Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Technische toelichting op eenige van de reglementswijzigingen, welke namens bondsbestuur en bondsraad op de a.s. bondsvergadering aan de orde gesteld zullen worden. (H. J. v.d. B.) In ons vakblad van de vorige week hebben wij reeds een uitvoerige toelichting op de door bondsbestuur en bondsraad voorgestelde wijzigingen in de artikelen 42, 43, 44, 47 en 48 van ons huishoudelijk reglement opgenomen. Wij vervolgen thans deze toelichting over de voorstellen van deze beide bondsinstanties en brengen daarbij de lezers in herinnering, dat deze voorstellen zijn geplaatst in „De Metaalbewerker” van Zaterdag 24 Februari 1934. Uitreiking van W-, Z- en M-zegels ad 10 cent. Voorgesteld wordt om de leden, die geen inkomsten genieten en thans volgens art. 49 een kosteloos zegel (z.g.n. W-, Z- en Mzegels) ontvangen, hiervoor inde toekomst 10 cent te laten betalen. Ook hier is het de practijk, opgedaan in deze crisisjaren, die tot het doen van dit voorstel aanleiding heeft gegeven. a. Bij werkloosheid zijn het veelal de jongere leden, die, omdat zij bij ouders inwonen, geen uitkeering ontvangen, uit hoofde daarvan voor een kosteloos zegel in aanmerking komen. Inde meeste afdeelingen, vooral inde grootere (vaak met vele van die gevallen) is het de gewoonte, dat leden, die recht hebben op een kosteloos zegel, verplicht worden dit zegel en „De Metaalbewerker” ten afdeelingskantore af te halen. Bij in gebreke blijven daarvan worden deze leden, als herhaalde aanschrijvingen geen verbetering hierin brengen, als regel als lid af gevoerd. Wordt het voorstel van de betaling van 10 cent aangenomen, zoo zit daarbij voor, dat ook bij deze leden de contributie aan hun woning zal worden geïnd, waarmede het contact met de organisatie blijft bestaan en naar wij vertrouwen een belangrijk minder aantal van deze leden inde toekomst van de ledenlijst afgevoerd zal behoeven te worden. In het reglement voor het pensioenfonds is in art. 86 bepaald met betrekking tot de inkomsten: ~a. storting van ten minste 5 cent per lid en per week.” Voor leden nu, waarvan geen contributie wordt ontvangen, kan moeilijk deze storting geschieden, met als gevolg dat in deze crisisjaren aan dit pensioenfonds een belangrijk bedx-ag is onthouden, b.v.: vrijstellingszegels in 1930 van 63.308 5 cent ƒ 3.165.40 „ 1031 „ 123.525 5 „ == ƒ 6.176.25 „ 1932 „ 282.864 5 „ = ƒ 14.143.20 „ 1933 „ 273.553 5 „ = ƒ 13.677.65 Totaal 743.250 ƒ 37.162,50 Met inbegrip van de gederfde inkomsten aan interest is het hierdoor ontstane tekort inde wiskundige reserve benoodigd voor pensioenuitkéering inde toekomst, reeds zeker te stellen op meer dan ƒ 40.000, die te zijner tijd weer aangezuiverd zullen moeten worden. Op deze wijze voortgaan, moet dan ook uitgesloten worden geacht. De eenigste oplossing is te voldoen aan de reglementaire bepaling vaneen storting van ten minste 5 cent per lid en per week. Het voorstel om de leden, die aanspraak op.een W-, Z- of M-zegel kunnen maken, daarvoor 10 cent te laten betalen, beoogt om daardoor in staat te zijnde volgende maatregelen te treffen: a. voor de afdeelingen 13 % (voor innmg van de contributie en contributie bestuurdersbonden) 1.5 cent b. storting steunfonds 1 „ c. storting pensioenfonds 5 „ d. contributie N.V.V. en Internationale 2.5 „ Totaal 10 cent Ep wordt dus niets gevraagd van deze leden voor alle overige kosten welke aan het lidmaatschap nu eenmaal zijn verbonden en reeds eerder in deze toelichting nader aangegeven. Weerstandskas. Tengevolge van de aan te brengen nieuwe contributieklasse moest voor deze klasse in art, 82 ook de uitkeering bij staking worden vastgesteld. Opgeraerkt dient hierbij, dat leden,’ die een lagere contributie zijn gaan betalen omdat zij uitkeering ontvingen uit welke hoofde dan ook, j ook hierbij inbegrepen de gedeeltelijk

