Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu iets over het „Mededeelingsblad” en de opmerkingen van kameraad Kummer. Ik kan me de opmerkingen van journalisten, die van meening zijn, dat er inde pers te weinig naar voren wordt gebracht en dat dit of dat nog bewerkt zou kunnen worden, levendig voorstellen. De gedachtengang van kameraad Kummer kan ik me des te beter indenken, omdat ik weet, dat de redacteuren op de congressen, waar zij verantwoording moeten afleggen, ook becritiseerd woorden. Waarom zouden zij het dan op een andere plaats ook zelf niet doen ? Is er wel eens één verbondscongres gehouden, waarop niet officieel of ineen persoonlijk gesprek de meening verkondigd is, dat de krant nog beter geschreven zou kunnen worden? Het hebben van kritiek neem ik dan ook niemand kwalijk. Ik weet echter niet, wat ik met de opmerkingen van kameraad Kummer moet beginnen. Wij moeten in ons „Mededeelingsblad” over den vrouwenarbeid in internationaal verband schrijven. Alles goed en wel, maar dan zullen we toch een grondslag moeten hebben. Ik kan iemand, die uiteen land komt, waar de vrouwenarbeid groote afmetingen heeft aangenomen, vragen, daarover een artikel te schrijven. We moeten over den oorlog schrijven. Het schijnt me toe, dat ons bescheiden „Mededeehngsblad” zich er niet voor leent, daarin over zulke groote problemen te schrijven. Kameraad Kummer wil, dat de metaalbewerkers hun meening kenbaar maken, op welke • nianier de aanmaak van munitie zou kunnen worden geweigerd. Wij hebben op dit punt reeds een proefneming gehad. In Weenen hebben wijde aangesloten organisaties opdracht gegeven eens na te gaan, hoeveel arbeiders inde munitie- en oorlogsindustrie werkzaam waren.. Het resultaat is bekend. Enkele bonden hebben opgaven verstrekt. Van de meesten hebben wij echter geen inlichtingen gekregen, omdat zij volgens hun zeggen absoluut niet in staat waren daarover mcdedeelingen te doen. Tusschen hef niet kunnen geven van inlichtingen en het weigeren van den arbeid ligt nog een lange weg. Op het congres van het Frahsche Vakverbond werd gezegd, dat er van de arbeiders inde metaalindustrie geëischt zou moeten worden, den arbeid inde oorlogsindustrie te weigeren. Wij zouden geweigerd hebben dezen eisch te stellen. Dat klopt natuurlijk niet, want wij hebben niets geweigerd. Wij hebben geen machtsmiddelen om den arbeid inde oorlogsindustrie Ie verhinderen. Daarnaast weten wij echter, dat de arbeiders inde wapen- en oorlogsindustrie geen ander werk kunnen vinden op dit oogenblik. De crisis, waarin we nu al enkele jaren leven, heeft dit nog verergerd. De arbeiders zouden dus bereid moeten worden gevonden zichzelf werkloos te maken. Dat wil nu ook niet zeggen, dat wij niet met alle overtuiging en inspanning van alle krachten er naar zullen streven de metaalbewerkers, voor zoover dit mogelijk is, uit de oorlogsbedrijven te halen en te overreden in andere bedrijven te gaan werken. Voorloopig is deze propaganda echter tamelijk nutteloos. Wij zullen onze principieele vijandschap tegen den oorlog desniettegenstaande niet verloochenen. Verder iets over de organisatieverhoudingen inde hoogoven-industrie. Daarover hebben wij reeds sedert jaren gesproken en hierover veel conferenties gehouden. Nu zijn we zoover, dat we kunnen zeggen, dat, ■wanneer in landen, waar de organisatie nog zwak en achterlijk is, iets