Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het onderzoek naar de bekwaamheden en zedelijkheid van den onderwijzer; het een en ander door de wet te regelen. Bij de behandeling inde Tweede Kamer is de met haakjes omgeven alinea uitgevallen. Bij gewone wet moest het onderwijs nu verder worden geregeld. Eenige ministers zijn hierop gestrand, o.m. de ministers de Kempenaar en van Reenen. De opvolger van den laatsten Mr. A. G. A. van Rappard bood den 2ien Februari 1857 een ontwerp van wet aan, dat, eenigszins gewijzigd, op 20 Juli door de Tweede en op 12 Aug. door de Eerste Kamer werd aangenomen. Het artikel, waarin de zedelijke grondslag der Openbare School gelegd werd, was aldus geredigeerd: „Het onderwijs wordt dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen en hunne opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden.” Zulks stond reeds inde wet van 1806. Hier stond echter eerst „Maatschappelijke” en dan „Christelijke”. Dat de volgorde nu werd omgekeerd was een uitdrukking van de opvatting dat persoonlijke deugden vóór maatschappelijke gingen, De voorstanders van 'den geopenbaarden bovennatuurlijken godsdienst konden met de wet van 1857 geen vrede hebben. Hun godsdienstige begrippen werden slechts in negatieven zin geëerbiedigd. Door de wet van '57 werd het stelsel behouden, dat de Staat voor het openbaar onderwijs heeft te zorgen. Wat het bijzonder onderwijs betreft, daarop boude de staat alleen behoorlijk toezicht. Hij subsidieëre dit onderwijs niet. Eender leden van de Tweede Kamer lichtte dat als volgt toe: „In het openbaar onderwijs moet éénheid heerschen; het moet door éénen nationalen geest bezield zijn; daarin moeten geen vertakkingen gebracht worden, of men verbrokkelt en verzwakt het onderwijs. De Staat moet dus geen subsidiën toekennen aan dat bijzonder onderwijs, dat geroepen is, met het openbaar onderwijs den wedstrijd aan te vangen. De Staat heeft geen recht met de middelen door allen saamgebracht ten gunste van enkelen, ondersteuning aan het bijzonder onderwijs te verleenen.” Het eerste gedeelte ging tegen Groen van Prinsteren c.s. die openbaar onderwijs wenschten, gescheiden naar de verschillende gezindten. De clausule „opleiding tot Christelijke deugden” bedoelt niet opleiding tot den Christelijken godsdienst, dan wel opleiding tot zedelijkheid. Hoor hoe minister v.d. Brugghen, de auctor intellectualis van de wet van 57 sprak: „Hiermede wordt niet bedoeld, dat dit begrip onverschillig is. Integendeel, ook ik ben er van overtuigd, dat er een zaaier moet uitgaan om het woord Gods te zaaien in verschillende gronden, opdat naarmate van de gesteldheid dier gronden, dat zaad kunne wortel vatten en vrucht dragen, en dat dit alleen daar opschiet, waar het woord verstaan wordt. Maar het werk van den zaaier, het leggen van dien wortel, behoort niet tot het gebied, tot de bevoegdheid van den Staat en daarom ook niet tot de bevoegdheid van de Staatsschool . . .” „En nu vraag ik of bij dit stelsel, waarbij geen sprake is van Christendom maar van „opleiding tot Christelijke deugden”, daarbij nu sprake kan zijn van de dubbelzinnigheid ? Er is niet beweerd en er wordt niet voorgespiegeld aan de ouders, dat hun kinderen zullen worden opgeleid in het Christendom of inden godsdienst. Alleen is dit ook de eisch van de school, dat het zaad, aldus geworpen en tot plant opgeschoten, derwijze inde school kunne worden