Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal verstrekte onderwijsadviezen gedurende het 4de kwartaal 1926: jongens 429, meisjes 116, totaal 545. Aantal aanmeldingen om advies gedurende het jaar 1926: jongens 3955, meisjes 2010, totaal 5965. Aantal verstrekte beroepsadviezen gedurende het jaar 1926 : jongens 6720, meisjes 2789, totaal 9509. Aantal verstrekte onderwijsadviezen gedurende het jaar 1926: jongens meisjes 6t|B, totaal 2902, Bij de plaatsingsafdeeling voor jeugdig personeel (behoorende tot de Gemeentelijke Arbeidsbeurs) lieten zich inschrijven: Oct. 1926: 342 jongens, 192 meisjes ; Nov. 1926: 385 jongens, 198 meisjes; Dec. 1926: 423 jongens, 209 meisjes, totaal 4e kwartaal 1926: 1150 jongens, 599 meisjes. Totaal over het jaar 1926: 5251 jongens, 2670 meisjes. Daarvan werden geplaatst: Oct. 1926: 220 jongens, 119 meisjes; Nov. 1926: 240 jongens, 156 meisjes; Dec. 1926; 186 jongens, 119 meisjes; totaal 4e kwartaal 1926: 646 jongens, 394 meisjes. Totaal over het jaar 1926: 2642 jongens, *556 meisjes. BREDA. Corr. Op Woensdag 29 Dec. J-l. hield de afdeeling Breda van den R.-K. bona een groote propaganda-vergadering met als spreker Pater Engelbertus en den bondsvoorzitter van den R.-K. bond, den neer E. Schaaper. Eerstgenoemde spreker zou behandelen „Rood, Wit of Blauw”, terwijl de tweede zou spreken over „Metaalbewerkers let op uw zaak”. Deze punten vonden wij van zoo’n groot belang, dat wij direct besloten te probeeren op deze vergadering aanwezig te zijn. Mogelijk dat de R.-K. bond had geleerd nat een goede samenwerking noodig was °m tot verbetering te komen van de arbeidsvoorwaarden van de metaalbewerkers hier m het Zuiden. Doch het was heel anders dan wij gedacht hadden. Evenals altijd stond ook deze vergadering nog in hef teeken vaneen aanval op onze organisatie. De eerste spreker was Pater Engelbertus. Hij had maar weinig nieuws te vertellen. ■Nog altijd moeten die heeren spreken van dien socialistischen Metaalbewerkersbond. Men kan hieraan hooren, hoe woedend zij zijn dat onze Bond steeds groeit, terwijl de bood voortdurend achteruit gaat. * ater Engelbertus was er voor dat de arbeiders georganiseerd.waren. De patroons nu eenmaal, zei hij, veel verdienen n probeeren dus de loonen enz. zoo laag hogelijk te houden ; ook de R.K. patroons. ~e Roomsch Katholieke arbeiders, die lid zjjn vaneen modernen bond, zijn allen, volgens Pater Engelbertus, margarine Katholieken. Ziedaar de strijdwijze van de R.-K. geestelijkheid in het Zuiden tegen onze beweging. Voor de zooveelste maal hebben we weer eens moeten hooren, dat de R.-K mden van onzen Bond hun Paschen niet irmgen houden, de Heilige Sacramenten .mogen ontvangen, enz, enz. Maar wij vragen nu eens aan Pater mngelbertus, waarom mogen de R.-K leden geen lid zijn van onzen Bond? En aarom mogen de R.-K. patroons dan we Hd zijn van den Metaalbond? . Pater Engelbertus zei aan het einde van zijn rede, dat hij met iederen socialist wil debatteeren. Dat is flink gesproken. Wij eelen langs dezen weg aan Pater Engelbertus mede, dat wij bereid zijn tot het houder/3? een openbare vergadering, waar e Katholieke bond evenveel medezeggenschap heeft als onze Bond, met als onder-WerP 1 „De arbeidsvoorwaarden van onze metaalbewerkers boven den Moerdijk en bier in het Zuiden”; _ i.De positie van onzen Bond boven en Het soldeer en (zacht). (Uit ’t „Weekblad voor het Loodgietersen Fittersbedrijf.”) ■ (Slot.) sch’ i soldeeren van blik en