Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROTTERDAM Verslag ledenraadsvergaderingen, gehouden op 11 Maart, 9 en 15 April 1936. (N.C.J.L) De ledenraadsvergadering van 11 Maart was in het bijzonder belegd met het doel, om waar spoedig de jaarvergadering zou worden gehouden, alsmede de vergaderingen in verband met ons aanstaand congres, behoorlijk schoon schip te maken ten opzichte van ingekomen stukken en mededelingen. Van het grote aantal ingekomen stukken dat passeerde, vermelden wijde volgende. Van het bondsbestuur mededelingen omtrent het op 6,7 en 8 Juni te houden congres, vaneen op 5 April te houden jeugdleidersconferentie, van het te houden Pinksterfeest, dat dit jaar nog niet op het eigen terrein te Eemnes kan worden gehouden, maar plaats zal vinden in het Flevo-kamp te Huizen en waarvoor de prijs is gesteld op ƒ 3.—, plus reiskosten. Voor speciale propaganda onder de jeugd is een geïllustreerd geschriftje uitgegeven. Verder nog enkele mededelingen over intussen reeds plaats gehad hebbende gebeurtenissen, o.a. de uitreiking van het jubileumpakket en dein verband met het 50-jarig bestaan van de Bond te houden tentoonstelling te Rotterdam, Omtrent dit laatste kon de voorzitter mededelen, dat het bezoek aan de tentoonstelling uitstekend is geweest. Verder nog een mededeling van het bondsbestuur, dat verschillende verslechtingen in het reglement voor de werklozenkas waren teruggenomen door den minister, maarde subsidie voor 1936 was bepaald op 170%. Voor 1935 heeft deze subsidie 185% bedragen. Van het Instituut,voor Arbeidersontwikkeling de mededeling, dat op 14 en 15 Maart een kadercursus zou plaats vinden, waaraan dooreen vijftiental bestuurders en ledenraadsleden zou worden deelgenomen. Daarna volgden nog een aantal mededelingen van inwendige organisatorische aard, waarvan wij aanstippen, dat in verband met het bedanken van L. J. Snelle- secretaris van de jeugdgroep, deze opgevolgd zal worden door A. Elsinga. De voorzitter bracht Snelleman een woord van hartelijke dank voor de door hem verrichte werkzaamheden op dat terrein, waarmede de vergadering haar instemming betuigde. Inzake de lopende acties werd door den voorzitter mededeling gedaan van de stand van zaken in het loodgietersbedrijf en omtrent het gebeurde inzake de actie i.i de verwarmingsindustne bij .de firma Beukers te Schiedam, waaromtrent inmiddels reeds uitvoerig in het vakblad was geschreven. In verband met het laatste gingen uit de vergadering stemmen op om zo mogelijk nog meerdere maatregelen te nemen, waarop door den voorzitter geantwoord werd, dat deze aangelegenheid de volle aandacht had van het bestuur. Omtrent de actie voor het Plan van de Arbeid waren van de P.P.C. enige mededelingen ingekomen, o.m, dat er in September een Plan-landdag gehouden zal worden, dat de viering van het Meifeest in het teken van het Plan zou staan en dat de cursusvergaderingen over dit onderwerp belegd, bezocht werden door 1100 deelnemers. Van het N.V.V. was een waarschuwing ingekomen in verband met de pogingen der communisten om zich in te dringen in commissies of instanties van onze beweging. Van de Rott. Bestuurdersbond een mededeling, dat de controle door M.H. werd verscherpt, waarbij er bij de organisaties op werd aangedrongen, de verschillende voorschriften, verbonden aan stempelen en uitbetalen van werkloze leden, zo goed mogelijk uitte voeren. Ten slotte vermelden wij nog dat de A.J.C.-werklozenschool omgezet is inde werklozengemeenschap „De Brug” en onder leiding van de Plaatselijke Jeugdraad een stevige ledenwinactie wordt gevoerd. Vaneen lid was ter behandeling inde ledenraad een voorstel ingekomen, om een protestvergadering te houden tegen eventuele steunverlaging. Waar deze zaak de volle aandacht heeft van het N.V.V. en het beleggen van zulke vergaderingen de taak is van de plaatselijke beweging, die in het verleden getoond heeft paraat te zijn, werd het voorstel verworpen. Nadat over verschillende der hlervoren vermelde punten opmerkingen waren gemaakt, gaf de voorzitter een overzicht van de belangrijkste zaken, die aan de orde zijn geweest op de bondsraadsvergaderingen gehouden op 18 Januari en 23 Februari. Daarna hadden nog besprekingen plaats over de 2e „Statendam” in verband met het feit, dat Wilton-Feijenoord nu ook een deel van het werk zal maken, alsmede over loonacties bij de Staalindustrie en Van Berkel’s Patent. Op voorstel van het bestuur hechtte daarna de vergadering haar goedkeuring

