Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij verlangde er van overtuigd te zijn, dat anderen er prijs op stelden hem met de leiding van zaken belast te zien. Gedurende den tijd, waarin hij in onzen Bond is werkzaam geweest, is echter wel gebleken dat de mannen, die hem tot het aanvaarden vaneen functie hebben bewogen en hem later weer meer speciaal met de leiding onzer afdeeling belastten, zich niet in hem hebben vergist. Want, nietwaar, als het moment is aangebroken waarop ’t den een of anderen werkgever weer eens duidelijk gemaakt moet worden dat hij zijn houding tegenover de metaalbewerkers heeft te wijzigen, dat hij de loonen heeft te verbeteren of den arbeidstijd , te verkorten, of, zooals het in 1920 was dat hij aan de positie der werkers in onze industrie niet heeft te raken, dan weet hij den betrokken arbeiders een geestdrift bij te brengen, waarmee men bergen zou kunnen verzetten. Dan weet hij de onmenschelijke behandeling, die de leden ondergaan, in , de helste kleuren te schilderen en het verzet te doen oplaaien tot een respect afdwingende hoogte. Inde jaren, waarin wij met hem hebben samen gewerkt, hebben wij hem leeren kennen als een man die immer en altijd zichzelf de vraag stelt en waar mogelijk deze vraag met anderen bespreekt: Is er vandaag iets te doen waardoor wijde < positie van onze leden in Rotterdam in het bijzonder, de positie van onze leden in heel het land in het algemeen kunnen verbeteren. Dit is voor hem het middel geweest om met de1 gewaardeerde hulp van collega’s, vertrouwensmannen en vooraanstaande leden onze afdeeling ineen 6-tal jaren met ongeveer 4000 leden te versterken. Er zijn momenten geweest waarop het Voor sommige groepen in onze afdeeling moeilijk was zijn leiding te volgen. Er zullen er ongetwijfeld gevonden worden wier meening het is dat hier en daar ook door hem fouten zijn gemaakt. In het algemeen echter weten de leden, die zich met den gang van zaken op de hoogte houden, zich veilig onder zijn leiding. En daarom Kees, nu je aan den vooravond staat van den dag waarop je 25 jaar aan onzen Bond verbonden zult zijn, gevoelen we behoefte je hartelijk geluk te wenschen en onze erkentelijkheid uitte drukken voor alles wat je vooral voor onze afdeeling hebt gedaan. We weten wel, we hebben je d’r behoorlijk voor betaald, maar een mensch die zich in zijn werkkring een ideaal heeft gesteld,, heeft behoefte om op Sommige momenten van anderen te vernemen of hij het juiste wapentuig gekozen heeft om dat ideaal te verwezenlijken. En dat hebt ge naar onze bescheiden meening wel. Daarom grijpen wij deze gelegenheid aan om je te zeggen, dat wij hopen je nog veel jaren op de plaatste zien, welke ge thans inneemt. Wij houden er ons van verzekerd dat jij de man bent die de Rotterdamsche metaalbewerkers ter overwinning kunt voeren in hun rechtvaardigen strijd voor menschelijkheid en recht, voorhanden belichaamd inden strijd Voor behoorlijke arbeidsvoorwaarden. Heil 1 SCHIEDAM. (W. H. S.) Na een voorbespreking met onze vertrouwenslieden, V'erkzaam bij de N.V. Swarttouw’s | Machinefabriek en Constructiewerkplaatsen Mhier, vergaderden wij j.l. Maandagavond met onze leden daar werkzaam. Verschillende klachten en grieven werden ge- | uit, o.a. betreffende het loon, de vacantie | €n de regeling voor uitkeering bij ziekte. ! Ook de R.K. Bond vergaderde met zijn leden en ineen bespreking, die wij daarna 1 met van Abbevé en den voorzitter van zijn afdeeling hadden, kwamen wij overeen om °p Zaterdag 25 dezer, des middags direct na 1 kerktijd, het personeel tot een gecombineerde personeelvergadering op te roepen ter bespreking en definitieve formuleering van de eischen, die daarna bij de directie zullen borden ingediend. Makkers van Swarttouw, er is al sedert geruimen tijd inde onderneming, waar gij 1 zijt, volop werk en het wordt o.i. tijd, dat er een ernstige poging ondernomen 'vordt om uw arbeidsvoorwaarden verbeterd te krijgen. Wij verwachten, dat gij het allen daarmede eens zijt. Welnu, zorgt er dan voor, dat gij paraat zijt! Versterkt de organisatie!!! UTRECHT. Ons Vacantie=Kinderfeest. ■Evenals het vorige jaar hebben onze ver- ; trouwenslieden weer de lijsten voor het Vacantie-Kinderfeest in hun bezit gekregen. Wij vertrouwen, dat als aan onze leden, vrienden van het Vacantie-Kinderfeest, de lijst aangeboden wordt, zij zonder ( aarzeling hun bijdrage zullen storten. i Het Vacantie-Kinderfeest is te veel ingeburgerd en te veel geniet het de sympathie i van onze kindervrienden, om nu nog lange ( Pleidooien te moeten houden tot opwekking °rn te steunen. leder kept hierbij zijn plicht, , ¥ ¥ ¥ /