koper ge. ledt, evenals bij zink, met bouten, doch tegenstelling van zwaar soldeeren moet en blik en koper heel licht soldeeren. Zooh,S,Ult de tabel blijkt, heeft het soldeer voor m en koper een hooger tingehalte, waar-r het dan ook sneller vloeit. Als vloeiiddel gebruikt men soldeerwater (ook genaamd „lorum”), d.i. zoutzuur, aarin men zink opgelost heeft en wel zoof nk> tot het niet meer oplost, waarna Jessche* Ceft oeli gealtereerd wordt in ni(^et van lood kan op twee made gebeuren, en wel met de lamp of met a Koevoeten (deze zijn van ijzer). Van het iste zullen alleen de oudere loodgieters Weten mede te praten, omreden dat soll met koevoeten niet meer of zelden Zij werden speciaal gebruikt or bet soldeeren van de verdiepte of verjVen naden der looden goten of platten. oet men aan kerken of andere groote geouwen reparaties yerrichten, waar de ' ’ -- ' J

beneden den Moerdijk, en die van den R.-K. bond” en „Het verweer van onzen Bond tegen verslechteringen tijdens de groote malaise en de houding van den R.-K. bond”. Afwachten nu wat Pater Engelbertus' zal doen. Van den bondsvoorzitter E. Schaaper kregen we daarna ook niet veel goeds meer. Schaaper ging er grootsch op, dat waf hier in Brabant tot stand is gebracht, gedaan was door den R.-K. bond. Hij had natuurlijk verstandig gedaan als hij eerts uitvoerig had verteld wat dit toch was. De Brabantsche arbeiders weten beter. Een aanval op onzen Bond kon hij ook niet nalaten. Eindhoven hal volgens spr. anderhalf lid, had ook niet veel meer, Tilburg ook niet en Bergen op Zoom kwam niet meer in tel. Wij weten dat onze invloed niet groot is, maar waarom heeft de R.-K. bond dan niet gezorgd dat onze arbeidsvoorwaarden op het peil bleven van dat boven den Moerdijk ? Maar Schaaper weet beter. Zij hebben hun goeden tijd voorbij laten gaan. De jaren van 1919 tot 1922, toen zij beschikten over de soldaten, toen er strijdlust was ook onder de Brabantsche metaalbewerkers, hebben zij onbenut voorbij laten gaan. Als er toen in Breda voor den R.-K. bond vergadering was, zag je de metaalbewerkers in groote groepen daarheen gaan. Optimistisch gingen zij er heen, maar kwamen iederen keer bedrukt thuis. Het was steeds de leiding van den R.-K. •Bond, die trok en nog eens trok en het waren steeds de geestelijke adviseurs, die niets van strijd moesten hebben, die spraken van solidariteit van den Roomschen arbeider met den Roomschen patroon. Ook wij gingen teleurgesteld naar huis. Weda met zijn 900 metaalbewerkers en bijna uitsluitend roomsch-katholiek. Een groote vergadering van den R.-K. Bond met een opkomst van 10 metaalbewerkers, waarvan wij nog wel met 4 man vertegenwoordigd waren en dan zonder debat. Het is nu aan Schaaper te antwoorden op de vraag, waar het vertrouwen zit bij de Bredasche metaalbewerkers. Van het onderwerp van Pater Engelbertus van „Rood, Wit of Blauw” hebben we niets gehoord. Metaalbewerkers, doet zooals de bondsvoorzitter van den R.