Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43ste JAARGANG – No. 22 ZATERDAG 30 MEI 1936 OPLAAG 41750

| ALGEMENE WEPERLANDSE METAALBEWERKERSBONdI

H ABONNEMENT. DIJ vooruitbetaling per jaar ( i.so Voor buitenland verhoogd met porto Losse nummers n 0.03 1

h^edact^jrTg!nSmderho5v^s1 yEMOMXLAAM 2*fr AMSTERDAM! 261Z5 ~ QQQ3Q –

H ADVERTENTIES . B Gewone advertenties per regel f 0.30 Afdelingsadvertenties m m m o.20 I Aanvragea voor personeel... Z 2 Z 0.20 I

Verlaging tan raste lasten* Het bestuur van het Nederl. Verbond van Vakverenigingen heeft d.d. 22 Mei j.I. een zeer belangryk adres aan de Tweede Kamer gezonden, waarin het volgende gezegd wordt: „Dat naar zijn mening een algemene en diepingrypende verlaging van de woninghuren, alsmede van de vaste lasten, die mede de hoogte van deze huren bepalen, in het kader van de thans gevolgde economische politiek onafwijsbaar is, zowel uiteen oogpunt van billykheid tegenover de zwaar getroffen arbeidersbevolking als ook ter wille van een consequent economisch beleid, dat de thans voorgestelde maatregellen niet toe een dusdanige algemene en diepingrypende huurdaling zullen leiden, en verzoekt derhalve uw Kamer, het daarheen te willen leiden, dat in het onderhavige wetsontwerp: a. een algemene huurverlaging van 20 pCt., gerekend naar de huurwaarde van 1 Januari 1931, dwingend wordt voorgeschreven, b. een nog verder gaande verlaging van de huren in bepaalde delen des lands mogelijk wordt gemaakt, c. in elk geval de kosten, volgens art. 10, lid 5, van dit ontwerp verschuldigd bij Indiening vaneen verzoek tot huurverlaging ad ƒ I. komen te vervallen, d. de rente voor eerste hypotheken op 4i pCt. en die voor volgende hypotheken op 5i pCt. maximaal wordt vastgesteld, e. de huurder de mogelijkheid behoudt om ook gedurende het tijdvak, voor hetwelk hem huurverlaging is toegewezen, de huurovereenkomst op te zeggen (zie art. 16, lid 4), f. de behandeling van verzoeken tot huurverlaging niet wordt opgedragen aan den kantonrechter met twee bijzitters, doch aan speciaal tot dit doel in het leven te roepen huurcommissies, naar het voorbeeld van de vroegere Huurcommissiewet.” Tot zover de inhoud van het adres, ter verduidelyking waarvan een zeer uitvoerige memorie van toelichting is by gevoegd, zó uitvoerig, dat wij die in ons blad niet kunnen overnemen. Ineen 13-tal punten zet het bestuur van het N.V.V. zijn standpunt omtrent de politiek van onze regering uiteen en stelt daarbij in het licht, dat zy tot nog toe in gebreke bleef de consequentie van haar aanpassings-maatregelen te aanvaarden. Onze regering heeft er krachtdadig toe medegewerkt het loonpeil in ons land omlaag te voeren. Allerlei middelen heeft zy daartoe aangewend, allerlei wegen daartoe bewandeld. Zij heeft daarnaast door steunmaatregelen ten behoeve van landbouw en veehouderij, de noodzakelyke daling van de kosten van levensonderhoud, om het maar heel zacht te zeggen, geremd. Welnu, zegt ons N.V.V., de consequentie van dit alles is en dat geldt evenzeer voor het vasthouden aan de gouden standaard —, dat de regering langs wettelyke

weg de vaste lasten, renten, huren e.d. verlaagd. En zeer int by zonder wordt dan een huurverlaging van 20 pCt. bepleit. Want speciaal de woninghuur is de meest drukkende post op het arbeiders-budget. Waarby nog komt dat in het by zonder de huren van arbeiderswoningen op een peil blijven, dat al heel weinig aan aanpassing doet denken. Huurverlaging, renteverlaging en nog een aantal andere maatregelen worden in het adres en inde toelichting noodzakelijk genoemd. De activiteit van het N.V.V.-bestuur in deze valt zeker te prijzen en vooral de wijze waarop het zijn standpunt verdedigt, verdient alle lof. De leden van de Tweede Kamer worden er mede door voor ernstige consequenties geplaatst, wat betreft hun houding tegenover het gewijzigde en verslapte regeringsstandpunt. o>tr ons grondbezit te Eemnes* Wij zijn druk inde weer om alles in gereedheid te brengen voor het inrichten van een eerste werkkamp op ons terrein te Eemnes, waaraan jonge, werkloze leden in de leeftijd van 16—24 jaar zullen kunnen deelnemen. Het wachten is op een paar beschikkingen van den minister inzake financiële tegemoetkoming inde kosten van verbouwing en inrichting van het huis, waarin wijde deelnemers moeten onderbrengen. Daar zijn grote bedragen mee gemoeid en dus moeten wij te voren zekerheid omtrent de subsidiëring hebben. Maar intussen zitten wij niet stil, zodat spoedig nadat de beslissing van de regering afkomt, met het kampwerk kan worden aangevangen. De Nederl. Heidemaatschappij heeft een plan voor verbetering en verfraaiing van ons terrein ontworpen en in tekening gebracht. Er moet o.a. een wandelweg worden aangelegd, een vijver worden gegraven en een amphitheater met 500 zitplaatsen gemaakt worden.

