Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Congres van de Hongaarse metaalbewerkersbond (Slot) .

(G.) Om een beeld ervan te geven hoe zwaar het organisatiewerk inde provincie is, werd ons een verklaring voorgelegd, die aan de arbeiders ener emaillefabriek in Bonyhad in April van dit jaar ter tekening werd aangeboden. Door 21 arbeiders werd de ondertekening geweigerd, hetgeen ontslag tengevolge had. Ung. Emailwerke und Metallwarenfabrik, Béla Percel, Bonyhad. Ondergetekende verklaart op zijn erewoord, dat hij geen lid is van enige politieke of vakorganisatie en zal zolang hij in dienst is van bovengenoemde fabriek van de firma Béla Percel tot geen vereniging, die genoemd doel nastreeft toetreden, zonder daar eerst kennis van te geven aan de directie. Hij verplicht zich, indien hij om bijzondere redenen tot een politieke of arbeidersorganisatie toetreedt, direct daarvan melding te maken bij de directie. Met de verbetering van de conjunctuur kwam ook in Hongarije de loonstrijd naar voren. In 1936 heeft men 28 loonacties gevoerd, waarvan 18 met een overeenkomst werden besloten, zes zonder succes bleven en vier nog onbeslist zijn. Door deze conflicten gingen 152.860 werkuren verloren. De uitslag van de acties had over het algemeen het resultaat, dat de weeklonen (die zeer laag zijn) met s—lo pet. verhoogd werden. In enkele branches heeft de minister van Economische Zaken een regeling met minimum loon en maximum werktijd vastgesteld. Wel is waar is deze regeling nog lang niet voldoende, doch zij geeft een goede basis voor verdere uitbreiding. Het verslag over 1934, 1935 en 1936 werd met algemene stemmen door het congres goedgekeurd; verder werd besloten om actie te voeren voor een wettelijke werklozenondersteuning, vrijheid voor de pers en persoonlijke vrijheid. Tevens voor invoering van de maximum 48- urige werkweek en een minimum loonregeling Voor alle branches van de metaalindustrie en aanverwante bedrijven. Tenslotte werd besloten om de werklozenondersteuning met 10 pet. te verhogen. Het mooie werk en de grote werklust van de Hongaarse kameraden, die onder zulke moeilijke omstandigheden moeten arbeiden, getuigen er-

van, dat zij waardige en trouwe kameraden van onze Internationale zijn. Niet alleen zijn onze Hongaarse kameraden harde en trouwe werkers, maar zij zijn ook goede gastheren; zij hebben niets nagelaten, om de buitenlanders de mooiste en aangenaamste bijzonderheden van Budapest te laten zien. Zo werden wijde 2e dag des avonds ontvangen door de vertrouwensmannen van de Tungsram Gloeilampenfabriek, die ons in samenwerking met de directie van de fabriek een feestmaal aanboden met een boottocht op de Donau, hetgeen ons lang in herinnering zal blijven. Met trots leidde de directeur ons rond over de grote buitenplaats, waar allergeriefelijkste landhuisjes waren ingericht, en waar de mannen en hun vrouwen de zomermaanden doorbrengen. Door de directie zijn grote, platte vaartuigen beschikbaar gesteld, die de arbeiders ’s morgens en ’s avonds van en naar de fabriek brengen, die aan de overkant van de Donau ligt. De landhuisjes worden voor een zeer klein bedrag (ƒ 1.— per seizoen) aan gehuwden ter beschikking gesteld en het geheel: sportplaatsen, ontwikkelingslokalen, enz., staat onder toezicht en controle van de arbeiders zelf en voor zover wij het konden nagaan, bestaat er naast de grootst mogelijke vrijheid, de grootst mogelijke orde. Ook was er nog een groot botenhuis, waar de arbeiders velen van de door hen zelf gebouwde boten hebben ondergebracht. De derde dag maakten we een tocht naar de Platensee en de wereldberoemde geneeskrachtige badplaatsen en tot slot werd ons een afscheidsmaal aangeboden door de leden van de afdeling Pesterzsébet in het eigen bondshuis. De vrouwen en mannen hadden het maal zelf bereid en ieder was inde weer om de honderden afgevaardigden te bedienen. Een samenwerking en vriendschap werden betoond, die getuigenis af legden van de blijdschap, dat het mogelijk geweest was weer in vergadering bijeen te zijn. Evenals bij de opening van het congres, waren ook nu weer een mannenzangvereniging en een mandolinecorps ter opluistering aanwezig, die de mooiste Hongaarse volksliederen ten gehore brachten. Onze zegsman deelde mij mee, dat alles uit eigen krachten bestond en dat er voor zulk ont-> spanningswerk zeer veel animo bestaat.

