Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"• —— ♦ SCHIEDAM. Instituut voor Arbeiders= | ontwikkeling. Weekbericht. Zaterdag 71 November: Excursie naar de Rotterdam- i sche Gasfabriek (Keilehaven). Vertrek | vanaf het Volksgebouw n.m. 3 uur. Zondag 8 November, v.m. half elf, Jac. van Elsacker (declamator). Werken van Sam. Falkland, Adama van Scheltema, F. de Sinclair. Muzikale medewerking. UTRECHT. Utrechtsche Metaalbewer= kersharmonie ~-Kunst en Strijd”. Op Zaterdagavond, 7 November a.s., geeft onze harmonie een concert inde groote zaal van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Medewerking verleenen de heeren: P. v.d. Hurk (fluit), R. Mensenkamp (hoorn), J. Monssen (piano). Daarnaast is zorg gedragen, dat ook de vroolijke noot niet zal ontbreken en hebben wij daarvoor uitgenoodigd het Delftsche duo B. en D. – Na afwerking van het programma bal onder leiding van den heer W. A. van Steenderén. Het geheel belooft dus een gezelügen avond te worden. De toegangsprijs is zoo laag mogelijk gesteld, n.l. 50 cent per persoon, belasting inbegrepen. Donateurs krijgen een toegangsbewijs (gratis) toegezonden. Wij wekken onze leden op met hun huisgenooten, vrienden en bekenden, dezen feestavond te bezoeken. B. Economische eu Financieels Berichten, □ s Rijn—Roerijzertrust. Naar vernomen wordt, zijnde crediet-onderhandelingen met Nedgrlandsche, belangen ter financiering van de Rijn-Rosrijzértrust onderbroken, ten gevolge van het besluit der firma • Krupp, niet verder aan de besprekingen in zake de vorming van de trust te zullen deelnemen. A Dg vorige maand hebben te Essen bespre-’ kin gen plaats gevonden tussohen de vertegenwoordigers van de bij de fusie-onderhandelingen der Rijnsch-Westfaalsche montan-industric betrokken ondernemingen, inzonderheid in verband met het feit dat de firma Krupp niet langer aan deze besprekingen deelneemt. Men is thans tot het resultaat gekomen, dat een algeheele samensmelting tot één ijzeronderneming te groote moeilijkheden zou opleveren, voornamelijk wat betreft de aandeelen der verschillende ondernemingen. Men meent dat de moeilijkheden tot een minimum kunnen worden gereduceerd, indien men de verschillends ondernemingen laat bestaan, doch daarentegen het productie-apparaat dooreen nieuw p te richten bedrijfsmaatscliappij naar unifcj-me gezichtspunten laat arbeiden. Het kapitaal dezer bedrijfsmaatschappij zou na het uittreden der firma Krupp 500 a 600 millioen mark moeten bedragen. Behalve de voordellen op technisch en financieel gebied van zulk een samenwerking, meent men, dat deze reeds inde naaste toekomst voordeelen zou opleveren, doordien een,op deze wijze gefundeerde maatschappij gemakkelijker credieten op langen termijn zou kunnen verkrijgen en daardoor de groote zorgen, die aan de maatschappijen met meer of minder talrijke, «'edicten op korten termijn onder de huidige omstandigheden worden veroorzaakt, voor het grootste deel zullen verdwijnen. Wat de firma Krupp aangaat, bestaat de hoop, dat enkele bedrijve.. dezer onderneming, inde eerste plaats de „Friedrich. Alfrèd Hütte” te Rh ein kuisen, die voor zulk een aansluiting bijzonder geschikt zou zijn, tot de nieuwe onderneming zullen toetreden, De onderhaudelingei. worden voortgezet en men hoopt, dat op de aangeduide basis binnenkort een positief resultaat zal worden bereikt. * ENGELAND. Exportsyndicaat. In Engeland worden naar de „Industr. Kurier” verneemt pogingen in het werk gesteld de Engelsoh'e