aan enkele wijzigingen in het reglement voor het Fonds voor Bijzondere doeleinden en nadat door den voorzitter nog enkele mededelingen waren gedaan in verband met de op 26 Maart te houden jubileumtoneelvoorstellingen, werd de vergadering te circa 11.45 uur gesloten. * * * Op 9 April kwam de ledenraad in jaarvergadering bijeen. In verband met de afwerking van het grote aantal ingekomen stukken op de vergadering van 11 Maart, kon de voorzitter zich bepalen tot de volgende mededelingen. De actie voor vernieuwing van het loodgieterscontract is beëindigd; in iedere bond was een meerderheid voor het aanvaarden der wijzigingsvoorstellen. De groep operateurs groeit en er is met hen vergaderd. Ook met de isoleerders is vergaderd en op deze vergadering is een uitvoerige uiteenzetting gegeven van de omstandigheden en moeilijkheden, die oorzaak zijn, dat het met de actie voor wederafsluiting van een collectief contract nog niet erg vlot. De besprekingen over het collectief contract voor de grootbedrijven inde electrotechnische industrie zijn beëindigd; met de leden is ook vergaderd en de verschillende voorstellen zijn aanvaard. De uurlonen zijn ongewijzigd gebleven. Uiteen overzicht van de verstrekte uitkeringen, gedaan door de organisaties aangesloten bij de R.8.8., zowel uit de werklozenkassen, als voor rekening van Maatschappelijk Hulpbetoon, blijkt wel, dat de metaalindustrie zeer ernstig door de crisis is getroffen. Na nog enkele mededelingen van ondergeschikte aard te hebben gedaan, stelde de voorzitter de behandeling van het jaarverslag aan de orde. Hierover werd door zes leden het woord gevoerd en na beantwoording werd het verslag onder dankzegging met algemene stemmen goedgekeurd. Voor het bestuur waren, naast de aftredende bestuurders, die herkiesbaar waren, nog vier candidaten gesteld. De gehouden schriftelijke stemming had tot resultaat,, dat de aftredende bestuurders herkozen werden. Ook voor de contróle-commissie was naast de aftredende, herkiesbare leden, een candidaat gesteld. Na stemming en herstemming bleek één der aftredende leden niet herkozen te zijn. Tegenover het volgens rooster aftredende lid voor de Commissie voor het Bijzonder Fonds werd geen tegencandidaat gesteld en de aftredende bij acclamatie herkozen. Daarna werd de vergadering te circa elf uur verdaagd tot 15 April. Alvorens de agenda te vervolgen, werd eerst het ledenraadslid D. Rietveld (tevens voor Rotterdam bondsraadslid) gehuldigd wegens zijn 25-jarig lidmaatschap van de Bond, waarbij de voorzitter gelegenheid had, om de verschillende functies door Rietveld inde loop der jaren vervuld, de revue te laten passeren. Daarna kwamen in behandeling de door de leden, ledenraadsieden of het bestuur ingediende voorstellen voor het congres. Een voorstel om de ledenraad weer op te heffen ingediend dooreen niet-ledenraadslid, werd na uitvoerige discussie met grote meerderheid van stemmen verworpen. Een voorstel om alle z.g. links georiënteerden tot de Bond toe te laten wat practisch alleen kan betekenen opheffing van de uitspraak, dat het lidmaatschap van onze Bond en dat der Communistische Partij onverenigbaar is, ook ingediend dooreen niet-ledenraadslid, werd verworpen. Een voorstel behelzende medezeggenschap in het bedrijf bij eventuele verslechtingen en een ander voorstel van den zelfden voorsteller (geen lid van de ledenraad), inhoudende het weigeren van de vervaardiging van oorlogsmateriaal, werden beiden verworpen. Van twee leden en een ledenraadslid waren voorstellen ingekomen die rechtstreeks of zijdelings verband hielden met de loonkorting voor de 2e Statendam. De voorstellen werden verworpen; de zaak zelve verwezen naar de algemene beschouwingen bij het beleid bondsbestuur op het congres. Een voorstel vaneen lid van de ledenraad pm de verkiezing voor de ledenraad te wijzigen wat tot gevolg zou kunnen hebben, dat de bedrijfsgroepen niet allen meer vertegenwoordigd zouden zijn, werd verworpen, evenals een voorstel vaneen ledenraadslid om candidaatsbespreking in te voeren voor candidaten voor de ledenraad. Een bestuursvoorstel om aan de lijst van bedrijfsgroepen toe te voegen het isolatiebedrijf, werd aangenomen. Een voorstel vaneen ledenraadslid, behelzende dat alleen bevoegde personen in De Metaalbewerker mochten schrijven, werd verworpen.