-K. bond E. Schaaper zei: „Let op uw zaak!” Laat u dus niet afhouden met argumenten dat gij volgens de geestelijken niet bij ons aangesloten mag zijn, maar doet als' uw buitenlandsche vrienden, dus als onze Belgische, Duitsche en Engelsche vrienden. V Herdenking van het 40=jarig bestaan van den Bond en het 20=jarig bestaan vap onze afdeeling. Wij deden aan de leden nu reeds mee, dat het bestuur een pracht van een programma-heeft voor onzen feestavond op 5 Februari a.s., welke gehouden wordt inde groote zaal van het Hof van Holland. Medewerking verleenen: het duo Henny en Willy van Noordt, uit Rotterdam en de Arbeiderszangvereeniging „De Brabantsche Stem”. Als spreker zal optreden onze vriend Van Hattem uit Hengelo. Verder hebben wij gezorgd voor een goed orkest, daar wij onzen feestavond hopen te besluiten met een gezellig bal. Laten onze leden zorgen allen met hun vrouwen of meisjes en huisgenpoten op onze groote feestvergadering aanwezig te zijn. De entree is per persoon, stedelijke belasting inbegrepen, 20 cent, welk bedrag zeker voor zoo’n avond niet te veel is. DORDRECHT. (Corr.) Hef 40=jarig jubileum van onzen Bond. Ohze afdeeling zal op Zondag 30 Jan. a.s. het 40-jarig jubileum vierpn van onzen Bond. Wij zijn er goten en platten meestal nog van lood zijn, dan is er een voorschrift (Gemeente Amsterdam en ook in andere Gemeenten), dat dit alleen mag gebeuren met een electrischen bout en deze is van koper. Hieruit blijkt, dat de koevoeten zelden of nooit meer gebruikt worden, daar de andere loodreparaties allemaal met koperen bouten of met de lamp worden gesoldeerd. Als men lood moet soldeéren met koperen bouten, dan gebruikt men als vloeimiddel soldeerwater. De bouten mogen niet te heet zijn, daar het smeltpunt van lood lager ligt dan van zink en dit dus nog sneller zou „verbranden.” De naad mag na het soldeeren niet meer zichtbaar zijn, daar door licht soldeeren het soldeer niet kan „doorvloeien.” Het soldeeren van lood door middel vaneen benzinelamp verschilt met het soldeeren van bouten in zooverre, dat men met de vlam van de lamp het lood direct verhit. Als vloeimiddel gebruikt men dan in plaats van soldeerwater inde meeste gevallen stearinekaars, ook wel hars. Het lood wordt met de vlam zóó verhit, dat het soldeer er op smelt, waarna men eerst het lood vertint i en dan den naad verder volzet. Voor mooie | afwerking neemt men een opgevouwen stuk • glad grauw papier, waarop men wat stea-

in geslaagd, een zeer mooi programma voor dien avond samen te stellen. Het geheel staat onder de artistieke leiding van Willem van Cappellen, den bekenden declamator, uit Den Haag. Aan dit programma zullen medewerken: Gusta Scheepmaker (alt-zangeres), Greta v.d. Wal (celliste), Nelly van Triet (pianiste), Sibenio (baritonzanger, vertolker van „Het opstandige lied”, Willem van Cappellen (declamator). Als feestredenaar zal optreden onze bondsvoorzitter P. Danz. Met het oog op de hooge kosten is de toegangsprijs vastgesteld op 20 cent per persoon. De gedrukte programma’s doen tevens dienst als toegangsbewijs. Aan onze leden zal door den bode een met den afdeelingsstempel voorzienen bon worden uitgereikt. Op dezen bon zullen voor elk lid vanaf Zaterdag 8 Jan. a.s. ten hoogste twee programma’s verkrijgbaar Zljn aan onderstaande adressen : Kantoor, Adr. v. Bleyenburgstraat 3zw.; J- bouwman, I. da Costastraat 14; W. C. Camerling, Weissenbruchstraat 10; A. v. Eysden, Madeliefstraat n ; H. Markesteyn, Hoekstraat 30; H. J. Vervoorn, Waalstraat 17. Tot en met Zaterdag 22 Jan. zullen de toegangsbewijzen uitsluitend voor onze leden verkrijgbaar zijn; vanaf dien datum tot 30 Jan. zullen de kaarten voor alle belangstellenden beschikbaar worden gesteld tegen 20 cent per persoon. Onzen leden, welke dien avond wenschen bij te wonen, raden wij dus met den meesten aandrang aan, zich vóór 22 Jan. a.s. van toegangsbewijzen te voorzien. Met het oog op den aard van het programma kunnen kinderen beneden 14 jaar niet toegelaten worden. * *. ♦ De actie aan de Munitiefabriek. Op 30 Dec. had de aangekondigde bespreking plaats met den bedrijfsleider, die naar Hirtenberg was geweest, om volmacht van de directie te halen. De uitslag was, dat tot 15 Jan. de loonen zullen worden vastgesteld als onderstaand: uurloon accoord ~ – – – PCt Meisjes en jongens onder 18 jaar 15 cfc. 30 Vrouwen boven 18 jaar .... 