Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijn bestaan zijn plicht heeft gedaan. 278 millioen Mark zijn voor ondersteuning uitgegeven en 30 millioen voor strijd. Mede door ons werk heeft de fabrieksslaaf van voorheen zich ontwikkeld tot de staatsburger van thans. Zijn geestdriftig woord ontlokte veel applaus en met zijn kreet „Vrijheid” stemden allen in. Het congres koos zich hierna drie voorzitters en eenige commissies, o.a. voor de vaststelling der reis- en verblijfkosten voor de afgevaardigden, het onderzoek der mandaten, de voorbereiding van de verkiezingen, enz. Hierbij en bij de vaststelvan het reglement van orde voor het congres openbaarde zich een georganiseerde oppositie, welke telkens 6 stemmen uitbracht. Tijdens het geheele congres doken deze 6 stemmen telkens weer op. Bij informatie bleek mij dat de opposanten tot de Brandler-richting behoorden, dat is een uit de communistische partij geroyeerde oppositiegroep. Hun aanvoerder in het congreswas, blijkens de presentielijst, een... redacteur, oud-metaalbewerker, die, hoewel reeds 6 jaar uit het bedrijf, nog steeds een actieve en oppositioneele rol in het bondsleven speelt. Wij kregen hierna een rist van begroetingsspeechen te hooren. De eerste kwam van de soc. dem. burgemeester van Dortmund, Paul Kirsch, de tweede en niet de kortste, van onze internationale secretaris, Konrad Hg. Nadat deze stroom van welsprekendheid was opgedroogd, kwam de bespreking van de algemeene leiding, van het beheer en van de redactie aan de orde. Inleiders waren achtereenvolgens: Brandes, de andere voorzitter van de bond (de Duitsche bond heeft twee voorzitters, twee penningmeesters en vier secretarissen), Schaf er, penningmeester; Weissig, voorzitter der „Ausschuss” (een commissie van gecommitteerden voor de controle op de financiën en behandeling van klachten der leden) en Kummer, redacteur. Uit de krachtige rede van Brandes stippen wij aan, dat hij betoogde, dat de industrieele wereldproductie, het cijfer 100 aangenomen voor 1928, tot 67 is teruggeloopen thans. Deze is nu 10 % geringer dan vóór de oorlog, terwijl de bevolking met 12 % is toegenomen. Vóór de oorlog kreeg de Duitsche locomotieven-industrie 1600 locomotieven per jaar in opdracht van het Rijk en thans totaal 300 in drie jaar! In December 1931 zochten 921.000 metaalbewerkers werk. Van de leden waren er toen 41.6 % geheel en 32.3 % gedeeltelijk werkloos. (Uit de congresstukken bleek mij dat de cijfers voor het eerste halfjaar van 1932 zijn: 45.9% geheel en 30% gedeeltelijk werkloos.) Onder deze omstandigheden kon het loon op de duur niet gehandhaafd worden. , Tot April 1931 konden wijde loonsverlaging verhinderen, daarna kregen wij ook de regeering tegen en gelukte het niet meer. Ons remmend optreden was echter van groot belang. De scherpslijpers onder de werkgevers eischen de vrije loonvorming. Vandaar dat zij zich keer en tegen de collectieve contracten en de scheidsgerechten. Spr. verdedigde e.e.a., ook tegen de lichtvaardige critiek in eigen kring. De eisch van de wettelijke regeling der 40- urige werkweek wordt met nadruk gehandhaafd. In geen bedrijf mag langer dan 4.0 uur gewerkt worden! Scherp richtte Brandes zich tegen het fascisme, dat de steun der grootwerkgevers heeft en eveneens gispte hij dé splitsingspolitiek der communisten. Alleen op de basis der democratie Is recht en vrijheid mogelijk. De arbeidsdienstplicht wijst de bond af; tegen de vrijwillige arbeidsdienst, mits met de noodige waarborgen tegen misbruik omgeven, is verzet niet verstandig. Ondanks de ontwikkelde activiteit kon het ledental niet worden gehandhaafd. Het daalde van 940.578 in 1930 tot 826.800 op 1 Jan. ’32. (Uit de congresstukken bleek dat de daling zich heeft voortgezet tot pl.m. 740.000 op 1 Juli 1.1.) De penningmeester Schaf er jongleerde hierna met de millioenen. Inde crisistijd, dus vanaf het 3e kwartaal 1929 tot en met het 2e kwartaal 1932, heeft de hoofdkas (dus buiten de prestaties der afdeelingskassen) niet minder dan 105 millioen Mark aan ondersteuning betaald. Ook de eerst in 1928 ingevoerde invalidenondersteuning is belangrijk gestegen. Voor het a.s. jaar moet voor dit doel op niet minder dan 3 millioen Mark worden gerekend. Tal van bezuinigingsmaatregelen zijn reeds genomen en zijn verder noodig om de taak van de bond te kunnen blijven vervullen. Fritz Kummer verdedigde hierna, zijn MODERN GEORGANISEERDEN, BEWEEGT UW KINDEREN LID TE WORDEN VAN DE MODERNE VAKORGANISATIES.

