Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een nieuwe verloting voor het Troelstra-Oord. Het bestuur van de stichting „Troelstra-Oord” ontving van den Minister van Justitie opnieuw toestemming tot het organiseeren eener landelijke verloting. Evenals vorige jaren komen de baten dezer verloting aan het steunfonds der stichting. Er zijn meer dan 1500 prijzen beschik= baar gesteld. Deze prijzen bestaan o.a. uit: Een woninginrichting naar keuze, twee maal; radiotoestellen, gramofoons met platen ; dames- en heerenrijwielen naar keuze ; 100 bonnen voor een week pension met reiskostentoeslag; 100 horloges; schitterende litho’s in lijst; mappen met kostbare plaatwerken; boekwerken in prijzen van ƒ 2.50 tot ƒ 7.50; vulpenhouders met gouden pen ; enz. enz. Vorige jaren werd geklaagd overeen te 'gering aantal loten en over onbekendheid 7 met deze verloting. Om hieraan tegemoet te komen, richtte het bestuur zich met een circulaire tot alle afdeelingen, aangesloten bij bestuurdersbonden, partijafdeelingen, instituutsafdeelingen, volksgebouwen, coöperaties, enz. Voor loten wende men zich dus- tot de hier genoemde instellingen der moderne arbei dersbewegi ng. Om te bereiken dat ieder zich vaneen „Vacantie-Oord Lot” kan voorzien, is de prijs weder zeer laag gesteld, n.l. 50 cents per lot. Laat ieder zich dus van loten voorzien. Alle verdere inlichtingen te vragen aan „Troelstra-Oord”, te Beekbergen. Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid van de redaktie.) Vrijaf op I Mei. Waarde Redafteur, U zult het wel uitstekend vinden, dat ik niet van zins ben Oosterhoorn in zijn woordenrijk betoog op den voet te volgen met een contra-woordengolf; toch moet ’k er ’t een en ander van zeggen. Oosterhoorn heeft iets op den voorgrond gezet, n.l. dat ik wel van hem zal willen aanhemen, dat het hem op de Mei-vergadering te Rotterdam niet om verwarring stichten te doen is geweest Natuurlijk wil ik dat —Oosterhoorn maar, ik ben toch bepaald niet de éénige die aanmerking gemaakt heeft op dien beslist welgemeenden evenwel minder gelukkigen uitroep yan één onzer hoofdbestuurders? En nu wil ik óók iets op den vóórgrond plaatsen : Oosterhoorn moet hoe moeilijk hem dit wellicht ook vallen zal van mij aannemen op mijn eerewoord, dat er in het door mij in „Het Volk” geplaatste stukje, geen gedachte aan spot of moedwillige grappenmakerij, aanwezig is. Zijn heele geschrijf dwingt mij terug te 'denken aan ons laatste congres te Utrecht, toen ik een aantal grieven tegeji de leiding in onzen bond naar voren bracht (natuurlijk op mijn wijze, want iedere vogel zingt zooals hij gebekt is) en, na afloop daarvan, een bepaald deel van het hoofdbestuur geen woorden genoeg kon vinden om te betuigen, hoe ’n prettige afwisseling inden over ’t algemeen „drogen kost”, ze dit gevonden hadden de „komische noot” had „niet ontbroken”, enz. Ik wist toen al zoo goed als nu dat er nu eenmaal menschen zijn, die lachen, al hebben ze nu niet bepaald schik! Maar, het doet me zéér onaangenaam aan, dat Oosterhoorn, die ik tot nog toe tot één van de besten gerekend heb, zéér waarschijnlijk als eenige uitkomst zijn toevlucht genomen heeft tot hetzelfde middel, als zij, die ik daareven aanduidde, de manier van; We nemen je niet ernstig. Dat noemt men geloof ik —y „tactiek”, maar dan neem me niet kwalijk! „tactiek” van de goedkoopste soort! Wat moet Oosterhoorn anders bezield hebben om een reeks verdachtmakingen in plm. 2-J kolom drukste plaatsen, als: „dat zijn stemming een zure is”; „cynische spot” ; „koele spotternij” ; „de toon waarin dit stuk gesteld is”; „als wij mogen aannemen, dat v.d. B. het ernstig meent”; „ook hier in twijfel, of ’t in ernst bedoeld is, of als zure grap”; „al zal ’t geen doel treffen voor v.d. B. wat wij ervan zeggen”; „den koelen spotter”. Welnu, de toon, waarin zijn stuk geschreven is, beneemt mij den lust nog veel over de zaak in kwestie te spreken, temeer, daar het eenvoudig niets oplevert; men schrijft maar zoowat en straks wordt de discussie gesloten, zonder dat we ook maar iets wijzer geworden zijn. Een paar punten wil ik noemen. Volgens Oosterhoorn steunt onze Bond het streven van het N.V.V. „van ganscher harte”, om den Meidag als vrijen dag inde contracten opgenomen te krijgen.

