Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ToestEKCi wan dien Bond op 1 Mpril I©3®. j- c°' CS -Q ” J3 g ,g2 -g2 + "Sa, g Si S | |s üï + ■«S -Sü ■3S | AFDEELINGEN & -3 en H § öS l| cSc. & |- -gs-0 – U ~ o* u 3 F > <n, <O* <O, * •z. > Q o o <u ftn— I. ■■■■■■»* -smm-i mm» 1 Alfen a/d Rijn 88 78 +lO 54 2 387 7 2 Alkmaar 126 127 1 113 1 2 545 5 3 Almelo 77 72 + 5 63 1 5 362 12 4 Amersfoort 126 114 +l2 97 5 556 6 5 Ammerstol-Bergambacht 2222 20 5 101 10 6 Amsterdam 5511 5494 +l7 5465 33 846 26257 745 7 Apeldoorn 242 219 +23 207 3 1119 3 g Arnhem 483 485 2 474 3 38 2106 106 9 Baam 58 59 1 60 10 229 10 10 Bergen op Zoom 69 72 3 73 2 338 8 11 Beverwijk 101 96 + 5 103 4 478 5 12 Breda 218 214 + 4 216 115 981 57 13 Bussum 51 48 + 3 46 _ 3 242 6 14 Cappelle a. d’lJssel . 110 HO 108 3 525 13 15 Culemborg 108 111 3 112 2 20 524 19 16 De» 623 623 620 448 2963 76 17 Delfzijl 92 93 _ 1 93 _ 7 430 18 !8 Deventer 573 563 +lO 558 4 16 2737 98 19 Dieren 78 67 +ll 68 4 346 10 20 .Doesburg 77 18 148 21 Doetinchem 103 103 120 1 2 468 27 22 Dordrecht 1566 1547 +l9 1513 4 79 7442 134 23 Ede 17 17 15 82 1 24 Eindhoven 630 609 +2l 600 27 2949 32 25 Enkhuizen 30 30 31 _i 26 Enschedé 359 352 + 7 348 315 1684 54 27 Geleen 50 53 3 47 1 6 262 6 28 Goor ••• 31 31 32 155 29 Gorinchem 329 325 + 4 320 1 63 1523 116 30 Gouda 106 110 4 104 3 535 5 31 Gouderak... i 24 24 24 117 32 Groningen 466 418 +4B 410 3 45 2054 60 33 Grouw 40 40 40 200 34 Haag, den 2234 2204 +3O 2184 12 279 10370 433 35 Haarlem 1012 1003 + 9 989 6 51 4946 88 36 Hardmxveld 166 167 1 166 1 4 835 2 37 Harlingen 23 23 22 38 Hendrik Ido Ambacht 220 217 + 3 222 1 18 1050 87 39 Hengelo 867 860 + 7 873 311 4259 35 40 VHertogenbosch 5050 52 1 6 222 5 41 Hilversum 496 502 6 487 3 23 2433 64 42 Hoogezand-Sappemeer 110 113 3 114 3 542 6 43 Hoorn... 55 56—1 53 _ _ 272 5 44 Kinderdijk 125 124 + 1 125 4 570 47 45 Krimpen a/d Lek 150 147 + 3 149 5 732 6 46 Krimpen a,d IJssel 146 143 + 3 144 4 690 11 47 Krommenie-Wormerveer 107 107 102 1 563 5 48 Leeuwarden 181 180 + 1 174 37 829 63 49 Leiden 579 566 +l3 566 3 34 2678 104 50 Lekkerkerk 84 82 + 2 84 5 410 22 51 Lemmer 30 30 30 1 151 52 Maassluis 25 ' 25 25 3 121 1 53 Maastricht 31 32 —• 1 31 1 2 146 9 54 Meppel 7 8 1 9 37 55 Middelburg 205 205 200 2 18 980 10 56 N. Lekkerland 47 46 41 49 2 2 207 25 57 Nijmegen 259 256 + 3 254 2 7 1208 34 58 Oude Pekela 76 36 36 168 59 Oudewater..- 1212 13 55 5 60 Papendrecht 213 214 1 206 1 19 927 93 61 Pernis 16 16 17 81 62 Ridderkerk 311 311 306 214 1484 35 63 Rotterdam 6961 6892 +69 6820 667 33797 495 64 Schiedam 1700 1674 +26 1650 2 120 8169 162 65 Schoonhoven 51 52 148 1 255 66 Sliedrecht 117 116 + 1 1 118 7 496 37 67 Sneek 73 72 + 1 71 1 358 68 Stadskanaal 51 51 50 _ 240 7 69 Terborg-Gaanderen 168 170 2 164 16 775 27 70 Tiel 333 335 -2 309 2 26 1578 47 71 Tilburg 59 55+4 51 _ 1 258 5 72 Utrecht 1746 1726 +2O 1672 10 127 8257 187 73 Vaassen 322 332 —lO 300 1 6 1361 116 74 Veendam 94 88 + 6 88 1 442 5 75 Velp 167 167 165 1 816 22 76 Venlo 72 63 + 9 55 2 318 4 77 Vlaardingen 301 294 + 7 292 2 24 1434 31 78 Vlissingen 1035 1033 + 2 1005 S 2 5251 55 79 Voorburg 48 46 + 2 40 1 1 236 3 gQ Wageningen 37 38 1 40 1 187 5 81 Weesp 175 177 2 151 5 6 827 27 g2 Westerbroek * 31 31 32 1 150 6 83 Winschoten 171 170 + 1 167 796 23 g4 Ijlst 22 23 122 1 105 5 g5 IJmuiden 331 330 + 1 338 212 1625 12 g 6 IJsselmonde 134 125 + 9 134 1 638 8 g7 Zaandam 220 220 217 2 8 1053 39 8g Zaandijk 79 80 1 82 379 10 g 9 Zaltbommel ,73 53 +2O 46 309 90 Zeist 87 88 1 104 25 382 22 91 Zutphen 125 125 125 1 602 8 92 Zwolle 104 102 + 2 101 1 8 469 43 93 Verspreide leden 98 93 + 5 89 3 404 19 Totaal 35296 34889 +407 34390 146 2344 Van de afdeelingen Enkhuizen en Harlingen is het vorige ledental aangehouden.

