur te rehabiliteeren. H. J. v. HATTEM. Onderschrift. Dit geval moge een les zijn voor inzenders om maar niet klakkeloos beschuldigingen neer te schrijven. Want ondanks rehabilitatie is het voor hen, die ten onrechte beschuldigd zijn, buitengewoon onaangenaam aldus* ineen blad te worden gesignaleerd. RED. UTRECHT. Overwerk boven 48 uur. leder, die de correspondentie van den Metaalbond met de organisaties gevolgd heeft, zal bij het lezen van de passage, dat de werkgevers eerbiediging verlangden van eendoor de overheid verstrekte overwerkvergunning en daartegen geen verzet gepleegd mocht -worden, een glimlach niet hebben kunnen onderdrukken. Het geeft te denken, precies als een dief het bekende verbod van „Gij zult niet stelen”, aan u verkondigd. Want wie zullen meerde wetten van de overheid overtreden: de arbeiders of de werkgevers, of is voor deze laatste categorie de door de overheid vastgestelde werktijdregeling met haar toch al zeer soepele uitvoering niet voor eerbiediging noodzake-1 ijk ? Naast de ruime overwerkvergunningen hebben nog tal van ernstige werktijdovertredingen plaats, waarbij weken van 80 uur geen zeldzaamheid zijn. Wanneer de arbeiders dan pogingen aanwenden om b.v. de te veel gewerkte uren op andere wijze te verzuimen, dan wordt hen dat belet zelfs door bedreiging met ontslag. Op tal van wijzen wordt den arbeiders voorgehouden, hoe zij den controleur van de Arbeidsinspectie moeten trachten om den tuin te leiden, terwijl zelfs fabrieken bekend zijn, waar de overuren op een apart kaartstelsel genoteerd worden en zoodoende iedere controle bemoeilijkt wordt. Dat ook bij al deze overtredingen de arbeiders vrijuit gaan, kunnen wij helaas niet zeggen, doch een verzachtende omstandigheid zou kunnen zijn dat de lage loonen hen tot deze arbeidersvijandige daden verleiden. En toch, kameraden, zullen wijdoor den zuren appel heen moeten bijten willen wij niet aan handen en voeten gebonden woorden, willen wij niet dat iedere uiting van een menschwaardig bestaan inden grond getrapt wordt. Lange werktijden en lage loonen en daarmede iedere zucht naar meerdere ontwikkeling en ontspanning zijn niet met elkander in overeenstemming. De wereld heeft behoefte aan menschen, die weten wat zij willen en om te weten moet men zich ontwikkelen, hetgeen niet gaat bij een 80-urige werkweek. Ingediende klachten over de veelvuldige overtredingen worden als sterk overdreven

beschouwd en zullen zooveel mogelijk tegen gegaan worden. Nu de ondervinding is; wij hebben opzettelijk een tijd gezwegen, dat meer dan ooit overtredingen door ons geconstateerd zijn. Wij zullen dan ook dienen te overwegen of geen andere middelen door ons gebezigd moeten worden. Een dezer pogingen om daartoe te geraken is vertrouwen te blijven stellen inde organisatie en daarnaast uw kameraden op te wekken zich bij onze organisatie aan te sluiten en 2e. de ledenvergadering op Donderdag 15 October te bezoeken, waar dient besloten te worden om althans niet langer te werken dan inde overwerkvergunning is neergelegd, indien deze althans volgens onze meening voor het bedrijf noodzakelijk is. De les van Rotterdam geldt ook voor Utrecht. Ook wij kameraden, wij moeten en willen terug naar de 48-urige werkweek. Versterkt daarom onze gelederen! G. VOORBURG. Kameraden, a.s. Donderdag 15 October belegt onze afdeeling een huishoudelijke vergadering. Jonge, zult gij denken, dat is lang geleden. Inderdaad zoo is het. Maar nu moet gij uw gedachten eens verder