ijzer- en staalindustrie tot een exportsyndicaat te vereenigen. Men rekent daarbij op de ondersteuning der Engelsohe regeering. Het syndicaat zal dienen als orgaan tegen de Duitscne concurrentie. Dumping. Enkele .weken ' releder. vroeg een Britsohe firma aan Britsohe en continentale fabrieken een prijsopgave voor de levering vaneen zekere ■machine. De laagste Britsohe inschrijving was belangrijk hooger dan de continentale prijzen. De EngeLscho firma, die de bestelling aan de eigen nationale fabriek wilde geven, bood aan het verschil te halveeren, welk aanbod echter werd afgeslagen: Naderhand bleek, dat de Britsohe fabriek dezelfde machine voor uitvoer veel goedkooper zou hebben geleverd dan de prijs berekend aan binnenlandsche firma’s. De fiinancieele redacteur van de „Times” merkt hierbij op; Als Britsche machinefabrieken een hoogeren prijs voor binnenlandsche industrie gaan berekenen dan voor de buitenlandsche bestellingen wordt gevraagd, dan zal hier te lande het herstel van den voorspoed worden vertraagd door geheel andere oorzaken dan de onredelijke houding van arbeiders. ★ ★ * NEDERLAND. Kon. Nederiandsche Hoogovens en Staalfabrieken. Aan het voor de aandeelhouders ter inzage liggende jaarverslag van de Nederl. Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden over het boekjaar 1924/25 is het volgende ontleend: Het bedrijf ontwikkelde zich gedurende het verslagjaar, dat het eerste bedrijfsjpar is, bp bevredigende wijze. Al naar de behoeften der markt waren werden verschillende _ soorten ijzer gefabriceerd, waarvan de qualiteit steeds aan de hoogste eischen voldeed. De fabricage gaf tevens de gelegenheid het bijzonder karakter van onzen hoogoven, gebouwd volgens een in Europa zelden voorkomend Amerikaansch principe, volledig te leeren kennen en de noodige ervaringen Op te doen, teneinde te weten op welke wijze en met welke grondstoffen op den duur de voor-

deeligste bedrijfsresultaten zijn te verkrijgen. De ruwijzerproductie bedroeg 106.000 ton. De cokesfabriek kon eveneens regelmatig doorwerken en leverde 117.000 ton af. De balans vermeldt aan de debetzijde; Kosten van voorbereiding en oprichting" f 840.862; kosten van inbedrijfstelli'ng f 333:603; fabrieksterreinen ei- installaties f 15.866.555; grondbezit en woningen f 1.714.824; deelneming in aanverwante ondernemingen f 9.315.760; voorraden f 1.664.049; debiteuren f 973.753; kas en kassiers f 529.157; en aan de creditzijde: Aandeelenkapitaal gewoon en preferent f35.000.000, waarvan ongeplaatst f 4.875.p0Ö, dus f30.125.000; reserve f 10.448; afschrijviiigsrekening f316.573; afschrijving op deelneming in aanverwante ondernemingen f 221.880; crediteuren f 564.663. De verlies- en winstrekening vermeldt kan de creditzijde; voordeelig saldo exploitatierekening f 228.874 _{v. j. nihil), exploitatie grondbezit en woningen f }9.933 (vorig raag f 22.821), baten uit deelneming in aanverwante ondernemingen f 32.989 (f 17.188), interest f34.775 (f 104.799), totaal f 316.573 (vorig jaar verliessaldo f 167.969), welke geheel voor afschrijving wordt gebruikt, zoodat de debetzijde den post afschrijving vermeldt met f 316.573. ■tc * * 1 OOSTENRIJK. De koperindustric. •> Blijkens een bericht uit Weenen zijn aldaar onderhandelingen gaande ten einde tot de opritehting te komen vaneen gemeenschappelijk verkoopkantoor voor de koperverwerkende industrie. Verder wordt onderhandeld om te trachten credieren in Oostenrijk en Engeland te verkrijgen.

Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) Op een R.=Kath. Metaalbewerkers» vergadering. Onderricht inde drogredenen waarmede het verraad van de R.K. organisatie inden Rotterd. strijd goedgepraat moet worden. Het is Woensdagavond, de vooravond van den grooten strijd in R’dam. Er was in Amsterdam een circulaire verspreid van de bekende gele kleur waarin alle R.K. arbeiders ter vergadering werden opgeroepen om te vernemen wat den R.K. Bond noopte zich in Rotterdam aan de zijde der werkgevers te scharen. Wij hadden op ons genomen aan den ingang van de vergaderzaal onder de bezoekers een strooibiljet te verspreiden en wij hadden, gezien het groote belang der zaak waarom het ging, een flinke opkomst verwacht. Daarin werden wé alevel wat teleurgesteld. Want er waren goedgeteld, met het bestuur incluis, hoogstens een 60- tal menschen ter vergadering aanwezig. Wij waren toch wel benieuwd wat men daar nu wel te zeggen had en met nog twee kameraden woonde ik de vergadering bij. j Dat is anders geen pretje, want het is een voortdurende ergernis te luisteren naar

V " j;-!, g=! Overzicht van den toestand inden Bond op 1 October 1925» cc I – ia 9" . £ £§s 3?! , 2.8 g -S •= . S ïH. + |S |2 ïm | AFDEELINGEN. “S Ia en «~ ag; S§ a° -<§,«« F. . ti w iSoS®fl^<d^öN<Jn3 §-< S 9® O & ® S ° .ft 5o« rt > > <3O C*W*A|' ! mmmÊmmm 1 Alfen a/d.Rijn 36 35 + 13 3 2* 120 7 2 /Ik naar 79 79 7 9 2 311 14 3 Aiuielo 21 23 2 1 2 67 16 1 Amersfoort . 63 62 + 1 1 1 52 223 18 5 Amsterdam 3469 3416 +53 58 67 30 320 12932 586 6 Apeldoorn 199 201 2 9 9 9 7 712 52 7 Arnhem. 459 459 21 r22 13 50 1704 157 8 Assen . 16 16 ,4 51 16 9 Baaru . 44 43 + 1 3 146 20 10 Bergen op Zoom 13 13 j-11 Beverwijk *..... – 31 32 1 122 12 Borne . . . 20 19 +1 , i 1 2 2 57 20 13 Breda . 188 186 + 24 34 6 750 20 14 Bussum ; . 22 21 + 1 2 91 4 15 Capelle op d’lJssel ....... 86 86 1 1 X 2 323 4 16 Culeraborg ........... 72 72 1 13 256 €0 17 Delft. 471 471 20 19 8 27 1612 88 18 Delfzijl 41 41 2 168 19 Deventer ............ 447 450 3 35 34 1422 1587 147 20 Dieiea . 60 75 —l5 1 13 7 237 38 21 Doesburg 17 18 '- 1 . 2 57 8 22 Doetinchem. .......... 72 GT' + 6 7 41 1 256 6 23 Dordrecht ' 1311 1319 8 20 21 16 182 4893 323 24 Ede 1212 1 49 ' 4 25 Kokhuizen ........... 28 28 3 32 106 9 23 Enschedé 216 215 + 1 30 30 43 BiB 32 27 Goor. ...... 19 19 2 65 8 28 Gorinchem 115 116 1 1 440 20 29 Gouda ............. 99 160 1 8 8 17 371 19 30 Gouderak 28 28 ' 3110 2 31 Groningen ........... 196 198 |— 21 1 214 659 31 32 haag, ueu ........... 1551 1519 + 2 C4 63 38 22? 5564 697 33 Haarlem 751 750 +1 10 10 13 70 2621 3gl 34 Hardiuxveld 41. 39 |. + 25 5 2 154 2 35 Hendrik Ido Ambacht 45 44 , +X ' X XBB 4 36 Hengelo ........... 556 551 }+ 5 10 12 10 1 2160 41 37 ’s Hertogenbosch "0 31 j— 1 1 1 1 104 6 38 Hilversum 168 167 1+ 1 '3 32 14 623 24 39 Hoogezand-Sappemeer 92 90 !+ 2 42 336 1 24 40 Hoorn 60 59 +1 ’ 1 1 231 12 41 Kampen ........ . . 13 13 ! 3 41 10 42 Kinderdijk ............. 89 83 |+ 6 6 337 43 Krimpen a/d Lek 77 j 76 + 1 1 4 278 27 44 Krimpen a/d Ussel 86 I 83 i+ 3 34 1 1 326 9 45 Krommenie-Wormerveer .... 32 33 i 1 44 116 2 46 Leeuwarden . . ...... 