GRONINGEN. Wij vestigen de aandacht van onze leden op den door den heer J. Cohen, bibliothecaris van de Openbare Leeszaal, geteekenden oproep. Tentoonstelling van boeken uit de Openbare Leeszaal: van bouwvak, metaalbewerking, decoratie en meubelkunst inde zaal van de A.J.C., in Princenhoff op Zaterdag 3 Mei van 6—lo uur ’s namiddags; Zondag 4 Mei van1112 uur, 2—5 uur, 7—lo uur ; Maandag 5 Mei van1112 uur, 2—5 uur, 7—10 uur. Entrée 10 cents per persoon. Op vertoon van entréekaart gratis toegang tot de lezing yan den heer B. Kazemier, architect te Groningen, op 6 Mei, ’s avonds om 8 uur, in „De Toekomst”. HENGELO. (Corr.) Het 1 Meifeest. Leden, neemt met uw vrouwen, verloofden en kinderen deel aan het 1 Meifeest! Het programma luidt: , 1. Morgenwandeling voor volwassenen naar de Waarbeek. Punt van samenkomst ; Stationsplein. Vertrek. Op de Waarbeek muziek en zang, massasport en korte redevoering. 2. Kinderfeest, eveneens op de Waarbeek. Vertrek van Stationsplein. Medewerking van de A.J.C. Spelletjes, versnaperingen, cadeaux. 3. Des avonds: Groote optocht. Opstelling- Bankastraat. Vertrek 1 uur; (precies l).

