Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergadering van de bondsraad In „Avegoor” te Ellecom bij Arnhem is op Zaterdag 6 en Zondag 7 November j.l. de bondsraad in vergadering bijeen geweest. De voorzitter, H. J. v.d. Born, heeft de vergadering op de gebruikelijke wijze geopend en daarbij o.m. het nieuwe lid Oostveen uit Leiden welkom geheten. Oostveen is de plaatsvervanger van De Roo, die wegens overplaatsing naar Vlissingen niet langer de vertegenwoordiger van de kieskring Leiden kon zijn. De te voren op schrift gestelde en aan de leden van de raad toegezonden „verrichtingen van het bondsbestuur”, lopende over het tijdvak 1 October 1936 tot 31 October 1937, werden behandeld en goedgekeurd. De beroepen tegen de over de leden A. Ploeg, J. Pothof en E. S. de Waard, allen te Rotterdam, uitgesproken royementen, werden afgewezen. Goedgekeurd werd de ontwerp-begroting voor hec jaar 1938, sluitende met een eindbedrag van ƒ 1.579.990.—. Ter voorlopige aanstelling tot adjunctbestuurder, met nader aan te wijzen standplaats, werd uiteen door het bondsbestuur opgemaakte voordracht no. 1, A. Bennis Jr. te Arnhem, gekozen. Aan de hand van meerdere gewisselde stukken werden besprekingen gevoerd over opzegging van de grensregeling met de Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders en een eventueel af te sluiten nieuwe grensregeling met deze organisatie. Door Oosterhoorn werd dit punt ingeleid, waarna een uitvoerige discussie volgde, waaruit grote ontstemming jegens de houding van het bestuur van de Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders bleek. Het tot dusverre door ons bondsbestuur ingenomen standpunt werd met algemene stemmen goedgekeurd.

De voorzitter deed namens het bondsbestuur de toezegging, dat een eventuele nieuwe overeenkomst inzake een grensregeling aan de goedkeuring van de bondsraad zal worden onderworpen. Vastgesteld werd een ontwerp-regeling ter zake van oudendagspensioen voor personeel op bondskantoor en afdelmgskantoren. Besprekingen werden voorts gewijd aan het inmiddels opgezegde contract voor het loodgieters- en fittersbedrijf. De voorzitter hield een beknopte inleiding over het agendapunt: „Het inzetten vaneen algemene loonactie bij de Metaalbond en de R.K. Werkgeversvereniging”. Gedachtenwisseling volgde, waarna het bondsbestuur werd gemachtigd tot verder te voeren besprekingen terzake deze actie met de besturen van de R.K. en Chr. bonden. Te zijner tijd zal, na overleg met de besturen van voornoemde bonden, openbaarheid aan deze in te zetten actie worden gegeven. Het bondsbestuur werd voorts gemachtigd nadere plannen uitte werken met betrekking tot de bestemming van ons terrein te Eemnes. Hieromtrent door den voorzitter in ruwe trekken ontvouwde voornemens werden in principe aanvaard. Tenslotte werd nog behandeld eendoor drie leden van de raad ondertekende brief met betrekking tot de rechtspositie der bezoldigde bestuurders. Aangenomen werd een voorstel om op de eerstvolgende vergadering van de bondsraad een commissie te benoemen, die daaromtrent voorstellen zal hebben in te dienen. De vergadering, die te één uur Zondags door den voorzitter gesloten werd, kenmerkte zich dooreen goede, kameraadschappelijke geest, welke vooral ook bij de discussies tot uiting was gekomen.