redactie op geestige en tegelijk pakkende wijze. Hij verklaarde objectief tegenover Rusland te staan, wat echter niet beteekent dat hij klakkeloos aanvaardt wat er over wordt gezegd en geschreven. Zoo publiceerde hij nog niet de 20 brieven welke hij in zijn bezit heeft van Duitsche monteurs, die lange tijd in Rusland werkten en minder gunstig zijn voor het Sovjet-bewind. Het partijkiezen inde laatste verkiezingsstrijd ten bate der S.P.D. geschiedde welbewust, omdat het hier, óók voor de vakbeweging, gold; Zijn of niet zijn. Na deze inleidingen ontwikkelde zich een langdurige en vaak boeiende discussie. Het eenheidsfront werd hierbij druk besproken, maarde mogelijkheid om het ook in feite te vormen, betwijfeld. De voortgezette hetze der communisten is 'een schier onoverkomelijk bezwaar. Aan het slot der debatten liet het hoofdbestuur stemmen overeen aantal door de leiding voorgestelde stellingen die met 6 stemmen tegen werden aangenomen. Hierdoor waren niet minder dan 143 voorstellen en moties van afdeelingen en leden vervallen of verworpen. Onder hen bevonden zich een paar oude bekenden, n.l. om een studie-commissie naar Rusland te zenden en om geroyeerden wegens splitsingspolitiek, weer op te nemen als lid. Het eerste voorstel sneuvelde een roemlooze dood, nadat Ulrich uit Berlijn had verklaard, dat Moscou nog altijd moest antwoorden op een reeds een paar jaar geleden verzonden verzoek der Berlijnsche afdeeling, om toelating vaneen delegatie uit haar midden, die vrij zou zijn inde reisroufe en inde keuze van haar tolken. Ten aanzien van het tweede voorstel verklaarde het H.8., dat over opneming gesproken kan worden wanneer de betrokkenen zich beslist plaatsen op de basis der bondsstatuten en overigens elke splitsingspolitiek en cellenbouw afzweren. De derde congresdag begon met een referaat van voorzitter Reichel over „Het herstel van het Duitsche economische leven vooral voor de metaalindustrie”. Zijn stellingen, die hij met overtuiging en warmte verdedigde, werden met aandacht gevolgd. Debat kwam uitsluitend van Hausen (Stuttgart), de bovengenoemde oud-metaalbewerker, thans redacteur. Deze-moest van de geleidelijkheid niets hebben, noemde de theorie der organische ontwikkeling trouwens een illussie. Zeer adrem antwoordde Reichel met een uitspraak van Brandler (dat is de leider der communistische groep, waartoe Hausen behoort) op het eerste congres van bedrijfsraden: „Jawohl, wir müssen anerkennen, dasz die Umgestaltung der Wirtschaft ein Produkt der Evolutlon, der Entwicklung, der Anpassung ist.” De 6 stemmen tegen werden natuurlijk toch uitgebracht. Vervolgens kwam de herziening der statuten aan de orde, waarbij o.m. de contributiebedragen en de uitkeeringen opnieuw moesten worden vastgesteld. Niet minder dan 209 voorstellen van hoofdbestuur, afdeelingen en leden moesten hierbij behandeld worden, waarvan er 115 betrekking hadden op de contributies en uitkeeringen. Deze zaakwas echter goed voorbereid dooreen „Statutenberatungskommission”, waarin elk district één vertegenwoordiger had gekozen en die advies uitbracht aan het congres. Hierdoor waren tal van voorstellen ineen minimum van tijd afgewezen. Het resultaat der beraadslagingen over de contributies en uitkeeringen, welke ingeleid werden door penningmeester Schott, was, dat de hoofdbestuursvoorstellen zoo goed als eenstemmig werd aangenomen. De oppositie stemde ook mee, omdat vermindering van uitkeering de strijdvaardigheid verhoogt. (!) De genomen besluiten zijn als volgt samen te vatten: 1. De contributies blijven zooals ze zijn. Voor buitengewoon lage loonen is er gelegenheid minder te betalen. Dit is echter van invloed op de uitkeeringen. 2. De uitkeeringsduur, thans voor allen na 1 jaar lidmaatschap 15 weken, wordt thans verschillend naar lidmaatschapsduur. De kortste duur is 7 weken, de langste duur 12 weken voor leden die 10 jaar en langer lid zijn. 3. De wachttijd nadat men uitgetrokken is, wordt verhoogd tot 92 weken. 4. Het maximum uitkeeringsbedrag in 2 jaar inde hoogste klasse en aan leden met de laagste uitkeeringsduur (12 weken), bedraagt 93,60 Mark. 5. Leden die invalidenondersteuning ontvangen betalen voortaan ook contributie, welke, met een bijdrage voor de afdeelingskas, varieert van 60 tot 120 pfennig per week. Uit de overgelegde cijfers stippen we nog aan, dat op de basis der uitgaven in 1931 de veranderingen een bezuiniging brengen van 28.6%. Dat deze bezuiniging noodzakelijk is, bewijst dit andere cijfer, n.l.