Drie muziekcorpsen, n.l. „Concordia”, „Excelsior” en „Kunst aan ’t Volk” uit Enschedé. Vaandels, vlaggen, transparanten en praalwagens. +> Groote feest- en strijdvergaderingen inde groote zaal, inden foyer van het Concertgebouw. Zang, muziek, tooneel, sportdemonstraties, declamatie en spreker: J. \V. Albarda. Entree 20 cent. Viert het feest van den Arbeid ! Leden neemt vrij I Jaarvergadering. De jaarvergadering der afdeeling wordt gehouden op Dinsdag 29 April a.s. in „V.1.0.5.”, Beekstraat. Voor de agenda leze men dein dit blad voorkomende advertentie. Kameraden, zorgt voor een goede jaarvergadering ! UTRECHT. (G.) N.V. Motorenlabriek „Drakenburgh” v/h. D. W. v. Rennes. Het was een verstandig besluit van de directie om toe te stemmen in het afsluiten vaneen collectieve arbeidsovereenkomst mét de samenwerkende organisaties, omdat zij daarmede niets meer of minder deed dan wat andere werkgevers vóór haar gedaan hadden. Dat alles vaneen leien dakje is gegaan, kunnen wij hier niet bevestigen. Integendeel, de bestuurders moesten na overleg met hun leden zelfs dreigen met het stellen yan een ultimatum,, niet uit gen oog-

punt van bangmakerij, o, neen, maar omdat het bij ons en onze leden bittere ernst was en zij zich niet weer weg lieten sturen met mooie beloften. In het laatst van het vorig jaar, toen wij eenige verzoeken hadden gedaan, waarbij ook o.a. een verzoek voor den 4<len vacantiedag, deelde de directie ons mede dat zij nog geen overzicht van den toestand van de fabriek had en wel bereid was met ons te onderhandelen in het einde van Maart. Daarbij kwam de uitdrukkelijke verklaring, dat zij niet achter wenschte te blijven bij de andere werkgevers. Na overleg met onze leden werd het toen bereikte resultaat als op afbetaling geïncasseerd en een afwachtende houding aangenomen. Zooals onze leden weten, werd inmiddels de overeenkomst met den Metaalbond aanvaard en stond het voor ons vast, dat deze overeenkomst ook bij de ongeorganiseerde werkgevers moest worden ingevoerd. Zooals gezegd, was het nu bittere ernst en het door de directie bepleitte uitstel kon niet aanvaard worden, zoodat ten slotte aan ons yerzoek toegegeven werd. De nu afgesloten overeenkomst houdt ook een omschrijving in van art. 1638 c en d. van het Burgerlijk Wetboek, zooals inde collectieve overeenkomst met de R.K. Werkgeversvereeniging opgenomen is. Bovendien is een regeling voor het werken in verschoven uren, alsmede voor het geval dat met meerdere ploegen gewerkt wordt, opgenomen. Alle andere overuren worden met 25, 5° en 100 pCt. extra betaald. Het. bereikte resultaat is inderdaad een succes voor de leden, die met taaie vasthoudendheid en vol vertrouwen in hun organisaties voet bij stuk wisten te houden. Vrienden, gij hebt de laatste maanden het kleine groepje van ongeorganiseerden danig bewerkt, zoodat meerderen tot de overtuiging zijn gekomen, dat zij de kastanjes niet door anderen uit het vuur moesten laten halen. Gaat op dezen weg voort en overtuigt de overigen, dat als zij straks een week met vacantie kunnen gaan, dit te danken is aan de door ons met spaarzaamheid bijeengebrachte contributiegelden. Laat ons niet alleen stand houden, maar laten wij inmiddels onzen Bond versterken. 1 Meifeest. Alle leden zullen wel in het bezit zijn gekomen van „De Meiklok”, de krant uitgegeven door het Comité yan Actie. Op de voorpagina vindt men alle bijzonderheden over de dagorde. Wij vertrouwen, dat een zoo groot mogelijk aantal leden op 1 Mei vrijaf zal nemen