laten gaan. Het is, zoo zult gij ongetwijfeld zelf moeten erkennen, ook al heel lang geleden, dat gij een vergadering bezocht. Tevens zult gij moeten erkennen, dat ge u maar matig interesseerde voor het behoorlijk functioneeren van de afdeeling. Weinig hebt gij het gemis gevoeld van het op gezette tijden houden vaneen vergadering en nog minder hebt gij iets gedaan om daarin verandering te brengen. Gij hebt, nu ja, aan uw financieele verplichtingen voldaan. Weet echter dat alleen betalende leden niet veel meer zijn dan doode leden. We zouden zoo nog wel een poosje kunnen doorsraan, doch zulks brengt ons niet verder. Wat wij u willen zeggen is dit: Een nieuw bestuur uwer afdeeling is opgetreden. Dit is vol goeden moed, om het afdeelmgsleven weer op gang te brengen. Wij kunnen dat echter niet zonder uw aller hulp!l Wij hadden gemeend de leden bijeen te zien op de openbare vergadering, welke de Bestuurdersbond belegde en waar v. Hinte uit Dordrecht het woord gevoerd heeft. Wij zijn daarin helaas zeer teleurgesteld. Onze leden schitterden door afwezigheid Bedenkt echter, wij gaan een ernstigen tijd tegemoet. Het bondsbestuur is van planden aanslag op den achturendag met alle kracht af te weren. Zijt gij dan bereid een eventueel parool tot strijd op te volgen ? Begint eens met te zorgen, dat op onze a.s. vergadering 100 pCt. der leden aanwezig is. Wij moeten gezamenlijk aanpakken! Stelt uw bestuur dan niet teleur en geeft blijk dat gij uw organisatorische plichten ten volle beseft. F. A. Bh, voorz. Economische en Financieele Berichten. _ AMERIKA. Ijzer- en Staalmarkt. De „Iron Age" zegt in haar_ wekeiijksch overzicht, dat de staalhandel ineen zoodanige positie verkeert, dat de winstmarge, welke in Augustus en aanvang September Bestond, ook verder gehandhaafd zal kunnen worden, De capaciteit, waarop wordt gewerkt, beschouwt men als buitengewoon voor de zomermaanden. Eenige vermeerdering wordt gemeld inde productie van automobielen. De pogingen van sommige fabrikanten om hun omzet te vergroeien niettegenstaande den invloed van het slappe seizoen en de politiek van afnemers om de voorraden te beperken, doen een voortduren van de huidige prijssituatie verwachten. De markt voor ruw-ijzer is vast gestemd. ★ * * RUSLAND. De Russische metaalindustrie. De „Ekonomitsjeskaja Zjiznj” geeft een zeer leerzaam overzicht van den tegenwoordigen stand en de vooruitzichten van de Russische metaalnijverheid. „De Telegraaf” ontleent aan het bolsjewistische Had de volgende bijzonderheden ; De minimaalste behoefte van de feovjet-Unie aan metaalwaren wordt door den WSNCH (den Raad voor Volkshuisvesting) voor het boekjaar 1925/26 geschat op 830 millioen roebel (67 pCt. van de productie van 1913). De fabrieken van Glawmetall (decentrale voor do metaalindustrie) kunnen slechts voor 80 pCt. van dit minimum produceeren. Van 298 fabrieken van het Glawmetall zullen in 1925/26 werken 221 (tegen 195 in het loopande jaar). De vermoedelijke productie wordt geschat in het geheel op 329 millioen poed (oorspronkelijk was het de bedoeling slechts 291 millioen poed te produceeren, maar het groote tekort aan waren, waaronder het land lijdt, dwong de di ectie het productie-plan op te voeren). Het aantal werklieden wordt opgevoerd van 250.000 op 345.000 man, een vermeerdering dus van 33 put. De gemiddelde productie per arbeider per maand zal van 123.4 roebel opgevoerd worden tot 157.5 roebel, dus 10 pCt. hooger dan de feitelijke productie van het loopende jaar. Voor herstel van gebouwen, aankoop van machines enz. wordt een bedrag van 201 _ millioen roebel noodig geacht. Voor het financieren van de industrie is een kapitaal van 186 mill. roebsl noodig. Hiervan uan de industrie zelf 164 mill. roebel fourreeren, zoodat er een deficiet is van 28 mill. roebel. Na een beraadslaging van den Raad voor de