24 „ 30 Jonge mannen van 18—21 jaar .25 „ 30 Ongeschoolde mannen boven 21 j. 32 „ 30 Geoefende mannen boven 21 jaar 38 „ 30 Geschoolde arbeiders . „ * . 49—69 „ 30 Deze loonen zouden reeds op 31 Dec. worden uitbetaald. Op *3 Jnn. zal opnieuw een bespreking met de directie te Dordrecht plaats hebben, waar definitief over de loonen zal worden beslist. De bedrijfsleider heeft zich bereid verklaard, mede terugwerkende kracht tot 1 Jan. te bepleiten. V Andere acties. De bespreking met den Metaalbond over de Gasmeterfabriek, Penn en Bauduin en Straatman heeft er toe gej leid> da? de werkgevers vóór 15 Jan. zullen j mededeelen waartoe zij bereid zijn. j Het bleek dat van de zijde van de werkgevers wel geneigdheid bestond, de loonen te egaliseeren en ze vaneen aantal te verft oogen. De bedoeling van de arbeiders is echter een verhooging over de geheele linie. We zullen nu de voorstellen der werkgevers moeten afwachten en dus naar bevind van zaken handelen, ENSCHEDÉ. (Secr.) Op 23 Januari a.s, zal ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van den Bond een feest-propaganda-avond worden gehouden inde groote zaal van „Ons Huis”. Als feestredenaar zal optreden D. W. v. rinevet smelt. Met dat smeerpapiertje smeert men den naad zoo mooi mogelijk bij. Vaak wordt hiervoor een tinpropje of vijlheft gebruikt, wat minder gewenscht is, daar door de verhitting het hout van het heft of tinpropje een weinig verbrand en in het soldeer komt, hetgeen poreusworden kan veroorzaken. I Zooals uit de tabel blijkt, gebruikt men voor het soldeeren van lood een soldeer met een laag tingehalte. Dit doet men speciaal voor het soldeeren met de lamp, daar een höoger tingehalte veel moeilijker bij te smeren is. Voor waterleidingwerk mag het soldeer iets fijnder wezen, bijv. het soldeer I wat men voor zink gebruikt, 1 doch vooral i niet fijnder, daar het anders kan plaats vinden dat het tin uit het soldeer loopt en de waterleidingbuis geheel of gedeeltelijk dichtvloeit, vooral s/B*. Ook kan er een druppel tin inde buis vallen, welke dan later door den druk van de waterleiding weer omhoog wordt gebracht, dan tusschen kranen en afsluiters terecht kan komen, met als gevolg onklaar worden dezer armaturen. | De vloei middelen. 1 Zooals uit bovenstaande gegevens blijkt, 1 kan men niet soldeeren zonder vloei-

Hattem en verder hebben we ons verzeker van de medewerking van de Snarenzanger Na afloop zal er bal zijn. Tijd van aanvang wordt nader beken gemaakt. HENGELO. Dikkers, (v. H.) To< neming van werkzaamheden heeft dez firma genoopt een aantal arbeiders in plot gen te laten werken. In overeenstemmin met een bestaande regeling zou voor al ploegenuren 10 pCt. extra loon worden be taald. In samenwerking met den R.