Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FOLKEKINGA (Winschoten) zegt, dat door deze bepalingen goede leden soms plotseling door de crisis buiten de organisatie kwamen te staan, al waren zij ook jaren lid. Met het oog op de te verwachten crisis is het daarom beter ze te schrappen. De VOORZITTER meent, dat dit niets met het artikel te maken heeft. Wanneer iemand tijdelijk naar de werkverschaffing gaat, staan wij op het standpunt, dat hij niet moet worden afgeschreven. Het bondsbestuur en de afdselingsbesturen hebben dat echter inde hand. Het voorstel wordt niet ondersteund. Voorstel R o tter da m oni in art. 27 tus*chen de Iste en 2de alinea in te lasschen: ~De bezoldigde bestuurders, die ambtshalve de vergaderingen van den bondsraad kunnen bijwonen, zijn ook verkiesbaar tot lid van de contróle-commissie.” De VOORZITTER acht dit overbodig. Doen Zich juridische bezwaren voor, dan kan in overleg met den juridischen adviseur altijd nog de verandering aangebracht worden. Inden geest van het voorstel zal worden gehandeld. Het voorstel wordt ingetrokken. HUISHOUDELIJK REGLEMENT, Alkmaar stelt voor om aan de eerste Salinea van art. 3: Bij de_ aanmelding voor het lidmaatschap is betaling vaneen entrée-geld verschuldigd van 50 cent. toe te voegen : „en voor adspirantleden van 10 ets.” De VOORZITTER acht dit niet gewenscht. Er zijn geen ernstige bezwaren tegen om het te laten zooals het is. VAN DEN BORN merkt op, dat het zou neerkomen op een betaling van 60 ets. voor hen die van adspirantlid lid worden. Het yoorstel wordt niet ondersteund. Schiedam stelt voor aan art. 7; Leden, die minstens 10 jaar lid van den bond zijn geweest en door ouderdom, invaliditeit of pensionneering geen arbeid meer verrichten of kunnen verrichten, kunnen als admittent-leden bij den bond aangesloten blijven tegen betaling van 10 ets. per week. Zij ontvangen hiervoor het bondsorgaan en behouden hun recht op uitkeering bij overlijden, toe te voegen éen nfeuwe alinea, luidende: „Leden, die 15 jaar lid van den bond geweest zijn en wegens genoemde oorzaken geen arbeid meer verrichten of kunnen verrichten, behouden hun recht op uitkeering bij overlijden, ook als ze niet als admittent aangesloten blijven.” De VOORZITTER heeft hiertegen ernstig bezwaar. Het voorstel is ingevoerd om den oud-leden gelegenheid te geven contact met de organisatie te houden. Wordt dit contact geheel verbroken dan kunnen ook geen rechten meer worden toegekend. KORNVELD (Schiedam) zegt, dat na aanneming van het pensioenvoorstel dit voorstel geen nut meer heeft. Het wordt ingetrokken. Een voorstel-R otterdam om in dit artikel tusschen de woorden „kunnen” en „als" ante lasschen: „met inachtneming van het bepaalde in art. 102 van dit reglement”, wordt door het bondsbestuur overgenomen en met algemeene stemmen aangenomen. Jfoorstel bondsbestuur: In het Iste lid van artikel 8 worde het woord „zeven” gewijzigd in „negen” en verder aan dit lid toegevoegd; , „Het congres stelt iiun bezoldiging en hun overige rechtspositie ineen reglement vast.” De 2de alinea blijft onveranderd. Het voorstel wordt aangenomen. Voorstel bondsbestuur: Inde Iste alinea van arikel 11 worde achter het woord „propagandisten” tngslascht: „benevens de beambten en bodeadminisérateurs”. Aan het slot van de eerste zinsnede van dezelfde alinea vervallen de woorden: en candidaten”. De 2e alinea worde gelezen als volgt: „Hun bezoldiging en hun overige rechtspositie stelt het congres ineen afzonderlijk reglement vast.” Het voorstel wordt aangenomen. Een ametndemen-D elft: De woorden „en candidaten” blijven staan en daarachter gelezen; „mits zij