Volkshuisvesting met de vertegenwoordigers van de verschillende takken van de metaalindustrie werd vastgesteld, dat zelfs bij een maximale opvoering van de productie der fabrieken, de Russische inaustrie niet in staat zal zijnde behoefte van bet binnenland aan metaalwaren te dekken. Er zullen dus groote hoeveelheden metaalwaren uit het buitenland ingevoerd moeten worden. k •k k BELGIË. De ruwijzer- en staalproductie. Gedurende Augustus waren in België _33 hoogovens in bedrijf tegen 32 inde vorige maand, bij een totaal van 54 hoogovens. Aan ruwijzer werd geproduceerd 168.300 ton (v.m. 168.480 t). De productie van ruwstaal bedroeg 147.100 ton (151.700) en van walsmateriaal 121.120 ton (128.130). De productie van gietstaal beliep 3220 ton tegen 3440 ton in Juli. De ruwzinkproductie is eveneens gedaald. Deze bedroeg nl. 12.990 ton in Aug. tegen 14.300 ton inde vorige maand. * * * OUITSCHLAND. De ijzermarkt. Naar uit Dusseldorp aan de ~N. Rott. Crt.” wordt geschreven, zullen de Duitsche ijzerverbonden deze maand bijeenkomen om de ver; ikoopprijzen voor October vast te stellen. Bij den thans op de ijzermarkt heerschenden toestand wordt echter geen ingrijpende verandering van de thans geldende prijzen verwacht; mogelijk zullen de prijzen een kleine verlaging ondergaan in verband met de ingevoerde verlaging van de omzetbelasting. De zaken zijn óp de geheele markt kalm. De bestellingen loopen bij de verschillende fabrieken nogal uiteen ; er zijn er, die tot het einde van het jaar van voldoende weiflc zijn voorzien, waartegenover andere slechts voor drie a vier weken werk hebben. Het Staafijzar-syndicaat. Inde gehouden vergadering van het Duitsche Staafijzcr-Syndicaat werd het syndicaatsverdrag vastgesteld en de volgende fabrieken als leden opgenomen: Efeenwerk Kraft, Abteilung Niederrheinische Hütte, Duisburg; Peter Harkort & Sohn, Wetter a. d. Ruhr; Sachsisohe Guszstahlwerke Döhlen; Geisweider Eisenwerke en Stahlwerke van der Zypen._ De Stahlwerke Brüninghaus, de Stahlwerke Pirna in Saksen en de rirma Eicken k Co. te Hagen hebben zich principieel bereid verklaard tot het syndicaat toe te treden. Over eenige punten wordt nog met deze fabrieken onderhandeld. Eveneens zijn onderhandelingen gaande over het toetreden van de tot de Rtummgroep beboerende Guszstahlwerke Witten, Eisenindustrie zu Menden und Schwerte en de Gelsenkirchencr Guszstahl- und Eisenwerke. De vergadering besloot met het oog op de verlaging -an de omzetbelasting met 1? pCt. de huidige verkoopprijzen met ingang van 1 Octoher met 70 pfenning per ton te verlagen, ofschoon de thans geldende prijzen voor de fabrieken verlies opleveren. ■ De Kcgellagerafabricage. Naar de I. und H. meldt, worden inde kogellftgersfabricage in het halm- cn Dülgeoied op het oogenblik belangrijke bedrpfsuitbreidingen ten uitvocr gelegd. Naar verluidt staat dit in verband met de toepassing vaneen patent, waardoor men in staat zou zijn krachtig het hoofd te bieden aan de Amerikaan sche concurrentie, zelfs aan gene zijde van den Atlantischen Oceaan. Bijzonderheden over den aard van het patent zijn tot dusver nog niet bekend geworden.

