Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boskoop, Bussum en Hillegom, om te bespreken, of men gezamenlijk zou kunnen zorgen voor het met planten versieren van het terras en de groote zaal, voorts het verzorgen van rieten tuinmeubelen. Wij hopen van harte, dat dit zal slagen, omdat dan het bloemenland voor een passende versiering heeft gezorgd. * * ♦ Van den Bond van Hotel-, Café- en Restaurantpersoneel kregen wij het bericht, dat deze bond zou zorgen voor de inrichting vaneen éénpersoons-slaapkamer en gaf ons daarvoor f 200. * ♦ * Van den Bond van Nederlandsche Schoolhoofden mochten wij een schrijven ontvangen, dat ook die organisatie inde lijst der geschenken wilde voorkomen en dat hij een bedrag beschikbaar stelt. * * * Van den Bond inde Kleedingindustrie ontvingen wij een bedrag van f 200 voor de inrichting vaneen éénpersoons-slaapkamer. * * * Van de firma Forst en Tas, kunsthandel te Amsterdam, ontvingen wij een bedrag van f 50, afgestaan vandoor deze firma verkochte platen, genaamd ~Dorst naar rechtvaardigheid” van Jan Toorop. De firma hoopt, dat nog meerdere giften zullen kunnen volgen. Het bestuur van de stichting hoopt dit eveneens. * * ■¥■ De Utrechtsche Bestuurdersbond heeft ten bate van de stichting een bazar georganiseerd, die Vrijdagavond inden tuin van het N.V.-Huis werd geopend. De Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel heeft voor dit doel alle zalen en den tuin, geheel gratis, beschikbaar gesteld. Toen wij inde gelegenheid waren een en ander in oogenschouw te nemen, moesten we toestemmen dat dit wel het mooiste was wat we tot dusverre op het gebied van bazars hebben gezien. Het programma, dat bij dezen bazar behoorde en waarbij bleek dat onderscheidene muzieken zangvereenigingen medewerking verleenden, terwijl daarnaast een groot aantal vrouwen en jonge meisjes uit de Utrechtsche beweging zich hadden beschikbaar gesteld om inde verschillende tentjes de diverse artikelen te verkoopen, draagt onze volle goedkeuring weg. Wij vertrouwen dat deze bazar een succes zal zijn, wat mogelijk is, omdat het gebouw van de Led. Ver. zich daarvoor bij uitstek leent en dat, voor zoover wij konden nagaan, de medewerking en belangstelling niets te wenschen overlieten. V Het bestuur van de stichting Troelstra-Oord betuigt bij deze zijn hartelijken dank yoor de hierboven genoemde giften. V DE INRICHTING. Wij zijn thans met de meubileering van het Troelstra-Oord zoover gevorderd, dat naast kleine artikelen voor de keuken, nog slechts één éénpersoons-slaapkamer in te richten is. Wie onzer vrienden schenkt ons daarvoor de benoodigde laatste 200 gulden ? Degene, die dit geven wil, moet echter vlug zijn, want de slaapkamers worden een dezer dagen gemeubileerd en het gaat niet aan, dat we dan met dit ééne kamertje nog weer eenige weken moeten wachten. Sommige personen uit onze beweging vragen nogal eens, wat ze ten bate van de stichting kunnen doen. Ze vinden hier allen het antwoord. Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) Geachte Redacteur! Zeer gaarne had ondergéteekende eenige 'plaatsruimte voor het volgende: Alles is stil... Alleen maar een zacht, gelijkmatig druppelen. Dat zijnde renten, die voortdurend neerdruppelen op de kapitalen, die maar steeds toenemen; men hoort hoe ze groeien, de rijkdommen der rijken. Tusschendoor het zachte snikken der armoede. Soms ook klinkt er iets, als vaneen mes dat geslepen wordt. H. HEINE. In ~De (Chr.) Metaalbewerker” van 18 Juni j.l. komt een artikel voor van W.(etselaar) met aan het hoofd: ~In het centrum van den Arbeid het beginsel”. Het moet mij van het hart, zelden heeft ondergeteekende stunteliger schrijverij onder de oogen gehad als dit, wat dienen moet om zijn hart eens te luchten over het beginsellooze en dus heidensche moderne vakverbond. W. schrijft wel in het stuk van „tegenstanders”, maar ten slotte is het toch wee?

