Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36STE JAARGANG ZATERDAG 2 MAART 1929 No. 9

JALCENEEWEW MBDERLAWPSCHEW | Bij vooruitbetaling per jaar . – ; i * f 1-50 ||| Oii é*k IWM2TT*C?DHAIMI Tf Pf Gewone advertentiën . . . . per regel f 0.30 ■ Voor Buitenland verhoogd met porto BS| Bi Afdeelingsadvertentiën , „ i „ „0.20 2617.5 ~~ j Aanvragen voor personeel . . „ „ „ 0.20

OPLAAG 33.300 Officiëele Mededeelingen. Deze week wordt het contributiezegel op de 9s week in het Bondsboekje geplakt. lets over het jaar 1928. (J. G, S.) Het jaar 1928 is weer voorbij en geleidelijk teekent zich de toestand van onzen Bond zooals hij in 1928 is geweest. Wij kunnen direct constateeren, dat er meerdere invloeden ten goede hebben gewerkt, doch anderzijds valt te .wijzen op enkele schaduwzijden. Wat de propaganda, medewerking, kortom den groei van hét ledental aangaat, hierover niets dan lof. Wat de werkgelegenheid betreft, deze is zeer goed geweest, ten minste wij nemen aan dat de werkloosheid in onzen Bond en de gedane uitkeeringen enz. een vrij goed beeld geven van het geheel. Gewoonlijk is het zoo, dat de christelijke organisaties ten aanzien van de werkloosheid ineen ietwat gunstiger positie zijn dan wij, de N.A.S.-leden eri syndicalisten ineen ietwat slechtere. Wij houden dus het midden en dit was vrij goed. Wat de interne organisatie betreft, hierover valt niet anders dan met lof te spreken. Ons congres in 1928 stond in het teeken van kameraadschap en medeleven met den Bond. Belangrijke besluiten zijn genomen. De medewerking van onze afdeelingsbesturen, in het bijzonder door hen die met het loopende werk zijn belast, verdient bijzondere waardeering. Moeilijkheden, hetzij met de overheid óf gemeenten, kwamen vrijwel niet voor, wat een direct gevolg is van de medewerking door onze afdeelingsbesturen verleend, De contributie bracht belangrijke baten, verre uitgaande boven hetgeen was geraamd. Tegenover dezen goeden gang van zaken staat, dat in 1928 enkele keeren felle strijd is gevoerd, die, hoewel met gunstigen uitslag bekroond, een groot deel onzer leden toch geruimen tijd ineen minder goede financieele positie bracht. Wel deed de Bond wat hij kon, door meerdere keeren de reglementaire uitkeeringen te verhoogen, om de gezinnen op peil te houden, doch achteruitgang kon niet worden voorkomen. Natuurlijk werd het financieele weerstandsvermogen van den Bond eveneens op zware proef gesteld. Dank zij echter het stakingsfonds van het N.V.V, en de bereidheid der arbeidersklasse om met élan de steunbeweging door het N.V.V. uitgeschreven uitte voeren, werd te groote teruggang van de strijdkracht van onze organisatie voorkomen. Op dergelijke momenten eerst beseffen wij ten volle wat het beteekent het N.V.V. achter ons te weten. Het stakingsfonds van het N.V.V. springt bij met honderdduizenden guldens ten einde geregelde financiering mogelijk te maken, de steunbeweging volgt als dit noodig blijkt. Hoewel onze organisatie toch ineen tijdsverloop van enkele maanden moest kunnen beschikken over bijna | millioen gulden, was het niet noodig een enkel fonds te gelde te maken of de onroerende goederen met het geringste te bezwaren. En dan te weten dat geheel de staking, inzonderheid die der loodgieters, met een weinig meer breeds van blik van de zijde