moet worden ondernomen, dit alleen met internationale hulp kan gebeuren. Wanneer men dit Werk in oogenschouw neemt, dan kan men niet zeggen, dat wij aan deze vraag geen aandacht hebben geschonken. De geheele situatie is voor allen duidelijk; het gaat er slechts om, hoeveel geld we bijeen kunnen garen, om m die landen, waar de organisatie nog zwak is, te helpen. | Kameraad Danz heeft gezegd, dat het „Mededeelingsblad” slechts een informa- ! tief karakter heeft. Ik stel nadrukkelijk vast, dat de opzet geen andere was. Wij hebben steeds op het standpunt gestaan, dat in het „Mededeelingsblad” geen polemieken moeten worden opgenomen. Wij hebben slechts een blad willen hebben, waaruit de kameraden zich over den toestand inde verschillende landen zouden kunnen oriënteeren. Dat was de opgave, die het „Mededeelingsblad” had te vervullen. En aan deze opgave is eenvoudig en i goed voldaan. Wie de berichten in het „Mededeelingsblad” regematig leest, kan – zich voortdurend, b.v. over de loonsver- j houdingen in Duitschland een beeld vor- | men. Er wordt verder ook over conjunc- j 1 tuur en productieverhoudingen, kartels, I etc. geschreven. Om begrijpelijke redenen « komen dergelijke berichten niet uit alle 1 landen. Niet alle landen zijn in staat, zoo- < veel materiaal te verwerken als b.v. ; i Duitschland. Over de hoogovenindustrie ] Werd in het „Mededeelingsblad” tamelijk ( Veel geschreven. Wij maken ons geen j 1

illusies. Ons „Mededeelingsblad” zal nooit een leidende rol kunnen vervullen. Dat zullen de verschillende aangesloten organisaties zelf op zich moeten nemen. Hoe zou een „Mededeelingsblad”, dat slechts door wpinig menschen gelezen wordt, deze opgave kunnen vervullen ? Of stelt men zich voor, dat het „Mededeelingsblad” ook in de werkplaatsen zou kunnen worden verspreid ? Daar zouden groote kosten mee gepaard gaan, terwijl dit ook technisch nauwelijks uitvoerbaar zou zijn. Ik herhaal, dat | het „Mededeelingsblad” slechts als informatieblad bedoeld is en dat het als zoodai nig zijn plicht vervult. Het is natuurlijk, i zooals alle dingen inde wereld, voor verbetering vatbaar. Het staat kameraad Danz vrij, zijn meej ningen in het Centraal Bestuur naar voren j te brengen. Wanneer het Centraal Bestuur { zijn wenschen in vervulling wil brengen, | dan zullen de bijdragen verhoogd moeten | worden. Wij zullen er naar streven, het | „Mededeelingsblad” zoo practisch en in-I houdsvol mogelijk te maken. Overigens zullen zoowel het secretariaat, als het Centraal Bestuur steeds weer alles doen, wat zij in het belang van de metaalbewerkers voor noodzakelijk achten. (Wordt vervolgd.) Uit de Atdeelingen. AMSTERDAM. Op Zaterdag 14 en Zondag 15 Januari a.s. belegt de Socialistische Kunstenaarskring een „weekend” in het üdd Fellowhuis, Keizersgracht 428-430. Er is een tentoonstelling van werken der leden georganiseerd en er worden voordrachten gehouden. De tentoonstelling is te bezichtigen op beide dagen van 2—5 uur namiddag, op welke uren onder deskundige leiding een rondgang zal worden gemaakt. De toegangsprijs voor de tentoonstelling bedraagt 30 rent. Belangstellende leden wekken wij op een kijkje te gaan nemen om aldus het streven van den Kring te steunen. * ■* Beroepsomvorming en vakvoltooiing. De directeur der Gemeente-Arbeidsbeurs te Amsterdam, verzocht ons het volgende in ons blad op te nemen: „In het