overgebracht, dat daar de groei van de teere plant niet wordt belemmerd, dat niet op de school ongehoorzaamheid, leugen en zoo menigerlei zedelijke krankheid worde gekweekt of toegelaten, welke den yoorspoedigen groei van de plant zouden inde weg staan. Dat is het eenige opvoedende Christelijke element, dat men inde school moet hebben.” v.d. Brugghen verklaarde in 1856 reeds „dat het onderwijs op een gemengde schoof goed, zelfs inden waren zin „Christelijk” kan zijn, zonder gebruik van den bijbel en zonder bepaald leerbegrip. En in zijn brochure „Open brief” schreef hij: „Het kan het werk van den Staat niet zijn, godsdienstig onderwijs te geven. Dat is het werk van de kerk, terwijl de ouders te zorgen hebben, dat het gegeven wordt.” Ter nadere inlichting diene, dat v.d. Brugghen jaren lang de vriend en medewerker van Groen van Prinsteren was. Om de belangrijkheid, kunnen we van de behandeling van de wet van 1857 nog niet afstappen en zullen er daarom ineen volgend artikel nog een poosje bij stil blijyen staan. Het Amst. Prop. Com. voor de Openbare Schooi,

Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Arbeidersvacantieweek op Troelstra=Oord van 16—23 Juni 1928. Van het bestuur der stichting kreeg het Instituut de beschikking over de eerste week van de eerste periode, dat het Troelstra-Oord als vacantieoord wordt opengesteld. Het Instituut heeft daardoor de primeur en stelt de deelnemers aan de arbeidersvacantieweek inde gelegenheid de rij der gasten inden zomer van 1928 te openen en een week ineen gebouw en in een omgeving door te brengen, die diepe indrukken bij de bezoekers na zullen laten. Troelstra-Oord met het verrukkelijke landschap, zijn vele attracties, zijn ontspanningsbibliotheek, zijn radio en gezelschapsspelen is een lustoord. Dat deze vacantieweek onder leiding van het Instituut wordt gesteld, biedt bovendien de mogelijkheid tot een samenzijn, dat zonder dwang of vrijheidsbeperking nog meer geeft aan ontspanning en verdieping dan alleen het verblijf reeds vermag te schenken. Wij stellen ons voor zooveel mogelijk met eigen krachten een aard i g programma samen te stellen. Het wordt nog in zijn geheel bekend gemaakt. O.a. zullen wijde nieuwe satirische komische film van het Instituut: „Drie Dieven” vertoonen en een Zonnewende houden, waarbij het kampvuur niet zal ontbreken. Voor de kinderen zullen we iets extra’s doen, zoodat die op hun wijze zich zullen vermaken. Uit het bovenstaande blijkt, dat wij ook kinderen toelaten. De deelnemersprijs voor volwassenen bedraagt f 20 voor de heele week, inclusief de kosten voor pension. De prijzen voor kinderen zijn: van 2 tot en met 6 jaar de helft en van kinderen van 7 tot 11 jaar J van den prijs. Kameraden, wij moeten met elkaar maken, dat het Troelstra-Oord van 16—23 Juni tot de laatste kamer bezet is. Maak daarom deze arbeidersvacantieweek in uw kring bekend. Reeds gaven zich verschillenden op. Er zijn echter nog kamers voor twee personen en ook nog éénpersoonskamers beschikbaar. Zij, die hun vacantie inde week van 16—23 Juni kunnen nemen, doen goed, zich zoo spoedig mogelijk op te geven, willen ze niet teleurgesteld worden. Wanneer zich meer personen opgeven dan we plaatsen kunnen, hebben weden volgenden keer kans op twee weken. Wie doet er mee ? ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) Waarde Redacteur 1 Zou het onderstaande een plaatsje in ons vakblad kunnen krijgen ? Onze afdeeling Arnhem diende binnen den daarvoor bepaalden termijn een motie van afkeuring, met toelichting, in, omtrent het Hoofdbestuursbeleid inzake de samenwerkings-overeenkomst tusschen het N.V.V. en de S.D.A.P., een en ander ter plaatsing op den beschrijvingsbrief voor het a.s. Congres, met de voor ieder duidelijke bedoeling, dat onze afdeelingen dus inde gelegenheid zouden zijn vóór het Congres hun meening hierover te kunnen bepalen. Nu verneem ik, dat de afdeeling een schrijven ontving, waarin zonder de minste opgaaf van reden staat: „Het bondsbestuur kan de door u ingediende motie niet aan den beschrijvingsbrief toevoegen.” (Wel zal de motie mits omgewerkt tot een voorstel( ?) bij de amendementen kunnen worden opgenomen.) Ik vraag nu als belangstellend lid waarom niet? Waar haalt het bondsbestuur het recht vandaan om dit te weigeren? Welk artikel in ons reglement bepaalt dat dit niet kan? Gaarne zag ik deze vragen in ons vakblad beantwoord, opdat al onze afdeelingen zich inde toekomst voor een soortgelijk abuis kunnen vrijwaren. Met belangstelling afwachtend en bij voorbaat dankend, H, v.d. BOSCH. Arnhem, io-5-’2B. Onderschrift. Wij zullen pogen vriend v.d. Bosch te bevredigen, al vreezen wij bij voorbaat daarin niet te zullen slagen. De door hem bedoelde motie raakte het beleid van het bondsbestuur. Critiek op dat beleid behoort inde eerste plaats op de algemeene vergaderingen en kan geuit worden bij de „algemeene beschouwingen” nopens de verrichtingen van het bondsbestuur. Waar zouden we heengaan indien iedere afdeeling, die op eenig onderdeel van het bestuursbeleid critiek heeft, daarvoor een motie indiende ?

Er is nog zooiets als theorie en practijk. Wil een delegatie aan het slot der algemeene beschouwingen een motie van afkeuring stellen, dan is dat vanzelfsprekend geoorloofd. Indien het de afdeeling er inde eerste plaats om te doen is dat voortaan anders wordt gehandeld dan nu ten opzichte van de stellingen der commissie van zes geschiedde, dan kan zij dit alsnog in een voorstel belichamen. Op de vraag van v.d. Bosch : welk artikel in ons reglement bepaalt dat dit niet kan (n.l. het indienen vaneen motie), antwoorden wij dat een reglement niet in de eerste plaats bepaalt wat niet, doch veeleer wat wé 1 kan en moet geschieden. REDACTEUR. Verantwoording. Onderstaande afdeelingen droegen af in de maand April 1928 over Maart 1928. Alphen a. d. Rijn f 95.28, Alkmaar f 159.41, Almelo f 23.09, Amersfoort f 286.19, Amsterdam f8959.08, Apeldoorn f492.52. Arnhem f81,87, Assen f44.38, Baarn f 59.54, Bergen op Zoom f 102.98, Breda f 60.41, Bussum f 103.77, Cappelle a.d. IJssel f 278.22, Culemborg f 208.38, Delft f820.50, Delfzijl f 116.29, Deventer f 838.39, Dordrecht f 2413.45, Ede f 42.64, Eindhoven f 448.99, Enkhuizen f 86.19, Enschedé f 749.65, Goor f 72.75, Gorinchem f 554.80, Gouda f 206.86, Groningen f 274.61, Grouw f 74.85, Den Haag fB9O.—, Haarlem f1769.91, Hardinxveld f 92.32, Harlingen f 5f.82, H. I. Ambacht f341.93, Hengelo f1957.58, Hilversum f 475.71, Hoogezand f 172.38, Hoorn f 141.22, Kinderdijk f 23.33, Krimpen a.d. Lek f 429.60, Krimpen a.d. IJssel f 319.81, AD VERTENTIEN. Door deze berichten wij onzen leden I het overlijden van ons lid C. BOEKHOUT, Sin leve werkzaam bij Pigee. Na een langdurig, doch geduldig B lijden ging hij van zijn familie en Bons heen. | Hij ruste in vrede! HET BESTUUR DER APD. HAARLEM.

