Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het contract inde metaalnijverheid verworpen. (C. O.) Door onzen redacteur is reeds de vorige week in het vakblad gezegd dat deze uitkomst, n.l. de verwerping" met overgroote meerderheid, ons niet het minst heeft verwonderd. Hij heeft daarop ook onmiddellijk laten volgen, dat de leiding gevende instanties van onzen Bond duide lijk en onomwonden aan de leden hebbe geadviseerd tot verwerping van het con tract voor twee jaren. In dat verband is het er dan ook totaa naast wat de R.K. Volkskrant meende t moeten schrijven, dat de leiding van de socialistischen bond verdeeld was. Door de leiding van onzen Bond is daar naast verdedigd het aangeboden contrac ivoor den tijd van één jaar wel te aanvaar den en daarbij was van verdeeldheid oo geen sprake. Terwijl aan hen onder onz leden die tot een contract voor 2 jaren 00 bereid waren, geadviseerd werd daarbij den eisch te stellen van voor het tweede jaa één week vacantie inplaats van 4 dagen en yerhooging van de minimum-looncijfer met 2 ets. voor het tweede jaar. De uitslag van de stemming heeft bewe zen, dat de leiding heel goed gezien heef dat er geen voet aan den grond te krijgen y/a.s voor het voorstel van de werkgevers Inde vergaderingen met de leden is me overtuiging gediscussieerd over het prin cipe van de aangeboden regeling. Eei groot deel van de leden bleek ook van dezelfde gedachte en gaarne bereid om he contract te aanvaarden om den grondslac die er door gelegd werd voor een begren zing van de loonen aan den benedenkan en de regeling van de sociale bepalingen. Wij willen er hier wel bij zeggen, da het ons niet verheugd heeft dat de uitspraak niet gevallen is met een veel grooter meer derheid om het contract voor een jaar we! te aanvaarden. Al was daarmee niet uitge maakt geworden dat er dan ook tot het af sluiten van het contract zou zijn gekomen omdat het bestuur van den Metaalbond di positief had afgewezen, toch was dan daar dooreen duidelijker uitspraak gevallen en dus was het aan de werkgevers geweest om zich te beraden of alsnog op deze voorwaarden het contract en het contact voort te zetten en te behouden was. Rotterdam, Vlissingen en Utrecht met een aantal kleinere plaatsen hebben daarvoor ook een groote meerderheid gegeven Amsterdam en Delft, om ook hier bij de groote te blijven, moesten echter ook dat niet. Nu staat het zóó, dat echter ook in die plaatsen waar wèl een meerderheid voor hel contract, let wel voor één jaar, werd verkregen, dat niet zoo gesmeerd ging. Ofschoon ook zeer waardeerende woorden voor het hierbij geleverde werk en het in het contract neergelegde resultaat zijn gesproken, waren de argumenten er tegen ook niet malsch. De groote moeilijkheid voor de voorstanders van het contract om de tegenstanders te overtuigen, schuilt hierin, dat men argumenten aanvoert als bijvoorbeeld deze, dat de werkgevers thans behoorlijk van werk voorzien zijn en de arbeiders" nu ook een contract voor 2 jaar willen vastleggen zonder iets of ook maar het geringste aan de bestaande loonen te veranderen. De aangeboden loonen mogen voor een enkeling nog eenige verbetering brengen, want de cijfers die overgelegd zijn over 1928 zijn intusschen alang en voor het overgroote deel weer overschreden, doch het beste deel van de betrokkenen krijgt geen cent verhooging door het contract. De tegenstanders van het contract zeggen o.m. verder dit. Wanneer wij het contract afsluiten, behoeven de ondernemingen geen verdere verhoogingen meer toe te staan en onze Bond ligt voor 2 jaar vast. Voor bepaalde groepen zal er ondanks dat toch verhooging van loon volgen, omdat het zeer druk is, doch de anderen, die daardoor nog meer geprikkeld worden, zullen de houding van het bestuur en de voorstanders van het contract verwenschen. Wij leven op dit oogenblik gelukkig weer ineen opgaande conjunctuur en de vraag naar arbeiders is zóó groot, dat men uit het buitenland werkkrachten moet betrekken. (Vanzelfsprekend is daarbij, dat de arbeiders trachten verhooging van loonen te bedingen. In Rotterdam is het daarbij door de werkgevers onderling zóó geregeld, dat ze geen werklieden van elkander aan nemen en de kans om op de wijze van „vraag en aanbod” de loonen op te voeren, is voor de arbeiders af gesneden. Voor Delft, 2e gemeenteklasse, werd in Het contract een uurloon bijvoorbeeld voor de ongeschoolden aangeboden van 41 ets. per uur, terwijl daar gewoonlijk door deze soort werklieden een loon van 50 cent en hooger kon worden bedongen. Dit zijn bezwaren die, hoe lief men ook ;fen regeling en basis voor de loonen heeft,