uitsluitend aan het adres van het N.V.V. en waarom ook niet nu weer S.D.A.P.? Want het gaat volgens W. er niet om wat wij willen zooals onze tegenstanders dat bieden, maar, om wrat wij moeten. Een heilig moeten, dat moet ’t hem doen. W. vertelt vaneen mooie plaat, die tot opwekking en aansluiting bij den Christ. Metaalbewerkersbond dienen moet. „Een stoere metaalbewerker omklemt met gespierde vuist den hamer, om, als straks het ijzer heet is, het te smeden tot een nuttig voorwerp. Een beeld uit het gewone arbeidersleven, een beeld uit de werkplaats. Echter midden in het beeld van het gewone dagelijksche doen van den handenarbeid van dezen eenvoudigen smid komt duidelijk en klaar naar voren, welke levens- en wereldbeschouwing dezen smid is toegedaan.” Het is voor W. zoo helder als glas, dat de taak en roeping, die de Christen-metaalbewerkers zich hebben gesteld, niet begrepen kan worden door de tegenstanders; ja zij staan zelfs mijlen ver verwijderd. Want uit ~De Strijd”, dato 7 Mei, is door W. geciteerd: „Dat is de moderne vakbeweging, zij eischt en heeft geen bepaalde wereldbeschouwing. Zij heeft slechts een bepaalde maatschappij-opvatting. Haar inzichten bewegen zich niet op het gebied van het komen en gaan der menschen, doch uitsluitend op het terrein van de inrichting der maatschappij. Alle arbeiders kunnen elkaar daar vinden. Het is eender ergerlijke misbruiken, die van den godsdienst worden gemaakt, wanneer den geloovigen arbeiders wordt geleerd, dat zij omtrent de vraag van maatschappij-organisatie geen andere opvattingen mogen hebben, dan hun meesters, zoo God inderdaad de menschen oordeelt, zullen zij, die den godsdienst op deze wijze ten bate van het kapitalisme misbruiken, dat oordeel te vreezen hebben.” En dat is nu voor W. meer als bewijs, dat het er in zoo’n kring toch bar beginselloos aan toe gaat. Heusch W.(etselaar), gij doet me denken aan iemand die boordevol zit met halve waarheden, die willens en wetens alles dooreen smijt, In dit betrekkelijk kort stukje schrijverij moet godsdienst, politiek, zedeleer, weet ik veel, dienen, om toch maar aan te toonen dat het buiten den kring der confessioneele arbeidersbeweging meer dan treurig gesteld is. Het is toch onaanvechtbaar dat godsdienst een zielkundig vraagstuk is. Wat wil men toch ? Ge hebt in het bedoelde stuk absoluut niets kunnen aantoonen wat u in het gelijk stelt. Er komt in hetgeen gij aanhaalt geen anti-godsdienstige uiting voor. Er wordt te velde getrokken in ~De Strijd” tegen schijn-vroomheid, een vroomheid die ten nadeele komt voor de arbeidersklasse. Voor alle arbeiders, hetzij geloovig of ongeloovig, zij er brood inde eerste plaats en als dit er is dan zij er ook het vele andere daarbij. W. heeft zich uitgesproken als een handhaver van de bestaande maatschappelijke verhoudingen. Als men volgens W. niet de wacht bij de beginselen betrekt, dan wordt het een brokkenboel. Hoe kan men toch volhouden zielkundige vraagstukken in het middelpunt der maatschappij-opvatting te stellen ? Het kapitalistisch productie-systeem rekent met geen godsbegrip, maar spitst zich toe op zoo groot mogelijke winst. Gij W., moet u er eens ernstig rekenschap van geven, dat een verscheurde wereld-huishouding het feit van het heden is. Een maatschappij, waar een zeer felle belangenstrijd gestreden wordt, moogt u niet bespreken. Het is absoluut misleidend om in deze bestaande verhoudingen, waar al de uitwassen die het kapitalisme met zich brengt, als concurrentie, winsthonger oorlogsgevaar, enz., wat op zich zelf niet anders dan ongoddelijk anti-christelijk is, zoo voor te stellen, alsof er geen vuiltje te vinden is. Want het socialisme is er volgens W. maar op uit om de bestaande orde om te keeren, om alles tot een chaos te maken. Maar daarom wordt het godsbegrip van de zulken als W. e.a. zich eigen hebben gemaakt, dan ook terecht in ~De Strijd’’ zeer scherp gelaakt. J. PRINS. Soendastraat113,73, A’dam. CORRESPONDENTIE. C. te W. In dergelijke publicaties zien wij geen heil. Het is op zich zelf al niet goed het zoover te laten komen. Werklooze te A. Stukken, waarvan de inzender zich niet bekend maakt, nemen we niet op. Het gaat bovendien overeen zaak* iwaarpp wij geen invloed hebben.