Krommenie f 185.66, Leiden f 615.57, Lekkerkerk f 198.50, Lemmer f 38.48, Maassluis f 50.—, Maastricht f 24.15, Middelburg f 321.17, N. Lekkerland f 78.43, Nijmegen f 270.54, Oude Pekela f 59-74» Oudewater f 23.40, Papendrecht f 267.55, Pernis f 58.62, Ridderkerk f 356.97, Rotterdam f 6489.31, Schiedam f 677.22, Schoonhoven f 90.88, Sliedrecht f 138.02, Sneek f 129.14, Stadskanaal f 66.30, Terborg f217.87, Utrecht f 1951.60, Vaassen f81.26, Veendam f 146.84, Velp f 142.17, Venlo f49.10, Vlaardingen f404.52, Vlissingen f 1577.02, Voorburg f 87.62, Wageningen f 76.69, Weesp f 306.08, Wes~ terbroek f 87.—, Ijlst f 39.06, IJmuiden f478.76, IJsselmonde f307.05, Zaandam f 210.—, Zaandijk f 156.22, Zeist f 108.02, Zutphen f 178.78, Zwolle f 100.—, Verspr. leden f 113.57. Onderstaande afdeelingen droegen niet af, doch behielden hun afdracht voor uitkeering: Beverwijk, Dieren, Doetinchem, Gouderak, ’s Hertogenbosch, Leeuwarden, Meppel, Tiel, Tilburg, Winschoten en Zaltbommel. J. G. SIKKEMA, Penningmeester. CORRESPONDENTIE. v. Sp. Niet meer opgenomen; was reeds verouderd. X. te H. Het lijkt me toch waarlijk beter om dergelijke beschouwingen over te laten aan de verantwoordelijke mannen ter plaatse. REDACTEUR. v, H. te H. Kwam voor dit nummer te laat, omdat wegens Hemelvaartsdag de krant vroeger moest verschijnen. REDACTEUR. mi 1 Leden van den ALG. NED. METAALBEWERKERS BOND koopt uw schoeisel bij MEEUSEN – Rotterdam Hoogstraat 244 en 0. Binnenweg 66, of bij Fa. A. DE VOOGD – Den Haag Weimarstraat 90 en Westainda 195. en toont het lidmaatschapsbewijs van Uwen Bond. Het geeft U en Uw gezinsleden 10 tot 15 pCt. korting op de gewone verkoopsprijzen.

AFDEELING ROTTERDAM LEDENVERGADERING op DINSDAG 29 MEI, Â’s av, 8 uur, inde schouwburgzaal „Odeoir, Gouvernestraat, ter behandeling van den Besohrijvingsbrief en benoeming afgevaardigden voor het congres op 11,12 en 13 Juni a.s. De leden worden opmerkzaam gemaakt op het vakblad van 12 Mei, waarin de voorstellen zijn opgenomen. Eventueele amendementen moeten vóór de vergadering plaats heeft bij het bestuur worden ingediend. HET BEvSTUUR. AFDEEÃœNQIJTRECHT LEDENVERGADERING op VRIJPAF 25 MEI 1928, Â’savonds 8 uur, Inde bovenvan het N.V. HUIS, Oudegracht 245 (T. Z.) AGENDA: 1. Opening, notulen en mededeelingen; 2. Ingek. stukken; 3. Benoeming afgevaardigden congres; 4. Behandeling congresvoorstellen; 5. Loonactie: 6. Rondvraag en sluiting, wy vertrouwen op Uw aller belangstelling te kunnen rekenen ! HET BESTUUR. METER-REPARATEURS. De gemeente-gasfabriek te UTRECHT zoekt voor het herstellen- en onderhoud van gasmeters van verschillend fabrikaat, eenige bekwame METER-REPARATEURS. Schriftelijke sollicitaties in te zenden vóór 26 Mei, met opgave verlangd loon, afschr. get.schr. en adr. v. inf. aan den Directeur van de Gem. Arbeidsbeurs te Utrecht. ——TTm I Uil II ■ —Ml* I Bestelt vóór 20 Juni a.s. bij ons Uwe Brandstoffen tegen sterk gereduceerde Zomerprijzen! Onze bekende Eierkolen, gemerkt 0. N. a f 1.30 per H.L.. franco thuis I. V. Steenkolenhandel „Oranje lassen" Havenstraat (achter stat. Willemspark) en Leidschestraat 40 TELEFOON 23776—35940—24255 l mmmmÊÊÊmmmKiÊmm ——aa <——i —a

Sluiten