Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam Zondagmorgen-bijeenkomst in „Tuschinski” (v. Z.) Op Zondagmorgen 21 Februari komen we 'Weer in „Tuschinski” bij elkaar. De vorige maal Was, ondanks bijzondere spreker en film de gehele familie niet compleet, zei de voorziter. Dit valt temeer tegen, aangezien we een stamp-v°He zaal gewend zijn. Nu dus beter, vrienden en... Vriendinnen. Het wordt weer een heel mooi programma, dat Wij in het volgende nummer van ons vakblad zullen bekend maken. Kaarten verkrijgbaar bij onze boden en op ons kantoor a ƒ0.30 per stuk. Denkt er om dat de hamen der bezoekers daarop moeten worden inge-Vuld en men zijn bondsboekje moet medebrengen Voor eventuele politie-contróle. En nu weer een volle zaal, makkers! Jaarverslagen afdeling (v. Z.) In verband met het te maken aantal, verbeken wij onze leden, die prijs stellen op de ontvangst vaneen jaarverslag van onze afdeling, ons even te melden. Men kan deze opgave doen aan den bode of op °hs kantoor (2e Jan v.d. Heijdenstraat 101) sehrifelijk en telefonisch (25542 – 21042) uiterlijk tot Saterdag 13 Februari. Feestelijke bijeenkomst van de N.D.B. Bond (B. F-H.) Door de N.D.B. Bond wordt op Zaterdag g Februari e.k., des avonds 8 uur, inde Buiten ociëteit een gezellige bijeenkomst gehouden voor 8 leden en hun vrouwen van de aangesloten vak-D°ndsaf delingen. Medewerking wordt verleend door het cabaretsemble Henri Ramon, terwijl het muzikale gessite wordt verzorgd door de muziekvereniging »°ns Ideaal”. Als slot bal. De toegangsprijs bedraagt ƒ 0.35, voor werklozen t 0.20, met inbegrip van belastingen, enz. Toegangsbewijzen zijn vanaf 30 Januari bij den D°de en het afdelingskantoor verkrijgbaar. Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, gelieve len zich spoedig van kaarten te voorzien. Leden te Olst, opgelet! (B F. H.) De leden te Olst wordt medegedeeld, dat , r 1 April het bureau voor Arbeidsrecht te Devener wordt opgeheven. rechfaf die datum heeft het Bureau voor Arbeids- . v zich aangesloten bij het Provinciaal Bureau or Arbeidsrecht in Overijssel tin Gden’ die rechtsbijstand nodig hebben of inlichtot r* Wensen> kunnen zich dienaangaande wenden 7 n ' J- Bos, Veerweg, Olst, iedere Dinsdag van ' ® uur n.m. D®n Haag °Uze Propaganda-filmochtend op Zondag 10 Januari schitterend geslaagdJ deijÏl J'B -’ °p Zondag 10 Januari is door onze afloQnng een filmochtend gehouden, die door circa Personen was bezocht en uitstekend is geslaagd, te fhmochtend had tot doel onze leden nogmaals op hun plicht om onze actie „Met volle jE lt vooruit!” te steunen. oor onzen bondsvoorzitter H. j. v.d. Born is ervoor een zeer krachtig betoog gehouden, en h 00 pauze is de film „Mannen in ’t wit” vertoond onr, et was merkbaar, dat velen bij dit spel zeer er de indruk waren gekomen. Won H°nZe leden’ die deze filmochtend hebben bijgen nd’ zeggen wij nogmaals: helpt ons bestuur aan SeerrJ11 GH adressen van on~ en verkeerd georganivinaen’ °P<iat onze huisbezoek-actie voortgang kan VojPcderi hieraan wordt voldaan, dan pas wordt gezitte gogeven aan het woord van onzen bondsvoor-Versterjf zullen we er 111 sla§'en onze organisatie te MvepGf is in alle opzichten een goede vergadering gegez’ Waarop met voldoening kan worden terugleh en nu weer met volle kracht vooruit! Tiel 71 jubileum en „Met volle kracht vooruit!” lei^°rr-i Donderdag 7 Januari was het 30 jaar gedit f ■ dat onze afdeling werd opgericht. We hebben op w* ni6t zonder meer laten Passeren. We belegden bij Woensdag 20 Januari een ledenvergadering, waar- J ook de vrouwen waren uitgenodigd, hii rf Vo°rzitter opende met een kort woord, waarin deJ f spreker van die avond, H. J. v.d. Born, namens borm deling feiiciteerde met zijn benoeming tot afd j?Voorzitter en in het kort de geschiedenis van de bracht inde afSelopen 30 jaar in herinnering als Ti, 8n verschillende oprichters of oud-leden, zo-Joh. Peterse, M. Wennekes, J. J. van Aalst, L. van