-K Bond hebben wij echter aangedrongen o 15 pCt. extra loon en verder verzocht de werktijd tot 45 uren terug te brengen. D Metaalbond berichtte ons dat hij genegei was bij de firma 15 pCt. extra loon te ver dedigen, maar zag geen heil in ons ander voorstel. Wij hebben hem bericht dat wij met iv pGt. extra loon accoord gaan en ons ander voorstel aldus gewijzigd dat uur za worden gewerkt. Wij hopen een gunsti antwoord te mogen ontvangen. Leden, vrienden bij Dikkers, hoe zit he met de ongeorganiseerden ? V De afdeeling heeft bet jaar 1926 afgesloten met 75° leden. Een mooi afgeronc cijfer, wat makkelijk te onthouden valt. In het thans aangevangen jaar maken we toch zeker de 1000 vol, nietwaar vrienden ? We groeiden met 185 leden en het is verblijdend, dat alle personeelen daaraan hebben bijgedragen. We zetten door! Eiken Donderdagavonc huisbezoek vanuit „Vios”, uur. * * * Feestavond 40-jarig bondsjnbileum. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van den Bond op 15 Januari a.s. houden wij of Zaterdag 2-2 Januari een grooten feestavond voor leden en hun vrouwen of verloofden inde groote zaal van het Concertgebouw. Het rijk voorziene programma bevat als hoofdnummer het optreden van het trio Hofmann (man, vrouw en dochter) uit Amsterdam. Het zal een mooie avond worden ! * * * Arbeiders Mandolineclub. Het bestuur bericht ons: Onze Arb. Mandolineclub „Kunst aan het Volk” zal Zaterdag 15 Januari a.s. een vergadering houden om te komen tot oprichting vaneen jeugdafdeeling. De vergadering zal gehouden worden ~Vios , ’s avonds 5 uur. Belangstellende ouders met hun kinderen zijn welkom en kunnen zich ook nu reeds opgeven aan het secretariaat: Wilderinkstraat 32. H. 1.-AMBACHT. (Bestuur.) De feestyergadering ter gelegenheid van het 40- jarig bestaan van den Bond, wordt gehouden op Dinsdag 18 Januari a.s. inde zaal van den heer Stolk. Feestrede van J. Wacht van Rotterdam. Medewerking zal worden verleend dooreen groep van de A.J.C. uit Dordrecht. Een tooneelgezelschap zal opvoeren : ~De uitgeknepen citroen”. Kaarten, bewijzen van toegang voor leden met echtgenoote of meisje zijn vanaf 8 tot en met 15 Januari verkrijgbaar & io ct. per persoon. Indien de ruimte inde zaal dat toelaat, zullen nadien nog kaarten voor ongeorganiseerden verkrijgbaar worden gesteld. Wij sporen ieder aan zich spoedig van kaarten te vodrzien. Zij zijn verkrijgbaar bij het bestuur en den bode. Komt allen op om het Bondsfeest te herdenken I LEIDEN. (J. L.) Op onze laatst gehouden ledenvergadering is ook het punt besproken betreffende de feestvergadering voor het 40-jarig jubileum van onzen Bond. Door het bestuur werden daarover verschilmiddelen. Waarom? Men moet altijd zorgen, dat het te soldeeren metaal goed schoon is, vrij van oxyd, vet of vuil. Tijdens het soldeeren moet men zorgen, dat er geen lucht bij het te soldeeren voorwerp komt, daar dit het schoon gemaakte metaal weer oxydeert. Hars, vet, stearine of salmoniak houden de lucht verwijderd en voorkomen dus tijdens het soldeeren dat dit metaal oxydeert. Alleen bij zink gebruikt men zoutzuur, omdat hars, vet of stearine wel oxydatie tegengaan, maar niet voldoende oxydatie verwijderen. Het zoutzuur lost de oxydlaag op (ook bij nieuw zink) en gaat tijdens het soldeeren osydeeren tegen. Hieruit zien wij, dat de vloeimiddelen het metaal van oxyd zuiveren en tijdens het soldeeren toetreding van de lucht voorkomen en dus oxydeeren tegen gaan. Tot slot zij nog vermeld, dat alleen bij loodbranden (d. i, lood met chemischzuiver lood door middel vaneen speciaal apparaat aan elkander te smelten) geen vloeimiddel gebruikt. Daar desoxydeert men met de vlam van het apparaat, hetgeen alleen maar door aldoende te leeren is." Moge één en ander ten goede komen yoot > hen, die er belang bij hebben.

Sluiten