onlangs gepubliceerde rapport der Commissie van onderzoek naar den omvang en de feitelijke beteekenis der werkloosheid te Amsterdam, wordt als eender mogelijke middelen tot vermindering der werkloosheid genoemd de beroepsomvorming en vakvoltooiing inde bedrijven en vakken die daarvoor in aanmerking komen. Zulks zou, meent de Commissie, telkenmale gezet overwogen moeten worden. Burgemeester en Wethoudecs hebben aanstonds aan het voorstel der enquete-commissie uitvoering gegeven dooreen tweetal Commissies te benoemen, om het denkbeeld onder de oogen te zien resp. voor het tabak- en sigarenbedrijf en voor de metaalindustrie. Met betrekking tot het tabak- en sigarenbedrijf is de bedoeling van B. en W. de uitvoerbaarheid te bestudeeren van het denkbeeld om ongeschoolden en eventueel andere vaklieden tot sigarenmakers om te vormen. Hierbij zijn B. en W. uitgegaan van de omstandigheid dat de sigarenindustrie in het Zuiden des lands in bloeienden toestand verkeert, waardoor zelfs werkkrachten van buiten de grenzen daarin werkzaam zijn, terwijl in Amsterdam honderden werklooze jonge mannen rondloopen zonder emplooi. Deze commissie is als volgt samengesteld; aan werkgeverszijde de heer J. A. Wiegant, Directeur van het technisch bureau der werkgevers-organisaties, alsmede een nog nader aan te wijzen tweetal vertegenwoordigers der industrie in het Zuiden des lands; aan werknemerszijde de heeren W. v.d. Hoeven, bestuurslid van den Nederlandschen Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbónd en Joh. Kok, bestuurslid van den R.-K. Tabakbewerkersbond; tot adviseerend lid is benoemd de heer Meijer de Vries, Inspecteur bij den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling te Â’s-Gra- ■ venhage, terwijl in deze Commissie tevens zitting hebben de drie leden der Crisis- ] Commissie, de heeren J. Douwes Jr., J. W. ! Jurrema, Directeur van het Gem. Bureau voor Matschappelijken Steun en W. F. Detiger, Directeur der Gemeente-Arbeids- 1 Beurs; Secretaris der Commissie is de heer j ' Mr. H, Spijer, Secretaris der Gemeente- I ] Arbeidsbeurs. Ten opzichte der metaalindustrie, waarin ' 1 bij alle werkloosheid nog wel eens geklaagd ' wordt over onvoldoende scholing der arbei- Â’ Â’ ders, zal onderzocht worden of inde prao ! 5 tijd vakvoltooiing van onvoldoend geschool- | de metaalbewerkers mogelijk is. Wanneer ■ dit onderzoek tot de conclusie leidt, dat dit ; 1 praktisch mogelijk wordt geacht, zal de \ Commissie aan B. en W. voorstellen moe- l ten doen tot uitvoering dier denkbeelden in j r

i j de praktijk. Tot leden dezer Commissie zijn I benoemd aan werkgeverszijde de heeren Ir. | A. H. ten Broek, Hoofdingenieur bij de 1 Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij | en G. Laarman, personeelchef der firma | Verschure en Co.; aan werknemerszijde de | heeren P. van Eek, bestuurslid van den Al| gemeenen Nederlandschen Metaalbeweri kersbond en Th. Steinmetz, bestuurslid van [ den R.-K. Metaalbewerkersbond ~St. j Eloy” en tot adviseerend lid de heer Meijer de Vries, Inspecteur bij den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling te ’s-Gravenhage. De drie leden der Crisis-Commissie zijn eveneens daarin benoemd en tot Secretaris is aangewezen de heer F. van der heen, vakkundig ambtenaar bij de Gemeente-Arbeidsbeurs. Namens B. en W. heeft Wethouder Dr. Vos deze Commissies gisterenochtend geïnstalleerd. V Gemeentebureau voor Beroepskeuze. Tesselschadestraat 9, alhier. Aantal aanmeldingen om advies gedurende het 4e kwartaal 1927: Jongens 722 Meisjes,3B6 Totaal . . , 1108 Aantal verstrekte beroepsadviezen gedurende het 4e kwartaal 1927: Jongens ...... 