en aan onze bijeenkomsten deelnemen. Op voorstel van ons is dit jaar voor hel eerst een dagkaart ingesteld, waarmede niet alleen voordeel bereikt wordt, maar u bovendien toegang tot alle bijeenkomsten en vergaderingen op dien dag wordt verschaft, terwijl het u ook het recht geeft om met. ons mee te demonstreeren. Het vertrouwen is thans op uw volle medewerking. VLISSINGEN. (v. Sp.) Programma voor den 1 Mei=dag. Wandeltocht, vertrek om 9 uur v.m. van het Betje Wolfplein af. Kinderfeest om half vijf inde „Oude Vriendschap”. De Meivergadering wordt gehouden in het Concertgebouw te 8 uur n.m. Programma’s voor den geheelen dag zijn verkrijgbaar bij den bode en te onzen kantore: Clijverstraat 36. De kinderen hebben tot het kinderfeestje toegang op vertoon van het bondsboekje. De vrouwen worden verzocht aan de morgenwandeling deel te nemen. Als vader I dan persé wil werken, als de ie Mei voor hem nog geen feestdag is, dan moet hij het maar voor moeder en de jongens zijn en dan moet vader dien middag maar eens met een kouden maaltijd volstaan. Wij verwachten u op onze morgenwandeling. Uw kinderen zullen aan het kinderfeestje deelnemen en op onze Meivergade- I ring komen wij plaatsen te kort. Correspondentie. P. D. te A. Uw opmerking getuigt van grenzenlooze naïveteit, omdat het door u,bedoelde lichaam geen gelegenheid voor- 1 bij laat gaan om uw sociale belangen te I schaden. Indien u volkomen op de hoogte | zoudt zijn, zoudt u anders oordeelen. Met eenige regels schrift is dat niet in orde te brengen. Indien wij eens zouden kunnen praten, ben ik er zeker van u tot ander inzicht te kunnen brengen. Indien u dat wilt, ben ik daartoe bereid. M. B. te V. Als de schrijver namen genoemd had, zou uw verlangen begrijpelijk zijn. Dat is echter niet gebeurd en daarom heeft het geen zin. M. te Z. Volgende week. Aan allen. —-In verband met overvloed van copie moesten wij het vervolg van het 1 technisch feuilleton tot de volgende week uitstellen. Wij verwijzen overigens naar de volgende rectificatie. REDACTEUR. Rectificatie. In het gedeelte van het technisch feuilleton, opgenomen in ons vakblad van de vorige week, is inden laatsten kolom een zetfoutje gemaakt. Men leze aan ’t slot in plaats van 26 26 2.00569 2.0057

Advertentiën. ENa een zeer korte ongesteldheid over;d onze bondsmakker H. A. E. H. SCHMIDT, den ouderdom van 41 jaar. Hij ruste in vrede. Het bestuur der afd. Den Haag. ATTENTIE. Het orgaan van den Bond van Technici, d.d. 20 Maart 1930, adviseert als volgt: Wij spreken de meening uit, dat het dientengevolge aanbeveling verdient, dat men bij het aanstellen van electrisch= lasschers vraagt naar het diploma „DE LASCHBOOG”. SCHOOL EN REPARATIE-INRICHTING VOOR ELECTRISCH LASSCHEN. Dag- en avondlessen per cursus ƒ 70.— totaal. Betaling en aanvang van den cursus in overleg met cursist. Zomer en Winter. Bij inschrijving ƒ 5.— vooruit te betalen. Aanmelden Overtoom 3, Amsterdam (W). Reeds vele leerlingen geplaatst in Binnen- en Buitenland. Methode „De Laschboog” verleert nooit.

LEERT NU ELECTRISCH LASSCHEN. Onderricht tegen ƒ1.50 PER UUR, bij de Firma J. F. H. ASBEEK BRUSSE, Electrische Laschinrichting, Borneostraat Nos. 10-12. Telef. No. 50477. Reeds vele leerlingen met succes geplaatst. 55 % van de winst voor den arteider 55°/0 der zuivere winst is volgens het jaarverslag door De Centrale aan de arbeidersbeweging besteed. Sluit daarom Uwe levensverzekering bij de eenige Maatschappij die de belangen van Uwe klasse dient. de Centrale Rijnstraat — Den Haag m.

AFDEELING HENGELO. JAARVERGADERING op DINSDAG 29 APRIL, aanvang 8 uur, in „V.1.Ö.5.”, Beekstraat. Agenda: 1. Opening. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. ■ 3. jaarverslag van den secretaris-penningmeester. 4. Verslag van de controle-commissie. 5. Bestuursverkiezing. (Aftredend zijn; A. G. Grutterink, J. H. Jansen, A. J. Heimerink, D. W. v. Hattem. De eerste stelt zich niet meer beschikbaar.) 6. Benoeming vertrouwensleden. 7. Indiening en bespreking van voorstellen voor het a.s. congres. 8. Rondvraag. Sluiting. HET BESTUUR. N.V. ArbejdcrstierSi Amsterdam. Keizersgr.

Sluiten