Bazar en Verloting. Inde laatst gehouj den Algemecne Vergadering van den j Utrechtschen Bestuurdersbond werd met i algemeene stemmen een voorstel aangenomen om een bazar en verloting te organiseeren ten bate van het Troelstra-Oord. | Op 8, 9 en 10 Juli a.s. zullen inde | zalen en tuin van het N.-V.-huis de ge-I schenken en andere prijzen opgesteld zijn. Daarnaast zullen verschillende muziek- en zangvereenigingen aangezocht worden om den drie-daagschen bazar tot een groot festijn te maken. Bazar en verloting zullen per raambiljet worden aangekondigd. Van deze biljetten zijn voor verschillende leden exemplaren | beschikbaar, om deze voor hun raam of aan I hun woning te plaatsen. ' Thans sporen wij alvast aan om een of : ander prijsje voor den bazar af te staan en : dit aan het kantoor van den U. B. 8., Catharijnesingel 47, te bezorgen. leder heeft wel kinderen, die in staat zijn om een of ander voorwerp voor den bazar te vervaardigen, of indien er geen kinderen zijn, wellicht is de vrouw of het meisje daartoe in staat. De huisvlijt wordt wel eens voor minderwaardiger doeleinden gebezigd. Vrienden, wij achten het onnoodig om dezen keer een speciaal beroep op uw volle medewerking te doen ; wij rekenen daarop ?. als vanzelf sprekend. leder onzer zal er een eer in stellen, aan de totstandkoming der door het N. V. V. gevormde stichting, onzen grooten Troelstra gewijd, te hebben mogen medewerken. Daarom; heil uw werk voor dit schoone doel! ¥ ¥ ¥ Troelstra-Oord. (G.) Van verschillende kanten hoorden wijde opmerking maken dat men maar aan den gang bleef met bijdragen te vragen aan de leden. Dan was het voor een vlag, toen weer voor een Troelstra-zegel, daarna weer voor het Vacantie-Kinderfeest en nu komen ze waarachtig weer met loten ten bate van het Troelstra-Oord. Inde meeste gevallen kunnen we constateeren, dat de argumenten hiervoor aangevoerd, komen van de menschen die nog geen bijdrage gegeven hebben voor een nieuwe vlag, nog geen Troelstra-zegel hebben gekocht, nog geen bijdrage hebben gegeven voor het Vacantie-Kinderfeest en nu' met het aanbieden van loten maarde verzuchting slaken, dat wij zoo dikwijls terugkomen en dan ook niet in staat zijn om zulk een lot te koopen. Ja vrienden, het heeft er wel eens den schijn van dat wij vergeten een organisatie te zijn van nietsbezitters, van gesjochte jongens en dat wij geen adviseurs en donateurs hebben die af en toe eens een gift geven. Juist onze trots moet het zijn en zeer zeker moet het dit zijn voor de stichting ~Troelstra-Oord”, dat wij alles tot stand hebben gebracht en nog brengen van onze eigen met ploeteren verdiende geld. En daarom vrienden, met evenveel blijmoedigheid als gij moppert, met evenveel blijmoedigheid komen wij weer bij u aankloppen voor uw bijdrage en ook voor uw medewerking. Voor tal van bijdragen weten wij maar al te goed, dat we niet aan doovemans deur 1 kloppen. O.a. voor het Vacantie-Kinderfeest. Telkenjare wordt als vanzelfsprekend \ met liefde hieraan gesteund en zoo moet het ook zijn met het Troelstra-Oord. De kleinzielige argumentatie, dat de arbeiders geen gebruik kunnen maken van het Vacantie-Oord, is onjuist. Juist de men- I schen, die het zeer goed zullen kunnen j betalen, worden daar geweerd, als zijnde niet te strooken met de opvattingen waarvoor de stichting dienstbaar moet zijn. Laten we ons van nu af aan niet meer ophouden met die kleine beuzelarijen en kifterijen, maar doen wat onze plicht gebiedt te doen, n.l. meehelpen tot het eeren van den man, die zijn gezondheid, zijn geheele leven gegeven heeft voor de opheffing [ van de arbeidersklasse. Daarom, indien ge nog geen Troelstrazegel hebt gekocht, doe dit dan alsnog; dit is de hulp welke wij als afdeeling van u vragen. Daarnaast is door den Utrechtschen Bestuurdersbond een bazar en verloting georganiseerd op 8, 9 en 10 Juli a.s. Loten zijn thans bij de bestuurders verkrijgbaar h 25 ct. per lot. De hoofdprijs is een eersteklas 4-lamps radio-toestel. Daarnaast worden nog tal van mooie prijzen beschikbaar gesteld. Voor den bazar is ook nog persoonlijke hulp noodig. Voor den verkoop der artikelen, het aanprijzen der verschillende attracties van den bazar, kortom voor de vele en velerlei werkzaamheden tijdens j de 3 bazardagen, zullen wij hulp moeten hebben van p1.m.150 personen, zoowel vrouwen en groote meisjes, als mannen, die elkander bij nader overleg op gezette tijden zullen aflossen. Inschrijving hiervoor kan bij het bestuur geschieden, vóór of uiterlijk Zaterdag 2 Juli a.3* 1.

