Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat is fascisme. Hoe ontstaat het fascisme? De ontwikkeling tot het fascisme gaat bijna overal met dezelfde voorwaarden, dezelfde kenteekenen en dezelfde omstandigheden van de meest verschillende aard gepaard. Deze uniformiteit der symptomen kan de bestrijding van het fascisme vergemakkelijken, onder voorwaarde dat deze symptomen steeds weer zonder pardon uitgebuit worden. Een voorbeeld op dit gebied is de kortgeleden in Estland gehouden stemming voor versterking van de machtsbevoegdheden van het staatshoofd, dat tot de eerste phase van de ontwikkeling naar het integrale fascisme behoort en zooals overal de algemeene ontevredenheid met de bestaande regeering tot voorwaarde heeft, wier mislukking gelijkgesteld wordt met de mislukking van haar regeeringsvorm, d.w.z. der democratie. Deze algemeene ontevredenheid heeft tot gevolg eveneens een algemeen geldend symptoom dat zelfs de liberale burgerlijke kringen voor de „nieuwe richting” stemmen, wier aanhangers inde regeering zitten en die inde grond genomen eigenlijk heelemaal niet voor het fascisme voorbestemd zijn. Tegen de wijziging der grondwet die, zooals bekend is, met groote meerderheid aangenomen werd waren derhalve in Estland behalve de arbeidersklasse ook de middenpartijen, het nationale centrum en de „Siedier”, wier vertegenwoordigers inde gehate regeering-Jaan Tonisson zaten. Deze oppositie was echter alleen „formeel”. Haar tegenstand was bijna niet te merken. In werkelijkheid hebben de geheele bourgeoisie, de landbouwers, de industrieelen, de kooplieden en andere tot de middenstand behoorenden de leuzen der nieuwe grondwet erkend en er ook vóór gestemd. Uitgezonderd is hoogstens een kleine kring van op politiek gebied goed ingelichte personen, die zelfstandig kunnen denken. Hierbij kan men niet ontkennen zoo schrijft ons onze vertrouwensman uit Estland, die de moeite nam de afzonderlijke categorieën met meer dan gewone nauwkeurigheid te omschrijven „dat ook een gedeelte der arbeidersklasse beïnvloed werd door fascistische demagogie en er vóór gestemd heeft. Hetzelfde kan gezegd worden vaneen groot percentage kiezers der communistische partij, die onder de leuze; „erger kan het niet meer worden” vóór de wijziging van de grondwet gestemd heeft.” “ Bij de individueele indeeling der kiezers komt onze vertrouwensman tot de volgende categorieën, die „ja” gestemd hebben (het zijn kiezers, die men in alle landen, waar fascistische propaganda gemaakt wordt, vindt en die zich daardoor onderscheiden, dat ze op politiek gebied zeer eenvoudig denken en ingaan op de beloften der fascisten, die deze beloften, na aan de macht te zijn gekomen, even prompt ontkennen als ze voordien gedaan hebben): 1. kiezers, die principieel vóór uitbreiding der machtsbevoegdheid van het staatshoofd zijn en hiervan economische voordeelen verwachten (een aanmerkelijk deel der bevolking van stad en land); 2. kiezers, die de politiek der regeering Tonisson (waardedaling der kroon, staat van beleg, censuur) absoluut tegenstond en die geloofden op deze wijze van de regeering te kunnen af komen; 3. kiezers, die alle ellende op rekening van het parlementaire systeem schuiven; 4. kiezers, wie de belofte inzake vermindering van het aantal parlementsleden en hun vergoedingen imponeert; 5. kiezers op het platteland wie het beheer van meerdere gemeenten door één centraal bestuur een doorn in het oog is en die aan de beloften der fascisten inzake de afschaffing dezer instanties gelooven; 6. kiezers, die hopen, dat door de wijziging van de grondwet de weg openstaat om alle partijen te ontbinden (dezelfde kiezers zijn eigenlijk tegen de dictatuur van één enkele partij, die het resultaat van deze liquidatie is); 7. de overtuigde reactionnairen en conservatieven, die principieel geen fascisten zijn, doch hopen op deze wijze de democratische grondwet uit de weg te kunnen ruimen; 8. de minderheden (Balten en Russen); 9. avonturiers, uit de staatsdienst ontslagen of niet geslaagde candidaten, crimineele elementen, failliet verklaarde personen, enz.; 10. de eigenlijke fascisten, die het voornemen hebben in Estland de grondwet te wijzigen naar het voorbeeld van Italië en Duitschland. Over de vooruitzichten voor de toekomst wordt ons bericht: „De arbeidersbeweging staat voor groote moeilijkheden, ofschoon door de wijziging van de grondwet het eigenlijke fascisme nog niet aan de macht miimiifniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiTTinnm | Wij willen Hitler niet -en even- | | min zijn waren! Boycot Duitsche j | goederen!

