Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rokkend, want, ook weer als overal elders, beschouwden de communisten als hun voornaamste taak de bestrijding en zo mogelijk vernietiging onzer beweging. Dat is hun niet gelukt, doch wel was grote verzwakking der vakbeweging daarvan het gevolg, met een omgekeerd evenredige versterking van het fascistisch gevaar. En dit gevaar was het, dat ook de Franse arbeiders ontvankelijk maakte voor het Moskouse eenheidsparool en aanleiding werd tot de daarover gevoerde onderhandelingen tussen de beide vakcentralen. Deze besprekingen werden vergemakkelijkt, door de omstandigheid dat Moskou door de internationale omstandigheden daartoe gedwongen, aan haar Franse volgelingen het parool had moeten uitgeven: „handen af van het Franse militairisme en verdediging van de democratische rechten en vrijheden". De communisten moesten minder hoog van de toren blazen en stuk voor stuk hebben zij moeten afzien van hun pogingen toch de gelegenheid te behouden tot het zaaien van tweedracht en cellenbouw voor Moskou. De C.G.T. heeft voet bij stuk gehouden en zeer nadrukkelijk is bepaald, dat cellenbouw inde vakverenigingen absoluut is te veroordelen en dat slechts op de basis van „algehele eerbiediging van de totale onafhankelijkheid van het syndicalisme" de eenheid weer kan worden hersteld. De Moskouse bevelvoering is dus uitgeschakeld. Het tussen beide vakcentralen tot stand gekomen accoord over deze aangelegenheid, werd nu op het congres onzer Franse collega’s aan de orde gesteld en opnieuw werd een commissie aangewezen tot opstelling vaneen resolutie, de mening van het congres op dit stuk weergevende. Deze resolutie bevat de verklaring dat het tot stand gekomen accoord tussen beide partijen, wat betreft de fundamentele principes werd aanvaard, waarbij echter tevens werd vastgesteld, dat een dergelijke manifestatie vruchteloos zijn zou, Indien niet de oprechte wil aanwezig was tot eerlijke uitvoering. En nadrukkelijk werd daarin verklaard, dat „de vrijheid van mening en het wezen der democratie, vastgelegd inde fundamentele principes van het vakverenigingswezen, noch rechtvaardigen, noch dulden een samenstelling van lichamen, agerende n7s onderdelen inde vakvereniging, met het doel de normale werking van de democratie in haar boezem te beïnvloeden en te schenden”. Men ziet, een pietsie wantrouwen tegenover de zo vriendelijk en aanhalig geworden vijanden van voorheen is toch nog wel aanwezig en wij hopen innig voor onze Franse kameraden, dat zij niet het paard van Troje binnengehaald zullen hebben. Want, niet waar, tegenover reformistische verraders is alles geoorloofd, ook bedrog en woordbreuk. De overige agendapunten werden vlotter afgehandeld en het bleek dat men zich met het gevoerde beleid der afgelopen beide jaren geheel kon verenigen. Jouhaux, de bekende secretaris van de C.G. T., was Zondagsmorgens mede op het congres aanwezig. Ineen krachtige toespraak wekte hij op tot eenheid onder de vanen der C.G.T., een eenheids/ronf afwijzende. Wijzende op het Plan van de Arbeid, verklaarde hij er op te rekenen dat ook alle metaalbewerkers daaronder hun schouders zouden plaatsen, opdat door constructieve arbeid in het belang van de Franse arbeidersklasse en het Franse volk meerdere welvaart zou worden geschapen. Meerdere welvaart, het beste middel tegen alle fascistische demagogie. Het was al met al, een uitstekend congres. Ook vele oude, trouwe makkers der moderne arbeidersbeweging uit verschillende delen van Frankrijk, waren aanwezig, mannen vergrijsd inde strijd voor onze idealen. Er waren er onder hen die, indachtig aan de felle bestrijding door de communisten en de stroom van hoon en laster over onze beweging inde afgelopen jaren uitgestort, zeer gereserveerd waren ten opzichte der eenheidsgedachte. Doch allen tezamen, ouderen en jongeren, waren één in het vastberaden voornemen de fascistische barbarij te bestrijden tot het uiterste. En wij togen weder huiswaarts, vele ervaringen en indrukken rijker en met de troostvolle gedachte, dat ook over onze grenzen duizenden en tienduizenden kameraden bereid en gereed zijn tot de strijd tegen elke dictatuur en vóór de democratie. Aan verschillende inzenders. Wegens plaatsgebrek hebben wij een aantal berichten moeten bekorten of laten liggen tot het volgende nummer. * * * G. te U. Stukje over culturele werklozenzorg is vervallen.