■ Met goede samenwerking kan alles bereikt worden en wij moeten alles bereiken : voor dit schoone doel. Wij rekenen dus ten volle op uw steun en daarnaast, indien ge maar even in staat zijt om een halven of heelen dag te helpen, geeft u aan ons bestuur op. Het geldt thans allen voor één 1 VERANTWOORDING van de ingekomen gelden ten bate van het huldeblijk aan het Hoofdbestuur ter gelegenheid van het 4(Fjarig jubileum van den Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond. No. Naam der Afdeeling. Bedrag. 1. Alfen a/d Rijn . . „ f 3.20 2. Alkmaar 12.20 3. Almelo 4.70 4. Amersfoort 6.50 5. Amsterdam 379.75 6. Apeldoorn 30.25 7. Arnhem 47.— 8. Assen I. 9- Baarn ~ 5. 10. Bergen op Zoom . . . ~ 2.— 11. Beverwijk 4.— 12. Breda 13.— 13. Bussum 2.65 14. Cappelle o/d IJssel . . ~ 10.su 15. Culemborg ~ 14.35 16. Delft 58.95 17. Delfzijl 2.3 c, 18. Deventer 68.07 19. Doetinchem B. 20. Dieren 8.80 21. Dordrecht ~ 129.60 22. Eindhoven 4.30 23. Enkhuizen 7.45 24. Enschede 24.45 25. Ede ........ 5. 26. Goor . 4.50 27. Gorinchem 12.15 28. Gouda ~ 10.— 29. Gouderak ..... ~ 3.75 30. Groningen 20.— 31. Grouw ~ 2.— 32. Haag den ~ 229.84 33. Haarlem „ 73.- 34. Hardinxveld . . . . „ 3.25 35. Harlingen 2.48 36. Hendrik Ido Ambacht . ~ 8.25 37. Hengelo ~ 83.09 38. ’s-Hertogenbosch . > . 3.50 39. Hilversum 17.76 40. Hoogezand-Sappemeer . ~ 16.35 41. Hoorn 5.60 42. Kerkrade 6.25 43. Kinderdijk 10.— 44. Krimpen a/d Lek . » * B. 45. Krimpen a/d IJssel , . ~ io.'— | 46. Krommenie-Wormerveer ~ 3.30 j 47. Leeuwarden .... „ 14.78 48. Leiden ~.»«»•„ 69.80 j 49. Lekkerkerk . . , -. . ~ 9.50 50. Lemmer 3-95 j 51. Maassluis . . *•< >,, 3. 1 52. Maastricht 2.60 ! 53. Meppel 3.05 | 54. Middelburg 16.73 I 55. Nw. Lekkerland . , * ~ 2.67 j 56. Nijmegen ~ 21.90 | 57. Oude Pekela . » . . ~ —.— j 58. Oudewater 2.75 : 59. Papendrecht % . , „ ~ 10.— j 60. Pernis 3.50 61. Ridderkerk . * . . . ~ 20.— ; 62. Rotterdam 607.75 \ 63. Schiedam 135.80 64. Schoonhoven 5.55 65. Sliedrecht 7,— 66. Sneek 5.— j 67. Souburg . * . .. . , „ 5.55 i 68. Stadskanaal 2.50 69. Terborg-Gaanderen . > ~ 0.60 70. Tiel .•»>»'■•»,, 33.32 ■ 71. Tilburg 3.60 j 72. Ulft 0.50 j 73. Utrecht ~ 160.32 ■ 74. Vaassen ~ 2.— j 75. Veendam ~ 6.70 i 76. Velp 8.45 j 77. Vlissingen ...... 25.— i 78. Vlaardingen 26.10 ; 79. Voorburg 6.25 ■ 80. Wageningen 3.10 81. Weesp ~ 15.— ' ' 82. Westerbroek . . . . ~ 2.50 ; ! 83. Winschoten ....,, 1.30 84. Ijlst 5. • 85. Ijmuiden 14. 86. IJsselmonde a v . . ~ 13.— | 1 87. Zaandam . . . , * „ 35.05 < 88. Zaandijk 3.90 t 89. Zaltbommel . . . , . ~ 5.80 1 90. Zeist 4.20 1 91. Zutphen 8.50 92. Zwolle 11.— | 1 < Groepen. f 93. Bedum —.— * 94. Bildt, de ...... ~ —.— j 95. Brammen —.— 96 Drachten —.— 97. Emmen ~ —.— > 98. Franeker —.— <- 99. Gorredijk * r, » « . „ 2.45 l xoo. Heerlen » » » . > > u • ’■