één jaar lid van den bond zijn”. .wordt verworpen. De voorstellen van het bondsbestuur om de artt. 12 en 13 te doen vervallen, worden : aangenomen. Art. 14. .Voorstellen: Bussum: Aan dit artikel toe te voegen ; „De bondsraad worde zoodanig samengesteld, dat één derde der leden bestaat uit in bondsdienst zijnde leden en twee derde uit niet in bondsdienst zijnde leden.” Dordrecht; Inde Iste alinea inden aanhef in te lasschen tusschen de woorden „leden” en „van” „en plaatsvervangende leden”. En aan het slot van dit artikel toe te voegen: „Wanneer een lid verhinderd is de uitgeschreven vergadering bij te wonen, kan deze zich door zijn plaatsvervanger doen vertegenwoordigen.” Art. 16. Voorstellen: Bondsbestuur: Dit artikel te lezen als volgt: „De leden van het bondsbestuur zijn ambtshalve lid van den bondsraad.” Delft: Dit artikel te lezen als volgt: „De leden van het bondsbestuur, dein dienst van den bond zijnde plaatselijke bestuurders, propagandisten en bodeadministrateurs zijn ambtshalve lid van den bondsraad. De meerderheid dezer instantie zal uit ■ ongesalarieerden bestaan,”-

Nieuw artikel (aan hoofdstuk II toe te voegen): Voorstellen: Alkmaar: ~De leden van den bondsraad, die een kieskring vertegenwoordigen, zullen met de dagelijksche besturen der betrokken afdeelingen bijeenkomen vóór een bondsraadsvergadering gehouden wordt.” Delft: ~De leden van den bondsraad zijn verantwoording schuldig aan hun kieskring. De agenda van de te houden bondsraadsvergaderingen kunnen inden kieskring ; behandeld worden.” De VOORZITTER heeft ernstig bezwaar tegen uitbreiding van den bondsraad en het maken van scheiding tusschen gesalarieerden en niet-gesalarieerden. Het voorstel-Dordt beteekent eigenlijk, dat we van den bondsraad een soort federatie maken. Het is noodzakelijk dat zij, die op de vergaderingen komen, voldoende van de zaken op de hoogte zijn. De practijk heeft deze aanvulling niet noodzakelijk gemaakt. BOODEN (Bussum) wenscht, dat de bondsraad meer contact zal houden met de afdeelingen. BUSINK (Dordrecht) meent, dat de bondsraad steeds voltallig moet zijn. Voor niet op de hoogte zijn der plaatsvervangers bestaat geen gevaar.

/t HART (Delft) ziet geen bezwaar tegen uitbreiding van den bondsraad. De organisatie groeit en ook ’t aantal gesalarieerden wordt steeds grooter. Om de kosten hoeft het niet over te gaan. WIESE (Alkmaar) wijst er op, dat de kleine afdeelingen voor den bondsraad niet in aanmerking komen. Laat men ook met hen rekening houden. Het collectief contract b.v. is heelemaal buiten hen om vastgesteld. De VOORZITTER acht het van belang, dat de bondsraad zoo goed mogelijk is. Maar het moet een lichaam zijn waarmee men zaken kan doen. Hoe grooter het wordt, hoe moeilijkor het is ermede te werken. Scheiding tusschen gesalarieerden en ongesalarieerden zien wij niet. Onze gesalarieerden toch zijn uit de fabriek in onzen dienst overgegaan juist omdat zij zulke goede krachten waren. Een bestuurder is allicht beter geïnformeerd dan iemand die alleen met de toestanden in zijn eigen fabriek in aanraking komt. Het is niet ons standpunt dat de Bond enkel uit gesalarieerden moet zijn samengesteld. Het aantal bestuurders wordt steeds grooter. Waren zij automatisch lid van den bondsraad, dan zou ook deze voortdurend grooter worden en hij is thans al groot genoeg. Niét alle afdeelingen kunnen er een plaats in krijgen. De samenstelling is zoo, dat alle deelen van het land vertegenwoordigd zijn. Daarvoor dienen de kieskringen. Maar het is practisch onmogelijk dat de bondsraadsleden verantwoording aan de kieskringen verschuldigd zouden zijn. Het is een bondsraad.

