Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETAALT DE JUISTE CONTRIBUTIE NAAR UW INKOMEN! DE CONTRIBUTIE BEDRAAGT PER WEEK; voorvrouweliikeen mannelijke leden beneden 18 jaar: 14- en 15-jarigen 15 cent 16- „ 17- „ 25 „ voor vrouwelijke leden van 18 jaar en ouder bij een weekinkomen van: minder dan f 10.— 25 cent van f 10,— t/m f 14.99 35 „ „ „15— „ „ 19,99 45 „ „ „ 20. en hoger 55 „ voor mannelijke leden van 18 jaar en ouder bij een weekinkomen van: minder dan f 5. 30 cent van f 5. t/m f 8.99 40 „ „ „ 9 „ „ 12.99 50 „ „ „ 13— „ „ 16.99 60 „ „ „ 17— „ „ 20,99 70 „ „ „ 21— „ „ 24.99 80 „ „ „ 25 „ „ 28.99 90 „ „ „ 29 „ „ 32.99 100 „ „ „ 33. en hoger 110 „ Alle zegels worden verhoogd met 1 cent voor het Steunfonds. Voor de leden, die wegens het bereiken van hun 65ste levensjaar niet meer in aanmerking kunnen komen voor uitkering uit de werklozenkas, kan op hun verzoek de bovenstaande contributie verminderd worden met de geldende bijdrage voor de werklozenkas. (Deze bijdrage beloopt thans 30 cent per lid en per week). Het tweede deel van het boek van Oudegeest Destijds hebben velen onzer leden zich het boek van Oudegeest, „De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland” aangeschaft. Eerst vrij lange tijd na de verschijning van het eerste, verscheen het tweede deel, maar inmiddels werden ook de tijdsomstandigheden slechter. Daardoor ging dat .tweede deel veel minder vlot van de hand en het N.V.V. heeft er om die reden nog een voorraad van. De oorspronkelijke prijs van ƒ 3.50 is thans teruggebracht tot ƒ 1.50, zodat wij niet langer kunnen zeggen, dat het niet binnen het bereik van liefhebbers ligt. leder die zich dat tweede deel wil aanschaffen, kan dit nu gevoeglijk doen en zal daarmede z’n boekenplank op uitstekende wijze aanvullen. Bovendien, eerste en tweede deel behoren als slot en sleutel bij elkander; bezit men het eerste, dan is dit zonder het tweede deel onvolmaakt. Men kan dus desgewenst bij het N.V.V., Amstel 224, Amsterdam, bestellen.

INGEZONDEN SAMIDEANOJ ATENTU! Zoals al onze bondsleden weten, zal ons vakblad met ingang van Januari 1937 in een nieuw formaat verschijnen en nu ik het genoegen had onzen ouden vriend in zijn moderne uitmonstering te mogen zien, mag ik wellicht hier bij voorbaat als mijn mening geven, dat we hiermee niet alleen een verandering, maar tevens een aanmerkelijke verbetering tegemoet gaan. De verschillende rubrieken: voor den man voor de vrouw en voor het kind, zullen allen iets aantrekkelijks bieden. Nu is het erg lastig, het iedereen naar de zin te maken en zodoende zal men er géén speciale rubriek in vinden voor b.v.: geheelonthouders, lijkverbranders, schakers, vegetariërs, postduivenhouders, enz. Evenwel bestaat er toch iets, dat men tegenwoordig inde meeste modern-ingerichte bladen ontmoet en wat hier gemist zal worden, tenzij er door de belanghebbenden op aangedrongen wordt, n.l. een Esperantorubriek. Nu we een geheel nieuw ingericht, aan vrijwel alle eisen voldoend bondsorgaan zullen gaan bezitten, dat onder meer tot taak heeft de metaalbewerkers de juiste weg te wijzen ter verwezenlijking van één onzer idealen: de verheffing van den arbeider tot een hoger peil van ontwikkeling, zijn we m.i. verplicht te tonen, dat we in alle opzichten „bij” zijn. Dat we in het jaar 1937 weten, dat „Esperanto behoort tot de wetenschappelijke uitrusting van den modernen mens”— en dat we, voortdurend sprekende en schrijvende over „de samenwerking en éénheid van de arbeidersklasse over de gehele wereld”, ons niet langer afzijdig mogen houden van één der zeer belangrijke voorwaarden tot het benaderen van die éénheid, n.l. het bevorderen van de kennis van de wereldtaal Esperanto, gesproken en verstaan door allen. Bij deze doe ik dan ook een dringend beroep op de medewerking van onzen vakblad-redacteur om ons Esperantisten toe te zeggen, dat er plaats voor een Esperantorubriek gereserveerd zal worden in het nieuwe vakblad. Ten einde ons bondsbestuur te kunnen bewijzen, dat er werkelijk belangstelling in onze bond bestaat, verzoek ik de bondsafdelingen en metaalbewerkers-Esperantisten, welke met dit verzoek sympathiseren, een bewijs van instemming aan mijn adres te zenden (’n briefkaart met: „vóór de Esp.-rubriek” is voldoende), opdat we ons kunnen overtuigen, alvorens deze sympathiebetuigingen dóór te zenden naar Amsterdam, dat we hier te Arnhem met ons verlangen niet alléén staan. Dat de Esperantisten onder ons zich deze kleine moeite zullen willen getroosten en dat het verzoek in kwestie genade moge vinden inde ogen onzer bondsbestuurders in ’t algemeen en in die van onzen redacteur in ’t bijzonder. Zo zij het! Arnhem. HERMAN v.d. BOSCH. Graaf Ottoplein 20. Onderschrift. Toen eender leden ter laatst gehouden vergadering van de bondsraad bij behan-