Troelstra-Oord. Dit hoekje is bestemd voor publicatie van die afdeelingen, die al hun Troelstra-zegels hebben verkocht. Zaltbommel, 36 stuks . . ƒ 9.— Zaandijk, 47 stuks . . . ~ u. 75 Van 13 tot 18 Juni : Voorburg, 30 stuks . • ƒ 7.50 Wie volgt? zot • Joure , ® . . . . 1, ~ -5® toz. Kampen 2.05 103. Steenwijk .....,, —.— 104. Venlo —.— 105. Helmond —.— 106. Geertruidenberg , . , ~ —.— 107. Moerdijk .... v K ~ —.— 108. Goes . . . 0.75 Totaal . . . ƒ2.741.41 Totaal ontvangen . . ƒ 2.741.41 Uitgaven aan: Onkosten, drukwerk porti, telefoon, enz ƒ 93.91 Ontwerp meubelen, meubelen en oorkonde ....,, 2.647.50 Totaal . . . ƒ2.741.41 De Secretaris-Penningmeester, J. WACHT. Opening Troelstra-Oord. Door het Bèstuur van de Stichting is besloten, dat Zondag, 14 Augustus 1927, de opening van het Troelsrta-Oord zal plaats hebben. Het ligt in onze bedoeling, dat deze opening zal worden opgeluisterd door zang en muziek, terwijl met de besturen van de A.J.C. en het Instituut voor Arbeidersontwikkeling verder overleg zal worden gepleegd over het programma voor dien dag. Cadeaux voor het Troelstra-Oord. Onze vriend Masereeuw, direkteur van drukkerij ~Vooruitgang”, heeft ons aangeboden, direct na de opening van het Troelstra-Oord, een Gedenkboek uitte geven, bevattende alle foto’s op het bouwwerk betrekking hebbende, gekleurde platen van dé gebrandschilderde ramen, terwijl de tekst voor dit werk door ons zal worden verzorgd. Dit boek belooft iets heel moois te worden, omdat het op een buitengewone wijze zal worden uitgevoerd en van veel foto’s en platen zal worden voorzien. Dit prachtwerk, aan welks samenstelling aanstonds wordt begonnen en waarin ook nog de foto’s van de opening zullen worden opgenomen, zal direct na de opening worden verkocht, De volledige opbrengst van dit kunstwerk komt ten goede aan de Stichting Troelstra-Oord. Vermoedelijk zullen hiervan 1000 exemplaren worden gedrukt, en onze drukkerij, die het geheel uitvoert, geeft ons de volle oplaag cadeau. Dit geschenk van groote en blijvende waarde wordt ten hoogste door ons gewaardeerd, waarvoor wijde drukkerij onzen hartelijken dank betuigen. Getracht zal worden op den dag der opening eenige proef-exemplaren gereed te hebben. ¥ ¥ ¥ Dinsdag 7 Juni vond in Apeldoorn de Bondsraadvergadering van onzen Bouwarbeidersbond plaats. Na afloop dezer vergadering heeft de geheele Bondsraad een bezoek aan het Troelstra-Oord gebracht. Deze bouwvakarbeiders hebben het gebouw kritisca bekeken en er was slechts één opmerking: ~Wat is dat mooi 1” Door den voorzitter van onzen Bouwarbeidersbond, onzen vriend L. van der Wal, werd ons daar medegedeeld, dat de Bondsraad dienzelfden morgen had besloten de meubileering van de leeszaal cadeau te geven. Dit is een prachtig geschenk, waarvoor onraiddellijk f 1250 beschikbaar werd gesteld. Wij zeggen den Bouwarbeidersbond voor dit blijk van medeleven hartelijk dank. Mogen de leden van den bond hierin een aansporing vinden, om in alle afdeelingen ijverig met het zegel te werken. ¥ ¥ ¥ Van den Diamantbewerkersbond kregen wij een niet minder verheugende mededeeling, De Bondsraad van den A.N.D.B. heeft besloten de meubileering van de Troelstra-kamer voor rekening van dezen

Sluiten