werkloozen, aanspraak behouden op uitkeering uit de weerstandskas overeenkomstig hun normale contritautiebetaling. Pensioenfonds. Waar bij onze voorstellen wordt bepaald, dat voor elk lid 5 cent per week in het pensioenfonds wordt gestort, kan de bepaling in art. 87, dat eerst recht op uitkeering aanwezig is als ten minste 1000 weken contributie is betaald, vervallen. De bepaling, dat eerst recht aanwezig is na ten minste 25 jaar lid van de Bond te zijn geweest, is dan afdoende. Reglement voor het steunfonds. In art. 2 wordt als bron van inkomsten een nieuw punt b. ingevoerd: b. van dein art. 49 genoemde betaling voor W-, Z- en M-zegels 1 cent per lid en per week. Van de uitkeering bij 'overlijden. In art. 3 moet als aanspraak op de uitkeering overeenkomstig de laatste alinea van art. 5 van de statuten worden opgenomen de admittentleden, daar, zooals nu de bepaling luidt, de nabestaanden van admittentleden niet in aanmerking kunnen komen voor uitkeering. Waar het wel de bedoeling is dat uitkeering volgt aan nabestaanden vaneen admittentlid, stelt het bondsbestuur daarom deze wijziging voor, dat in art. 5, daar nu alle leden elke week een bijdrage gaan betalen, alle voorwaarden met betrekking tot het aantal betaalde zegels kunnen vervallen en de bepaling van de lidmaatschapsduur zonder meer af doende is. In art. 10 wordt voorgesteld toe te voegen een nieuwe alinea, luidende; „Wanneer drie maanden na overlijden geen aanvrage voor uitkeering is ingediend, vervallen daarna alle aanspraken op deze.” Waar het is voorgekomen, dat de weduwe van één onzer overleden leden eerst 8 jaren na het overlijden haar aanspraak op uitkeering liet gelden, dient genoemd voorstel om orde op zaken te stellen. Reglement voor de werkloozenkas. In art. 3 is naar aanleiding van het voorstel van de toevoeging vaneen nieuwe contributieklasse in overeenstemming hiermede een nieuwe uitkeering bij werkloosheid voorgesteld, terwijl in art. 25, lid 4, als beschermende maatregel voor al diegenen, die Wegens het ontvangen van uitkeering bij werkloosheid, ziekte enz: of door gedeeltelijke werkloosheid een verlaagde contributie betalen, wordt voorgesteld, „deze betaling als een uitzondering te beschouwen, zoodat niet na 13 weken betaling, vaneen verlaagd zegel, uit hoofde hiervan verlaging van uitkeering zal volgen”. Wel zal bij deze bepaling, die wellicht als zij is aangenomen inde bondsvergadering, na overleg met de Rijksdienst in een andere vorm zal moeten worden gegoten of ineen ander artikel van het reglement voor de werkloozenkas moet worden ondergebracht, rekening moeten worden gehouden, vooral bij langdurige werkloosheid, met het bepaalde in art. 25, lid 7, luidende: „Het bedrag der in het geval sub a verstrekte dagelijksche uitkeering zal in geen geval mogen overtreffen 70 pCt. van het loon, dat inde tijd, waarin een lid werkloos is, als loon voor arbeiders van dezelfde categorie geldt.” Indien, om dit ten slotte met een voorbeeld duidelijk te maken, een lid b.v. in 1930 ƒ 35. per week heeft verdiend, steeds nadien een verlaagd zegel heeft betaald en nu door 24 dagen te hebben gewerkt in de metaalindustrie, weer aanspraak kan maken op uitkeering, blijft hij belmoren tot de hoogste uitkeerlngsklasse, mits de categorie van arbeiders, waartoe hij gerekend moet worden, nog steeds ƒ 35. verdient. Is dit loon lager geworden, dan moet hiermede overeenkomstig de uitkeeringsklasse rekening worden gehouden en de uitkeering naar de lagere groepeering worden teruggebracht. Waar door deze toelichting misschien zal worden bereikt, dat de juiste strekking van de reden „waarom” deze voorstellen door bondsbestuur en bondsraad de leden worden voorgelegd, hun duidelijk is, zal dé gedachtenwisseling inde afdeelingsvergadering daardoor aan inhoud, naar wij vertrouwen, slechts kunnen winnen. CORRESPONDENTIE Eenige inzenders, die in dit nummer tevergeefs naar hun inzending zullen zoeken, deelen wij mede, dat wegens groote toevloeiing van cople. hun bijdragen tot het volgend nummer moeten blijven liggen. Redacteur.

