Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mfe JAARGANG – Nó. Ï6 ZATERÜAG W NOVEMBER m? OPT AAG 41650

. V/ i ' ' – – U I • v/l/v/ K «mkiM IL. ± r. ■! J WEEKBLAD VAN DE ■ ■"M i| jj_ALCENENE___MEPERLAINIPSE WETAALBEWERKERSBOWP | I I ' , '" I REcSaËuRi&W^ERHOUVEr^^^ vLTb™f.T&;x°oV<im;rpon; H hemomxuaam amsterdamz I arc-r ■’•"«•■ 1S” I

Het signaal voor de komende winter. Half November is ’t nu al weer geworden en we schieten, om ’t maar eens populair te zeggen, de nachtschuit in. De activiteit van het organisatieleven was en is een seizoen-verschijnsel. De mensen zoeken het in November niet meer buitenshuis, maar blijven binnen de veilige muren, die beschermen tegen herfststormen en winterkoude. Wij kunnen ze alleen uit hun veilige behuizing krijgen als wij ze iets bijzonders hebben te zeggen. Nou, daar mankeert het ons inde regel niet aan; geen winterseizoen ging voorbij, zonder dat wij er in slaagden onze bijeenkomsten actueel te maken. En dit jaar vooral is alles er op gezet om de leden en hun huisgenoten naar onze vergaderingen te trekken. Het actuele is ditmaal ons a.s. bondsjubileum, waarvoor alles in gereedheid wordt gebracht. Middelerwijl zijnde ontwikkelingssamenkomsten, waar in verband met dat a.s. jubileum over de geschiedenis van de Bond gesproken wordt, reeds in volle gang. Een enkele wenk mogen wij voor zover dat nodig is, onze afdelingsbesturen nog wel geven. Dat geldt inde eerste plaats de zorg voor de gelegenheid waarin wij bijeenkomen. Namen noemen wij niet maar ’t moet ons toch van het hart, dat sommige zaalhouders zich echte huisjesmelkers betonen. Wat is er onaangenamer dan enige uren door te brengen ineen onvoldoend verwarmde zaal? Het is hinderlijk voor den spreker, onprettig voor de bezoekers, die 1 toch niet hun huis uitgegaan zijn om armoe te lijden. De secretarissen die er op uitgaan om een zaal te huren, zullen goed doen met ' wat meer hun aandacht te schenken aan het geboden comfort. Zij moeten bedingen dat de zaal behoorlijk en tijdig verwarmd 1 is en daarnaast ook aan den spreker denken, die in meerdere gevallen noch een glas water, noch een lessenaar of iets van die aard gereed vindt. Men zorge voor een beetje gezellig, huiselijk milieu, opdat de aanwezigen, zich niet voelen als een kat ineen vreemd pak- : huis en zich na afloop heilig voornemen om nooit meer naar zo iets toe te gaan. Onze tijd vraagt andere voorzieningen dan die vaneen twintig jaar geleden. En als ’t even mogelijk is biede men de aanwezigen ineen korte pauze een kop thee aan. Voor vergaderingen van huishoudelijke aard of andere waar actie-aangelegenheden worden behandeld, is dat niet nodig. Wel voor samenkomsten die dienen voor ontwikkeling en waar wijde mensen als ’t ware naar toe moeten trekken. In vele afdelingen ontbreken nog steeds op zulke samenkomsten de vrouwen. Ja, dacht men nu dat de gewone leden zich door hun vrouwen laten vergezellen, indien de bestuursleden steêvast alleen komen? Juist onze bestuurders moeten als ’t even mogelijk is, zelf het voorbeeld geven. Afgezien van de bijeenkomsten als hierboven bedoeld, zal er deze winter werk genoeg aan de winkel zijn om de propaganda onder de ongeorganiseerden ter hand te nemen. Het bondsbestuur is druk doende om in verband met ons jubileum voor propaganda-materiaal te zorgen.