I men er toch niet toe komen kon, om dit contract te aanvaarden en men van die zijde de vraag stelde, als de werkgevers nu ook eenig .belang stellen inde tot standkorning van het contract en het is niet de bedoeling de loonen te laten zooals ze thans zijn, waarom hebben ze dan niet eenig perspectief geboden aan de besturen van de vakbonden en daarmee aan de arbeiders, dat er ook nog loonsverhooging te bereiken was ? De looncijfers in het contract laten veel ruimte voor loonsverlaging, doch eenige belofte of toezegging dat er ook loonsverhooging zal worden gegeven, wenschten de werkgevers niet te doen. Dit moest aan de ondernemingen worden overgelaten. I Wij zeiden reeds dat wij er ons niet over verheugden dat de uitspraak niet anders is geweest. Velen in onzen Bond hebben hun propaganda en hun wenschen steeds gericht op een regeling inden zin van het nu gebodene en even zoovelen wilden genoegen nemen met dit, dat beschouwd kon worden als het thans bereikbare. Ook staat dit vast, dat er ernstig werk gedaan is door het bestuur van den Metaalbond om zichzelf en ons te voorzien van j de noodige gegevens omtrent den toestand van de loonen, terwijl wij tevens wel willen zeggen, dat er bij deze onderhandelingen de wil voorzat om tot elkaar te komen. | Zooveel temeer jammer over de misluk| king, die voor het grootste deel gezocht j moet worden inden pas op het laatste oogenblik in debat gebrachten eisch van de werkgevers, die zich nu gelijk voor 2 jaren de rust wilden verzekeren. Met vrij groote stelligheid kan worden beweerd, dat dit contract, voor één jaar aangeboden, met groote meerderheid aangenomen zou zijn geworden. Over vele van de opgesomde bezwaren zou dan als van minder belang heengestapt zijn en de bedenkingen van de leiding in onzen Bond waren daarmee zeker wegge-Vtuien. I Met dit alles valt er ten slotte nu niets I meer aan te veranderen. Wij willen weer voortgaan op den weg, die altijd door ons I gegaan is. De acties voor verhooging van I de loonen, de vaststelling van vacantie, de feestdagenbetaling enz. liggen weer open. Werkgelegenheid is thans voor de arbeiders en ook voor de afdeelingsbesturen bij massa’s aanwezig en wij zullen er den moed zeker niet bij verliezen. De lage loonen der landarbeiders zijn een gevaar voor het loonpeil der andere arbeiders. I Steunt daarom onze strijdende makkers in Groningen ELKE WEEK MET MILDE HAND. Uit den Achterhoek. (J.P.) In ons artikel van de vorige week is een storende onjuistheid vermeld, die ter wille van de waarheid gerectificeerd dient te worden. Inde plaats van ~01de Hut”, dat tweemaal in dit artikel voorkomt, leze men „Nieuwe Hut.” De aan de „Olde Hut” werkzame arbeiders uit Ulft moch-1 ten anders eens denken dat we in Luilekkerland wonen, waar de gebraden duiven I je zoo maar inden mond vliegen. We willen verder nu reeds opmerken, dat we geen genoegen nemen met de laten| te houding van den R.K. Metaalbewerkersbond. Ze zullen nader van ons hooren. I ♦ ♦ * I De afdeeling Dieren-Doesburg, die ondanks haar ledental van resp. 73 en 32, in den laatsten tijd weinig of niets van zich het hooren, hebben we een goede levenwekkende injectie gegeven, naar wij verwachten op de goede plaats. We hebben persoonlijk het voorzitterschap voorloopig aanvaard, totdat een daarvoor geschikt lid van deze afdeeling I voor deze functie zal kunnen worden gekozen. Besprekingen met het bestuur van den D.8.8. hebben bereids plaats gevonden. Van dezen kant is alle medewerking te ver-I wachten. in samenwerking met de Chr. en R.K, 1 bonden is besloten een actie op te zetten bij de zadelfabriek „De Lepper”. Inde vergadering met het personeel hebben wij I eenigszins verwonderd gestaan over de I mededeelingen betreffende de toestanden, I die bij deze fabriek bestaan. Loonen volj strekt naar willekeur zonder rekening te j houden met ouderdom van de betrokkenen. B.v. iemand van 15 jaar, die in accoord werkt, verdient 11 a 12 gulden per week, een andere van 16 jaar verdient 9 I tot ;o gulden, terwijl er zijn van 17 jaar, 1 die 7 tot 8 gulden verdienen. Zoo is het