Plan-vlaggen. De Centrale Plan-Commissie verzocht ons onderstaand bericht op te nemen: Zoals u zich waarschijnlijk zult herinneren, deelde de voorzitter van het Plancongres, Kupers, nadat Koos Vorrink de Plan-vlaggen had ingewijd, mede, dat voor een zeer billijke prijs Plan-vlaggen bij de Centrale Plan-Commissie zijn te bestellen. Een Plan-vlag met knop en stok kost f 7.50, met een mooie bandelier en een behoorlijk foedraal tezamen ƒ 11.—. De Centrale Plan-Commissie is in staat voor deze prijs een vlag te leveren, op voorwaarde dat er minstens 600 worden besteld. Wij twijfelen er geen ogenblik aan, of dit aantal zal verre worden overschreden; vandaar dat wijde voorwaarde van den

Uit de Achterhoek. (W. Sch.) Met het aanvaarden van het compromisvoorstel van den rijksbemiddelaar in het conflict, dat bij Vulcaans-Oord dreigde, werd ineen paar maanden tijds het derde ultimatum inde Achterhoek taijgelegd, zonder dat het tot strijd kwam. Dat binnen zo korte tijd drie ultimata moesten worden gesteld, tekent al zeer duidelijk, dat er beroering komt onder de brede massa van eenvoudige werkers in het gieterij- en emaillebedrijf in dit deel van het land. De ingewijde verwondert het niet; veeleer wekt het bij hem verwondering, dat niet reeds veel eerder de mensen zich scherp zijn gaan verzetten tegen het steeds lager worden van hun inkomsten. De min of meer verwonderde opmerking van den rijksbemiddelaar ineen der besprekingen, dat hij niet wist dat de weekinkomsten van de arbeiders in dit deel van de metaalindustrie reeds zo laag waren, als hem bij die gelegenheid werd medegedeeld, wijst er echter op, dat zeer vele landgenoten, ook onder hen die het wel weten moesten, nog niet weten hoe de werkelijke toestand is. Oppervlakkig leek het niet schrikbarend; immers officieel en voor zover als het uit de statistieken blijkt, leek het altijd alsof de uurlooncijfers op een niveau 15 pet. lager dan inde goede jaren voor de crisis waren gehandhaafd. Deze gevolgtrekking is echter fout, omdat geen rekening wordt gehouden met de grote inkrimping der werktijden, waardoor grote groepen per jaar berekend gemiddeld 24 uur per week werken en dikwijls nog minder. Hiervoor zijn een aantal verklaringen te geven, waarvan het wegvallen van bijna de gehele export eender voornaamste is, doch onmogelijk moet het genoemd worden van deze verklaringen een gezin te onderhouden. Naast het verklaren van de oorzaken, moet dus iets anders gebeuren. Dit wordt ook door de ondernemers beseft en zij zijn dan ook begonnen met te trachten meer werk in hun ondernemingen te krijgen; op zichzelf een zeer toe te juichen streven. Echter het had niet op de tot nu toe gevolgde manier moeten gebeuren, door te proberen het weinige werk dat er is van elkander af te halen, natuurlijk door onderbieding van zelfs de laagste prijzen. Hierdoor moesten we onontkoombaar belanden op het vlak waar we nu zijn en dat voorlopig al drie ultimata tot resultaat had. Van onze kant is een ernstige poging gedaan om de ondernemers tot elkaar en tot het inzicht te brengen, dat dit de verkeerde weg was. Helaas, deze poging is mislukt; men heeft ons niet kunnen of willen verstaan. Waarop de voor gestelde samenwerking is afgesprongen, weten we tot op heden nog niet, waarom de organisaties niet een met redenen omklede verklaring mochten ontvangen van het afwijzen hunner voorstellen, nog minder. Werd getwijfeld aan de eerlijkheid onzer bedoeling? Of aan onze invloed om door te zetten wat werd overeengekomen? Samenwerking met de vakorganisaties brengt niet direct opdrachten inde fa-

