Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42ste JAARGANG No. 44 ZATERDAG 2 NOVEMBER 1935 OPLAAG 41650

Ime pBüMI WEEKBLAD VAN DE j ALGEMENE NEDERLANDSE WETAALBEWERKERSBONP | 1 ABONNEMENT. ADVELTENT^"W Bij vooruitbetaling per jaar I 1.50 B| MFMONVI AAM OA AMCTPDnAM 7 iü Gewone advertenties per regel 10.30 Voor buitenland verhoogd met porto BB _ 3- lp Afdelingsadvertenties „ . „0.20 I Losse nummers „ 0.03 I Lil C.PL?UN. ||| Aanvragen voor personeel... „ „ „ 0.20 ■ mm

PLAATS VOOR ONS PLAN VAN DE ARBEID

De vraagstukken met betrekking tot de crisis, de crisisgevolgen en dein verband daarmede te nemen maatregelen, zijn in hoofdzaak van politieke aard, omdat zij ten nauwste verband houden met het beleid dat de regering te dien aanzien volgt. In overeenstemming daarmede moest het wel inde eerste plaats de politieke organisatie van de arbeidersklasse zijn, die het initiatief had te nemen tot een grondige herziening ten aanzien van de tactiek, die onze moderne arbeidersbeweging tot nog toe inzake het crisisbeleid van de regering heeft gevolgd. Onze beweging is steeds zeer positief geweest wat betreft haar bestrijding van dat regeringsbeleid, maar veel minder positief was zij bij het aangeven van wegen en middelen, die naar haar oordeel tot gunstiger uitkomst zouden leiden. Zelf-critiek moge al niet gemakkelijk zijn, heilzaam is zij in elk geval wel. Op haar in 1934 gehouden congres nam de S.D.A.P. een resolutie aan, waarin o.m. als oordeel werd uitgesproken, dat de tijd gekomen was om het streven der Partij rechtstreeks te richten op de ordening van het economisch leven. Deze uitspraak hield, hoe zou het anders i kunnen, ten nauwste verband met de huidige crisis, die een ongeordendheid te zien geeft, waarvan de wereld nog geen getuige is geweest. De resolutie hield verder in, dat wel is [ waar in vroegere rapporten van onze beweging aanwijzigingen waren gegeven voor overgang naar het socialisme, maar dat daarnaast behoefte bestond aan een meer concrete uitwerking in het bijzonder van de eerste te nemen maatregelen. En verder memoreren -wij nog, dat de

resolutie een opdracht aan het bestuur van de S.D.A.P. inhield, om een wetenschappelijk bureau in het leven te roepen, dat in samenwerking met een commissie, die door N.V.V. en S.D.A.P. zou moeten worden gevormd, een plante ontwerpen zou hebben, om met die overgang naar het socialisme een begin te maken. Aan dat alles is met bekwame spoed uitvoering gegeven en het Plan, waarover in de resolutie gesproken wordt, is inmiddels verschenen inde vorm vaneen boekwerk, dat ruim 300 bladzijden omvat. Het is de vrucht vaneen zeer omvangrijk en moeilijk werk, dat in betrekkelijk korte tijd door het wetenschappelijk bureau van de S.D.A.P., in samenwerking met een commissie van N.V.V. en S.D.A.P., verricht is. En inmiddels hebben de beide delen van onze moderne vakbeweging een gemeenschappelijk, tweedaags congres gehouden, waar dat plan uitvoerig is behandeld en waar door het aannemen vaneen resolutie, daaraan goedkeuring is gehecht. Het Plan van de Arbeid van N.V.V. en S.D.A.P. is geboren; onze moderne arbeidersbeweging rest de moeilijke taak om het Nederlandse volk er warm voor te maken. I Tegelijk met dit Plan zijn er ook reeds zijn bestrijders. Niet altijd ten onrechte heeft men inde kringen van haar tegenstanders de moderne arbeidersbeweging er een verwijt van gemaakt, dat zij met betrekking tot

haar doelstelling en met het aangeven van wegen en middelen ter bereiking daarvan, niet altijd even concreet en duidelijk was. In eigen kring waren soortgelijke gevoelens ook niet geheel afwezig. Maarde burgerlijke pers is reeds op het rapport aangevlogen en de aangegeven wegen en middelen zijn, nog voor zij behoorlijk getoetst zijn, al reeds veroordeeld. De z.g. liberale organen als HandelsblaC en Nwe Rotterdammer zijn het offensief tegen ons Plan van de Arbeid reeds begonnen. Het zal ons niet weerhouden met man en macht aan te pakken om ons Plan tot gemeengoed te maken van allen, die door de ellende van onze tijd zijn of worden aangegrepen. Ons Plan kan alleen maar slagen, indien wij zorgen dat straks de voorstanders ervan bij honderdduizenden worden geteld. De korte inhoud, die door heel Nede.ïland moet worden begrepen, vinden we, ta de volgende punten: 10. het economisch leven van ons liand uit zijn verlamming op te wekken en de werkloosheid terug te dringen; 20. de toekomstige cönjunctuur-schommelingen zoveel mogelijk te temperen; i

OFFICIËLE MEDEDELINGEN Over de week van 4 tot en met 9 November 1935 wordt het contributiezegel op de 45e week in het bondsboekje geplakt. * * * Wij wekken onze lezers op kennis te nemen van het artikel inzake de regeringsmaatregelen voor de werkloosheidsverzekering in 1936, dat zich op pagina 2 van dit blad bevindt. 30. de productie te ordenen en te doen aansluiten bij de volksbehoeften; 40. het algemeen welvaartspeil duurzaam te verhogen. Wij, metaalbewerkers, weten over de gevolgen van de crisis mee te praten. Ruim 40 pet. van onze leden loopt kortere of langere tijd zonder werk en heeft bij de huidige gang van zaken geen uitzicht. Juist uit onze rijen moeten straks de honderden werkers gerecruteerd worden, die nodig zijn om heel ons volk ervan te doordringen, dat ons Plan van de Arbeid uitkomst kan brengen uit de grauwe ellende, die de nu reeds vijf jaren durende crisis ov/eif ons volk en zeer in ’t bijzonder over de massa der arbeiders heeft uitgestort,, Vao nu af aan moet ons krachtig parool weerklïnken:: plaats voor ons PLAN VAN DE ARBEID.

Sluiten