Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTVANGSTEN: Financieel overzicht van de werklozenkas van de Alg. Ned. Metaalbewerkersbond over het jaar 1936 uitgaven: Biidraeen Terugst. ten Subsidie Subsidie Deposito Terugboeking leden in Bijdragen Bijdragen onrechte rijken rijken interest Uitkeringen ’s rijks teveel terug- MAANDEN toegetreden , tedeu viouwelijke ontvangen gemeenten gemeenten over 1936 schatkist gestorte W.K. gemeenten A/B klasse leden uitkering over 1936 over 1935 geplaatst uitkering Januari ƒ 43.200.30 ƒ 52.20 ƒ 17.64 ƒ 59.50 / 150.000. . ——.— ƒ 133.603.49 —. . Februari .’ „ 54.687.90 91.80 „ 27.96 „ 1.041.98 „—.— . ■— .. 206.337.75 —. Maart ’ „ 44.108.10 „ 87.60 „ 22.20 „ 292.75 „ 85.000. . . „ 154.867.30 —. . —.— April „ 43.815.30 „ 95.70 „ 21.12 „ 291.45 ~ 80.000. . . „ 128.477.20 —. . —— Mei „ 54.634.20 125.90 „ 26.64 „ 109.60 „ 95.000. -—.— . „ 159.826.14 —. . —.— j i „ 43.827.30 „ 110.60 „ 21.72 „ 1.024.44 „ 70.000. . . „ 103.005.54 —. . ƒ85.90 Juli „ 43.668. „ 121.20 „ 22.20 „ 87.98 „ 80,000— . . „ 88.869.96 a, .. 54.7e4.40 161.70 „ 26.28 „1.224.18 „ 90.000 —— —— „ 101.330.33 —.——— sSnber 44.559.30 133.80 „ 19.68 ~ 458.50 „ – 75.935.02 -. „ 1.80 October 6r „ 55.352.70 .. 176.20 „ 26.04 „ 343.21 „ 165.000 „ 87.866.53 ƒ74.500 Mnvpmher „ 44.648.10 „ 160.80 „ 20.28 „ 1.032.92 „—. „ 60.008,88 —. December ,45.486.30 „ 191.30 „21.72 „ 954.54 ƒ4.960.65 / 705.09 „ 54.226 „ 5.665.74 ƒ572.751.90 ƒ 1.508.80 ƒ 273.48 ƒ6.921.05 ƒ815.000 ƒ4.960.65 ƒ 705.09 ƒ 1.354.354.14 ƒ80.165.74 / 87.70

