Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een beschutting moet worden aangebracht, welke tot boven de riemschuif op de aandrijfas doorloopt. Het komt vaak voor, dat een riem breekt en dat het eene einde om de aandrijfas gewonden wordt. Raakt het andere einde dan toevallig vast in één te korte bescherming of wat nog erger is, grijpt het b.v. met een verbindingshaak de kleeren van den een of anderen arbeider, dan komen soms ernstige ongevallen voor. Om deze reden mogen ook nooit riemen over de aandrijfas blijven liggen, doch moeten deze, als van de riemschuif, waarvoor zij dienen, geen gebruik wordt gemaakt, verwijderd worden. Vereischt dit te veel moeite, wat vooral bij zware riemen wel Â’t geval is, dan behoort Â’n z.g.n. fiemsteun te worden aangebracht. De inleider gaf een beschrijving vaneen zeer doelmatig model. Een ijzeren rondgezetten beugel, wiens cirkel wat kleiner is dan de riemschuif waarvoor hij dienen moet, wordt voorzien van ijzeren pennen en zóó boven de drijfas bevestigd, dat de riem precies naast de schuif komt te hangen. Als dan gezorgd wordt, dat de pennen deze bijna aan de bovenzijde raken, dan kan de riem weer met de „riemlat” heel gemakkelijk op de schuif worden gelegd, zelfs als de as in bedrijf blijft. Koppelingsbouten zijn ook nogal eens de oorzaak van ernstige ongelukken. Deze behooren beschermd te worden door houten schuiven waarin dan holen moeten zijn gestoken waarin zoowel de koppen der bouten als de moeren passen. Samen met de koppel ings-flenzen vormen zij dan wel een dikken, maar ia elk geval een gladden ring. Vliegwielen en vliegwielkuilen moeten bij grootere machines beschermd worden dooreen stevig ijzeren hekwerk. Een vercischte is, dat op den vloer naast het vliegwiel een voldoend hoog opstaand hoekijzer wordt bevestigd. lemand, die dan inde nabijheid van het vliegwiel soms mocht uitglijden, wordt voor het in aanraking komen daarmede behoed doordat het uitglijdende lichaamsdeel tegen het opstaande ijzer zal stooten. Na er nog op gewezen te hebben dat de lat voor het opleggen der riemen zoo tang moet zijn, dat zij bij het gebruik zeker tot het middel van den gebruiker reikt om te voorkomen dat de lat, indien zij onverhoopt vrij sterk beklemd raakt tusschen riem en schuif, zou moeten worden losgelaten, in welk geval soms vrij ernstige ongevallen voorkomen, ging de inleider over tot de beschermingen der oogen en der ademhalingswerktuigen. Met niet genoeg nadruk kan worden gezegd, dat de arbeiders bij het slijpen, het branden en Â’t electrisch lasschen de Oogen behooren te beschermen dooreen doel matigen. bril; ook bij het hakken van gietijzer is dat in vele gevallen wenschelijk. De bescherming der oogen bij dezen arbeid is betrekkelijk eenvoudig. Veel moeilijker is het beschermen tegen schadelijke gassen. In die gevallen worden de oogen en de ademhalingswerktuigen veelal gelijktijdig beschermd dooreen masker, een z.g. respirator. De heer v.d. Sluis toonde verschillende modellen, welke allen een uitschroefbare „patroon” hadden, zoodat dus voor elk verschillend gas een andere patroon kan worden ingeschroefd. Bij het kopergieten is het beslist gewenscht, dat vaneen dergelijken respirator gebruik wordt gemaakt. De gassen, welke daarbij vrijkomen, richten vaak belangrijke verwoestingen aan, hoewel deze slechts op den langen duur merkbaar worden. Doch lang niet alleen bij Â’t kopergieten; zij behooren ook in vele gevallen te worden gebezigd bij het repareeren van koelmachines, daar er ook patronen voor ammoniak in aangebracht kunnen worden ; bij het gebruik van het zandblaastoestel behoort eveneens een respirator te worden gebezigd vaneen zoodanigen omvang, dat neus, mond en oogen behoorlijk beschermd zijn. Na deze inleiding werden weer enkele plaatjes