Financieel overzicht van de werklozenkas A.N.M.B. per 30 September 1937. Uitkeringen ƒ 783.070,03 Kapitaal 1 Januari 1937 ƒ 338.972,27 Deposito’s rijksschatkist 511.873,88 Bijdragen leden „ 467.442,12 Kassier A.N.M.B „ 10.166,11 Subsidie rijk en gemeenten 495.000, Teruggestorte onrechtmatig genoten uitkeringen „... . ~ 3.695,63 ƒ 1.305.110,02 ƒ 1.305.110,02 (J. L.) Wij geven hierbij een overzicht van de 689 mannelijke leden gedeeltelijk werkloos; positie van de werklozenkas per 30 September 1937. 1 vrouwelijk lid gedeeltelijk werkloos; in het 3e kwartaal van dit jaar is ongeveer precies hetzelfde bedrag uitgekeerd als in het 3e kwartaal 16.233 leden werkloos. 1936. Dit houdt verband met het feit, dat door de neroentaee was 39*- meerdere werkgelegenheid, ook meerdere leden, Pelceniase was wanneer zij tijdelijk werkloos waren geworden, voor verstrekte machtieinaen in uitkering uit de werklozenkas m aanmerking Aantal verstrekte machtigingen m kwamen. 1936 bedroeS 12.382 Het normale verschijnsel is, dat in het 3e kwar- 1037 10.176 taal de uitkeringen belangrijk minder zijn dan inde —— twee eerste kwartalen van het jaar. De laatste 3 Minder machtigmgen verstrekt 2.206 a 4 maanden is het aantal werklozen echter onge- jn Was uitgekeerd per 30 Sept. ƒ 1.152.340.43 veer gelijk gebleven. In 1937 was uitgekeerd „ 783.070.03 Inde eerste week van October waren er: ~ , “ 11.075 mannelijke leden geheel werkloos; Mmder uitgekeerd ƒ 369.270.40 3 vrouwelijke leden geheel werkloos; 269 mannelijke leden gedeeltelijk werkloos; . 2 vrouwelijke leden gedeeltelijk werkloos; Rectificatie ... ~ ~ , – In ons artikel: „Loonpeil en kosten van levens-11.349 leden werkloos. , , . ~ , onderhoud in het vorige nummer van ons blad, Dit is ongeveer 25 pet. van het ledental. jg een storende zetfout onopgemerkt gebleven. De cijfers over het voorgaande jaar waren: de tweede kolom, 4e regel van boven, heb-15.537 mannelijke leden geheel werkloos; ben wij het woord loonsverhoging gebruikt, ter-6 vrouwelijke leden geheel werkloos; wijl bedoeld was; loonsverlaging. RED. ~De Bond sterker dan ooit" is de strijdkreet, waarvoor ieder bondslid nu de tijd weet! En dus brengt hij spontaan nieuwe bondsleden aan, daar z'n Bond daardoor sterker in 't krijt treedt!

Hulp voor Spanje Uit het orgaan van het I.V.V. blijkt, dat tot einde April 1937 de hulp-actie voor Spanje door het Internationale Solidariteitsfonds gevoerd, een bedrag van 11.800.000 Franse franken heeft opgebracht. Hiervan werd reeds 9i millioen Franse franken besteed aan de aankoop en verzending van levensmiddelen, ambulances, medicamenten, kledingstukken, e.d. Bovendien stuurden sommige landen afzonderlijke zendingen, terwijl andere weer de zorg voor Spaanse vluchtelingen op zich hebben genomen. ★ Ontbrekende kleding Het Wetenschappelijk Bureau van de S.D.A.P. heeft in samenwerking met de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs een onderzoek ingesteld naar kleding, dekking en schoeisel inde gezinnen van werklozen en werkenden anno 1936. Uit dit onderzoek blijkt 0.m., dat behalve voor de hogere inkomengroepen, het bezit van twee stuks overkleding (mantel en regenmantel, zomer- en wintermantel) over het algemeen niet wordt bereikt. Bij de lagere inkomengroepen (de werklozen) is in minstens 20 tot 30 pet. van de gevallen noch een overjas, noch een regenjas aanwezig voor mannen en jongens, ★ Amerikaans! Uiteen Amerikaanse statistiek blijkt, dat gedurende de eerste zeven maanden van dit jaar in Amerika bij de diverse stakingen 24 arbeiders gedood en 490 gewond zijn. Het grootste aantal slachtoffers is gevallen tijdens de stakingen inde staalfabrieken. Hierbij werden 17 personen gedood. ★ De heer Butler op reis De directeur van het Internationaal Arbeidsbureau, H. B. Butler, maakt op het ogenblik een grote reis naar Ceylon, Malakka, Nederlands-Indië, Brits-Indië en Egypte. Tijdens deze reis, die hij maakt op uitnodiging van de regeringen van Engeland, Nederland en Egypte, zal hij de maatschappelijke en economische verhoudingen van bovengenoemde landen bestuderen. ★ Het R.K. Werkliedenverbond Het ledental van het R.K. Werkliedenverbond bedroeg op 31 December 1936 171.114 tegen 175.908 op 31 December 1935. Dit betekent, dat het verbond een ledenverlies van 4794 of 2.72 pet. heeft geleden in het jaar 1936. ★ Ertsaanvoer bij de Hoogovens De ertsaanvoer voor de Kon. Nederl. Hoogovens te IJmuiden heeft inde eerste 10 maanden van 1937 501.329 ton bedragen, tegen 394.136 ton inde overeenkomstige periode van 1936. ★ Gebrek aan brood in Duitsland (1.T.F.) „Het is noodzakelijk, dat de verbruikers het verbruik aan brood ten gunste van aardappelen beperken en b.v. ’s avonds meer aardappelen in plaats van brood eten.” (De minister van Landbouw, Darré, op het oogstfeest van 3 October, volgens een verslag inde „Frankfurter Zeitung” van 4 October).

Sluiten