leverancier in deze hebben geaccepteerd. De afbeelding van de vlag treft men hierbij aan. De vlag is wit van kleur, doch het monogram is voor de S.D.A.P. inde kleuren rood-geel, voor de vakbeweging in de kleuren blauw-geel uitgevoerd. Op de plaats inde foto, waar het woord Partijbestuur en N.V.V.-bestuur staat, kan worden vermeld de naam van de partij afdeling of de naam van de bestuurdersbond of vakbondsafdeling. Deze Plan-vlaggen kunnen worden besteld bij de Centrale Plan-Commissie, Tesselschadestraat 31 te Amsterdam. Bestellingen zien wij met belangstelling tegemoet, opdat ook de uitvoering hiervan voortgang kan hebben. Gelden moeten worden overgemaakt op het gironummer van de Centrale Plan-Commissie, dat binnen korte tijd door ons inde pers bekend zal worden gemaakt.

briek, inderdaad. Doch of men er verder mee komt de vakorganisaties tegenover zich te drijven en onder de hand tracht elkander ieder stukje werk, ook door middel van de onmogelijkste prijs afhandig te maken, menen we ernstig te moeten betwijfelen. Wil men echter niet anders, ons is het wel. Doch dan moet men zich goed realiseren dat dit uiteindelijk het leven zal kosten aan verschillende ondernemingen. De ordeningsgedachte is op mars. De arbeiders hebben inde loop der laatste jaren het bewijs geleverd deze ordeningsgedachte volkomen in zich te hebben opgenomen, door sterk gedisciplineerd achter hun besturen te blijven staan, ook al viel het dikwijls moeilijk het gegeven advies te aanvaarden. Déze grote aaneengeslotenheid behoedt hen voor ondergang. De groepen, welke deze nieuwe wegen niet kunnen of willen inslaan, zullen daar echter op de duur de gevolgen van moeten dragen. Tot de kameraden van de vakvereniging zeggen we dit: hoe groot de moeilijkheden voor ieder van u ook mogen zijn, blijft de organisatie trouw, want alleen organisatie is de macht, welke de ontbindende krachten van het kapitalistische stelsel zal kunnen overwinnen.

Vereniging tot bevordering van Electrotechnisch Vakonderwijs in Nederland. (G. K.) Wij ontvingen van de V.E.V. de onderstaande brief, waarop wijde aandacht der betrokken leden vestigen. „Hierbij deel ik u mede, dat het eerste deel onzer handleidingenserie nog deze maand ineen 3e uitgave verschijnt. Wij hebben den heer ir. G. G. van der Hoeven bereid gevonden deze nieuwe uitgave van deel I samen te stellen. Het doet ons genoegen, dat het hem is gelukt op een wijze, welke ons origineel lijkt, de cursisten reeds inde eerste hoofdstukken vertrouwd te doen geraken met de voornaamste grondbeginselen van de electrotechniek, zelfs zo, dat zij na één les in staat zijn zelfstandig vraagstukken op te lossen. Dat is daarom van veel belang, omdat gedurende het begin van de leergang het zelfvertrouwen van de cursisten moet worden opgewekt, hetgeen hun moed geeft de begonnen studie voort te zetten. Voorts konden wijde prijzen der boekjes enigszins verlagen en wel als volgt: I. Theorie ƒ 1.80 11. Sterkstroomtechniek 1.80 111. Zwakstroomtechniek „1.80 IV. Installatievoorschriften „1.50 De handleidingen zijn afzonderlijk verkrijgbaar en kunnen o.m. worden betrokken bij den heer H. van de Koppel, Prins Hendrikkade 33, Amsterdam (C.), postgiro 176152."