Llenden, P. Vos e.a. hulde bracht voor hun werk. Van den Born hield voor de pauze een algemene beschouwing over het werk van de Bond. Inde pauze werd thee en koffie met een versnapering rondgediend. Na de pauze sprak Van den Born meer speciaal over de ledenactie „Met volle kracht vooruit!” Een hartelijk applaus beloonde de spreker voor zijn bezielende rede, waarna de voorziter allen op het hartbond vooral te zorgen voor adressen van ongeorganiseerden, en tevens een beroep deed op de leden om zich te melden als huisbezoeker. Hierna sloot hij de door ruim 100 mannen en vrouwen bezochte vergadering. Zeist Cursus vakbeioeging (M.J.W.) Het bestuur maakt de leden er op attent, dat door het Lv.A.O. een cursus gehouden zal worden over „De vakbeweging”. Deze cursus vangt aan op 9 Februari a.s. en wordt gehouden in Berkenhof Behandeld zal worden: 1. historische groei; 2. de richtingsstrijd en 3. de huidige problemen der vakbeweging. Gezien de belangrijke en leerzame stof die behandeld wordt, dringt het bestuur er bij de leden op aan deze cursus te volgen. De kosten bedragen slechts 5 cent per avond. Tevens wijst het bestuur er nogmaals uitdrukkelijk op, dat, wil men de bondsuitkering niet in gevaar brengen, men steeds op tijd contributie moet betalen. ★ CORRESPONDENTIE B. J. M. te B. In verband met de lopende onderhandelingen is het niet gewenst over deze aangelegenheid stukken op te nemen. Red. ★ Mededeling (J. L.) Inde dagbladen heeft men reeds kunnen lezen, dat een onzer penningmeesters, te weten de functionaris van de afdeling Terborg-Gaanderen, door de justitie was gearresteerd. Wij delen in verband met het bovengenoemde persbericht mede, dat de betrokkene, die onzerzijds aangemaand was geld af te dragen, blijkbaar uit angst een onjuiste aangifte van inbraak te zijnen huize heeft gedaan, op grond waarvan proces-verbaal tegen hem is opgemaakt. Daar deze zaak in handen is van de justitie, achten wij het logisch het verdere verloop van deze aangelegenheid af te wachten. * Wel roile kracht TooruitT Om in scheepstermen te blijven: vandaag het logboek ingekeken, teneinde vast te stellen wat voor snelheid we met onze ledenwerfactie varen. We mogen niet bepaald zeggen dat we een slakkengangetje hebben. Integendeel, we varen een behoorlijke snelheid, maar met volle kracht vooruit varen we niet. We boekten inde afgelopen periode geen onbelangrijke ledenwinst, doch makkers, het kan beter. Het ledenverlies, door de helaas nog altijd voortdurende crisis, hebben we nog lang niet ingehaald. Het moet en het kan, kameraden! Vooruit, handen uit de mouwen, de schouders er onder en laten we met alle kracht de ledenwerfactie ondersteunen. De velden zijn wit om te oogsten. Van de elf adressen, voor huisbezoek, schreef ik er negen in als lid van de Bond. Er hapert evenwel wat aan de motor, want waar blijven de werkende leden van dokken, scheepswerven en metaalbedrijven met de adressen? Een onafgebroken stroom van adressen moet aan het bondskantoor binnenkomen. De brievenbus moet te klein zijn. Het kan kameraden, want duizenden vakgenoten zijn nog ongeorganiseerd, om van de verkeerd georganiseerden maar niet te spreken. Elk werkend lid zorge minstens voor een of twee adressen voor huisbezoek. We zitten erom te springen! Denkt aan de woorden van Mussert, dat zodra hij aan de macht komt, de vakbonden zullen worden vernietigd. Denkt eraan makkers, de vakbond is ons wapen inde strijd voor een beter bestaan. Laten wij er dus voor zorgen, dat het fascisme in Nederland nooit aan de macht komt. Elk lid dat wij winnen, kan een strijder zijn tegen het fascisme. Versterkt dus de organisatie! Zorgen wij ervoor, dat als we weer een blik in het logboek slaan, we kunnen zeggen, we varen: ~Met volle kracht vooruit”. P. KERVEZEE. Jac. v. Lennepstraat 3271, A’dam.