In totaal genomen is er heel wat in bewerking. Wij noemen inde eerste plaats het gedenkboek dat nu ter perse is en 15 December a.s. zal verschijnen. Daar worden 5.000 exemplaren van gedrukt en het zal derhalve in handen komen van ons gehele kader. letwat ruimer zal de oplage worden vaneen brochure ten dienste van het huisbezoek. Niet voor massa-verspreiding maar meer voor uitzetting onder voor huisbezoek in aanmerking komende personen, wordt deze brochure, die einde December zal verschijnen, geschreven. En ongeveer terzelfder tijd verschijnt een manifest, waarvan de bedoeling is het aan de fabrieken te verspreiden. Wij zijn met onze opsomming hiermede nog niet gereed, want er is ook nog een affiche in bewerking waarvan de bedoeling is, dat het in lokalen en achter de vensters van de woningen onzer leden zichtbaar zal worden aangebracht. Voorts zullen er nog geïllustreerde invulformulieren worden uitgegeven. Al deze uitgaven zullen in het teken van ons jubileum staan. Na de jubileum-datum 17 Januari 1936 worden in vele plaatsen feestelijke bijeenkomsten belegd en op de herdenkingsdatum zelf zal de V.A.R.A. een speciaal aan ons jubileum gewijd programma uitzenden. Wij besluiten deze opsomming met de mededeling, dat aan elk lid een feestpakket zal worden uitgereikt. Over de inhoud daarvan zullen wij nu verder maar niet uitweiden. Alles bijeengenomen kunnen wij Zonder verheffing zeggen, dat niets is nagelaten om ons vijf tig-jarig bestaan wereldkundig te maken. Maar alle kosten en moeiten zouden tevergeefs zijn, indien onze afdelingen straks in verzuim bleven om al dat materiaal op nuttige wijze te gebruiken. Speciaal wat de brochure betreft, moet alles erop gezet worden deze zo doelmatig mogelijk aan de ongeorganiseerden uitte ; reiken. t Daartoe moeten tijdig adressen worden verzameld en moet een corps huisbezoekers worden aangekweekt. Het is nodig, bondgenoten, er alles op te zetten om de achteruitgang van het ledental te stuiten. Voor ongerustheid is zeker geen reden, want het ledenverlies, zoals het tot dusverre verstreken deel van 1935 te zien geeft, is niet onrustbarend en bleef be- '• neden hetgeen velen onzer verwacht had- 1 den. Maar het is op zichzelf toch niet aan- 1 genaam te moeten constateren, dat wij in de eerste negen maanden van dit jaar van 42.071 tot 40.636 of met 1.435 leden achteruit gegaan zijn. Het percentage van 3.4, dat verloren ging, moeten wij zo mogelijk weer aanvullen. Welnu, ons jubileum met alles wat er aan vastzit, biedt ons een mooie gelegenheid om deze winter met nieuwe lust de propaganda aan te vatten. De ogen, van al onze leden inde eerste plaats, zullen straks op de Bond en zijn werk gericht zijn en deze omstandigheid moeten wij ons ten nutte maken. Afdelingsbesturen, op uw post, want van jullie zal het inde eerste plaats afhangen of er wat gedaan wordt of niet. Maar daarnaast een ernstige opwekking tot alle leden gericht om traagheid en laksheid van zich af te schudden. Ons jubileum is in het wezen van de zaak

niet anders dan een herinnering aan vele en grote offers, die inde loop van vijftig jaren met grote toewijding zijn gebracht. Aan allen, die in het verleden onder moeilijke en kommervolle omstandigheden hun krachten gaven, zijn wij verplicht en verschuldigd het aangevangen werk voort te zetten. Als wij letten op het verleden en ons rekenschap geven van hetgeen vroeger voor de Bond gedaan is, dan zal het ons licht vallen om in deze winter ook eens iets te doen. Makkers, laten de afdelingsbesturen niet tevergeefs een beroep doen op uw werkkracht en uw werklust. Bezoekt onze bijeenkomsten, neemt deel aan het propagandawerk! In het algemeen: doet uw plicht! Voor „Schoon Schip”! (H. J. v.d. B.) De door het bondsbestuur ingezette inwendige actie voor „Schoon schip”, met als doel inde maanden October en November 1935 de contributie-achterstand onder de leden tot een minimum beperkt te krijgen, begint, zo is ons gebleken, door te werken. Van enige afdelingen ontvingen wij een exemplaar van de brief, welke door het afdelingsbestuur aan de leden met contributieschuld is gezonden, terwijl anderzijds zo hier en daar een schuldenaar mij persoonlijk boos heeft aangekeken en anderen ons weer brieven zonden met een inhoud, waarbij de ontstemming over het feit dat zij aangemaand zijn hun schuld te betalen, vaak al zeer sterk gekruid tot uitdrukking komt. Alles bijeen symptomen dat er aan de actie gewerkt wordt. Laat ons voorop nog eens vaststellen, dat deze actie is uitgegaan van het bondsbestuur en dat alzo elke nijdige uitval tegenover de afdelingsbestuurders en boden misplaatst is en in feite aan het adres van het bondsbestuur behoort te worden gericht. Maar, zo vragen wij in gemoede aan deze leden, is er nu wel reden voor uom boos 1 te zijn? Ons antwoord daarop is „neen”! Er wordt u niets meer gevraagd dan de 1 verplichting verbonden aan het lidmaatschap, t.w. om wekelijks uw contributie te ; betalen, stipt te willen nakomen en de nu bestaande achterstand ten spoedigste in te halen. Door het bondsbestuur is aan de afdelingsbesturen o.m. opgedragen: „Van de leden die werkloos zijn, schuld hebben en via de afdelingen 1 uitkering krijgen, onverschillig uit welke hoofde dan ook, in het tijdvak 1 October—November deze schuld geleidelijk in te houden.” Deze maatregel, bondgenoten die dit betreft, is genomen mede inde allereerste plaats in uw eigen belang; nimmer toch mag u uitkering uit de bondswerklozenkas worden verstrekt, indien er achterstand in de bijdrage aan deze kas bestaat. Wordt er toch in zo’n geval uitkering verstrekt, dan dreigt het gevaar, bij controle van de overheid, dat het totale ontvangen bedrag