Dat klopt niet geheel met het antwoord dat v.d. Houven mij gaf, toen ik een vraag daaromtrent deed ineen vergadering over het contract: „dat doen ze eenvoudig niet” (de Metaalbond-leden, bedoelde hij).1) Ik twijfel er zéér sterk aan, of er door onze hoofdbestuurders inde beraadslagingen over Â’t contract één woord over gerept is: ons de leden is nimmer met een letter of woord inde contractbesprekingen daarop gewezen. Of ik dat al of niet „revolutionnair” zou vinden, doet nu niets ter zake, (stond het er maar in!) Gebleken is echter, dat onzen Bond daar niet „van ganscher harte” aan meewerkt! Dan de glasheldere bestrijding van mijn uitdrukking, dat onze Bond „niet achter 1 Mei-stakers staat”. Hij oppert hierbij, tamelijk geheimzinnig, de vraag (maar beantwoordt haar niét) hoe wellicht de beslissing zou vallen „als er eens wèl door beteekenende groepen van arbeiders . . Ja, dat weet ik niet en u blijkbaar óók niet; maar wèl weet ik, (zie het artikel van het vorig jaar, van onzen vriend W. S. uit Arnhem), dat, toen hier een groep leden iets in dien geest beweerde te willen doen, onze plaatselijke hoofdbestuurder met een paar groote angstoogen ons bezwoer: „niet te weten of het Hoofdbestuur daar wel achter ging staanÂ’!; dit is natuurlijk géén verwijt aan hem, hij deed zijn werk volgens zijn instructies en... de groep zal wel niet „beteekenend” genoeg geweest zijn naar OosterhoornÂ’s opvatting.” Wanneer Oosterhoorn vervolgens het nut van de „spaarkassen” uiteen heeft gezet, als onfeilbaar middel ter bevordering van het vrij-nemen op 1 Mei, zet hij er waarachtig nog onder, „wij blijven daarmee toch zeker wel met onze beide beenen inde werkelijkheid” terwijl hij fantaseert als een kostschoolmeisje; „Als” „wanneer” „(Jan zou . . .” enz. Inde werkelijkheid blijven, wil voor mij zeggen: een kat . . . een kat durven te noemen en... er niet om heen zwammen. Ik ben niet van de „oude beweging” van dertig a veertig jaar terug, maar ik heb zestien keer inden Mei-stoet geloopen, steeds weer met hetzelfde onvoldane gevoel, omdat ik het altijd als een soort parade, een kijkspel voor nieuwsgierigen langs de straat heb beschouwd, deze telkens terugkeerende demonstratie van onze onmacht en ik heb eerlijk geschreven zooals ik aanvoel „de bekoring van den Meidag” althans hier te Arnhem. Een dag van „verheffing en openbaring van de schoonheid onzer beginselen” heb ik meêgemaakt b.v. op het z.g. revolutiecongres in 1918 in het Rotterdamsche circus (waar wat te beleven viel!) er» op onze groote betoogingen te Amsterdam en op Houtrust, waar de massa bijeen was en waar wat vanuit ging. Maar . . . tegen 1 Mei reuze-artikelen vol gloed en aansporingen te over: „Maakt je vrij durft rood te zijn” enz.; begint er als gevolg daarvan iets te leven hier of daar, dan wordt het systematisch wèggewerkt en vraag je: vertel nu eens duidelijk wat moeten we feitelijk doen wordt je gekwalificeerd als „cynisch spotter” en verder onthaald op een dosis overbekende wijsheid, en wel op de manier vaneen onderwijzer tegenover een schooljongen. Ten slotte, een goeie verstaander heeft maar een half woord noodig: „Als vakvereenigingsleden zijn zij toch al, soms meer dan ons lief is, genoodzaakt rekening te houden met wat, goed uitgerekend, wèl of niet kan” schrijft Oosterhoorn; welnu, goed uitgerekend, behoorde mijn vraag tot de soort, waarop blijkbaar géén behoorlijk antwoord gegeven kan worden. Alzoo bondgenooten we gaan voort, de idéé te propageeren en ~ . ik voor mij denk daarbij aan het „glas” en de „plas” ... en water verder volgt in het bekende rijmpje. H. v.d. BOSCH. Arnhem, Febr. '3O. * *■ * *) Ik heb er niet het minste bezwaar tegen dat v.d. Bosch mij er ook nog even bijhaalt. Om de waarheid te zeggen, ik had al gedacht: waar blijft ie zoo lang. Zeker, v.d. Bosch heeft mij in verband met de behandeling van het ontwerp-contract indertijd de vraag gesteld of niet de i-Meidag als feestdag in Â’t contract kon worden opgenomen. Of ik daarbij woordelijk geantwoord heb, als v.d. B. nu schrijft, weet ik niet, maar in dien geest in elk geval wel. Daarmee heb ik natuurlijk bedoeld dat wij bij de huidige situatie niet konden verwachten en zeker niet bij dit eerste contract dat het bestuur van den Metaalbond er in zou bewilligen zulk een bepaling op te nemen. Zooiets voor te stellen alleen maar als demonstratie, en dan nog binnenskamers, heeft geenerlei zin. Maar mag dat nu als bewijs worden aan-

