Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sussen die de vereeniging geeft aan sterken zwakstroommonteurs. In het tweede studiejaar gebruiken de sterkstroommonteurs het tweede en de zwakstroommonteurs het derde deel. Hoewel de handleiding dus in hoofdzaak dient om tijdens de lessen de cursisten van het tijdroovende dictaat-maken te ontlasten, kan deze tevens een leidraad vormen bij zelfstudie. Deel I. „Theorie” bevat 148 bladzijden en 72 figuren. Deel 11. „Sterkstroomtechniek” is nog in bewerking Deel 111. „Zwakstroomtechniek” bevat 170 bladzijden en 128 figuren. De deeltjes zijn afzonderlijk verkrijgbaar bij den heer H. van de Koppel, Hoogte Kadijk 200, Amsterdam (O.) na ontvangst vaneen bedrag / 1.90 (/ 1.75 per deel en ƒ 0.15 port") postwissel. Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid van do redaktie.) Aan mijn 7000 medegeorganiseerde makkers te Rotterdam. •Kameraden! Gij hebt gelezen in „De Metaalbewerker” van 4 October 1.1., dat in het donkere Zuiden de reactie hoogtij vierde. Gij hebt gelezen, hoe uw kameraden, werkzaam bij Philips, behandeld worden. En gij hebt de verzuchting geslaakt: goddank dat wij in Rotterdam wonen! Goddank, want wij kennen hier slechts werkgevers, edel van inborst, humaan als geen ander en deerlijk met het harde lot van de arbeiders begaan. Werkgevers, die in hun lankmoedigheid zelfs met welgevallen toezien hoe daar tijdens de schafttijden het restant arbeiders, dat zij nog in hun dienst hebben, door gedienstige geesten opgevroolijkt worden met hagepreeken en psalmgezang. iWaarbij tractaatjes, loffelijk en versterkend van inhoud, kwistig rondgestrooid .worden. Wij hebben in Rotterdam veel van die nobele werkgevers. Er zijn er zelfs die met eere genoemd mogen worden, zooals Wilton, R.D.M., Piet Smit e.a. Ook zijn wij volkomen tevreden over de meesten onzer kameraden. Want wij, althans de meesten onzer, dulden geen gehoon en gesar. Wij weten dat ons loon gebaseerd is op tarief en dat we geen genoegen nemen met il tot 15 pCt. overyerdienste, nietwaar ? Het is nog niet lang geleden, dat we 25 tot 35 pCt. tarief maakten. En zouden we nu met zooveel minder genoegen nemen ? Geen sprake van. We hebben gestreden om de 48-uren-week te ye-krijgen. En nu zouden velen van ons trachten het edelste, het mooiste wat we ooit bereikten, te vertrappen ? Dat doen wij in Rotterdam niet. Evenmin dulden wij een middeleeuwsch strafstelsel, waarbij dat yan Philips een uitkomst zou zijn. En nog minder zullen wij elkander inden rug aanyallen door met een gespleten tong te praten. Mijnheer de redacteur, ik heb eigenlijk al te veel geschreven over de goede kwaliteiten van de meesten mijner kameraden. (Want het is niet onmogelijk dat mijn collega’s uit donkere streken verleid worden om ook naar Rotterdam te komen. En heusch, we ‘hebben hier ellende en werkloozen genoeg. Maar ik hoop ook, mijnheer de redacteur, dat deze satire er toe moge bijdragen de Rotterdamsche collega’s ,wakker te helpen schudden. Dat ze hun Jamlendige, onderworpen houding prijs geven. Dat ze ook in tijden van neerslag yoor hun rechten durven opkomen, in plaats van zich als koelies te laten behandelen. We hooren dikwijls van zekere zijde preeren over den „vloek van den klassenstrijd”. Daarbij wordt hoog opgegeven pver de vaderlijke verhouding die moet heerschen tusschen werkgevers en werknemers om te komen tot een gezonde verhouding. En velen onzer lieten zich helaas daarmede in slaap wiegen. Maar thans ,worden diegenen wakker gegeeseld door de striemende slagen van werkloosheid en ellende. Gehoond en getart door drastische Straffen, met wellust uitgevoerd dooreen Jeger van menschen wier aanwezigheid op [werkplaatsen en fabrieken blijkbaar nergens anders toe moet dienen dan het leven jder arbeiders te vergallen. Kameraden, moet dat zoo voortgaan ? [Moeten we blijven dulden de vernederingen die ons opgelegd worden ? Moet het aan pnkelen worden overgelaten om te protesteeren tegen schrijnend onrecht? Die (dan nog om hun verzet de straat opgesmeten worden, als onbruikbaar voor het bedrijf. Metaalbewerkers, laat de staalklank yan dat woord jullie boddie doortrillen, ppdat jullie koppen gehard en jullie ruggen gestrekt worden! Laat deze sombere tij»-, je leeren, dat door wederzijdsch vertrouwen en hechte organisatie slechts verbetering is te verkrijgen. Leeft in en met de organisatie mee! Vertoon je op de vergaderingen, want dan leer je den geest yan 1