124 128,i 43 34 4 468 20 47 Leiden 457 45Ö j+ 1 17 17 7 46 1773 61 48 Lek kerkert.. .......... 67 67 j 1 3 251 ! 12 49 Lemmer 2222 I,— 13 851 4 50 Maassluis 29 29 1 1 3 1041 8 51 Maastricht 29 31 2 1 107; 5 52 Meppel ...... 21 21 1 90 1 53 Middelburg 142 144 25 51 5 586 25 54 N. Lekkerland 31 30 + 1 1 1 135 4 55 Nijmegen. . . 245 247 i— 211 10 7 30 810 130 56 Oude Pekela 28. 28 I 1 1 4 97 ; 13 57 Uudèwafer 10 10 j 38 j 2 58 Papeudietht 87 81 ■ +.3 2 2 8* 327; 28 59 Pernis .. ! 30 20 1 +lO | 99' 60 Ridderkerk k 132 114 +lB I —l7 398 j 28 61 Rottenmm .. . 4918 48.17 +9l >OO 91 26 I 184791 • 729 62 Schiedam 1363 13U4 ■— 1 [ 43 144 4 le4 | 5077 1 230 63 Schoonhoven .......... 47 46 + 1 —I 6 163 j 19 64 Siiedrechi 68 69 1 4 2481 11 65 Siieek 45 45 ■ 6 171 12 66 Suunurg 2Ö 26 + 32 2 103! ■ 4 67 Stadskanaal. •40 34 4- 6 —•' 2 143 j _ 68 Tiel 275 274 + 17 77 14 1059 38 69 Tilburg '. . 36 36 • —• 13 115! 4 70 Utrecht J193 1204 ! —ll 29 28 ' 21 4548 200 71 V-"«=seu ‘29 .0 1 1 92 6 72 Veetidarn ............ ,'ft' 68+3 1 41 21 265 9 73 Velp 77/ 73 + 43 1 ; 1 . 2 305 27 74 Vlaardingen 2U3 201 + 2 14 800 15 75 Vlissingeu ........... 233 , 235 24 4 j —. 7 942 12 76 Voorburg 30/ 26 + 4 ’ 3 3 2 113 4 77 Wageningeu . .331 31 —. 2 2'| 2 115 8 78 Weesp 142 140 + 2 10 10 j 5 513 30 79 Westerbroek 27 , 27 11 97 5 80 ' Winschoten 101 102 1 i 17 365 83 81 IJlst 17 17 j 54 6 82 IJ amicten 12$ 127 + 1 4 . 4 5 497 8 83 IJsselmonde 81 o 69 +l2 —| 266 12 84 Zaandam 170 174 41 1 i 6 5 606 39 85 Zaandijk .. . . 33 83 34 1 134 10 86 Zaltbommei. 3? 37 1 1 3 138 8 87 Zeist 35 35 1 1 2 123 7 88 Zutphen 6i 61 44 1 2 224 10 89 Zwolle . . ... .. . . ..... 110 109 + 1 2 24 16 374 52 90 Verspreide Leden 94 95 —1 1 2 2 6 285 13 U : , , , ( ' 1 Totaal..-. | 22689 1 22504' +lB5 1 594 596 ,293 2011; ‘ ; i ! . g—- ———-———-———t—————— . nwen—hiht—■ ——ll ■—inw»i—i——■!■■■■ mi mi ■ m 111 11 ■ iwue Van de afdeeling Bergen op Zoom is het vorige ledental aangehouden. 'I . J

' de leugens en verdachtmakingen, die daar jegens onzen bond worden opgedischt en wij moesten zwijgen, daar wij anders vreesden de deur uitgezet te zuilen worden en dit wilden wij niet. De voorzitter noemde de opkomst schandelijk (nou, daarin had ie gelijk, maar dit is dan ook zoowat de eenige waarheid die we daar dien avond gehoord hebben) vooral omdat er twee hoofdbestuurders gekomen waren om de r.k. arbeiders in te lichten. Want alles, wat uit het roode kamp kwam, was leugen en bedrog en z ij waren slechts de apostelen der waarheid. Het H.8.-lid Van Welie het woord verkrijgende verklaart dat het er niet om gaat de houding van het H.B. te verdedigen of te rechtvaardigen, (’t Is maar goed dat hij dat zei, want het had er anders allen schijn van). Hij zou echter uiteenzetten waarom de r.k. arbeiders in R’dam morgen aan het werk moesten blijven. Zoodat, wanneer morgen op het werk een moderne je daar belangstellend naar. vraagt, je weet wat je zoowat moet antwoorden. En toen kregen we het gezwam over den slechten internationalen toestand in het scheepsbouwbedrijf, moeilijken tijd, naastenliefde bezitten om offers te brengen, want de