1331 Meisjes 591 Totaal . . , 1922 Aantal verstrekte onderwijsadviezen gedurende het 4e kwartaal 1927 ; Jongens4lB Meisjes 123 Totaal * . . 541 Aantal aanmeldingen om advies gedurende het jaar 1927: Jongens . . . . * » 4178 Meisjes < . . « < 2146 Totaal . . . 6324 Aantal verstrekte beroepsadviezen gedurende het jaar 1927: Jongens * * s » 1 s 7257 Meisjes . . g * s , 2944 Totaal . s . 10201 Aantal verstrekte onderwijsadviezen gedurende het jaar 1927: Jongens. * « 3 « s 2196 Meisjes .*.»** 737 Totaal « . 2933 Bij de plaatsingsafdeeling voor jeugdig personeel (beboerende tot de Gem. Arbeidsbeurs) lieten zich inschrijven: Oct. 1927:’ 379 jongens; 233 meisjes Nov, 1927: 302 162 „ Dec. 1927: 328 „ 157 „ Tot. 4e kw. 1927: loopjongens; 552 meisjes Totaal over het jaar 1927: 5542 jongens; 2752 meisjes. Daarvan werden geplaatst; Oct. 1927: 230 jongens; 154 meisjes Nov. 1927: 175 ~ 120 ~ Dec. 1927: 140 „ 92 „ Tot. 4e kw. 1927 : 545 jongens; 366 meisjes Totaal over het jaar 1927: 2718 jongens; 1659 meisjes. DORDRECHT. (J. v. -H.) Aan de Machinefabriek „De Biesbosch”, is een jonge bedrijfsleider gekomen, die nogal van krachtige uitdrukkingen schijnt te houden en van gedachte meent te zijn met een beetje bravoure zijn'gebrek aan practische kennis te kunnen dekken. Zoo wilde het, dat een aantal arbeiders in feilen regen en wind buiten arbeid verrichtten. Een walkapitein gaf in overweging een zeil te spannen, waarop deze jeugdige bedrijfsleider oordeelde, dat zulks niet noodig was. 1 Hij maakte dit kenbaar met de bewoordingen: „Dat behoeft niet, want het ! is hier geen gezondheidskolonie”. Wij willen van deze plaats dezen jongeman in overweging geven eerst eens van zijn ' arbeiders wat practische kennis te zien op te doen en dergelijke beeldspraak achterwege te laten. Dit is in het belang van de onder- ' neming en van hem zelf. Wij twijfelen er niet aan, dat dan dergelijke uitdrukkingen, 4 welke noodeloos grieven, niet meer gebezigd zullen worden. * * < * 1 Inde maand Februari houdt de A.J.C. in ; 1 haar eigen zaaltjes een tentoonstelling, ter- c wijl in dezelfdè maand een zangmiddag, een ia bonteavond en een dansavond in „Kunst- | -s min” zullen worden gehouden. | >

i Nadere bijzonderheden zullen we nog wel ineen volgend nummer mededeelen, doch ■ wij wekken nu reeds onze leden op hiermede rekening te houden en in Februari blijk van belangstelling voor onze jeugdbeweging aan den dag te leggen door die uitvoeringen bij te wonen. De toegangsprijs zal zoo laag mogelijk worden gesteld, * * Lichtbeeldenavond over de ijzerindnstrie. Wij deelen onzen leden mede, dat op 27 Jan. a.s. onze bondsvoorzitter een voordracht met lichtbeelden over de ijzerindustrie zal houden. Vermoedelijk zal deze avond door wat muziek worden opgeluisterd. Dit kan een gezellige en voor onze leden zeer leerzame avond worden. Wij wekken dus onze leden tot bezoek van deze bijeenkomst op. Nadere bijzonderheden zullen in het volgend nummer worden gegeven. DEN HAAG. (F. S.) Door het flinke werken van onze kern van huisbezoekers en bestuursleden is het gelukt om op 1 Januari 