Een voorstel van denzelfden voorsteller, inhoudende afkeuring over het per 1 Januari 1936 ingevoerde Uniformiteitsrapport, werd ook verworpen en verwezen naar beleid bondsbestuur. Twee voorstellen ingediend dooreen ledenraadslid, betrekking hebbende op de rechtspositie van de bezoldigde bestuurders, werden verworpen. Een voorstel van het bestuur om H. J, v.d. Born, bondspenningmeester, candidaat te stellen voor bondsvoorzitter en bij benoeming voor de ontstane vacature J. Landman, penningmeester afd. Rotterdam te candideren, werd aangenomen. Bij de rondvraag dankte Landman voor het in hem gestelde vertrouwen en na beantwoording door den voorzitter van de diverse gebruikelijke vragen en opmerkingen, die de rondvraag kenmerken, werd de vergadering gesloten. ♦ * * (N. C. J. L.) Wij brengen hierdoor het volgende ter kennis van belanghebbende en belangstellende leden. De collectieve arbeidsovereenkomst voor de N.V. Scheepswerf en Machinefabriek „Waalhaven” v/h Lith en Madern, die oorspronkelijk was gecontinueerd tot 30 April j.1., is opnieuw ongewijzigd verlengd tot 31 December a.s. Het collectief contract voor het burgersmedenbedrijf, afgesloten met de afdelingen Rotterdam van de Bond van Smedenpatroons in Nederland en de R.K. Smedenpatroonsorganisatie loopt eveneens ongewijzigd door tot 30 Juni 1937. Van beide contracten zijn nog enige exemplaren op ons kantoor in voorraad en ter beschikking van belanghebbende leden. * * # Leden, loodgieters, opgelet! (N. C. J. L.) Hierdoor berichten wij, dat de verzilvering der zegels voor de loonderving op Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zal plaats vinden op Vrijdag 29 Mei a.s., des avonds tussen 7.30 en 8.30 uur uur in ons gebouw, Hofdijk 66. Inwisselbaar zijn 9 zegels, voorkomende op de vakjes 1 t/rn 26, waarbij de zegelkaart moet worden 'overlegd. Werkloze leden kunnen geen zegels inwisselen; losse of van de kaart gescheurde zegels zijn niet inwisselbaar. * * * Rotterdamse Metaalbewerkers Boys. Opgericht is de voetbalvereniging Rotterdamse Metaalbewerkers Boys (R.M.8.). Het bestuur der vereniging is samengesteld als volgt: F. v. Harmelen, voorzitter; W. J. de Bree, secretaris,, Busken Huetstraat 135; A. L. v. Daal, penningmeester. Wordt lid of donateur. * * * Jeugdgroep. (A. J. E.) Het programma voor de a.s. week luidt: Maandag, 8 uur: muziekrepetitie, Hofdijk 66. Dinsdag, 8 uur: zanggroep, Hofdijk 66. Donderdag: geen lekenspelgroep. Zaterdag, 23 Mei: vertrek 3 uur Hofplein en 3.30 uur van klok Hillesluis voor weekeind te Oostvoorne. Kosten voor de werklozen ƒ 0.25 en voor de werkenden ƒ 0.40. SCHIEDAM. Zomerwerkprogramma jeugdgroep. (J. B.) Als wij dit schrijven, hebben wij één van de tochten achter de rug, welke ons zomerprogramma bevat. Het betrof n.l, een bezoek aan het Museum voor Land-en Volkenkunde te Rotterdam, op Zondag 3 Mei j.l. Een verslag daarvan geven wij niet, doch wij volstaan met te vermelden, dat de thuisblijvers iets gemist hebben. Ons programma, dat in het bezit is van al onze jeugdige leden, bevat verschillende fiets- en wandeltochten, alsmede een zestal weekendkampen. Wat de fietstochten betreft, zijn er een tweetal bij die wij even afzonderlijk willen vermelden, omdat deze plaatsvinden ineen z.g.n. weekend, waarbij wij dan gebruik maken vaneen jeugd-herberg. De eerste daarvan zal plaats hebben op 4 en 5 Juli, ter bijwoning van het V.A.R.A.