OVERZICHT van loopende Invaliditeits-, Ouderdoms-, Weduwen- en Weczenrenten en van de toegestanc geneeskundige behandeling of verpleging krachtens de Invaliditeitswet. STAND OP 1 OCTOBER 1930.

RADEN VAN Invaliditeitsrenten Ouderdomsrenten | Weduwenrenten Weezcnrenten Geneeskundige behandeling. ARBEID. Aantal Totaal bedrag (Totaal bedrag Totaal bedrag " »enob";rs Per jaar. per iaar. rtantai per iaar. *Aantal per raar im* ot vermeng nog met door t-e-1 I 11--- Wf.rf h n Ig! n re-olnf| Gtd. GJd. Gld, G!d. Amsterdam 3204 481.067.04 10761 1.612.147.16 2366 405.843.55 1222 207.921.49 5932 165 Voor het geheele land 27990 4.192.793.06 85282 12.755.181.40 16127 2.747.602.83 12086 2.066.509.13 34972 1211

Toestand van den Bond ©p 1 Slovejnber 1330. u O o o JU in e |s |s , s§ v c a«, ë r 13 ok I AFDEELINGEN ~£ en Zl <3 ö£ E§ a “ c m – J'S o c- g- c- <ii <Ö <l^ W J" —’“*“ Cv O * •> y *“« > <o- < a <j cl * 7Ï > 1 Aifen a/d Rijn .. 101 97 44 541 9 402 9 2 Alkmaar 144 136 + 8 113 1 8 518 4 3 Almelo 91 89 + 2 63 17 354 25 4 Amersfoort 142 133+9 97 5 561 25 5 Ammerstol-Bergambacht 31 23 + 8 20 4 106 4 ° Amsterdam 5786. 5720 +66 5465 24 579 21904 816 7 Apeldoorn 263 260 + 3 207 3 18 9SI 27 8 Arnhem 437 482 + 5 474 3 62 1806 110 7O 69 + 1 60 6 242 12 10 Bergen op Zoom 63 65 -2 73 _ 4 245 11 II Beverwijk 107 105 + 2 103 – 10 429 1 \\ Sreda 235 230 + 5 216 1 31 852 74 },3 SUSS5USSU™ 60 59 + 1 46 – 8 216 17 14 Cappelle a. d’lJssel 122 115 + 7 108 22 481 39 15 Culemborg 95 95 112 10 364 20 }° Pe!ft • 645 632 +l3 620 4 124 2479 63 17 Delfzijl 96 97 _ 1 93 _ 21 380 39 18 Deventer 597 591 + 6 558 13 64 2328 90 19PPieren;n 93 89 + 4 68 112 320 25 2U Doesburg jg __ 21 Doetinchem 106 106 120 – 17 361 /■ 56 22 Dordrecht 1612 16C6 4- 6 1513 6 152 5874 391 23 *.de 18 18 15 -1 55 – 24 Eindhoven 565 559 + 6 ' 600 24 2090 68 25 Enkhuizen 34 34 31 3 131 2 26 Enschedé 1 385 382 + 3 348 3 26 1565 62 27 Geleen 45 46 1 47 1 4 173 8 1° Goor. 3333 32 1 132 3 29 Gormchem 320 316 + 4 320 40 1175 111 3,3 pouda HO 112 2 104 -5 460 6 31 Gouderak 25 25 24 3 102 2 32 Groningen 548 538 +lO 410 2 59 2064 101 33 prouw 47 47 _ 40 1- 185 3 34 Haag, den 2323 2310 +l3 2184 10 226 8922 555 35 Haarlem 1080 1066 + M 959 10 91 4284 113 36 Hard inx veld 173 172 + 1 166 114 658 26 3/ Harlingen 23 24 122 107 2 38 Helmond 59 59 _ 10 212 48 39 Hendrik Ido Ambacht 225 227 1 222 65 784 154 40 Hengelo 910 884 +26 873 133 3612 50 41 ’s-Hertogenbosch 43 43 52 7 102 16 42 