En bovendien moeten er nog tal van andere werkzaamheden worden verricht. De kampen er zullen er vele nodig zijn zullen alleen inde zomermaanden worden gehouden. Zij zullen 40 deelnemers omvatten en 8 weken duren. Wij denken op 1 Juli te kunnen aanvangen. !* * * Thans nog iets over de omvang van ons terrein hetwelk, sedert wij het op 2 Juni van het vorige jaar in eigendom verwierven, zeer belangrijk is uitgebreid. Het aanvankehjk aangekochte deel besloeg een oppervlakte van 18.300 M2. In Januari 1936 werd daar 5.050 M2., zijnde het jubileum-geschenk van de leden, aan toegevoegd. De bedragen voor dit geschenk waren toen nog lang niet binnen. Toen Van Eek, die namens de commissie optrad en die ook als initiatiefnemer kan worden beschouwd, alle bedragen tezamen had, bleek hem dat een veel groter stuk grond aangekocht had kunnen worden. Hij ging er opnieuw opuit en legde in figuuriyke zin wel te verstaan de hand op nog 5.625 M2. Het jubileum-geschenk kreeg daardoor een oppervlakte van 10.675 M2. En het bondsbestuur ging er in verband met deze nieuwe aanwinst toe over nog een weiland, groot 12.500 M2., er by aan te kopen. Dat was min of meer nodig geworden om het geheel te voltooien. Alles tezamen is ons terrein te Eemnes thans 41.475 M2. groot, dat is dus meer dan 4 H.A. Op Zondag 7 Juni, de tweede congresdag, zal inde namiddag met alle congresgangers een tocht naar Eemnes worden ondernomen. De deelnemers zullen voorzien worden vaneen duidelijke plattegrond, opdat zy zich een beeld kunnen vormen van de plaats waar zij zich zullen bevinden. Des middags 2 uur zal met autobussen de tocht worden ondernomen en na bezichtiging van het terrein wordt deze tocht verder door het mooie Gooi voortgezet. Wij hopen dat de deelnemers een goede indruk van alles zullen opdoen en dat zy voldaan huiswaarts zullen keren.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN Over de week van 1 tot en met 6 Juni 1936 wordt het contributiezegel op de 23e week in het bondsboekje geplakt. Grensregeling inzake organisatieterrein. Naar aanleiding vaneen onlangs onder leiding van het N.V.V,-bestuur gehouden bespreking, waarbij de besturen van de Nederl. Vereniging van Fabrieksarbeiders en van onze Bond aanwezig waren, werd besloten tot het doen verschijnen vaneen communiqué, hetwelk wij hier laten volgen; ~De Hoofdbesturen van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders en van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond hebben indertijd, onder leiding van het N.V.V., een grensregeling getroffen ten aanzien van metaalbewerkers die werkzaam zijn in ondernemingen, welke tot het organisatieterrein van de Nederl. Vereniging van Fabrieksarbeiders behoren. Daarbij is overeengekomen, dat zulke metaalbewerkers door laatstgenoemde organisatie moeten worden georganiseerd. Over de toepassing dezer grensregeling, welke hier en daar kleine moeilijkheden blijkt op te leveren, heeft een bespreking plaatsgevonden tussen beide Hoofdbesturen met de bedoeling, om tot een oplossing dezer moeilijkheden te kunnen komen.” Teneinde in het Juni-nummer van „De Jonge Metaalbewerker" nog het verslag van het Pinksterkamp te kunnen opnemen, zal dit orgaan enkele dagen later verschijnen. Een jeugdhotel in Amsterdam. Men logeert er voor ƒ 0.50 per nacht. Men schrijft ons: Ten einde het bezoek van groepen van scholieren, studenten, jeugdige congressisten, sportliefhebbers, enz. aan Amsterdam aan te moedigen, heeft de gemeente Amsterdam thans een jeugdhotel „De Stadsdoelen” ingericht ineen oud patriciërshuis, midden inde stad, Kloveniersburgwal 97. Deze „herberg” biedt nachtlogies voor 180 personen, terwijl een tweede logiesgelegenheid voor 320 personen bovendien ter beschikking staat. Het gebouw is centraal verwarmd en bevat vele kamers, die 6—20 jongelui kunnen herbergen. Vaste wastafels, waszalen, een ziekenzaal en leiderszaal, zijn aanwezig. Gedurende de nacht waakt een brandwacht voor de veiligheid der gasten. De inrichting is zodanig, dat jongens en meisjes in geheel gescheiden vleugels overnachten. Van grote groepen kunnen de meisjes in het hotel, de jongens inde dépendance logeren. Aan het hoofd van elke groep dient een leider te staan, wil logies worden verleend. De kosten per nacht bedragen 50 cents per persoon. Desgewenst wordt een ontbijt è, 30 cents verstrekt. Schriftelijke aanmelding vóóraf is noodzakelijk. Middagmaaltijden worden niet verstrekt; deze kunnen zeer goedkoop worden genoten in vele gelegenheden inde stad. Gaarne wordt hierbij bemiddeling verleend. ’ Kamer 35, Stadhuis Amsterdam, telefoon 43321, verstrekt desgewenst alle inlichtingen, zowel schriftelijk als mondeling. Reeds maakten 500 leerlingen van Belgische scholen gebruik van dit hotel. Voor Pinksteren 1936 zijn reeds alle bedden bezet. Tijdig overleg is, ter voorkoming van teleurstelling, zeer gewenst! Worden geen groepen verwacht, dan is „De Stadsdoelen” gesloten.

Sluiten