deling van het agendapunt, dat met de uitgave van onze verjongde De Metaalbewerker verband hield, o.m. instelling vaneen Esperanto-rubriek bepleitte, wisten we al direct uit welke hoek de wind waaide. Dat ruik je! „De hand was Ezau’s maarde stem was Jacobs” alias Hermans stem. Wij hebben de mogelijkheid van zo’n rubriek niet afgesneden en overweging toegezegd. ’t Gevaar is alleen maar, dat de geheelonthouders, de lijkvertaranders en nog vele anderen teveel om op te noemen óók hun portie komen opeisen. Het blad gaat naar 41000 leden, laten wij hopen 41000 lezers. Als er inderdaad grote belangstelling voor zo’n Esperanto-rubriek aanwezig blijkt, overwegen wij nog méér dan ter bondsraadsvergadering door ons werd toegezegd. Houdt ’r de moed maar in! REDACTEUR. Groninger scheepsbouw en scheepvaart Wij lazen in Het Schip, veertiendaags tijdschrift voor scheepsbouw en scheepvaart het volgende bericht, dat onze lezers uit het hoge Noorden waarschijnlijk veel genoegen zal doen. In gestadig tempo gaat het te Groningen voort met de bouw van kustvaartuigen. Binnenkort komt weder een werf in bedrijf, welke vroeger niet onbelangrijke schepen bouwde, doch geruime tijd heeft stil gelegen. Het verheugende is verder, dat hier en daar een of meer orders uit het buitenland binnen komen. Wanneer deze ruimer gaan vloeien en deze oude exportbouw van onze Noordwestelijke provincie langzamerhand zich weder zou weten te ontwikkelen, is voor lange tijd een bloeiend scheepsbouwbedrijf aldaar gewaarborgd. Immers is het duidelijk, dat de vloot van moderne Nederlandse motorkustvaarders niet in onbeperkte mate kan blijven groeien. Op de lange duur is bij de tegenwoordige snelle productie een tweetal k drietal werven in Groningen wel voldoende om de Groninger vloot op peil te houden en zou de rest der werven toch voor export moeten werken, aangezien voor de binnenvaart voorlopig zo goed als geen orders zijn te verwachten. Wat bij de bouw op de Groninger werven opvalt, is dat men daar langzamerhand zulke goede vaklieden onder de ijzerwerkers en timmerlieden heeft gevormd. De kwaliteit van het werk is goed tot zeer goed en valt op sommige werven zeer te loven. Misdaad en crisis Inde Mededeling no. 41 van de afdeling gerechtelijke en armenzorgstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt er op gewezen, dat de gerechtelijk geconstateerde criminaliteit in het tweede kwartaal 1936 is toegenomen; vooral kwamen meer verhoudingen wegens economische misdrijven voor. Het totaal onherroepelijke veroordelingen van strafrechtelijk meerderjarigen bedroeg in het tweede kwartaal van 1936 5114, tegen