Hilversum 518 508 +lO 487 227 1935 60 43 Hoogezand-Sappemeer 135 131 + 4 114 1 18 507 16 44 Hoorn 59 57 + 2 53 4 224 6 45 Kinderdijk 126 123 +3 125 42 362 124 46 Krimpen a/d Lek. 154 154- 149 36 579 43 47 Krimpen a/d IJssel 149 148 + 1 144 25 568 30 48 Krommenie-Wormerveer 115 113 + 2 102 13 467 4 49 Leeuwarden 204 201 + 3 174 23 780 30 50 Leiden 626 625 +1 566 1 78 2407 81 51 Lekkerkerk 92 90 + 2 84 14 320 32 52 Lemmer 28 28 _ 30 1 95 _ 53 Mr a sluis 25 24 + 1 25 5 99 10 54 Maastricht 34 33 + 1 31 1 138 4 55 Meppel 11 9 + 2 9 2 45 3 56 Middelburg 208 203 _ 200 114 789 20 57 N. Lekkerland 52 51 + 1 49 is 141 70 58 Nijmegen 282 271 + n 254 45 1100 42 59 Oude Pekela 40 39 + 1 35 4 169 5 60 Oudewater 13 13 13 47 4 61 Papendrecht 217 218 1 206 50 714 125 62 Pernis 20 19 + 1 17 2 85 63 Ridderkerk 330 325 +4 306 112 1253 73 64 Rotterdam 7181 7070 +ni 6820 35 1700 27527 1249 65 Schiedam 1775 1750 +25 1650 9 425 6931 319 66 Schoonhoven 54 54 43 1 216 67 Sliedrecht 130 128 + 2 118 2 37 456 g0 68 Sneek 73 75 __ 2 71 6 284 2 69 Stadskanaal , 64 67 _ 3 '5O 3 259 3 70 Terborg-Gaanderen 162 165 3 J64 1 26 536 57 71 Tiel 341 341 _ 309 17 j306 19 72 Tilburg 60 60 _ 51 3 225 15 73 Utrecht 1803 1780 +23 1672 12 263 g 824 168 74 Vaassen 302 298 + 4 300 13 1076 4I 75 Veendam 108 108 __ gg 6 433 1 76 Velp 151 156 _ 5 165 1 31 572 50 77 Venlo 77 77 _ 55 14 277 16 78 Vlaardingen 314 311 + 3 292 50 n/5 69 79 Vlissingen 1072 1070 + 2 1005 10 58 4423 60 80 Voorburg, 52 52 40 1 4 214 4 81 Wageningen 44 43 + j 40 2 173 4 82 Weesp..... 190 190 151 16 753 22 83 Westerbroek 38 38 32 8 147 4 84 Winschoten 162 158 + 4 457 3 C 93 25 83 Ijlst 26 26 __ 22 – 100 86 IJmuiden 381 370 +pj 333 2 21 1479 31 87 üsselmonde 130 130 __ 124 17. 507 17 88 Zaandam 242 23S + 4 217 215 955 30 89 Zaandijk 82 84 _ 2 82 3 334 3 90 Zaltbommel.. 65 65 _ 45 9 255 8 91 Zeist 104 90 +l4 104 7 330 24 92 Zutphen 133 129 I 4 125 16 504 1 93 Zwolle 110 105 +5 301 10 414 ig 94 Verspreide leden 132 129 + 3 'B9 2 9 484 15 Totaal 36909 36439 +470 34390 163 | 5072

kameraadschap verstaan. Dan zul je ook ervaren dat eendracht macht maakt. Alleen dan zal het mogelijk zijnde terreur, waaronder wij thans gebukt gaan, van ons af te werpen. Op dan kameraden, vecht voor je geluk! Een medestrijder. ♦ ♦ * De beschuldiging tegen Vrijberg. Begin October kregen wij het verzoek van v. Zijll om ons te belasten met het onderzoek naar geuite beschuldigingen, uitgebracht tegen ons lid Vrijberg,