Verantwoording. Onderstaande afdeelingen droegen af in inde maand September 1925 over Juli 1925: Alkmaar f92.67. Enschedé f312.—. Onderstaande afdeelingen droegen af in de maand September 1925 over Augustus, 1925: Alphen a. d. Rijn f 95.72, Almelo f 51.22, Amersfoort f 160.95, Amsterdam f 2838.91, Apeldoorn f 346.41 Assen f 38.93, Bergen op Zoom f 63.69 Beverwijk f 77.74, Borne f 44.99, Breda f 327.19 ,Bussum f 28.47, Culemborg f 138.60, Delft f 503.93, Delfzijl f 80.—, Deventer f 556.77, Dordrecht f 39.23, Ede f 32.42, Enkhuizen f 79.05, Enschedé f 540.84, Goor f 53.—, Gorinchem f 219.01, Gouda f 142.70, Groningen f 350.-, Den Haag f 246.29, Haarlem f 1200.—, Hardinxveld f 15.12, H. I. Ambacht f 30.90, Hengelo f 1416.67, Den Bosch f 90.90, Hilversum f 181.85, Hoogezand f 205.49, Hoorn f 172.86, Kampen f9.51, Kinderdijk f 13.96 Krimpen a.d. Lek f 84.63, Krimpen a. d. IJssel f 165.—, Krommenie f 61.16, Leeuwarden f 160.74, Leiden f 106.93, Lekkerkerk f 14.50, Meppel f 37.36, Middelburg f 249.91, Nieuw-Lekkerland f 65.58, Oudo-Pekela f 71.96, Rotterdam f 6580.57, Schoonhoven f 46.36, Sliedrecht f 21.43, Sneek f 35.87, Souburg f 15.n Stadskanaal f 107.60, Tiel f 381.29, Tilburg f 90.—, Vaassen f 59.07 Veendam f 180.35, Velp f 200.—, Vlissingen f 353.44, Voorburg f 96.33,Wageningen f 84.49,Weesp f 301.83, Westerbroek f 73.59, Winschoten f 223.35, Ijlst f 49.65, IJmuiden f 433.43, IJsselmonde f 60.87, Zaandam f 200.-, Zaandijk f 94.33, Zaltbomme! f 25.—, Zeist f 96.12, Zutphen f 122.40, Verspreide leden f 244.73. Onderstaande afdeelingen droegen niet af doch behielden hun afdracht voor uitkeeringen: Arnhem, Baarn, Capp. op dTJssel, Dieren, Gouderak, Lemmer, Maassluis, Nijmegen, Oudewater, Papendrecht, Pernis, Ridderkerk, Schiedam, Utrecht, Vlaardingen en Zwolle. De afdeelingen Alkmaar, Doesburg, Doeünchem en Maastricht zonden trots herhaald verzoek geen afdracht. j. G. SIKKEMA, Penningmeester. CORRESPONDENTIE. v. H. te B. Vorige geplaatst, rest moet bliiven liggen tót volgend nummer. v.d. B. te A., V. te R. en N. L. te A. Deze week overstroomd met copie; uw bijdrage moet dus overstaan. Ook eenige afdeelingsberichten moesten overstaan. Gegroet, Red.

ADVERTËNTIEN. AFDEELII& UTRECHT LEDENVERGADERING op DONDERDAG IS OCTOBER a.s. ’s avonds 8 uur in het Feestgebouw „Bellevue”, Drift, bij het Janskerkhof. Inleider; C3i« Cl« l"iO4J VEM» „Bespreking van het conflict Rotterdam-Schiedam en onze houding ten aanzien van opnieuw verstrekte overwerkvergunningen” Waar hier ter stede nog abnormaal met en zonder overwerkvergunning overgewerkt wordt, is Uw aller opkomst dringend noodzakelijk, opdat ook wij onze houding ten aanzien daarvan kunnen bepalen. HET BESTUÜR AFDEELIM6 PEK HAAG LEDENVERGADERING op VRIJDAG 16 OCTOBER a.s. ’s avonds acht uur in zaal 4 van het Volksgebouw, Prinsegracht 75. AGENDA; Punt 1. Opening, 2. Notulen, 3. Mededeelingen, 4. Verslag Demonstratief Congres N.V.V. en S.D.A.P., 5. Rondvraag, 6. Sluiting. In verband met punt 4 van de agenda" is aller opkomst noodzakelijk. HET BESTUUR- TÏSK ÖVERNA3&E;, Br. No. UM. Adv. Bur. D. Y. Alta, Den Haag.

Sluiten