gekomen is. Het aantal overtuigde fascisten is nog klein. Door de stemming heeft echter de fascistische beweging opnieuw moed gevat; een deel der bourgeoisie heeft het fascisme thans erkend. Opheffing der arbeidersonganisaties is nog niet te vreezen. Niettegenstaande al deze moeilijkheden schrijdt de arbeidersklasse moedig voorwaarts en zal met alle energie werken aan de versterking der organisatie. (Persbericht 1.V.V.) Werkloozenzorg in Engeland. Aan het bericht van het documentatiebureau van het N.V.V. danken wij een reeks van inlichtingen omtrent een voorgestelde wijziging van de wet op de werkloosheidsverzekering in Engeland, die op 8 Nov. j.l. door de minister van arbeid bij het Lagerhuis is ingediend, In het ontwerp wordt o.a. ook ernstig aandacht geschonken aan de jeugdige werkloozen en in ’t algemeen aan het behoud van de geschiktheid tot werken, De voornaamste hoofdstukken laten wij hieronder volgen: Uitkeeringsduur. De bepaling blijft gelden, volgens welke rechthebbende aanvragers gedurende 26 weken uitkeering ontvangen in twaalf maanden, volgende op de datum der aanvrage, mits zij inde laatste twee jaar 30 bijdragen hebben betaald en overigens voor uitkeering in aanmerking komen. Zij zullen evenwel op grond van de bepalingen van het recht hebben op een langere uitkeering volgens deze regeling: personen, die vijf jaar verzekerd zijn, krijgen zes dagen extra uitkeering voor elke tien bijdragen, betaald inde voorafgegane vijf jaar, behoudens een aftrek van één dag voor elke vijf dagen uitkeering, ontvangen in vijf jaar. Jeugdige personen. Overal waar een belangrijk aantal jeugdige personen beneden de 18-jarige leeftijd is, zal het plaatselijk onderwijsorgaan verplicht zijn, een centrum voor jeugdonderwijs te vormen, waaraan een subsidie wordt toegekend. Deelneming aan het werk van dit centrum zal verplicht zijn voor alle jeugdige werkloozen boven de leerplichtige en beneden de 18-jarige leeftijd, tenzij zij een gegronde reden kunnen aanvoeren voor het niet deelnemen aan dit werk. Waar wegens het geringe aantal jeugdige werkloózeh geen centrum voor jeugdonderwijs kan worden gevormd, zullen, voor zoover mogelijk, regelingen getroffen worden, om dé jeugdige werkloozen éèfil’opleidingscursus te laten volgen. Thans is de leeftijdsgrens, om onder de werkloosheidsverzekering te kunnen vallen, 16 jaar. Volgens het wetsontwerp vangt de verzekering al aan bij het verlaten der school. De uitkeering zal verstrekt worden op 16-jarige leeftijd, terwijl zij thans niet eerder dan na het bereiken van de 16|- jarige leeftijd verstrekt wordt. De bijdrage voor de jeugdige verzekerden bedraagt 2 stuiver per week voor elke der drie partijen. Indien de jeugdige personen na de leerplicht onderwijs blijven wordt te hunne gunste een aantal bijdragen tot een maximum van 20 geboekt. Verzekering inde landbouw. Een hieronder nog nader te behandelen commissie zal voorstellen ontwerpen, om landarbeiders (inbegrepen die inde tuin- en boschbouw) tegen werkloosheid te verzekeren. Financieele bepalingen. Ten einde dé voortdurende solvabiliteit van de verzekering te waarborgen, zal een wettelijke werkloosheidscommissie worden ingesteld, welke de financieele toestand der verzekering direct na afloop van ieder kalenderjaar zal onderzoeken en binnen twee maanden aan de minister verslag zal uitbrengen. De commissie zal eveneens rapport uitbrengen op elk ander tijdstip, indien zij van oordeel is, dat het fonds niet in staat is, of waarschijnlijk zal worden, aan zijn verplichtingen te voldoen. De