ontvangsten: Recapitulatie Kasboek 1936 uitgaven: Saldo 1 Januari 1936 / 129.585. Uitkeringen over 1936 ƒ 1.354.354.14 Bijdragen leden in toegetreden ge- Geplaatst deposito’s rijks schatkist ... „ 80.165.74 meenten „ 572.751.90 Terugboeking te veel teruggestorte Bijdragen leden in toegetreden ge- onrechtmatige uitkeringen „ 87.70 meenten (A/B klasse) „ 1.508.80 Saldo 31 December 1936 97.098.39 Bijdragen vrouwelijke leden in toegetreden gemeenten „ 273.48 Teruggestorte onrechtmatige uitkeringen •* 6.921.05 Opgenomen subsidie rijk en gemeenten over 1935 .. 4.960.65 Opgenomen subsidie rijk en gemeenten over 1936 – » 815.000. Ontvangen interest deposito ’s rijks schatkist » 105.09 / ƒ 1.531.705.97 ƒ 1.531.705.97 Balans per 31 December 1936 Kassier ANMB f 97.098.39 Kapitaal 1 Jan. 1936 ƒ 134.545.68 Deposito ’s rijks schatkist 80.165.77 Bij: voordelig saldo ver- Subsidie rijk en gemeenten 161.708.11 lies- en winst over 1936 „204.426.59 ƒ 338.972.27 * f 338.972.27 Verlies- en Winstrekening per 31 December 1936 Uitkeringen over 1936 ƒ 1.354.354.14 Bijdragen leden over 1936 ƒ 574.534.18 Voordelig saldo „ 204.426.59 Subsidie rijk en gemeenten „ 976.708.11 Interest 705.09 Terugstortingen ten onrechte verstrekte uitkeringen „ 6.833.35 ƒ 1.558.780.73 ƒ 1.558.780.73 Jaaroverzicht van de werklozenkas van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond over 1936 (H. J. v.d. B.) Ingevolge het bepaalde inde laat- is in het jaar 1936 een niet onbelangrijke verbetering ste alinea van artikel 18 van de statuten van onze ingetreden, alhoewel het cijfer van 14.729 werkloze Bond, publiceren wij betreffende het jaar 1936 een leden einde December nog een verschrikkelijk beeld overzicht van de verrichtingen, enz. van onze werk- te zien geeft. lozenkas. Van dein de loop van 1936 verzamelde gegevens Inde werkloosheid onder de leden van onze Bond laten wij hieronder een overzicht volgen. ry;- ..„t. . Geheel Gedeeltelijk Totaal aantal Percentage van iijcivaK week van werklozen werklozen werklozen het ledental 6—ll Januari 1936 18.917 1262 20.179 20—25 „ 1936 18.659 1212 19.871 49 3 8 Februari 1936 18.482 1142 .9.624 24 „ 1936 17.907 1028 18.935 46.6 9—14 Maart 1936 18,040 997 19.037 23 „ 1936 17.683 987 18.670 45.9 6—ll April 1936 17.684 922 18.606 20—25 „ 1936 17.464 957 18.421 45.2 4 9 Mei 1936 17.672 911 18.583 25 „ 1936 16.985 795 17.780 43.8 8— Juni 1936 16.541 794 17.335 22 „ 1936 16.441 742 17,183 42.3 6 Juli 1936 16.152 795 16.947 20— „ 1936 15.596 754 16.350 0.1 3 8 Augustus 1936 15.999 727 16.726 24 „ 1936 15.644 698 16.342 40 7 September 1936 15.818 747 16.565 21— „ 1936 15.647 759 16.406 40 5 October 1936 15.541 690 16.231 26 „ 1936 14.960 540 15.500 38 9 November 1936 14.846 527 15.373 23 „ 1936 14.744 535 15.279 37.3 7—12 December 1936 14.425 439 14.864 21—26 „ 1936 14,246 483 14.729 35.5 De daling van het aantal werklozen met daar- voordelig saldo was, zoals het financieel verslag doet tegenover een stijging van het ledental is oorzaak. zien: ƒ 204.426.59. dat er weer enige reserve gekweekt kon worden; het

Aclriilciiliöi Plotseling overleed onze trouwe bondsmakker JOHANNES RONDEEL inde jeugdige leeftijd van 25 jaar Hij ruste in vrede! Het bestuur der 4 Maart 1937 afdeling Zaandijk De werkloze leden van het METAALBEWERKERSZIEKENFONDS te Rotterdam wordt medegedeeld, dat door bestuursverwissellng D. Rietveld als len -penningmeester is gekozen en dat Ph. de Vries, Lange Welle 105, is benoemd tot len secretaris. Tevens is de gelegenheid weder opengesteld tot het inschrijven van nieuwe leden. Opgaven kunnen geschieden bij den bode of aan bovengenoemd adres. Men neme van deze adresverandering goede nota! Leert electrisch en autogeen lassen bij J. F. H. ASBEEK BRUSSE Borneostr. 8-12 – A'dam-O. – Tel. 54251 VAKSCHOOL Leert electrisch lassen het vak der toekomst op Ehrbecker s lasschool. Rotterdam Hondiusstraat 45. Leden van de afdeling Den Haag koopt Uw schoenwerk bij A. de Voogd Weimarstraat 90. Het geeft U en Uw gezin recht op 10°/o korting op vertoon van bondsboekje. De directie METAALBEWERKERS! Berijdt AnereCo. weer- en windrijwielen geheel uit originele Engelse onderdelen samengesteld. Herenrijwielen f 34.-—; damesrijwielen f 35. Vraagt VERKRIJGBAAR BIJ Verzending onze door het br?9c3h7ire J. FREDRIKS VnT Crijnsenstraat 60 – Amsterdam-W. – Tel. 80028

Sluiten