Inde vergaderingen met de loodgietersledeh zijn nu de voorstellen van de patroons inzake het contract behandeld. De uitslag van de stemming over de vraag het bondsbestuur te machtigen op de basis van de voorstellen de onderhandelingen voort te zetten, is met groote meerderheid afwijzend geweest. Dit heeft ons eerlijk gezegd niet verwonderd. Ons bestuur en onze leden verlangen niet naar een contractloos tijdperk in het loodgietersbedrijf of strijd die de verhoudingen maar onaangenaam maakt en voor niemand voordeel kan brengen. Doch het standpunt van de patroons, waardoor de loodgieters zich maar aan te sluiten hebben hij datgene wat in het bouwvak wordt vastgesteld, is voor ons onaanvaardbaar. Dit is trouwens niets nieuws onzerzijds, hetzelfde standpunt is vroeger door de patroons ook meer dan eens ingenomen en wordt nog gehuldigd door patroons en gezellen, want anders hadden ze geen aparte organisaties noodig en in stand gehouden. De patroons zullen moeten inzien dat het beginsel vaneen eigen organisatie bij beide partijen ook een zelfstandige en eigen regeling van arbeidsvoorwaarden inhoudt. Onze besturen hebben zich opnieuw bereid verklaard tot onderhandelen op de basis van het oude contract en zonden onderstaand schrijven waarin zij zich daarover uitspraken. Amsterdam, 27 Maart 1934. Aan den B.L.P.N. en den Ned. R, Kath. Bond v. Loodgieters- en Koperslagerspatroons, Zeestraat 94a, ’S-GRAVENHAGE. Wij berichten U hiermede, dat inde gehouden vergaderingen met onze leden, deze Uw voorstellen inzake het contract in het loodgietersbedrijf hebben afgewezen. In dit verband is het ons niet mogelijk op de door U aangegeven basis te onderhandelen. Tot dit laatste zijn wij natuurlijk wel bereid op den grondslag van het oude contract. Wij merken verder op, dat invoering van de wijzigingen inde arbeidsvoorwaarden als door ü gewenscht, onvermijdelijk tot moeilijkheden aanleiding zal geven. Gaarne zullen wij van U vernemen of U de besprekingen met onze besturen wilt voortzetten, ■lnmiddels hoogachtend, voor de samenwerkende organisaties, w.g. C, OOSTERHOORN, secretaris. Vereeniging van Arbeiders-Radio Amateurs. Het bestuur van de „Vara” schrijft: „Vopr de maanden Maart en April organiseert de V.A.R.A. een groote propagandaactie, waarvoor is uitgegeven het parool: Ten aanval! Zij het dan ook, dat die aanval zeer vredelievend zal zijn. Het eenige wapen, dat daarbij gebruikt zal worden, is een verwijzing naar de prestaties der V.A.R.A. als omroeporganisatie, waardoor zij de steun verdient van alle luisteraars die haar programma’s kunnen waardeeren en die vooral ook instemmen met de socialistische inslag welke de V.A. R.A. in haar uitzendingen brengt. Inde chaos van dit tijdperk draagt de V.A.R.A. uit het ideaal vaneen nieuwe, een rechtvaardige samenleving. Weet b.v. de „algemeene” omroepvereeniging de invloed van het fascisme niet te ontgaan, daartegenover voelt zich de V.A.R.A. meer dan ooit gedragen door de idealen van vrijheid van democratie en socialisme. Wij weten welke gevaren ons van fascistische zijde bedreigen, ons en het geheele Nederlandsche volk, ja, onze gansche cultuur. De fascistische blaadjes staan vol van de grofste aanvallen op de V.A.R.A. en de A.V.R.0.-directeur heeft zich in zijn blad van .3 Februari openlijk aan die zijde geschaard door te schrijven dat de A.V.R.O. zal trachten de Zaterdag, waarop thans de V.A.R.A. uitzendt, „in volhardend gevoerde strijd terug te winnen”! Als algemeene omroep met socialistische inslag stelt de V.A.R.A. zich in dienst van het geestelijk welzijn van ons gansche volk en acht ze zich geroepen te arbeiden aan de cultureele ontwikkeling van ieder die haar uitzendingen wil beluisteren. De ervaringen van de laatste tijd hebben ons bewezen, dat de V.A.R.A. daardoor in steeds grooter kring de waardeering ondervindt waarop ze recht heeft. Deze waardeering moet leiden tot steun aan onze arbeidersomroep, bij het werk dat ze verricht. Steun door middel van het lidmaatschap. Hen, die sympathiek tegenover

de V.A.R.A. en haar arbeid gestemd zijn, zullen in deze actie als lid gewonnen moeten worden. Op ieder die haar werk dient te steunen en dat tot nu toe niet deed, zal inde komende weken een beroep worden gedaan zich thans als lid aan te melden! Voor deze groote aanval gedurende Maart en April stelt de V.A.R.A. voor hen, die één of meer nieuwe leden aanbrengen, fraaie prijzen beschikbaar. leder die minstens 4 leden-abonnees wint, krijgt als herinnering een heeren- of dames-armbandhorloge! leder, die 2 vrouwelijke leden of 2 huisgenoot-leden wint, krijgt een exemplaar van het boek: „Onze Inmaak” van P. J. Kers Jr. Bovendien heeft ieder, voor elk lid dat hij aanbrengt, een kans inde verloting van een groot aantal prijzen naar keuze, als: een week naar Parijs (man en vrouw) of 10 dagen naar de Noorsche fjorden of naar Zwitserland, dan wel: een motorfiets, een groote zeilboot of een ameublement, enz; enz. Deze prijzen zijn uitvoerig in „De Radiogids” vermeld. Wij wekken ieder, die nog geen lid van de V.A.R.A. is, op, zich thans aan te sluiten en allen, die wel al lid van onze socialistische omroepvereeniging zijn, deel te nemen aan deze groote propaganda-actie ter versterking van onze V.A.R.A.!”