Kosten van levensonderhoud van arbeidersgezinnen te Amsterdam Het „Centraal Bureau voor de Statistiek” deelt mede, dat het indexcijfer der kosten van het levensonderhoud voor arbeidersgezinnen te Amsterdam in Juni 1937 met 4,5 pet. gestegen was tegenover September 1936. Voor de voeding alleen is de stijging 6,9 pet. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan prijsverhoging, van brood, melk, vlees (alle soorten), vetten (natuurboter en reuzel), groenten, fruit en woninginrichting (emaille, zeil, dekens, houtwaren). ★ Aluminium als verpakkings-materiaal Een Fransman heeft onlangs een geschrift gepubliceerd waarin hij uiteenzet, dat het mogelijk is voor verpakkingsdoeleinden een „aluminiumpapier” te maken, even dun en buigzaam als sigarettenpapier en dat tot een „dikte” van 5 tot 50 duizendste vaneen millimeter kan worden uitgewalst. ★ Winsten Engelse industrie De winsten van de Engelse industrie zijn, vergeleken met 1936, sterk gestegen. Het gemiddelde gewone dividend, dat door 2271 maatschappijen, welker jaarverslagen inde laatste twaalf maanden (Juli 1936—Juni 1937) zijn gepubliceerd, is uitbetaald, steeg van 7,3 pet. in 1935—1936 tot 8,5 pet. in 1936—1937. ★ Staalnijverheid te Genua Blijkens de Financial Times zal ta Genua een groot hoogovenbedrijf worden opgericht, dat deze stad tot het grootste staalcentrum van het Middellandse Zeegebied zal maken. Men verwacht,, dat buiten deze onderneming zich hier ook nog andere aanverwante bedrijven zullen ontwikkelen. ★ De goedkope winkelmaatschappijen In De Verbruiker lazen wij, dat uiteen onderzoek ingesteld te Velsen-Noord is gebleken, dat men bij de coöperatie voor 22 artikelen ƒ 2.72 moest betalen. Voor dezelfde artikelen berekende men bij twee bekende winkelmaatschappijen ƒ 2.84 en ƒ 3.27. In Assen kocht men 25 artikelen. De coöperatie vroeg ƒ 2.94. Bij drie winkelmaatschappijen betaalde men achtereenvolgens ƒ 3.48, ƒ 3.64 en ƒ 3.46i en bij een middenstander ƒ 3.501. ★ Uit de Amerikaanse automobielindustrie Volgens berekening van het Amerikaanse departement van Handel zijn inde Verenigde Staten inde eerste helft van dit jaar 2.790.420 automobielen gefabriceerd tegen 2.500.160 in dezelfde periode van het vorige jaar en slechts 870.910 inde eerste helft van het depressiejaar 1932. De automobielproductie over 1937 toont dus een toeneming van 220 pet. ten opzichte van het laagterecord gedurende de crisisjaren. ★ Wat er in 1936 in ons land vernietigd werd In het vorige jaar werden in ons land de volgende hoeveelheden groenten op de diverse veilingen doorgedraaid: 19,334.000 stuks komkommer; 19.301.000 stuks andijvie; 2.021.000 stuks bloemkool; 30.655.000 stuks sla; 20.526.000 k.g. sluitkool; 9.434.000 k.g. tomaten; 3.287.000 k.g. augurken; 2.869.000 k.g. snij- en spekbonen.

Eretrap van het Hongaarse Parlement (Budapest).

Sluiten