UIT DE AFDEELINCEN ALKMAAR. (M.C.) Door dit berichtje maken wijde leden er op attent, dat de brochure van het N.V.V. „Overzicht van de voornaamste bepalingen der ongevallenwet 1921” tegen de prijs van 5 cent verkrijgbaar is bij de secretaris onzer afdeeling. Werklooze leden kunnen deze brochure gratis verkrijgen. AMSTERDAM. Jonge leden opgelet! (D. M.) Op Zaterdag 1 en Zondag 2 October brengen wij een weekend door inde Jeugdherberg „De Heidebloem” bij Soest. De bedoeling is, dat wij op de fiets gaan. De kosten zullen ongeveer ƒ 0.60 of ƒ 0.70 per persoon bedragen. Opgaven voor deelname worden ingewacht bij de jeugdgroepbestuurders of aan het kantoor 2de Jan van der Heijdenstraat 101. Echter zoo spoedig mogelijk. Is er een voldoende aantal deelnemers dat liever per trein reist, dan kunnen twee groepen gevormd worden en kan vaneen reisbiljet gebruik gemaakt worden. Bij opgave dus even vermelden of per fiets dan wel per spoor wordt gereisd. DEN HAAG. HET KINDERFEEST bij het 40-jarig bestaan onzer afdeeling. (H. J. B.) Reeds eerder hebben wij er melding van gemaakt, dat het 40-jarig bestaan onzer afdeeling zoo bescheiden mogelijk zou worden gevierd, om niet te spreken van het ongemerkt voorbijgaan, gezien de zeer moeilijke tijdsomstandigheden waarin wij thans verkeeren. Het bestuur besloot daarom alleen tot het houden vaneen kinderfeest inde groote zaal van de Dierentuin. Dit kinderfeest is Zaterdag j.1., voorafgegaan' dooreen optocht met muziek van „Kunst en Strijd” vanaf de Delftschelaan, inde Dierentuin gehouden; 1000 kinderen hebben er aan deelgenomen. De kinderen hebben genoten van de poppenkast en het goochelen door de heer Henri Nolles, die er in is geslaagd de kinderen eenige uren prettig bezig te houden. Inde pauze en bij het naar huis gaan zijnde kinderen eenige versnaperingen verstrekt. Naar ons is medegedeeld hebben de kinderen buitengewoon genoten, waardoor het doel van het bestuur en de commissieleden is bereikt. De blijde gezichtjes van 1000 kinderen onzer leden waren hiervan het bewijs. HAARLEM. Zaterdag 24 en Zondag 25 September a.s. komen er honderden A. J. C.-ers in Haarlem. 1700 moeten er ingekwartierd worden. Wanneer men dus nog een bescheiden plaatsje in zijn woning over heeft, melde men dit spoedig aan de commissie voor de huisvesting: p.a. A. Breedveld, Pijnboomstraat 139. Dit jeugdfeest zal een demonstratief karakter dragen en men zal dan ook op Zondagmiddag 2 uur aan de Hoofmanstraat bij de Zijlweg een stoet samenstellen, die naar het Brongebouw zal optrekken. Het is de bedoeling dat de oudere beweging zich hierbij aansluit. Wij roepen daarom alle leden op, aan deze betooging meê te doen. dat in 1931 9.148.000 M. meer uitgegeven dan ontvangen is. De verdere voorstellen over de statuten waren veelal van formeele beteekenis. Dat het congres, zij het na eenig verzet, op voorstel der „Statutenberatungskommission” een einde maakte aan-de mogelijkheid voor de leden om, buiten hun afdeeling om, voorstellen bij het congres in te dienen, vonden wij zeer verstandig. Het laatste gedeelte van het congres bracht een warme discussie over de „gehalter” (salarissen) der bezoldigden. Het dank- en afscheidswoord voor de buitenlandsche gasten werd gesproken door collega Stein uit Oostenrijk. Hij nam daarin ook persoonlijk afscheid van de Internationale, omdat hij uit de actieve bondsdienst treedt. Zijn welsprekende en met gevoel voorgedragen rede, ontlokte het congres een daverend applaus. Na een krachtige speech van Reichel, waarin hij terecht constateerde, dat het congres uitstekend was verloopen en dat men kracht en moed had opgedaan voor de verdere strijd, werd het twintigste congres van de Duitsche Metaalbewerkersbond met een driewerf „Vrijheid!” en een geestdriftig gezongen „Internationale” gesloten.