commissie mag voorstellen indienen betreffende de hoogte der bijdragen, de hoogte en de voorwaarden der uitkeeringen en de uitkeeringsduur. De minister moet het rapport der commissie bij het parlement indienen, benevens een ontwerp-voorstel, bevattende hetzij de wijzigingen, voorgesteld door de commissie, hetzij andere wijzigingen met vrijwel hetzelfde financieele gevolg. In het laatste geval moet hij de redenen vermelden waarom hij de voorstellen der commissie niet heeft aangenomen. De bevoegdheid van het fonds om geld te leenen van de schatkist, wordt afgeschaft, maar wanneer het fonds niet in staat is, aan zijn directe verplichtingen te voldoen, kunnen tijdelijke leeningen worden aangegaan bij de schatkist. Wanneer deze niet uit de gewone middelen van het fonds kunnen worden terugbetaald, zal op de hiervoren vermelde wijze op korte termijn de solvabiliteit van het fonds worden hersteld en gezorgd worden voor de terug, betaling der leeningen uit het fonds.

Werkloozensteun. Een nieuw centraal orgaan wordt ingesteld, de raad voor de I werkloozenzorg, welke de taak zal overnemen van de bestaande plaatselijke organen met betrekking tot betalingen van de z.g.n overgangsuitkeering (tusschen verzekering en steun), alsmede de administratie van de werkloozensteun aan tot arbeiden geschikte personen, verstrekt • wegens werkloosheid. De raad, die niet meer dan zes leden zal tellen, zal werken met eigen plaatselijke ambtenaren, van wier beslissingen in bepaalde gevallen beroep open staat op plaatselijke raden van beroep. De minister van arbeid zal tegenover het parlement verantwoordelijk zijn voor de algemeene politiek van de raad. De minister moet aan het parlement de regelingen inzake het vaststellen van de behoefte door dé raad en zijn plaatselijke ambtenaren ter goedkeuring voorleggen; de toepassing van deze regelingen op individueels gevallen zal een administratieve zaak van de raad zijn. Omvang der regeling. De regeling omvat alle personen tusschen de 16- en 65-jarige leeftijd, die in normale omstandigheden arbeid verrichten, waarvoor bijdragen betaald moeten worden volgens de weduwen-, wezen- en ouderdomspensioenwet, of die kunnen aantoonen dat zij, zulk een normaal beroep niet gehad hebbende, hadden kunnen verwachten, daarin te worden tewerk gesteld, indien de economische toestand van het district hunner inwoning dit had mogelijk gemaakt en die geschikt voor en bereid tot het verrichten van arbeid zijn. De regeling is dus veel uitgebreider dan die der werkloosheidsverzekering. Zij omvat naar schatting 16 millioen personen, de werkloosheidsverzekering slechts 12 millioen. Personen, die niet in aanmerking komen voor uitkeering uit de werkloosheidsverzekering, omdat zij werkloos zijn geworden ten gevolge vaneen arbeidsconflict, of die om deze reden geen uitkeering zouden hebben gekregen, indien zij verzekerd zouden zijn geweest, vallen buiten de regeling van de raad gedurende de geheele periode der uitsluiting. Financiën. Behalve de bijdragen van de plaatselijke overheid wegens de lasten, waarvan zij voortaan bevrijd zullen zijn, zullen de kosten van het plan gedragen worden door de schatkist. Inschrijving bij de arbeidsbeurzen. Degenen, die steun aanvragen, zullen worden ingeschreven bij de arbeidsbeurzen, opdat zij op dezelfde wijze. als de verzekerde AFDEELING DEN HAAG. LOODGIETERS, OPGELETJ De uitbetaling van de zegels voor de komende feestdagen zal geschieden op Donderdag 28 December a.s„ op ons kantoor: Prinsegracht 72, 's avonds tusschen 8 en 9.30 uur. Het bestuur.