Vergadering van de Internationale Metaalbewerkers Bond. (P.D.) Op 3 en 4 Maart j.l. had te Parijs een vergadering plaats van het Centraal Comité van de Internationale Metaalbewerkers Bond, Aan de orde is- daar geweest een bespreking van de politieke en economische toestand inde verschillende landen, het financieel verslag van de 1.M.8., het contributievraagstuk in verband met het wegvallen van Duitschland en Oostenrijk, de steunactie voor deze beide landen en de aan te nemen houding ten aanzien van het reorganisatieplan van het I.V.V. Uit de mededeelingen van de secretaris, aangevuld door die van gedelegeerden uit diverse landen, bleek, dat de toestand in meerdere landen zoowel op politiek als economisch gebied allesbehalve rooskleurig is. Dientengevolge raakt ook onze Internationale in moeilijkheden, niet alleen financieel, doch ook wat het contact betreft. De bonden die nog normaal functiohneeren en over middelen beschikken, zijn thans verplicht in dubbele mate internationale solidariteit te betrachten en te zorgen dat de Bond ook in tijden van reactie zijn taak kan blijven vervullen en straks aan de wederopbouw inde tijdelijk afgevallen landen in staat is te werken. Besloten werd geen verandering inde contributieregeling aan te brengen, doch aan te dringen op volledige betaling voor werkende en werklooze leden, benevens voor het steunfonds. De reorganisatievoorstellen van het I.V.V. werden eenstemmig, zoowel om principieele als om financieele redenen, niet voor aanvaarding vatbaar geacht. Hoewel de secretaris voorstelde hét congres wederom uitte stellen, werd besloten dat niet te doen, doch het congres inde tweede helft van dit jaar en wel in Praag, te houden. Een uitvoerige bespreking was gewijd aan de gebeurtenissen in Oostenrijk, die uiteraard niet voor publicatie geschikt is en het eenparig aannemen van de volgende resolutie ten gevolge had: Het Centraal Comité van de Internationale Metaalbewerkers Bond op 3 en 4 Maart 1934 te Parijs in vergadering bijeen, verklaart door de jongste gebeurtenissen in Oostenrijk pijnlijk getroffen te zijn en het spreekt zijn innigste solidariteit uit met het Oostenrij ksche proletariaat speciaal met de metaalbewerkers ten opzichte van de heldenstrijd die zij tegen de katholiek-fascistische reactie gevoerd hebben. Zijn bewondering gaat vooral uit naar de offers van deze zware sociale strijd; naar de opofferingen die de Oostenrij ksche kameraden zich getroost hebben bij hun streven om de vrijheid der arbeiders te redden en het fascisme weerstand te bieden. Het Centraal Comité geeft het Oostenrijksche proletariaat de verzekering van de daadwerkelijke solidariteit van de Internationale Metaalbewerkers Bond en besluit uit alle kracht mede te werken aan de steunactie die door het I.V.V. op touw gezet is. Het neemt op zich alles in het werk te stellen om de internationale arbeidersbeweging voort te stuwen inde hoop dat, ondanks partieele successen van de reactie en het fascisme, ten slotte toch ons socialistisch ideaal werkelijkheid zal kunnen worden en het proletariaat de hem toekomende plaats inde samenleving met de daarbij behoorende rechten zal toevallen.

Sluiten