Van heinde | en ver B

ORDERS VOOR BELGISCHE SCHEEPSWERVEN. De Belgische regering heeft een programma opgesteld, dat ten doel heeft de bedrijvigheid bij de scheepswerven te doen herleven. Op voorstel van den minister van Transportwezen, Paul Spaak (soc.-dem.), is ten behoeve van de rijks- en particuliere koopvaardijvloot een bedrag van frs. 261 millioen uitgetrokken, verdeeld over drie begrotingsj aren. Een nieuw mailschip zal o.a. gebouwd worden op de onlangs stilgelegde werf van Cockerill te Hoboken(bij Antwerpen). Over 1936 zal daarvoor een crediet van 34 millioen francs worden uitgetrokken, terwijl op de begroting voor 1937 eenzelfde bedrag voor dit doel zal voorkomen. Reders zullen tegen lage rente voorschotten kunnen bekomen, op voorwaarde dat sommige schepen zullen worden vernieuwd. * * * RUSSISCHE AANKOPEN IN AMERIKA. Naar verluidt, heeft Sowjet-Rusland sedert de sluiting van de werktuig-tentoonstelling in Cleveland, tot nu toe inde Verenigde Staten werktuigen besteld tot een totaal bedrag van ca. 10 millioen dollar, terwijl nog meerdere orders worden verwacht. Voor de betaling dezer aankopen zal geen crediet worden toegestaan, zodat de betaling, daar de mogelijkheid, dat de invoer inde Verenigde Staten uit de Sowjet-Unie in even sterke mate zal toenemen, zeer gering wordt geacht, met goud zal plaatsvinden. ♦ * * ENGELSE GLOEILAMPEN-INDUSTRIE. De Scottish Cooperative Wholesale Society (Schotse Coöp. Groothandel Maatschappij) heeft besloten een fabriek voor electrische lampen in Schotland op te richten. De kosten der nieuwe fabriek worden geraamd op £ 60.000. De geschatte productie zal 1.500.000 lampen pér jaar bedragen, doch de productie-capaciteit van de fabriek zal twee keer zo groot zijn. • « * SCHEEPSBOUW. Het Handelsblad meldt: Enige maanden geleden hebben vertegenwoordigers van Turkse rederijen in verscheidene Europese landen onderhandeiingen gevoerd over de bouw van nieuwe schepen. Thans wordt gemeld, dat de Turkse scheepvaartmijen op het ogenblik doende zijnde offerten van de Europese werven te onderzoeken. De plannen moeten ook nog aan de goedkeuring van het Turkse ministerie van Economische Zaken worden onderworpen. Men heeft het plan voor de dienst inde Zwarte Zee schepen van 4.500 tot 5.000 ton en voor de dienst in de Middelandse Zee schepen van 3.500 tot 4.000 ton te bestellen. Voor onze lezers is het van belang te weten, dat de Turkse delegatie ook Nederlandse werven heeft bezocht. * * * WERKLOZENCIJFER IN DE V. S. NOG 9J MILLIOEN. Volgens de nationale raad tot bemiddeling in arbeidsconflicten bedroeg het aantal werklozen inde Verenigde Staten inde maand September 9.466.000, tegen 9.852.000 in Augustus en 10.393.000 in September 1934. * * * BOUWPLANNEN VOOR 2 SCHEPEN VAN 12.000 TON, De Telegraaf bevatte het volgende bericht: Naar men weet onderhoudt de Koninklijke Paketvaart Maatschappij sinds ongeveer vier jaren een geregelde dienst op Zuid-Afrika. Het vervoer van vracht en passagiers naar en van deze gebieden is de laatste jaren zeer toegenomen, zodat de K.P.M.-directie thans naar de Java Bode weet mede te delen, de bouw van twee nieuwe schepen overweegt. De opdracht tot de bouw is nog niet gegeven, doch alles, zoals tekeningen, e.d., is daarvoor gereed. Beide schepen zullen 12.000 ton groot zijn. Het voornemen bestaat om de schepen, zoals trouwens bij alle K.P.M.-stomers het geval is, in Holland te laten bouwen.

richt:

Sluiten