der werkgevers had kunnen worden voorkomen. Want het ligt toch voor de hand dat een eisch tot vacantie niet te eeuwiger dage kon worden teruggewezen. Populair gezegd: dat nemende arbeiders niet meer. Gaan wij nu over tot de verschillende onderdeden in onze organisatie, dan komt allereerst in bespreking het Ledental. Eenige weken geleden heeft de redactie reeds een artikel gewijd aan het ledental in het algemeen. Wij kunnen dit dus laten rusten. Hieronder geven wij cen overzicht van de toetreding en afvoer per maand opgenomen: Maand Toegetreden Afgevoerd Groei Januari 646 482 164 Februari 654 441 213 Maart 924 595 329 April 857 471 386 Mei .1373551 822 Juni. 697 546 151 Juli 667 562 XO5 Augustus 500 463 37 September 659 585 *74 October 764 533 231 November 735 428 3°7 ' December 894 515 379 Totaal 9370 6172 3198 Zooals men ziet, is zoowel inde toetreding en af voer, uitgezonderd dan enkele maanden, een vrij constante verhouding. Onverpoosd zet zich de inschrijving voort, op den voét gevolgd door afvoer. Hoewel het eind-resultaat zeer bevredigend is, kunnen wij toch een zeker gevoel van teleurstelling niet kwijt raken, dat toch telkenjare weer zoon’ beduidend groot aantal leden de eenmaal verworven rechten prijsgeeft. Zeker, wij weten het wel, een deel der afgevoerden kan men nu eenmaal niet behouden. Doch voor een groot ander deel is het niet anders dan hun rechten verliezen, omdat dit ongeorganiseerd rijn toch steeds maar weer tijdelijk is. Immers geregeld komt het voor, dat velen der toegetredenen reeds lid zijn geweest. Een weinig meer nadenken, een weinig meer ernst, een weinig meer zich rekenschap geven wat royement beteekent, zou ongetwijfeld dit euvel doen verminderen. Wij laten hieronder volgen de overschrijvingen uit andere bonden en landen, waarbij dan tevens de juiste werfkracht kan blijken: Overgekomen uit andere bonden, aangesloten bij het N.V.V. . , . 1024 Van den Christelijken Bond . . , 64 Van den R.K. Bond . . „ , , 49 Van de Synd. Federatie . * ... . x 8 Van de 0.8.W.M. ..... B 15 Van den Duitschen Bond . . . , 74 Van den Oostenrijkschen Bond . 22 Van den Belgischen Bond .... 6 Van denTsjecho-Slowakischenßond 4 Van de eene afdeeling naar de andere 1199 Nieuw ingeschreven leden „ . , , 6895 Totaal * m » 9370 Propaganda. Er Is in het jaar 1928 aan de propèganda vrij vee’ gedaan. Wij bedoelen hiermede niet de gewone propaganda van man tot man, of het werk der huisbc rockers. Dit gaat geregeld door en blijkt ook wel utin I de ledencijfers, Hier wordt een overzicht gegeven van hetgeen van het hoofdbestuur is uitgegaan aan schriftelijke propaganda, hetzij in woord en beeld, de propaganda door middel der film en ten slotte het allernieuwste, de draadlooze propaganda.

In 1928 werden beschikbaar gesteld drie aanplakbiljetten. Het eerste gaf ons een beeld hoe „Tegenstand en slèur” te breken, De tweede wees ons er op, dat vakvereeniging en betere arbeidsvoorwaarden zijn gelijk twee „kamraderen”, die in elkaar grijpen en waarvan het eerste voorwaarde is van het tweede, De derde teekent ons den man, die oproept hem te volgen naar den mijlpaal in onzen Bond, de 30.000 leden. Welke mijlpaal intusschen reeds is gepasseerd. Elke plaat werd in 1600 exemplaren verspreid. De aanplakbiljetten werden op den voet gevolgd door 40.000 en 21.000 brochures, aansluitende op de biljetten en dragende denzelfden titel. Daarnevens gaf het hoofdbestuur uit 60.500 manifesten, waarin nog eens uiteengezet werd de strijd voor behoud van het eens bereikte : den achturendag. Daarnevens kunnen wij wijzen op de filmavonden in diverse plaatsen gehouden in samenwerking met het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, het vertoonen van een serie lichtbeelden uit de metaalindustrie en ten slotte de radio-avond van 24 Maart 1928. Ter gelegenheid van de propaganda om de 30.000 leden te bereiken, werden gedrukt 25450 invulkaarten, vóórhellende een verkleinde reproductie van onze derde plaat. Vrij ruim werd hiernevens nog subsidie verstrekt aan de afdeelingen, ten einde feest- en propagandavergaderingen, meetings enz. mogelijk te maken. Onder de propagandamiddelen kunnen wij zeer zeker nog rangschikken ons blad „De Metaalbewerker”, dat in niet minder dan 1.564.725 exemplaren werd gedrukt. Ons blad werd inden loop van ’t jaar voorzien vaneen nieuwen „kop”, terwijl vignetten wijzen naar de verschillende rubrieken uit de metaalindustrie, De oplaag van 29 Dec. was 31450 exemplaren. Vatten wijde kosten samen wat aan propaganda en ontwikkeling is besteed, dan is dit het volgende: Voor propaganda , ƒ 6.001.94 Voor het vakblad . „ 24.534.13 Voor het jeugdwerk ~ 923.19 Totaal , „ ƒ 31,459.26 Contributie. Zooals te verwachten was, gezien de stijging van het ledental, heeft de contributie-ontvangst in 1928 de raming verre overschreden. De begroeting voor 1928 stelde ons bestuur en nadien de bondsraad vast op een aantal van 26.000 leden over het geheele jaar. Dit was wel aan den voorzichtigen kant. Begroot werd, dat zouden worden verkocht 1,270.880 zegels, opbrengende ƒ 928.000. Nu het jaar om is, zien wijde werkelijke aantallen zegels en de werkelijke contributie. Hieronder de cijfers; Effectief aantal zegels verkocht as 1.429.363 Volgens begroeting * a 8 a . a *■ , 1.270.880 Meer verkocht dan begroot ,158.483 Effectief ontvangen contributie ƒ 1.041.423.60 Begroot »P „ 928.000. Meer ontvangen dan begroot ƒ 113.423.60 Waaruit blijkt, dat de ontvangst aan i contributie f 113,423.60 is meegevallen^