vertoond. Verschillende dezer deden ons zien, dat in sommige ondernemingen veel aandacht aan de veiligheid werd geschonken. Ook het gebruik van de boven omschreven maskers schijnt, indien wij op de voorstellingen mogen afgaan, veelvuldiger voor te komen dan wij, afgaande op wat wij zelf hebben waargenomen, wel dachten. Van de 4e vergadering kunnen wij geen verslag geven omdat wij deze niet konden bijwonen. Op dezen cursus werden de gevaren der electriciteit behandeld, waarover inmiddels van andere zijde reeds een tweetal artikelen in ons blad verschenen. Wij willen het beknopte verslag van deze bijeenkomsten beëindigen met een opwekking in het bijzonder tot onze leden gericht om goed rond te zien of de veiligheidsvoorschriften wel in acht worden genomen en om zelf alles te doen wat mogelijk en noodzakelijk is om ongelukken ook voor anderen ■ te voorkomen. Op dat terrein geldt zeker ' het bekende spreekwoord : Een uur van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schreit, ' I V J

Uit ons eigen Documentatie-Bureau. Internationale Metaaübewerkersbond. Aan het Mittejlungsblatt van onzen Intern. Metaalbew. Bond ontleenen wijde volgende cijfers omtrent de ledentallen van de bij hem aangesloten organisaties per 1 Januari 1926: . , ié _| LEDENTAL ORGANISATIES: || ** 2 Mannen Vrouwen Totaal ■ _ ■ , . oö Belgische Metaalbewerkersbond . .. . . t 180 99.084 7.038 106.122 Deensche Smeden- en Machinebouwèrsbond ~~ 85 24.650 24 650 Deensche Gietersbond . . . . . ' . . 43 1.842 1.842 Duitsche Metaalbewerkersbond . – ~ I €77628 701.303 63,306 764 609 Duitsche Machinisten en Stokershond. . 60 44.247 89 44.336 Duitsche Koperslagersbond . . * ~ . . 103 5914 355 6.269 Engelsche afdeeling (14 bonden) . ... 1.818 359.411 1.677 361.088 Fransche Metaalbewerkersbond . . . . . 150 30.000 Finsche Metaalbewerkersbond . . . 84 8 395 139 8.534 Hollandsche Metaalbewerkersbond . . . ,t ~ 91 23.780 15 23.795 Luxemburgsche Metaalbewerkersbond . . , 26 6;300 56 6.356 Noorsche Metaalbewerkersbond . . . . . , 84 10.831 632 11.463 Noorsche Gietersbond . . ... , . %, 42 1,800 1.800 Oostenryksche Metaalbewerkersbond . . .. , 452 96.479 18.139 114.618 , Goud- & Zilversmedenbond . c 4 1.846 236 2.082 Poolsche Metaalbewerkersbond ... . . 83 5.054 102 5.156 Roemeonsche Metaalbewerkersbond . . . 39 8.010 105 8 115 Zweedsche Metaalbewerkersbond . . . . 239 68.051 2.947 70.998 , Gietersbond .... .. . , . —. Spaanscbe, Metaalbewerkersbond . . . . 26 12.000 12.000 Zwitsersche Metaalbewérkersbond . . , . 107 40550 2.150 42.700 Tsjech. Metaalbewerkersbond (Praag). . . 385 57.741 6.311 64,052 » * (Komotau) . . 16 19.247 1.957 21 204 Hongaarsche Metaalbewerkersbond. ... 63 21.083 1.672 22.755 Joego-Slavische Metaalbewerkersbond. . . 28 2.675 109 2 784 Totaal . . . . . 1.757.328 Loonen en Loonsverhoudingen. In het weekblad .Economisch-Statistische Berichten” van 3 November 1926 publiceert Ir. B. Bölger een statistiek van loonen en loonsverhoudingen ineen aantal industrieën en gemeenten gedurende het eerst® halfjaar 1926; Daaruit blijkt wederom* dat inde voornaamste plaatsen de metaalindustrie onderaan staat. Wij geven hieronder de vergelijkende cijfers van Amsterdam, Rotterdam en Haarlem. A AANTAL WERKLIEDEN UURINKOMEN O a Â’rf : 2 o , ® "o ® . v -Ig I .•§ S ® ~ |1 | g *■§ || •§t e IÂ’ o| és ■ ,-. . . ■ 4rl .1 c % aio . ° s »6 I Amsterdam Bouwvakken ... . , . o 5b 93$ t 471 129 333 923$ 90 87 Gemeente Amsterdam .... -i' 8548 2846 4489 1213 893$ 86 81 Brouwersbedrijf ...... ]<4 716 185 339 192 87 764$ 683$ Kuipersbedrijt . . n. .... 3 159 42 93 24 80 78 76 Houtoedrijf . . ..... 12 372 ~ 93 98 181 783$ 71 64 Drukkefsbedrrjf .* . .... 20 612 612 77 _ Havenbedrijf . . .' . . . IB 1755 1755 71 Div. fabriekmatige bedrijven. . 16 1190 140 367 683 76. 