Ingezonden Over de Esperanto-rubriek Bondgenoten! In De Metaalbewerker van 17 October 1936 u weet nog wel: dat simpele blaadje, dat we vroeger hadden kwam ’n verzoek voor om bewijzen van instemming met het opnemen vaneen Esperanto-rubriek in ons moderne, grote vakblad. Sindsdien hebt u er niets meer van vernomen en nu meen ik, langs deze weg de belangstellenden te mogen mededelen, dat deze zaak een mislukking is geworden door gebrek aan medewerking, voornamelijk van onze grootste bondsafdelingen. Méér zal ik er wel niet van mogen zeggen! In mijn bezit zijnde instemmingsbewijzen van plm. 7000 onzer bondsleden, welke ik bij deze dank zeg voor hun medewerking en het eindresultaat is, dat. ik van onzen redacteur ’n schrijven ontving, waarin vermeld: „Het ligt in mijn voornemen af en toe toch iets over Esperanto op te nemen, maar wij moeten eerst wat met ons nieuwe blad ingewerkt zijn.” We hebben dus deemoedig af te wachten in welke mate wede genade deelachtig zullen worden, inmiddels onszelf ten volle de strekking voor ogen houdende van het gezegde: „Met onwillige honden is ’t slecht hazen vangen.” Arnhem, Januari 1937. HERMAN VAN DEN BOSCH. Onderschrift: Maatgevend was voor ons hoeveel leden door persoonlijke adhaesie-betuiging te kennen zouden geven een Esperanto-rubriek te begeren. Welnu, dat aantal bleek mijlen ver beneden de maat te zijn. Precies zoals wij gedacht hadden. Ook in ons nieuwe blad, dat blijkt nu reeds, zullen wij met de ruimte moeten woekeren en wij kunnen nu eenmaal onmogelijk alle stokpaardjes-berijders ter wille zijn. Redacteur. ★ V eranl^roording Inde maand December 1936 werd afgedragen over de maand November 1936 door de volgende afdelingen: Alkmaar ƒ 212.14, Almelo ƒ 60.—, Amerongen ƒ107.74, Amsterdam /10.802.38, Apeldoorn / 90.38, Appingedam ƒ 189.87, Arnhem ƒ 250.—, Assen ƒ 71.28, Assendelft ƒ 50.—, Baarn ƒ 75.—, Barendrecht ƒ 57.85, Beverwijk ƒ158.90, De Bilt ƒ58.92, Borne ƒ 104.23, Breda ƒ 200.—, Brummen ƒ 69.04, Bussum ƒ 146.41, Culemborg ƒ75.15, Delft ƒ650.—, Delfzijl ƒ134.67, Deventer ƒ598.89, Dieren ƒ250.—, Doesburg ƒ211.52, Doetinchem ƒ 100.—, Dordrecht ƒ 500.—, Driebergen ƒ168.47, Eindhoven ƒ701.97, Enkhuizen ƒ27.13, Enschede ƒ 511.83, Geertruidenberg ƒ 19.38, Geleen ƒ 50.—, Goor ƒ 45.05, Gouda ƒ 76.67, Groningen ƒ 560.39, Haarlem ƒ 1000.—, Hendrik Ido Ambacht ƒ 150.—, Hengelo ƒ2044.42, ’s Hertogenbosch ƒlOO.—.Hilversum ƒ 700.—, Hoorn ƒ 108.38, Kinderdijk ƒ 100.—, Krimpen aan de Lek ƒ 33.89, Krommenie ƒ 150.—, Leiden ƒ 1000.—, Lekkerkerk ƒ144.—, Middelburg ƒ328.74, Nijmegen ƒ 24.36, Pernis ƒ 76.35, Ridderkerk ƒ 200.—, Rotterdam ƒ 10.000.—, Terborg-Gaanderen ƒ 140.—, Tiel ƒ 441.55, Tilburg ƒ123.55. Utrecht ƒ2952.06, Vaassen ƒ571.57, Veendam ƒ 54.78, Venlo ƒ 100.—, Vlaardingen ƒ 539.03, Vlissingen ƒ849.24. Voorburg ƒ181.24, Westertaroek ƒ 47.54, Winschoten ƒ 227.29, Winterswijk ƒ 57.35, Wormerveer ƒ104.23, IJmuiden ƒ244.62, IJsselmonde ƒ221.09, Zaandam ƒ406.41, Zaandijk ƒ 223.28, Zeist ƒ 350 en verspreide leden ƒ 410.82. Alle andere afdelingen behielden hun afdracht voor uitkeringen. De bondspenningmeester, H. J. VAN DEN BORN.

ingewerkt zijn.”.

In ons werkkamp te Eemnes houden de deelnemers ook nog tijd voor een mooi boek over.

Sluiten