werkloozen de mogelijkheid tot tewerk- I stelling behouden. In het algemeen zullen zij hun werkloozenuitkeering op de arbeidsbeurs ontvangen. Vaststelling der behoefte. De raad is niet gebonden aan de wettelijke uitkeerihgsnormen van de werkloosheidsverzekering; hij verleent steun in alle gevallen, waarin ■ in het gezin vaneen aanvrager andere dan medische hulp noodig is en neemt de inkomsten van het gezin in aanmerking. Niet medegerekend worden bepaalde inkomsten, als ziekengeld en overeenkomstige uitkeering volgens de wet op de ziekteverzekering, invaliditeits- of ongevallenrente en eenig spaargeld. Behoud der geschiktheid tot werken. De raad is gemachtigd, om in samenwerking met de minister van arbeid cursussen te organiseeren, om de onder de raad ressorteerende personen in staat te stellen, hun lichamelijke geschiktheid tot werken te behouden en daardoor hun kans, om werk te krijgen, te verbeteren. Ten einde te bevorderen, dat bij de cursus rekening wordt gehouden met de geldende arbeidsvoorwaarden, zal de raad bevoegd zijn, daartoe strekkende overeenkomsten te treffen met een gemeentebestuur, om de cursus de vorm van werkverschaffing te geven tegen de geldende loonen voor werkzaamheden voor de gemeente. Taak der gemeentebesturen. Als onmiddellijk gevolg van het plan zullen de gemeentebesturen niet langer de bevoegdheid hebben, uitkeering te verstrekken aan personen, die onder de raad ressorteeren, ofschoon de taak tot het verstrekken van uitkeering in plotselinge of dringende gevallen blijft berusten bij de ondersteuningsambtenaren. De raad zal de gemeentebesturen de op deze wijze verstrekte uitkeering terugbetalen. De openbare instellingen voor steunverlening zullen hun bevoegdheden en hun taak in verband met het verleenen van steun wegens ziekte, ouderdom en zwakte blijven uitoefenen. Zij zullen tevens de verantwoordelijkheid dragen voor het verstrekken van medische hulp en eventueel klinische behandeling van personen, die anders onder de raad vallen. Administratie. De administratie zal berusten bij de bureaux van de raad, waarbij voor bepaalde doeleinden zal worden samengewerkt met de arbeidsbeurzen.: Indien ën zoo lang regelingen hiervoor van kracht zijn, zullen de onderzoekingen op grond van ingediende aanvragen namens de raad worden ingesteld door de gemeentebesturen. APVERTENTIEN Afdeeling DEN HAAG. Op 11 December overleed ons lid HENDRIK FRAUENFELDER, inde ouderdom van 28 jaar. Hij ruste in vrede! HET BESTUUR.

/ KENNISGEVING \ ƒ TOT ONZE DIEPE \ ƒ droefheid \ JS OV*«'<?3o tfr-M»; V SSM ’s «•■<? « d'* | JAN UNT, / | * ;r J1 \ DE WEDUWE * \ « "r; ioo'eW ,»* \ iU ga 1 oe ■>»«“ > C;'ro ;t AOe' \p'J©t'S>l – x®e^ ionen do' ee© . ® te" QC \®‘ \\ d°° ■, .lO1*1 ■ '%&&*** ■ . • 8 d* | def^enrrale Arbeiders Levens-Verzèkering – Rijnstraat 24 – Den Haag AFDEELING TIEL. ALGEMEENE LEDENVERGADERING op DINSDAG 19 DECEMBER, ’s avonds ACHT UUR, in „OPWAARTS’% AGENDA: Inleiding door de voorzitter over het „Winierpropagandawerk”. H. J. v, d. BORN, bondspenningmeester, bespreekt het onderwerp: ~De geschiedenis van de werkloosheidsverzekering in ons land en betreffende onze organisatie Afscheid van onze secretaris H. v. DIJKHUIZEN, Het bestuur,

Sluiten