4648 in het overeenkomstige kwartaal in 1935. Over dezelfde perioden steeg het aantal onherroepelijke veroordelingen wegens economische misdrijven van 1971 tot 2436 (stijging met ruim 23 pet.). De totaalcijfers van de groepen misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag, tegen leven en persoon en ruwheidsmisdrijven waren in het tweede kwartaal 1936 lager dan in het tweede kwartaal 1935, n.l resp. 489, 1252 en 238 in 1936 tegen resp. 505, 1351 en 242 in 1935. Wegens bedelarij, landloperij, enz. werden 216 veroordelingen onherroepelijk tegen 169 in het tweede kwartaal 1935. Het toch al hoge cijfer der zedenmisdrijven steeg nog, n.l. van 337 tot 347. Het totaal aantal onherroepelijke veroordelingen van strafrechtelijk minderjarigen bedroeg in het tweede kwartaal 1936 721 tegen 693 in 1935. De stijging (4 pet.) is veel minder groot dan in het tweede kwartaal van 1935. Vergeleken met 1934 was er toen een toeneming van 23 pet. De cijfers van de groepen zedenmisdrijven, misdrijven tegen leven en persoon en economische misdrijven ondergingen een geringe stijging. Documentatiebureau N.V.V. Dwaasheden op luchtbeschermingsgebied In alle landen van Europa wordt het vraagstuk der luchtbescherming ijverig bestudeerd, welke studie dan ook tot practische resultaten heeft geleid. Behalve deze practische resultaten zijn er ook veel dwaasheden gelanceerd, vaak om gewin daaruit te trekken, vaak misschien ook met goede bedoelingen. Tot de dwaasheden kan men rekenen het bomvrije huis, waarvoor in Engeland nog al' propaganda schijnt te worden gemaakt en dat ook reeds tot uitvoering schijnt te zijn gekomen. Enige weken geleden moet n.l. te Hardfordshire een dergelijk onder de grond gebouwd huis gereed zijn gekomen. Het bestaat uit niet minder dan 20 kamers met de nodige bij vertrekken als keukens, badkamers enz. Ventilatie en verlichting moeten even volmaakt zijn als vaneen boven de grond gebouwd huis. Een diep onder de grond liggende tunnel van gewapend beton vormt de verbinding van het huis met het nabijgelegen spoorwegstation. De bouwheer is zoals eigenlijk vanzelf spreekt een Engels millionnair, voor den gewonen sterveling zijn zulke verblijven natuurlijk onbereikbaar. Het bomvrije huis is ontworpen door den architect Alan Daly, die aan de pers de merkwaardige mededeling heeft gedaan, dat dergelijke ondergrondse huizen goedkoper zouden zijn dan boven de grond gebouwde, hetgeen we intussen wagen te betwijfelen. Alan moet reeds meerdere opdrachten tot de bouw van dergelijke huizen hebben ontvangen en het plan wordt geopperd, om ze in massa te gaan bouwen. We rekenen deze pogingen zoals we inde aanhef zeiden tot de dwaasheden op het gebied van de luchtbescherming. De middelen om, een huis of het leven van de bewoners vaneen huis tegen aanvallen uit de lucht te beschermen zijn geheel andere en we blijven daarbij voorlopig boven de grond wonen. We willen de zon zien en de lucht en de bomen en niet als mollen in de grond gaan leven. (N.R.Crt.)

ADVERTENTIËN afdeling den haag Gevraagd een HULPBODE voor IVè dag per week. Alleen zij gelieven te solliciteren die lid zijn van de afdeling en niet ouder dan 25 of 26 jaar. Alleen schriftelijke sollicitaties in te zenden t/m Maandag 26 October a.s. aan het kantoor: Prinsegracht 72. Het bestuur

AFDELING HAARLEM LEDENVERGADERING op Donderdag 29 October 1936, in „De Centrale", Spaarne 94, 's avonds 8 uur. Agenda; Opening, notulen, mededelingen, bestuursverkiezing, bespreking propagandaplan „Met voile kracht vooruit!", rondvraag en sluiting. Het bestuur.

Sluiten