68 64 Boekbindersbedrijven .. .' .11 312 498 114 75 60>$ Metaalindustrie ..... . St 3957 2190 1115 652 74 67 58 , • ■■■ ~ ii Rotterdam' ■■ ■ • Brouwersbedrijf . . . . , . , 2 664 99 365 100 88 4$ 79 72 Gemeente Rotterdam . . . . -r 4849 1594 2026 1229 793$ 73>$ 673$ Bakkersbedrijf . . ... . 2 83 • 18 19 46 77 71 61 Houtbedrijf. .... . .. . 2201 46 53 102 714$ 67 61 Boekbindersbedrijf . .>• . w 5 57 41 16 73 56 Diverse fabriekmatige bedrijven 7 258 42 113 103 704$ 58 53 Metaalindustrie . . . . 14 10083 4562 2675 2846 65 62 51 Haarlem Centrale werkplaatsen. . . . 1 938 ■ 680 115 143 'B93s 81 743$ Bakkersbedrijf . 3 69 – 15 34 20 78 68 53 Houtbedrijf . 3 119 23 47 49 76 633$ 52 Tramwegen 1 407 52 298 57 75 66 61 Boekbindersbedrijf 4 19 13 6 . 724$ 55 Diverse fabriekmatige bedrijven 4 314 94 63 157 67 54 53 Zuivelbedrijf . . . . .v . 1 80 4 26 50 664$ 63 57 Metaalindustrie . . , . . . 7 1292 617 395 280 66 60 50

Overzicht dér werkzaamheden . van de vakafdeeling „Metaalbedrijven” der Gemeentelijke Arbeidsbeurs over de maand Februari 1927. Mannen: Aanvragen van werkgevers: volwassen 142, jeugdige 38; aanbiedingen van werkzoekenden: volwassen 752, jeugdige 60; plaatsingen van werkzoekenden: volwassen 107, jeugdige 24; voldane aanvragen van werkgevers; volwassen 129, jeugdige 21. UTRECHT (G.) Actie’s. In samenwerking met den R, K. Bond hebben wij eenige verzoeken ingediend bij den scheepsbouwer G. C. de Groot te Jutphaas, bij wien de arbeidsvoorwaarden nog zeer veel te wenschen overlaten. Inde eerste conferentie werden door,deze firma zulke vage toezeggingen gedaan, dat wij het noodig vonden nog eens met het personeel té vergaderen. Dit bleek met deze vage toezeggingen geen genoegen te kunnen nemen en den besturen werd opgedragen met alle ten dienste staande middelen de gedane verzoeken doorgevoerd te krijgen. j In afwachting vaneen en ander doet het personeel intusschen verstandig om de enkele ongeorganiseerden te bewegen nog . in onze rijen plaatste nemen*.

Ineen gehouden ledenvergadering van het personeel van de firma De Muinck—Keyzer werd verslag uitgebracht van de gehouden conferentie met de afdeeling Utrecht van dén Metaalborrd, waarbij deze firma, gezien dén toestand van het bedrijf, het nog noodig achtte om de overwerk• vergunning van 53 uur per week met een half jaar te verlengen. Algemeen waren de leden van meening, dat thans teruggegaan moet worden met den werktijd en dat de moeilijkheden, die op het bedrijf rusten, niet steeds op de arbeiders afgewenteld mogen worden. Het bestuur werd opgedragen met alle ten dienste staande middelen te traéhten, alsnog aan de billijke verlangens van het .-personeel tegemoet te doen komen. ♦ * * ■ V.A.jß.A.=avond. De Vereeniging van Arbeiders-Radio-Amateurs, Centrum Utrecht, heeft op Zaterdag 26 Maart a.s., des avonds 8 uur precies, in het N.V.-Huis eén Utrechtschen V.A.R.A.-avond georganiseerd. De Arbeiders-Muziekvereeniging „Voorwaarts” zal enkele van haar beste nummers voor de microfoon spelen; H. v.d. Hurk piston-soli; de directeur van dé Utrechtsche Accordeon vereeniging, Jan Overweg uit .Amsterdam, zal op zijn instrument verschillende gedeelten uit „Faust”, „Orpheus” ten beste geven; de Arbeiders-Zang. 'til i. -V . '* V 'h ■