1928 het ledental onzer afdeeling op te voeren tot 1800. Dit is een groote prestatie geweest, vooral voor een plaats als Den Haag, waar in hoofdzaak klein- en middelbedrijf wordt uilgeoefend. Avond aan avond zijn onze menschen er op uit geweest om het doel te bereiken. Vrienden, daarvoor aan allen, die hieraan hebben medegewerkt, onzen dank! Wij zijn echter nog niet waar wij moeten zijn. Gedurende hel huisbezoek is gebleken, dat er nog vele ongeorganiseerde jonge arbeiders zijn. Zij moeien allen bewerkt worden om hen lid te maken van onzen Bond Dat dit kan, heeft men den laatsten tijd bewezen. Wij hebben nu gedurende de feestdagen een korte rust gehouden. Intusschen heeft het bestuur weer adressen verzameld en van het hoofdbestuur het noodige propaganda-materiaal ontvangen. Ook de plakploeg kan aan het werk. Men . kan dus weer vooruit. Thans naar de 1900 leden. Bedenkt makkers, door de stijging van ons ledental wordt de invloed van onze organisatie op de bedrijfsverhouding van groote beteekenis, ook wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Vooruit dus, nog eenige weken flink aangepakl! Het laatste geldt voor alle leden, dus ook voor hen die nog niets deden. Ook zij hebben inde eerstkomende weken de taak en de plicht om alles te doen-wat het ledental van onze afdeeling kan versterken, * * Wij feliciteeren onze afdeeling Den Haag met het bereikte resultaat en brengen gaarne een woord van dank en hulde aan allen die meegewerkt hebben om dit te bereiken. REDACTEUR. HENDRIK IDO AMBACHT. (Bestuur.) Woensdag 18 Januari a.s. viert onze afdeeling feest wegens het 10-jarig bestaan. Â’t Was in 1917 voor de derde maal dat pogingen werden aangewend een afdeeling te grondvesten. Twee maal werd het een mislukking, maarde derde maal is de poging geslaagd. Ofschoon de tegenwoordige afdeeling inde jaren van haar bestaan met groote moeilijkheden te kampen heeft is het ondanks alles gelukt, haar in t leven te houden en voorgoed te grondvesten. Dit feit is zeker waard herdacht te worden en wij hopen dat velen zullen komen luisteren naar de herdenkingsrede van onzen bondssecfetaris, die in 1917 de afdeeling heeft opgericht en haar tot 1920 heeft geleid. Wij hopen dat ons jubileum er toe zal bijdragen dat vele ongeorganiseerde makkers onze rijen zullen komen versterken. Vooral de makkers van Frank RijsdijksÂ’ Industrieele Onderneming hebben wij op het oog. Voor velen van hen is de hoogte der contributie een bezwaar, doch daar zullen ze evengoed overheen moeten als de duizenden leden, die reeds vele jaren die contributie opbrengen. Wanneer men zich organiseert,kan die contributie met rente worden teruggewonnen inden vorm van betere arbeidsvoorwaarden. Kameraden, pakt allen nog eens flink aan om de afdeeling te versterken. Voor den feestavond zijn nog kaarten verkrijgbaar. Laat ieder dus zorgen dat hij tijdig voorzien is. Zij, die verhinderd zijn zelf te komen, laten de kaart niet ongebruikt, doch doen er een ander een plezier mee. Op 18 Januari mag geen plaats onbezet zijn. VENLO, (J, v. D.) Met Kerstmis heeft de Nederlandsche Instrumenten Compagnie haar arbeiders een bijzondere Vreugde bereid. Door de arbeiders werd uit hun midden een commissie benoemd om bij de directie voor een Kerstgave te pleiten. Zulks in navolging van de onderneming te Jena, waarvan de Nederlandsche Instrumenten Com-

Sluiten