geen kieskringsraad, Bij aanneming van he* voorstel-Bussum zouden we een collége van 90 man krijgen. De bestaande toestand is in de practijk goed. Men brenge daar dus geen verandering in. De groote afdeelingen zijn naar verhouding van hun ledental niet bevoordeeld. INTERRUPTIE: Wel de grootste van de kieskringen. De VOORZITTER: Daar kunnen wij niets aan doen. INTERRUPTIE : Daarom moet er meer contact komen. De VOORZITTER : Daartegen bestaan juist de bezwaren die ik heb opgesomd. Zooals het thans is, bestaat er voldoende contact. Het collectief contract is volledig met de afdeelingen behandeld. Het voorstel-B u s s u m wordt ingetrokken ; de voorstellen-D elft, Dordrecht en Alkmaar worden verworpen. Art. 18. Het bondsbestuur stelt voor aan dele alinea: Het bondsbestuur is belast met de uitvoering vandoor den bondsraad, de bondsvergadering of per referendum genomen besluiten, de handhaving van statuten en reglementen, het onderzoek en de behandeling van vakgeschillen, de regeling van de arbeidsvoorwaarden en vakaangelegenheden. toe te voegen : ~cn met de beooideeling en beslissing dn eenige en hoogste instantie van alle aanspraken van leden tegen den bond gericht op grond van statuten en reglementen.” Het voorstel wordt aangenomen. (Wordt vervolgd.) Correspondentie. H. J. B. Voor reproductie helaas niet geschikt. Wegens plaatsgebrek moest deze week het vervolg Technisch Feuilleton blijven liggen en evenzoo enkele andere stukjes. REDACTEUR, Advertentiën. Heden overleed ons lid MAARTEN RIJKE inden ouderdom van 65 jaren. Rust zacht, kameraad. Het Bestuur der afdeeling’ Schiedam. Schiedam, J3-7-’3O. Inden ouderdom van slechts 43 jaren. overleed heden ons lid L. DE KONING Hij ruste in vrede! Het Bestuur der afdeeling Schiedam. Schiedam, 17-7-’ 30. Den isden Juli overleed onzekameraad P. DE WOLF, inden ouderdom van 45 jaar. Zijn nagedachtenis blijve bij ons in aangename herinnering. Rust zacht, Piet. Het bestuur der afdeeling Leiden. PENSIOENACTIE. De gepasporteerde (zonder pensioen ontslagen) Marine=mannen voeren actie voor het verkrijgen vaneen UITGESTELD PENSIOEN op 60-jarigen leeftijd. Hebt gij méér dan 10 dienstjaren (Indische dienstjaren tellen dubbel), sluit U dan aan bij den ~Bond voor Gepasporteerde Marine» mannen”. Inl. bij: F. Goos, secr. Hoofdbestuur, Jac. van Lennepkade tot3, A’dam (W.) LEERT ELECTRISCH LASSCHEN AAN DE VAKSCHOOL „DE LASCHBOOG” erkend door de Koninklijke Nederlandsche Marine; den Nederlandschen Bond van Technici; de Gem. Arbeidsbeurs en diverse groote instellingen. Attesten ter inzage. Theorie plus diploma practijk. Dag- en avondlessen, per cursus ƒ 70.— totaal. Bij inschrijving ƒ 5.— vooruit te betalen (komt in mindering). Aanmelden enz. Overtoom 3, Amsterdam (West), van 9 tot 12 uur v.m., van 2 tot 4.30 n.m. en ’s avonds van 7 tot 10 uur. » Alle lessen privé. Methode ~De Laschboog” verleert nooit. t N,¥. Arbeidersper», Amsterdam, geizersgr, 378,