bij de jongeren, bij de ouderen is dat navenant. Deze loonen zullen onder de loupe moeten worden genomen om verbetering te krijgen. Vacantie en uitbetaling chr. feestdagen haspelt de directie dooreen. Wie vacantie neemt, krijgt de feestdagen niet uitbetaald. Overwerk: noppus zegt de directie; 25, 50 en 100 pCt. zeggen de vakorganisaties. Bij het minste vergrijp, althans naar het oordeel der directie, worden de menschen, zonder ook maarde wettelijke bepaling van de wet op het. arbeidscontract in acht te nemen, op straat gezet. Zoo men ziet, is hier nog heel wat op te knappen. Wij zijn bereid en hebben de kracht als organisatie, daaraan mede te werken, doch dan dient daar tegenover te staan de bereidheid van het personeel om zijn plaats inde vakorganisatie in te nemen. Er is een goede groep, doch hoe sterker de organisatie onder dit personeel zal zijn, naarmate zullen de resultaten grooter zijn. Dus kameraden van ~De Lepper”, doet een stormloop op onzen secretaris. Laat hem inde komende week geen invulkaart meer over hebben, of er moet een adres op staan vaneen metaal- of leerbewerker, werkzaam bij ~De Lepper”. Ook de emaillefabriek de ~Edy” staat momenteel in het teeken der belangstelling voor onze organisatie. De vacantie, zooals ze daar is toegepast, is slechter voor de betrokkenen dan die de Metaalbond ons in zijn ontwerp aanbiedt. De directie van deze fabriek geeft den menschen, die nog geen jaar in haar dienst zijn, vacantie, d.w.z. inden tijd dat de andere arbeiders, welke een vol jaar bij deze onderneming werkzaam zijn, vacantie hebben, stuurt ze de anderen zonder eenige vergoeding naar huis. Inderdaad fraai. Ze kunnen dan mooi genieten van het natuurschoon te Eliecom of de Steeg. Met een stok inden hals lig je het rechtst inde bosschen! Deze directie vindt het dus nog niet eens voldoende, dat de menschen bukken, ze moeten liggen zoo recht mogelijk, dus de stok inden hals. Hoe lang zullen de menschen aan de ~Edy” daar genoegen mee nemen? Wat kan de reden zijn, dat men niet den weg weet te vinden om daarin duurzame verandering te brengen ? Vooruit arbeiders, metaalbewerkers aan de ~Edy”, toont dat jullie kerels bent. Laat eindelijk dat sleurleven varen van niets te zijn. Lid zijn van de moderne vakbeweging beteekent iets te zijn geworden. Men geeft daardoor blijk niet meer met de toestanden, waaronder men jaren heeft voortgesukkeld, tevreden te zijn. Wordt een denkend arbeider. Voor hem is plaats en de plaats in onzen mooien grooten Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond. Het Zuiden, (B.) Het gaat met den groei van onze moderne vakorganisatie hier inde goede richting. In ~De Propagandist”, het propaganda-orgaan van het N.V.V., lezen we te dien opzichte: ~De procentelijke vooruitgang van het ledental in Brabant over 1928 bedroeg 23-5 pCt. Sinds 1 Januari 1929 is hei ledental der gezamenlijke organisaties in Noord-Brabant en Limburg weer met ruim 800 leden toegenomen.” Wij lezen uit dit bericht alzoo, dat de groei is geweest 23.5 pCt. Welk aandeel heeft nu onze organisatie in dezen groei over 1928 gehad ?" Op 1 Januari 1928 hadden wij in Noord-Brabant en in Limburg 442 leden; op 31 December 1928 605 leden, een groei alzoo van 37 pCt. of 13.5 pCt. meer dan de gemiddelde groei. 1 Januari 1929 605 leden; 1 Juni 1929 841 leden. Opnieuw een vooruitgang van 236 leden of 39 pCt. Wij kunnen dan ook niet anders zeggen, dan dat het goed gaat in ~Het Zuiden”. We moeten hier echter direct aan toevoegen, dat de vooruitgang niet overal hetzelfde is. In Maastricht, ’s Hertogenbosch en Tilburg gaat het maar zoo, zoo. Waar blijven de vrienden van Bergen op Zoom? In 1928 wist deze afdeeling het ledental op te voeren van 31 tot 70; dit jaar is in deze afdeeling stilstand, ja zelfs eenige achteruitgang. Tanden op elkander, vrienden en de schade weer spoedig hersteld. Aan al onze 841 leden in Noord-Brabant en in Limburg doen wij het verzoek; pakt eens allen in uw naaste omgeving de propaganda voor onze organisatie aan. Het overzicht van ons ledental op 1 September moet voor het ~Zuiden” aangeven: DUIZEND LEDEN!!! De tijd daarvoor is kort, slechts twee maanden, maarde groei in 1928 en inde eerste 5 maanden van het jaar 1929, geeft aan, dat het bij eenigen goeden wil ook kan.