vereeniging „De Stem” zal haar mooiste liederen zingen, terwijl het Eerste Kamerlid P. Moltmaker een twintig-minutenspeech over Utrecht en haar arbeidersbeweging zal uitspreken. De toegangsprijs is 15 ets. per persoon. De tekst der liederen en fotoÂ’s der medewerkende organisaties en personen zullen Â’s avonds inde zaal gratis aan de bezoekers worden uitgereikt. Toegangskaarten zijn aan ons kantoor Jan Pieterszoon Koenstraat 21 verkrijgbaar. Deze concertavond belooft schitterend te zullen worden en wij wekken onze leden dan ook op zich tijdig van kaarten te voorzien. * * ♦ Jaarvergadering. In het laatst van deze maand zullen onze leden ter jaarvergadering worden opgeroepen voor de behandeling van het jaarverslag van secretaris en penningmeester en tevens om het beleid van het bestuur te bespreken. Op de jaarvergadering zal de gebruikelijke bestuursverkiezing plaats hebben. Aan de beurt van aftreding zijn: H. J. v.d. Born, C. de Bie, J. M. G. de Roo en C. v. Â’t Wel. Wij kunnen thans wel mededeelen, dat de aftredenden zich weer herkiesbaar stellen, terwijl bij de uitreiking van het jaarverslag de volgende week op de convocatie voor de jaarvergadering de mededeeling zal voorkomen tot welken datum de namen van candidaten voor een eventueele bestuursfunctie bij het bestuur kunnen ingeleverd worden. * » M. Ons petitionnement. Ons resten nog een paar dagen en dan moeten alle lijsten ingeleverd worden. Laten wij deze weinige dagen nog benutten om de voorstanders van een minimumloon, die echter nog niet geteekend hebben, op te wékken zulks alsnog te doen. ledere poging om deze actie te steunen moet gedaan worden en daartoe moet ieder bondslid medewerken. Vrienden, door vertrek naar elders en wegens verlaten van het vak hebben wij weer tal van leden moeten afvoeren. De toevoer van nieuwe leden behoeft dus niet stopgezet te worden. We kunnen gerust doorgaan met propaganda te maken voor onzen Bond. We hebben zooÂ’n vermoeden, dat niet ieder naar zijn beste krachten daaraan medewerkt. Laten wij niet stilzitten, doch er op uit trekken bij uw collegaÂ’s, om hen te bewegert in onze rijen plaatste nemen. Versterkt onze afdeeling en daarmede onzen Bond. ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) Een lezer van ons blad uit Hengelo schrijft ons: In het laatst verschenen nummer van ons vakblad, d.d. 5 Maart j.l. neemt U uit het Pop. Wetenschappelijk Bijvoegsel van „Het Volk” pen artikel over, geschreven door Horreus de Haas in verband met Rusland. De bron, waaruit voor dit artikel is geput, komt uit Frankrijk en is een. boek, geschreven door burgerlijken en enkele „socialisten”. Wie die socialisten zijn is mij niet bekend, doch het zou misschien de moeite Iconen te onderzoeken of zij ook tot de Fransche socialistische partij behooren. Nu heb ik geen bezwaar dat dergelijke artikelen in ons vakblad verschijnen. Integendeel, maar, dan niet eenzijdig. Waarom dan ook niet de artikelen van Matthijssen over Rusland, verschenen in „Het Volk” desnoods verkort overgenomen? M.i. moeten wij er vooral voor waken om door onze anderé inzichten die wij inden strijd der arbeidersklasse jegens Rusland hebben, het goede wat men in Rusland doet te miskennen. We moeten niet alleen de aandacht op het verkeerde vestigen, want dat is struisvogelpolitiek. Met groeten, H. J. v. E. Onderschrift: De communistische organen weten altijd zoo heel veel goeds van den Russischen toestand te vertellen (zonder dat zij ooit objectief weergeven wat van andere zijde daartegen ingebracht wordt) dat wij het niet ondienstig vonden ook eens de keerzijde der medaille te laten zien. We namen daartoe het artikel van Horreus de Haas over. Deze kennen we als een ernstig mensch en bovendien bevatte de bron waaruit hij putte, officieele cijfers door de bewindvoerders in Rusland zelf verstrekt. Juist dus vanwege de ■ eenzijdige voorlichting der communistische pers namen we het artikel over. Zouden we nu bezwaar hebben om ook eens een objectief gesteld pro-artikel op te i nemen ? Volstrekt niet. Maar datgene wat Matthijssen schreef waste lang om over te nemen en stukken er aan ontleenen kan tot onbillijkheden leiden. Overigens vinden wij dat al hetgeen Matthijssen schreef, nu direct niet als een hosanna voor Rusland kan worden beschouwd. REDACTEUR.

Sluiten