t gehaald om aan te toonen dat wij het ï streven van het N.V.V. niet zouden steur nen ? Die poging om v.d. Houven tegen Oosc terhoorn uitte spelen, kan ik niet bewonï deren. 1 Laat ik er nog aan toevoegen dat ik een : contractbepaling als door v.d. Bosch be-1 doeld, slechts dan zou wenschen, indien de 1 leden met de daad ze /cn toonen daarop prijs te stellen. D.w.z. niet eenige leden, 1 maarde leden, m.a.w. een overwegend t deel. 1 Ten slotte, als straks de Meidag nadert, 1 hoop ik inde gelegenheid te zijn dit onderwerp nog eens aan te snijden. ! REDACTEUR. Verantwoording. Onderstaande afdeelingen droegen af in de maand Januari 1930 over de maand December 1929: Alphen aan den Rijn f 41.87, Almelo f 114.23, Amersfoort f 148.51, Ammerstol f 23, Amsterdam f 7638.61, Apeldoorn f 472.93, Baarn f54.13, Bergen-op-Zoom f 70.43, Beverwijk f 256.26, Breda f 57.56, Cappelle a. d. IJssel f 158.40, Culemborg f 120.07, Delft f 283.85, Deventer f 110.91, Dieren f 180, Doesburg f 19.67, Doetinchem f 149.68, Dordrecht f 2064.10, Ede f 41.37, Eindhoven f 1156.65, Enschede f 327.83, Geleen f120.27, Goor f60.77, Gorinchem f 117.70, Gouda f 233.46, Groningen f 624.52, Grouw f 83.20, Den Haag f 516.63, Haarlem f 790.36, Hardinxvetd f 268.30, Harlingen f 37.79, Hengelo f 1538.69, Hoogezand f 131.33, Hoorn f 111.22, Kinderdijk f 131.41, Krimpen a. d. Lek f 213.98, Krimpen a. d. IJssel f311.02, Krommenie f 282.09, Leeuwarden f 109.43, Lekkerkerk f 134.50, Maastricht f 27.26, Meppel f 18.66, Middelburg f 374.70, N. Lekkerland f 106.24, Nijmegen f 290.44, Oude Pekela f 75.10, Papendrecht f 274.40, Pernis f 51.64, Ridderkerk f365.51, Rotterdam f 11.499.71, Schiedam f 2368.13, Schoonhoven f 94.58, Sliedrecht f 15.91, Sneek f 147.43, Terborg f 225.95, Tiel f 563.55, Tilburg f 110.80, Utrecht f 1690.01, Vaassen f 373.03, Veendam f 160.37, Velp f 210, Vlaardingen f 704.58, Vlissingen f 1912.21, Voorburg f 84.64, Wageningen f 89.41, Weesp f 205, Westerbroek f 56.08, Winschoten f 354.32, Ijlst f 58.11, IJmuiden f712.18, IJsselmonde