patroons brengen ook offers (Wilton tel je winst uit), de Nederlandsche industrie gaat den kelder in en beter % snee brood dan geen brood (een volgende maal % snee brood en daarna \ en daarna . . .). En natuurlijk kwam ~ons beginsel” ook in het geding en de verbeelding van den modernen bond ’t alleen wel te kunnen. Maar zij zouden wel eens laten zien dat men zich daar vergiste. Morgenochtend waren ze bij Wilton aan de poort om onze mannen tot onderkruipen aan te sporen (zoo zei hij het niet, maarde bedoeling was precies dezelfde) en naar het werk te brengen. En je zult eens zien, dan loopen de modernen ook wel mee. (Verwonderlijk zoo slecht als die begenadigde profeten kunnen profeteeren). Want het is den rooden slechts te doen om ons onder den voet te loopen, maar dat mag niet gelukken. Helaas, riep' de geachte spreker uit, er zijn nog te veel roomschen lid van diep bond. Het is beter niet georganiseerd fe zijn dan in die organisatie. En meen ; u niet, vrienden, dat er na zulk een redevoering een storm van verontwaardiging opstak. O neen! Slechts één was er die voor zijn meening durfde uitkomen èn rondweg verklaarde dat ook de roomsche arbeiders zich solidair moesten verklaren en niet hun kameraden inden rug aanvallen. De r.k. arbeiders moesten naast hun kameraden Staan en niet naast den patroon. Het werd doodstil inde zaal. Was die kerel gek geworden om zoo iets zoo maar tegen een hoofdbestuurder te durven zeggen ? Men stond perplex. Het H.8.-lid trachtte nog den man te overtuigen dat. het breken van den strijd en solidariteit met de patroons een arbeidersbelang was, maarde man liet zich daarvan niet overtuigen en kwam daar opnieuw legen op. Niemand stond hem echter bij en yan den schrik bekomen schreeuwde men hem toe: jij hebt altijd vrat te kankeren, houdt je mond maar. Het bleek mij later dat de man jaren lid was geweest van onzen bond en dat heeft waarschijnlijk z’n sporen achtergelaten. Onze Hoofdbestuurder kreeg nu haast, want hij moest met den trein mede om den volgenden morgen present te zijn om met woord en daad de r.k. arbeiders te bewegen strijdbrekers te worden, (’t Is ook verwonderlijk dat inde kringen waar men zegt ’n afschuw van Judas te hebben, z’n navolgers zoo welig tieren). Na de vraag van den voorzitter of er nog ■ ongeorganiseerden waren die lid wenschten te worden, waaraan niemand gevolg gaf, «Averd op de gebruikelijke wijze deze vergadering gesloten, i En den volke wordt kond gedaan, dat de I Amsterdamsche r.k. metaalbewerkers met, 1 de houding van het H.B. accoord gaan. 1 ‘ S. SMIT. CORRESPONDENTIE. i * | C. T. te D. Eerste nu geplaatst, andere I moet overstaan. j A. W. te G. Het stukje over H. i moest blijven liggen. Gegroet, Red. ADVERTENTIEN. * Teellenen. Bij vpldoende deelname opent J. D. Wiering, Leidscheweg 90 c (Rijks Muntgebouw), Utrecht, een Cursus in Handteekenen, voornamelijk schetsen naar projectie-opgaven. Behandeling van beschrijvende i meetkunde als- ondergrond voor uitslagen, | perspectiefleer. i Aangifte tot 10 November a.s. Condities '■ nader met elkander te regelen. Sotaüedxut „Vooruiteane". Keiiersurraciit 378, A/dajn.

Sluiten