Bij het samenstellen der begroeting 1928 namen wij nog iets aan, n.l. de gemiddelde waarde per zegel. Wij stelden deze op 73 cent incluis E-zegels. Wij hebben dit bedrag niet kunnen halen. Dit behoeft niet te verbazen, gezien het zeer groote aantal E-zegels (40 cent), wat is uitgereikt gedurende de 19 weken staken. Het verloop was aldus: Gemiddelde waarde Januari 72.7 cent. ~ „ . Februari 73.1 ~ n „ Maart 73.4 ~ » >. April 73.5 „ » „ Mei 72.8 „ >r m Juni 70.9 „ » » Juli 71.2 „ » » Augustus 71.3 ~ j f ~ September 72.2 „ ,r „ October 74.4 ~ » ~ November 74.5 ~ » ~ December 74.2 ~ Totaal gemiddelde waarde 72.8 cent. Beschouwen wij deze, cijfers, dan zien wij inde stakingsmaanden een belangrijke daling, die zich in het laatste kwartaal volkomen herstelt. Zelfs zoo, dat zij vèr boven het begrootingcijfers (73 cent) uitgaat. Het percentage van den verkoop was over geheel 192S 95.2 pCt., wat vrij goed stemt met voorgaande jaren. Wij voegen hier echter nog bij een overzicht, waarop prijs wordt gesteld en waaruit men kan zien hoe de contributiebetaling is geweest van de werkende leden. Immers groote werkloosheid of staking beïnvloedt, men zie het vorig staatje, belangrijk de gemiddelde waarde. Dit gaat dan alleen over betaling der werkentje leden. Hadden wijde zekerheid, dat ieder lid inde juiste klasse betaalde, dan zou hieruit vrij nauwkeurig kunnen worden vastgesteld de gemiddelde verdiensten in zekere plaats. Hieronder het overzicht; Plaats Verkochte Bedrag Gemiddeld zegels Amsterdam 211424 ƒ 174.379.90 82.5 ct. Arnhem 18560 „ 14,019.50 75.5 „ Delft 24730 „ 17.946.90 72.6 „ Deventer 23612 „ 14.840.50 62.8 „ Dordrecht 65235 „ 46.711.90 71.6 „ Den Haag 81397 „ 66.223.60 81.4 „ Haarlem 39253 „ 28.848. 73.5 Leiden 24862 „ 18.361.40 73.8 ” Rotterdam 286097 „ 227.911.60 79.7 Schiedam 65360 „ 51.563.90 78.9 ” Utrecht 65266 „ 47.852. 73.3 Jf Overige afd. 418921 „ 290.911.80 69.4 ” Totalen 1.324.719 ƒ 999.571. 75.5 et* Dit staatje geeft, in het bijzonder voor onze bestuurders, stof tot vergelijking, Wij geven ter vergelijking hieronder ook de cijfers van 1927, daarnevens die van het jaar 1928: Contributie werkende leden. Plaats Betaald Betaald Voor- Achterin 1927 in 1928 uit uit in centen Amsterdam 82.7 82.5 0.2 Arnhem 74.6 75.5 0.9 Delft 73.5 72.6 0.9 Deventer 61.4 ! 62.8 1.4 Dordrecht 69.9 71.6 1.7 Den Haag 81.7 81.4 03 Haarlem 73.6 73.5 oa Leiden 73.4 73.8 0.4 Rotterdam 79.3 79.7 0.4 Schiedam 78.7 78.9 0.2 Utrecht 73.6 73.3 0.3 Overige afd. 68.8 69.4 0.6 Men ziet er is bij .1927 vergeleken weinig veranderd, JWordt vervolgd.)]

Sluiten