OFFICIËLE MEDEDELINGEN Over de week van 18 tot en met 23 November 1935 wordt het contributiezegel op de 47e week in het bondsboekje geplakt. * * # Wij vestigen de aandacht onzer leden op het artikel inzake de regeringsmaatregelen voor de werkloosheidsverzekering voor 1936, dat zich op pagina 3 en op het ~Uniformiteitsrapport” dat zich op pagina 2 van dit blad bevindt. weer inde kas moet worden teruggestort. Een enige malen aan ons adres gemaakte opmerking afkomstig van mistroostigen, die, crisisuitkering ontvangende, bezwaar maakten tegen de inhouding van een gedeelte van hun contributie-achterstand, was, dat, zoals zij mededeelden, als je eenmaal üitgetrokken bent, het je toch niet lukt om weer tenminste 24 dagen werk te vinden inde metaalindustrie, om zodoende weer opnieuw aanspraak op kasuitkering te maken. Ware deze bewering juist, dan zou dat nog'geen motief genoemd mogen worden om de achterstand in contributiebetaling te laten voortduren, maar deze bewering is gelukkig aan de hand van cijfers aan de practijk ontleend, te weerleggen. Er zullen zeer zeker gevallen zijn als bij het maken van deze opmerking genoemd, maar voor generalisatie is geen plaats. Ziehier de cijfers; 11* 5 i aal 3-s-SS |& 3Sss 3 -S> -o* |s° §i3§ si |ö 1930 14.418 456.953 ƒ2.26 ƒ 1.032.856.07 1931 26.139 „2.35 „ 3.560.031.60 1932 27.511 1. ~ 2.33 „ 2.728.089.56 1933 21.198 854.999 „ 2.34 „ 2.000.050,34 1934 19.093 787.359J „2.37 „ 1.865.253.51 terwijl tot en met September 1935 bij een aantal van 12.579 uitgereikte machtigingen reeds ƒ 1.280.588.26 werd uitgekeerd. Waarde bondgenoten, uw boosheid, ontsproten aan het feit, dat u aan uw verplichtingen terzake de contributie wordt herinnerd, is dan ook misplaatst. Gelieve toch te bedenken, dat deze maatregel een kwaad van veel ernstiger omvang voor u voorkomt, n.l. een weigering van de .toekenning van uitkering. Er bestaat recht op uitkering voor onze leden, welk recht reglementair is vastgelegd, maar dit recht geldt slechts voor die leden, die ook trouw hun verplichtingen nakomen. = I De moderne arbeidersbeweging wil 1 | zijn een constructief element in onze [ j samenleving. Zij is bereid met ieder- f | een samen te werken om het Neder- I | landse volk door de branding heen | | te helpen. E. KUPERS op het Plan-Congres. \ i 5 HiinitiiiHiHiwiiiMiiiii'iiiiiiHHiiHiimimimmiimiiiiiimmimiiiHUittmiiiHHiiMiuimmiiHimHiuiHiiHiiiimimHiiiHiiiiH

Sluiten