f 281.43, Zaandam f 200.16, Zaandijk f ig0.43, Zalt-Bommel f 100.49, Zeist f 125.80, Zuthpen f 216.64, Verspreide leden f 230.57J. Onderstaande afdeelingen droegen niet af, doch behielden haar afdracht voor uitkeeringen: Alkmaar, Arnhem, Bussum, Delfzijl, Enkhuizen, Gouderak, H. 1.-Ambacht, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Leiden, Lemmer, Maassluis, Oudewater, Stadskanaal, Venlo en Zwolle. De bondspenningmeester, J. G. SIKKEMA. Algemeen Nieuws. Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. De Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers deed haar 21ste brochure verschijnen. Onder den titel „Onze Boodschap” bevat dit geschrift de redevoering van den voorzitter der vereeniging Ds. W. Banning, uitgesproken op den Blijde Wereldavond van de V.A.R.A. Een geestdriftig woord, dat allereerst met klem de opvatting vertolkt, dat de religieuze socialist „tot het strijdende proletariaat” behoort, die op „eigen motief” den strijd der klassen mee voeren wil. Verder worden de beteekenis maar ook de betrekkelijke waarde van de z.g. Marxistische opvatting van het socialisme en den klassenstrijd besproken. Het recht op en den plicht tot den socialistischen strijd ook uit het ideaal vaneen hoogeren vorm van samenleving, welk ideaal „ongetwijfeld in rechtstreekse!) verband staat met het Christendom, althans met het Evangelie”. Een geschrift, dat ongetwijfeld opnieuw van beteekenis is voor de verhouding van godsdienst en socialisme ten onzent als vele uitgaven van dezen kring, De prijs is f 0.17 franco per post, te bestellen bij mej. Dora de Jong, N. Amstellaan 4 huis, Amsterdam. Correspondentie. L. J. S. te R. Over dergelijke buiten ons kader liggende cursussen kunnen wij niet zulke uitvoerige verslagen opnemen. J. A. v. H. te T. en V. te V. Te laat voor dit nummer. Volgende week. REDACTEUR.

ADVERTENTIEN.

Hïed na een langdurig || gedragen lijden ons lid g , MARTENS, tn van 41 jaar. icm blijven gedenken 3 d bondslid. er afdeeling Schiedam, u muari 1930. g « Dooreen noodlottig ongeval over- | I leed heden ons lid P. A. MEERBURG, Ë inden ouderdom van slechts 29 jaar. I 1 Hij ruste zacht! 1 H Het Bestuur der afdeeling Schiedam. I y Schiedam, 27 Januari 1930. „DE LASCHBOOG”. School en Inrichting voor Electr. lasschen. OVERTOOM 3. . AMSTERDAM (W.) Van 9 tot 12 uur, van 2 tot 4.30 uur en ’s-avonds van 7 tot 10 uur. Dag- of avondcursus ƒ 70.— (privélessen). Bij inschr. ƒ 5 vooruit (komt in mindering). Diploma’s vermelden resultaten practijk. Attesten ook van werkmeesters – en machinisten ter inzage. = Methode „De Laschboog” verleert nooit.

METAALBEW. ZIEKENFONDS „VOORZORG VOORKOMT ZORG”, voor leden, aangesloten bij den Alg. Ned. Metaalbew. Bond, afd. Rotterdam. WIST U dat: bepalingen, die de Ziektewet bevat, U inde gelegenheid stellen U tegen ziekte te verzekeren tot een bedrag van ioo pCt. van Uw gemiddeld weekinkomen ? dat: het Rott. Metaalbew. Ziekenfonds „Voorzorg voorkomt Zorg”, waarin + 800 leden zijn verzekerd, U daartoe een goede gelegenheid biedt? dat: men den leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt en dien van 45 jaar niet mag hebben overschreden ? dat: men zich voor inschrijving of inlichtingen kan wenden tot den bode of den secretaris? Voor het Bestuur: J. LOEKENBACH, Secretaris.’ Frieschestraat 26a. KOSTHUIZEN-CENTR ALE EINDHOVEN. Aan belanghebbenden deelen wij mede, dat het adres van de v. ü. Moderne Vakbeweging is veranderd, en tot vertegenwoordiger is benoemd; W. VAN GIJZEL, Harmoniestraat 22, Eindhoven. Voor kosthuizen gelieve men zich tot bovenstaand adres te wenden. Het Bestuur van den Eindhovenschen Bestuurdersbond.

AFDEELING DEN HAAG. % FILMVOORSTELLING OP VRIJDAG 28 FEBRUARI, in het FEESTGEBOUW „MUSICA”, Delftschelaan 2 c. Vertoond zullen worden de films „Metaalklanken” en „Moeder”, welke zullen worden opgeluisterd door muziek. Spreker: onze bondsvoorzitter P. Danz. Entree 15 ct. Toegang uitsluitend voor leden. Toegangskaarten verkrijgbaar bij de boden en op ons kantoor. Opening der zaal 7.30 uur. Aanvang precies 8 uur. Het Bestuur. N.Jf. ArLitulcrhper». Amsterdam, Keueragt. j?tJ.

Sluiten