Welnu, kameraden in „het Zuiden”, gij allen moet er prijs op stellen medegewerkt te hebben aan het duizend-ledenplan ; rust niet vóór gij inde maanden Juli of Augustus ten minste één nieuw lid hebt ingeschreven. Zonder een bepaalden vorm van propaganda aan te geven, zorgen we er met elkander voor, dat op i September de 1000 leden in „het Zuiden” er zijn. En gij, kameraden in Maastricht, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, werkt ook gij mede ? Wij rekenen er op, tegen alle onderdrukking in „het Zuiden” in. Hoog de vaan van den Algemeenen N ederlandschen Metaalbew erker sbond. Kleine scheepsbouw. (W.H.S.) Wij confereerden in samenwerking met de beide andere metaalbewerkersbonden met de firma Gebr. v.d. Werf te Sneek over uitbreiding vacantie en doorbetaling christelijke feestdagen. Het resultaat was, dat het aantal vacantiedagen met één werd uitgebreid en gebracht op drie, terwijl inden vervolge over de erkend christelijke feestdagen 5 uur loon vergoed zal worden. Het personeel nam met deze toezegging genoegen, al was het dan dat men het wenschte te beschouwen als een voldoen aan den eersten termijn der aangeboden rekening en men het restant wel t.z.t. zal incasseeren. ♦ * * Bij de firma S. v.d. Werf te Bolsward hadden wij op verzoek van het personeel ook een voorstel ingediend tot invoering van vacantie. Op Woensdag 19 Juni j.l. hadden wij daarover met deze firma een bespreking en kregen wijde toezegging, dat onze voorstellen ernstig in overweging zouden worden genomen. Op 28 Juni j.l. ontvingen wij een schrijven, waarin de heer v.d. Werf ons mededeelde, dat hij in zooverre aan ons verzoek zou voldoen, dat hij voor zijn arbeiders drie vacantiedagen met behoud van loon zou invoeren. ♦ ♦ ♦ In samenwerking met dhn christelijken bond confereerden wij met de firma Landeiveer te Leeuwarden over invoering vacantie. Na een langdurige bespreking verklaarde de heer Landeweer zich bereid tw-ee dagen vacantie in te voeren en daarover 50 pCt. van het loon te vergoeden. Ineen gehouden j .rsoneelvergadering werd besloten op dit voorstel der firma niet in te gaan en aan den eisch van invoering vacantie met doorbetaling van het volle loon vast te houden. Een nieuwe conferentie is aangevraagd. ♦ ♦ * Bij de N.V. E. J. Smit en Zn. te Hoogezand waren door ons voorstellen mgediend betreffende vacantie en doorbetaling christelijke feestdagen met vol loon. Dit laatste geschiedde na ons optreden m December 1928 met 5 uur per dag. De directie deed ons bericht toekomen, dat zij ons verzoek betreffende doorbetaling der feestdagen met vol loon in ernstige overweging zou nemen, maar vacantie, dat ging niet. Hierna confereerden wij met deze directie en drongen op inwilliging onzer verzoeken sterk aan. Staande deze conferentie kon de directie geen beslissing nemen. Wij zouden nader bericht krijgen, waarop wij verzochten dit vóór Zaterdag 29 Juni te mogen ontvangen. Op 29 Juni j.l. kregen wijde mededeeling, dat de directie besloten had voortaan aan haar arbeiders, die drie maanden in haar dienst waren, de christelijke feestdagen met vol loon door te betalen, terwijl we binnenkort over ons vacantievoorstel nog nader bericht zouden ontvangen. Deze directie zal goed doen met- er rekening mede te houden, dat haar personeel er op staat dat het vacantie krijgt. De landarbeiders geven ons het dagelijksch brood. Geven wij hun onzen wekelijkschen steun. TEEKENT OP DE LIJSTEN VAN HET N. V. V. WgBBMHHBMBBEBigB!»

Sluiten