Deze zou volgens verklaringen vaneen gewezen patroon van hem inde loodgietersstaking van 1928 gewerkt hebben. Van deze beschuldigingen ondervond Vrijberg veel last en hij verzocht daarom aan v. Zijll deze zaak te laten onderzoeken, waarvoor wij dan ook aangeschreven werden. 7 October nu vervoegden wij ons bij den heer v. Vliet en verzochten hem ons de noodige inlichtingen te geven, waaruit moest komen vast te staan dat Vrijberg in 1928 tijdens het loodgietersconfhct gewerkt had.

De heer v. Vliet gaf ons te verstaan dat hij met ons niets te maken had, maar wanneer wij met Vrijberg terug wilden komen, dan zou de onderste steen boven komen en de bewijzen geleverd worden. Tevens zou zijn personeel dan ook aanwezig zijn, zcodat wij 14 October in gezelschap van Vrijberg ons wederom bij den heer v. Vliet vervoegden. Inderdaad, het personeel was er nu ook, maar wij werden teleurgesteld, want de onderste steen kwam niet boven en ds bewijzen bleven uit. v. Vliet had niets gezegd, ook niets te zeggen en vroeg of wij van de Justitie waren. Zijn personeel moest het maar zeggen. Maar ook bij hen bleef het bij beweringen. Wij hebben toen gezamenlijk ons licht trachten op te steken bij een persoon welke men zou kunnen beschouwen als kroongetuige. Maar ook deze wist niets, zoodat wij even ver waren als bij het begin en naar huis gingen met de toezegging van een lid van het personeel van v. Vliet, dat hij zou trachten de adressen te krijgen waar gewerkt was. Ook deze bleven uit, ook nadat wij hem 1 November thuis opzochten. In het kort doen wij hier verslag van ons onderzoek. Men zal begrijpen dat als alles gepubliceerd zou moeten worden wat er tijdens dit onderzoek gezegd is, wijde krant wel vol konden maken. Uiteen ander blijkt nu dat van de beschuldigingen tegen Vrijberg niets, maar dan ook niets is komen vast te staan en hij in deze vrijuit gaat. Onze leden zullen goed doen om wanneer weer dergelijke praatjes rondgestrooid worden, ze als zoodanig te beschouwen. Er is waarachtig wel wat anders om over te spreken, over dingen die d ekameraadschap bevorderen. Oude zijn er genoeg, maar ons past iets beters. A. J. LAANE. J. A. M. TERINK. ! Gelezen bladen % * i * van ons vakblad mogen niet worden » * waggeworpen, doch behooren aan onge- • * organiseerde kameraden ter lezing ge- » t geven te worden. ♦ t ♦ Advertentiën. AFDEELING ARNHEM. ARNHEMMERS, OPGELET. Vanaf MAANDAG 24 NOVEMBER a.s., liggen de meldingslijsten voor werkiooze leden ter teekening in „DE OPBOUW”, van des v.m. 9 tot 9.15 uur. Ingang uitsluitend door het hek aan den Roosendaalscheweg. Ook het aanmelden van hen die werkloos worden, geschiedt op dezelfde plaats en tijdstip. Zegt het voort! HET BESTUUR. Afdeeling Schiedam. FILMEN LICHTBEELDENAVOND. op WOENSDAG 26 NOVEMBER e.k., in het ~ Volksgebouw”, Tuinlaan 50. Aanvang 8 uur. Toegankelijk voor leden en huisgenooten. Vertoond wordt de komische-natuurfilm „Een gezellig tochtje langs den Rijn”. Mevrouw Winkler houdt een lezing over: „Van Rotterdam naar de Bairische Alpen” Het gesprokene wordt met lichtbeelden toegelicht. Zegt het voort. Entrëe 10 cent. Werkloozen vrij. HET BESTUUR. N.y. Ardcidei Amsterdam, Keirersgi. 37a,

Sluiten