Niet alleen achter de fabriekspoort, maar ook achter de helverlichte étalages van de Winkel-Maatschappijen, grijnst het kapitalistische spook u tegen. Ook daartegen u gewapend, door LID en VERBRUIKER van de COÖPERATIE te worden. En dan vooral eischen, dat u het bekende HAKA-MERK geleverd wordU MAASSLUIS. Sint-Nicolaasfeest 1932. Evenals voorgaande jaren zal er dit jaar indien eenigszins mogelijk, voor onze kinderen weer een Sint-Nicolaasfeest worden gehouden. Uit de Plaatselijke Raad is dezelfde commissie van 1931 benoemd, welke commissie, dank zij aller medewerking, uitstekend werk heeft verricht. Ook nu zullen wij wederom een ernstig beroep op u moeten doen. Juist omdat er in Maassluis ongeveer 650 werkloozen zijn, waaronder vele onzer kameraden, komt het ons zeer gewenscht voor onze kinderen toch een vreugdevolle dag te geven. Wij rekenen daarom op aller medewerking, op aller offervaardigheid. We zijn er van overtuigd, dat het ons gezamenlijk zal gelukken het feest goed te doen slagen. Nadere mededeelingen zullen worden gedaan in „Voorwaarts”, welke U natuurlijk leest. Namens de commissie: J. STOPPEL, secr.-penn. Namens het bestuur: L. LOUWEN, secretaris. SCHIEDAM. Evenals in vorige koudere seizoenen organiseert de commissie voor het geven van onderwijs aan volwassenen deze winter weer een aantal cursussen voor hen die de leerplichtige leeftijd reeds eenige jaren achter de rug hebben. Er zal o.a. weer onderwijs worden gegeven in Nederlandsche taal, rekenen, boekhouden, esperanto,' Duitsch en Engelsch. Het onderwijs wordt als regel des avonds van 8 tot 10 uur gègeven, zoodat ook de werkende leden de cursussen kunnen volgen. Het cursusgeld bedraagt 10 ets. per week; werkloozen worden van betaling vrijgesteld. Men kan zich voor het volgen van één of meer cursussen aanmelden op Vrijdag 23 September a.s., des avonds te acht uur aan de school aan de Prins Mauritsstraat, Wij willen onze leden wel aansporen tot het volgen van deze cursussen, om hun kennis op deze wijze te gaan verrijken. Het spreekwoord: „Kennis is Macht” is nog altijd geheel juist. VAASSEN. (Corr.) Onze leden worden er nogmaals op attent gemaakt, dat zij zich bij werkloosheid of gedeeltelijke werkloosheid bij de penningmeester moeten melden. Dit geldt ook voor de leden die rijkssteun ontvangen. Het melden bij de Arbeidsbeurs alleen is niet voldoende. Om teleurstelling te voorkomen neme men hier goede nota van. ADVERTENTIEN Het bestuur der afdeeling Leiden bericht hiermede de leden en aan hen, welke soU liciteerden, dat inde vacature van hulpbode is voorzien. Benoemd is J. Walle te Leiden. Het bestuur. Heden overleed na een kort doch smartelijk lijden, ons lid MARINUS VERVERS inde ouderdom van 27 jaar. Hij ruste zacht! Het bestuur der afd. Zalt-Bommel. Zalt-Bommel, 9 Sept. ’32.

Sluiten