-zomerfeest te Amersfoort. De tweede zal gehouden worden op 25 en 26 Juli naar Gorinchem. Wat onze weekendkampen betreft, deze worden gehouden op het terrein van het 1.y.A.0. te Oostvoorne (gemakkelijk te bereiken per fiets). Onze kampeeruitrusting is wel van die aard, dat wij telkens met een 15- a 16-tal deelnemers(sters) behoorlijk kunnen kamperen. Waarom wij dit alles vermelden? Eerstens om ons zomerwerk nog eens onder de aandacht van onze jeugdige leden te bren-

gen en daarnaast om onze oudere leden het een en ander mede te delen betreffende ons jeugdwerk wat, naar wij hopen, tot gevolg zal hebben, dat deze laatsten de jongeren zullen aansporen deel te nemen aan ons werk. Wij laten hieronder nog eens het programma voor deze maand volgen: Zondag, 17 Mei: ochtendwandeling. Vertrek 8 uur, terug ongeveer 1 uur. Donderdag, 21 Mei (Hemelvaartsdag): fietstocht door het Westland. Vertrek 7.30 uur, brood en kroes medenemen, kosten nihil. Vrijdag, 29 Mei: bijeenkomst voor de deelnemers aan ons bonds-jeugdfeest, n.m. 8 uur, in „Het Volksgebouw”. V.E.V. Vereniging tot bevordering van Electro technisch vakonderwijs in Nederland. EXAMEN VOOR ELECTROMONTEUR JULI 1936. Men schrijft ons: Zij, die wensen deel te nemen aan dein Juli a.s. te Enschede en Amsterdam te houden monteursexamens, voor het Sterkstroomdiploma, kunnen zich daartoe uiterlijk tot 2 Juni a.s. schriftelijk aanmelden op formulieren welke, met de gedrukte voorwaarden voor deelname, na 13 Mei a.s. verkrijgbaar zijn: te Enschede bij de Electrische Bedrijven, Zuiderhagen 79, te Hengelo bij het Twents Centraal Station voor Electrische Stroomlevering, of schriftelijk aan te vragen bij den Adm. Gedelegeerde der V.E.V., Prins Hendrikkade 33, Amsterdam. VERANTWOORDING Inde maand April 1936 werd afgedragen over de maand Maart 1936 door de volgende afdelingen: Appingedam ƒ 105.01, Borne ƒ 80.—, Bussum ƒ 85.43, Geertruidenberg ƒ 59.77, Gorinchem ƒ 500.—, Gouda ƒ 78.06, Harlingen ƒ 100.—, Hengelo ƒ 632.62, Hilversum ƒ 600.—, Kampen ƒ 32.92, Nieuw Lekkerland ƒ 100.—, Oude Pekela ƒ 60.22, Ferms ƒ 51.05, Sliedrecht ƒ 100.—, Tilburg ƒ 3.39, Vaassen ƒ 210.44, Voorburg ƒ 141.01,, Winterswijk ƒ 30.02, Zaandam ƒ 128.09, Zutphen ƒ 164.84 en verspreide leden ƒ 397.22. Alle andere afdelingen behielden hun afdracht voor uitkeringen. De bondspenningmeester, H. J. VAN DEN BORN. ADVERTENTIËN Ondergetekende de wed. A. v. Ettekoven —Lancee betuigt langs deze weg haar hartelijke dank voor de deelneming bij het overlijden van haar echtgenoot D. v. Ettekoven betuigd. Wed. A. v. ETTEKOVEN—-LANCEE. Utrecht. AFDELING HAARLEM Ledenvergadering op Dinsdag 26 Mei 1936, 's avonds 8 uur in „De Centrale", Spaarne 94, Haarlem Agenda; Opening • Notulen • Mededelingen Behandeling van het jaarverslag van de Bond • Benoeming afgevaardigden naar het congres • Behandeling van de beschrijvingsbrief (zie vakblad van 25 April 1936) Rondvraag en sluiting • HET BESTUUR niet beschermen, U als vader kunt hst, neen U moet het doen Het is Uw plicht Uw leven te verzekeren. Elke „reden" om het niet te doen is een uitvluchtl Een Centrale-polis houdt rekenlng met Uw financiële draagkracht. Laat Uw liefde voor 9 vrouw en kind dooreen daad blijken – sluit een verzekering k** Centrale. feLentfale Arbeiders Levens-Verzekerïng .Riinstr. 28, Den Haat

Sluiten