ADVERTENTIEN. overleed^naeenzeer geduldig en ËrBsSSO bss“^ I smartelijk lijden, meermalen voorzien B%Pair Oi i 11511* van de Genademiddelen der H.K., onze METAALBEWERKERS, wenscht UUw trouwe bondsmakker vacantie eenige dagen gezellig door te bren- LOURENS VAN DOOREN gen te Velp en omgeving? Ondergeteekende inden ouderdom van ruim 26 iaar. voordeelig pension aan: 1 persoon I f3.— per dag. Man en vrouw fs. per dag. Het bestuur der | Gezin met 1,2a3 kinderen billijk tarief. AFD. SCHIEDAM. Aan bevelend R erstee?. Schiedam, 11 Juli 1927. | Brugweg 23, Velp. (G.) AFDIËLHV& ROTTERDAM. Wij wekken alle leden en hun vrouwen op, deel te nemen aan de Gl lOOTE BETOOGING van METAALBEWERKERS op ZATERDAG 30 JULIA.S. Wij vertrekken met de speciaal daarvoor gehuurde salonraderboot de „MERWEDE” om 3.15 uur van het Oude Hoofd. Kaarten a 40 cent, geldig voor boot (retour) en meeting, verkrijgbaar aan ons kantoor: MAÜRITSSTRAAT 5b en bij de boden. Medewerking van 3 muziekvereenigingeni 1 zangvereeniging en twee sprekers. Muziek aan boord. Voorziet U tijdig van kaarten. HET BESTUUR. Wat is de voornaamste beteekenis van Uw loon ot salaris ? ? ? Datgene, wat Gil er voor koopen kunt! Welnu, zorgt dan, dat ge in elk geval de ALLERBESTE QUALITEIT LEVENSMIDDELEN koopt voor den ALLERUITERSTEN PRIJS. Wat ¥EÏ – SPEK – REUZEL en aanverwante artikelen betreft, is daarvoor het aangewezen adres de dit jaar haar 40-jarig jubileum vierende alom bekende firma P. HAALWSAN Nieuwe Diesstraat 21 – Breda r Oi® LP le kwaliteit versch geslacht Runder-niervet a 78 c. Ie kwaliteit versch geslacht Runder slachtvet a \56 c. le kwaliteit piekfijn, zuiver gesmolten Rundvet in bodem a ..... .v 55 c. le kwaliteit zeer fijne gerookte Geldersche Kookworst a 115 c. le kwaliteit mooi droog gerookt Paardevleesch a ......... 80 c. le kwaliteit zeer mooi en heele zware versche bladreuzel a 82 c.( le kwaliteit dik vet Hollandsch Pekelspek a . t*. ....... 78 c. het zelfde gerookt c. le kwaliteit mooi Hollandsch doorregen Pekelspek a 80 c., het zelfde gerookt alles per K.G. Breda of Rotterdam. Wij staan in voor ieder© keuring van Vleesch- en Warenkeuringsdienst. Desverlangd wordt zonder prijsverhooging alles netjes apart in pakjes afgewogen en ingepakt. Bij afname van 25 K.G. bedraagt de vracht slechts 3 a 5 cent per K.G. Bestelt dus zooveel mogelijk met familie, vrienden, kennissen, medearbeiders of collega’s te samen. Profiteert van dit schitterend aanbod, daar binnen zeer korten tijd de prijzen zeer zeker AANMERKELIJK ZULLEN STIJGEN! gy Bovendien hebben wij voor Coöperaties, Vakvereenigingen, groepen van kantoor- en fabriekspersoneelen, die te samen laten komen, speciale prijzen en condities. Indien U dit wenscht is onze Heer Haaiman gaarne bereid persoonlijk met U daarover 1© komen spreken. Sluit U aan bij de ruim 20.000 afnemers; die wij het genoegen hebben thans tot hun aller tevredenheid te bedienen. P. HAAIMAN, Telef. interc. No. 883 Piieuwe Oiesstraat 21 ** Brecia v jfcrtaUeórui -.Vooruitgang". Keixeraeraciit 378, A’dfl**1

Sluiten