Toestand van dan Bond op 1 Jyfi 1930. S c° eg * S, Ë -S2 -32 + -ës «e g & & I AFDEELINGEN | § en " g SS c c c,. d <C g .£L i AHen a/d Rijn 95 102 7 54 21 389 9 i m,3ar 133 130 + 3 113 2 7 454 9 l Almelo 81 86 _ 5 63 1 4 310 21 ? Amersfoort 131 125 + 6 97 4 549 5 ' Ammerstol-Bergambadbt 22 23 1 20 1 go g 7 (!lmffTdarn 5656 5602 +54 5465 53 319 21364 684 ' Apeldoorn 247 251 4 207 23 964 10 o Arnbem 461 485 -24 474 3 40 1675 ?9 ,0 ■*•••-• 63 62 + 1 60 _ 3 195 13 Bergen op Zoom 67 67 73 5 248 12 U Beverwijk 103 100 + 3 103 _ 2 390 6 1- Breda 220 220 216 1 18 795 55 13 Bussum 54 56 2 44 _ 2 212 _ !4 Cappelle a. d’lfssel 108 107 + 1 108 9 402 19 }3 Cuiemborg 97 98 -1 112 2 18 365 16 17 623 625 + 3 620 6 25 2244 131 9l 92 -1 93 – 12 344 21 3 Deventer 583 578 + 5 558 3 16 2203 62 ” °!er“ 85 85 – 68 1 1 392 12 Doesburg jg 21 Doetinchem 106 104 + 2 120 1 13 356 38 22 Dordrecht 1591 1591 1513 4 98 5916 166 23 Ede 14 16 -2 15 – _ 53 2 24 Eindhoven 589 604 —l5 600 25 2156 75 2s Enkhuizen 34 . 34 31 j 26 Enschedé 372 373 1 348 4 17 1440 75 2' Geleen 5050 47 3 179 5 11 • 32 32 – 32 1 126 _ 27 Gortnchem 334 328 4 320 1 34 1125 105 f9 Gouda HO 109 + 1 104 _ 3 424 3 31 Goudmak 24 24 24 _ 93 4 32 Groningen 516 516 410 3 34 1940 70 33 Grouw, 46 46 40 —. 184 34 Haag, den 2285 2262 +23 2184 12 240 8482 412 33Jt331®11 •; 1034 1024 +lO 989 4 67 4054 88 36 Hardmxveld 175 167 + 8 166 1 9 673 5 37 Harhngen 23 23 22 1 _ _ 38 Helmond 59 55 +4 _ _ 4 193 _ 39 Hendrik Jdo Ambacht 220 217 + 3 222 1 20 814 37 40 Hengelo 881 886 5 873 3 21 3452 46 41 ’s-Hertogeabosch 54 54 52 17 162 13 42 Hilversum 514 516 2 487 4 26 1931 86 43 Hoogczand-Sappemeer 124 126 2 114 5 456 12 44 Hoorn 55 56 1 53 5 221 45 Kinderdijk 124 125 1 125 9 417 36 46 Krimpen a/d Lek 155 154 + 1 149 10 622 4 4/ Krimpen a/d IJssd 142 142 144 _L 10 520 30 48 Krommenie-Wormcrveer. 110 106 + 4 102 1 388 4 49 Leeuwarden 199 190 + 9 174 5 6 718 39 li HH*”.--: 595 591 + 4 566 2 39 2181 70 51 Lekkerkerk 90 90 84 2 „ 52 Lemmer 30 31 1 30 122 53 Maassluis 2222 25 2 82 2 54 Maastricht 29 31 2 31 1 106 4 55 Meppel 9 9 9 1 35 1 56 Middelburg 208 208 200 3 3 836 16 57 N. Lekkerlaad 46 47 1 49 1 8 147 30 58 Nijmegen. 263 259 + 4 254 122 996 22 59 Oude Pekela 38 37 + 1 36 1 140 60 Oudewater. .♦ 12 13—1 13 _ 45 4 61 Papendrecht 210 209 + 1 206 1 26 743 47 62 Pemis 18 17+1 17 1 68 1 63 Ridderkerk 316 316 306 1 8 X 199 32 64 Rotterdam ..... 6998 6979 +l9 6820 654 26430 848 65 Schiedam 1730 1718 +l2 1650 4 146 6662 247 60 Schoonhoven 52 51 + 148 _ 207 67 Sliedrecht 120 118 + 2 118 11 438 28 Sneek 75 75 71 283 20 69 Stadskanaal 57 56 + 150 226 1 70 Terborg-Gaanderen 162 170 8 164 19 593 25 344 339 + 5 309 2 18 1276 20 XÜb° ? 60 57 + 3 51 1- 211 15 73 Utrecht 1730 1732 2 1672 8 123 6607 188 74 Vaasscn 298 302 4 300 5 8 1008 61 75 Veendam 96 94 + 2 88 1 374 3 l* VelP 164 163 + 1 165 _ 4618 21 " v'enlo-,: 71 69 + 2 55 -2 275 10 78 Vlaardingen 310 307 + 3 292 22 1164 25 79 Vlissingcu 1050 1045 + 5 1005 10 12 4217 64 80 Voorburg 51 52 1 40 1 4 200 6 81 Wagcnmgen 43 40 + 3 40 3 160 7 S2 Wecsp ISS 175 +lO 151 32 681 21 83 Weuterbroek 35 34 + 1 32 1 2 135 4 84 Winschoten 177 177 157 _ _ goj g *5 Ijlst 30 28 + 222 1 109 4 86 Ijmuiden 356 343 +l3 338 512 1287 35 87 IJsselmonde 122 120 + 2 124 6 468 19 88 Zaandam 226 220 + 6 217 1 8 857 34 89 Zaandijk 81 82 1 82 2 302 8 90 Zaltbommel 69 69 45 1 280 1 91 Zeist 92 88 + 4 104 17 295 13 92 Zutphen 126 126 125 1 2 490 4 93 Zwolle 103 103 _ 101 17 381 26 94 Verspreide leden 98 94 + 4 89 2 362 8 Totaal 35854 35730 +154 34390 181 2345 Van de volgende afdeelingen is het vorige ledental aangehouden: Enkhuizcr Harlingen, en Lekkerkerk.

Sluiten